REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 181 poz. 1514

USTAWA

z dnia 10 października 2002 r.

o organizacji rynku rybnego oraz o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim.

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

1. Ustawa określa zasady organizacji rynku rybnego.

2. Organizacja rynku rybnego obejmuje:

1) zasady wprowadzania na rynek produktów rybołówstwa i produktów rybactwa;

2) zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji producentów rybnych;

3) zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji międzybranżowych;

4) zasady i warunki udzielania, ze środków publicznych, pomocy finansowej organizacjom, o których mowa w pkt 2.

3. Do organizacji rynku rybnego, w zakresie, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1319, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 129, poz. 1102 i Nr 166, poz. 1360), w części dotyczącej ochrony konkurencji.

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) „organizmy wodne” – żywe organizmy pochodzące z wód morskich lub wód śródlądowych, będące przedmiotem połowów w celach zarobkowych, przeznaczone do konsumpcji;

2) „produkty rybołówstwa” – organizmy wodne pochodzące z połowów morskich, chowu lub hodowli prowadzonej w wodach morskich, niezależnie od stopnia ich przetworzenia;

3) „produkty rybactwa” – organizmy wodne pochodzące z połowów śródlądowych, chowu lub hodowli prowadzonej w wodach śródlądowych, niezależnie od stopnia ich przetworzenia;

4) „wprowadzanie na rynek produktów” – przeniesienie po raz pierwszy, w drodze umowy, prawa własności produktów rybołówstwa lub produktów rybactwa przez podmiot zajmujący się pozyskiwaniem organizmów wodnych na rzecz przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie skupu tych produktów; za wprowadzanie na rynek uważa się także moment przeznaczenia produktów rybołówstwa lub produktów rybactwa na rzecz wykonywanej przez tego samego przedsiębiorcę działalności gospodarczej;

5) „utrwalanie produktów rybołówstwa lub produktów rybactwa” – przedłużenie przydatności do spożycia produktów rybołówstwa lub produktów rybactwa przez poddanie ich procesom zamrażania, marynowania, solenia, suszenia, gotowania lub pasteryzacji.

Rozdział 2

Wprowadzanie produktów rybołówstwa i produktów rybactwa na rynek

Art. 3.

1. Na rynek wprowadza się produkty rybołówstwa i produkty rybactwa określone w załączniku.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wykaz produktów rybołówstwa lub produktów rybactwa, których wprowadzanie na rynek w postaci świeżej lub schłodzonej jest dozwolone przy zachowaniu standardów rynkowych, oraz określi te standardy, mając na względzie zapewnienie wprowadzania na rynek produktów określonej jakości.

3. Standardy rynkowe, o których mowa w ust. 2, ustala się dla poszczególnych produktów według ich jakości, wielkości lub masy, z uwzględnieniem wymagań dotyczących zasad pakowania, etykietowania oraz informacji przeznaczonych dla konsumentów umieszczonych na opakowaniach.

Art. 4.
1. Przedsiębiorcą uprawnionym do skupu produktów rybołówstwa jest przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców skupujących te produkty prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

2. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybołówstwa zawiera:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

2) określenie rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.

4. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i zawiera:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

2) datę i numer wydania decyzji o wpisie do rejestru;

3) numer, pod którym przedsiębiorca jest wpisany do rejestru.

5. Po wpisaniu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do rejestru.

6. W przypadku niespełnienia przez przedsiębiorcę warunków, o których mowa w ust. 2 i 3, minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzję o odmowie dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybołówstwa.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa może wydać decyzję o skreśleniu przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybołówstwa, jeżeli przedsiębiorca nie wypełnia obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1–3 i 5.

8. Przedsiębiorca może ponownie wystąpić z wnioskiem o wpis do rejestru po upływie roku od dnia skreślenia go z rejestru.

Art. 5.
1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1, przy wprowadzaniu produktów rybołówstwa na rynek jest obowiązany wystawić dokument sprzedaży.

2. Dokument sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące informacje:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres sprzedającego i kupującego;

2) nazwę i kategorię produktów rybołówstwa oraz miejsce ich połowu;

3) masę lub ilość sztuk produktów rybołówstwa, z uwzględnieniem ich standardów rynkowych, jeżeli są określone;

4) cenę uzyskaną przy wprowadzaniu produktów rybołówstwa na rynek, z uwzględnieniem poszczególnych kategorii tych produktów i ich standardów rynkowych, jeżeli są określone;

5) masę, rodzaj oraz miejsce przeznaczenia produktów rybołówstwa niewprowadzanych bezpośrednio na rynek;

6) datę i miejsce sprzedaży;

7) oznakę rybacką lub nazwę statku rybackiego w przypadku sprzedaży ze statku rybackiego;

8) numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców skupujących produkty rybołówstwa;

9) kolejny numer wystawionego dokumentu sprzedaży;

10) czytelny podpis sprzedającego i kupującego.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, przesyła kopię dokumentu sprzedaży w formie pisemnej lub elektronicznej, w ciągu 48 godzin od jego wystawienia, okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego właściwemu ze względu na miejsce wyładunku produktów rybołówstwa.

4. Oryginał dokumentu sprzedaży otrzymany od przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, sprzedający przechowuje przez okres 1 roku od dnia jego otrzymania.

5. Kopie dokumentu sprzedaży są przechowywane przez:

1) przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 1, przez okres 1 roku od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży;

2) okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego, przez okres 1 roku, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym wpłynęła kopia danego dokumentu sprzedaży.

6. Przy wprowadzaniu na rynek produktów rybołówstwa za pośrednictwem aukcji dokument sprzedaży wystawia przedsiębiorca prowadzący aukcję.

7. Formularze dokumentu sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, są wydawane w okręgowym inspektoracie rybołówstwa morskiego. Za wydanie formularzy pobiera się opłatę stanowiącą równowartość kosztów wykonania tych formularzy.

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu sprzedaży, mając na względzie usprawnienie kontroli wprowadzanych na rynek produktów rybołówstwa.

Art. 6.
W przypadku przyjęcia na przechowanie produktów rybołówstwa, przed ich wprowadzeniem na rynek, przedsiębiorca, który przyjmuje te produkty na przechowanie, wystawia deklarację przejęcia.
Art. 7.
1. Deklaracja przejęcia, o której mowa w art. 6, zawiera następujące informacje:

1) nazwę gatunku produktu rybołówstwa oraz geograficzny obszar jego pochodzenia;

2) masę gatunku produktu rybołówstwa, z uwzględnieniem jego standardów rynkowych, jeżeli są określone;

3) oznakę rybacką lub nazwę statku rybackiego, z którego wyładowano produkty rybołówstwa;

4) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres armatora statku i kapitana statku rybackiego;

5) datę wyładunku i nazwę portu wyładunku;

6) miejsce przechowywania produktów rybołówstwa;

7) czytelny podpis przedsiębiorcy przyjmującego produkty rybołówstwa na przechowanie i dostawcy tych produktów.

2. Do deklaracji przejęcia stosuje się odpowiednio przepisy art. 5 ust. 3–5 i ust. 7.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji przejęcia, mając na względzie usprawnienie kontroli wprowadzanych na rynek produktów rybołówstwa.

Art. 8.
Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 5 ust. 1, nie wystawia dokumentu sprzedaży w przypadku, gdy:

1) zakup produktów rybołówstwa odbywa się ze statku rybackiego o długości całkowitej nieprzekraczającej 10 m lub

2) masa zakupionych produktów rybołówstwa nie przekracza 50 kilogramów organizmów wodnych pochodzących z wód morskich, niepoddanych procesowi przetworzenia, w odniesieniu do poszczególnych gatunków tych produktów.

Art. 9.
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1–4 i ust. 5 pkt 1, art. 6 i art. 7 ust. 1 i 2 sprawują okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego.

Rozdział 3

Organizacje producentów rybnych i organizacje międzybranżowe

Art. 10.

1. Organizację producentów rybnych, zwaną dalej „organizacją producentów”, mogą tworzyć, z zastrzeżeniem ust. 2, osoby prawne lub osoby fizyczne, które wykonują działalność gospodarczą w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego i których siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Organizację producentów mogą tworzyć również osoby prawne lub osoby fizyczne, które prowadzą działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie rybactwa śródlądowego i których siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Organizację producentów tworzy się w szczególności w celu zapewnienia racjonalnego prowadzenia połowów oraz poprawy warunków sprzedaży produktów pozyskiwanych przez członków tej organizacji.

4. Cele, o których mowa w ust. 3, osiąga się przez:

1) planowanie produkcji, z uwzględnieniem popytu i podaży produktów rybołówstwa albo produktów rybactwa na rynku oraz stabilizacji cen;

2) stosowanie metod połowów zapewniających zrównoważoną eksploatację żywych zasobów morza albo wód śródlądowych;

3) koncentrację podaży.

Art. 11.
1. Organizacja producentów wykonuje działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną.

2. Organizacja producentów:

1) działa na podstawie statutu lub umowy, zwanych dalej „aktem założycielskim”, spełniającym wymagania, o których mowa w art. 12, oraz

2) wykonuje działalność, o której mowa w art. 10 ust. 1 lub 2.

Art. 12.
Akt założycielski organizacji producentów, oprócz wymagań określonych w odrębnych przepisach, zawiera w szczególności:

1) określenie obszaru lub zakresu działania organizacji producentów;

2) warunki przyjmowania do organizacji producentów nowych członków oraz występowania członków z tej organizacji, przy czym minimalny okres członkostwa nie może być krótszy niż trzy lata od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1, a informacja o zamiarze wystąpienia z organizacji producentów powinna być złożona na piśmie, co najmniej 12 miesięcy przed przewidywaną datą wystąpienia z tej organizacji;

3) wymóg przynależności członka do jednej organizacji producentów, której członkowie stosują określoną metodę prowadzenia połowu lub dostarczają na rynek określony rodzaj produktów;

4) obowiązujące członków organizacji zasady połowów, chowu i hodowli organizmów wodnych oraz handlu produktami rybołówstwa i produktami rybactwa;

5) zasady sprzedaży, przechowywania i utrwalania produktów rybołówstwa i produktów rybactwa przez członków organizacji producentów, za pośrednictwem tej organizacji, oraz odstępstwa od tych zasad;

6) zakres i zasady dostarczania wymaganych od członka organizacji informacji, z uwagi na rodzaj prowadzonej przez organizację producentów działalności, w przypadku odstępstwa od zasad, o których mowa w pkt 5;

7) sposób tworzenia i zasady wykorzystania środków z funduszu interwencyjnego, wysokość oraz zasady wpłat na ten fundusz i wypłat z niego;

8) wymóg prowadzenia odrębnego rachunku bankowego dla funduszu interwencyjnego;

9) sposób opłacania składek na rzecz organizacji producentów;

10) sposób i tryb powoływania władz i organów organizacji producentów;

11) sankcje wobec członka organizacji producentów, który nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków;

12) zakaz dyskryminacji jej członków, w szczególności ze względu na narodowość, siedzibę albo miejsce zamieszkania.

Art. 13.
Minister właściwy do spraw rolnictwa prowadzi rejestr organizacji producentów objętych pomocą finansową przewidzianą w ustawie, zwany dalej „rejestrem organizacji uznanych”.
Art. 14.
1. Organizację producentów wpisuje się, na jej wniosek, do rejestru organizacji uznanych, jeżeli działa zgodnie z aktem założycielskim, o którym mowa w art. 12, i spełnia jeden z następujących warunków:

1) zrzesza armatorów posiadających co najmniej 20% statków rybackich przeznaczonych do prowadzenia połowów określoną metodą albo poławiających określone gatunki organizmów wodnych pochodzących z wód morskich albo

2) dostarcza na rynek co najmniej 25% ogólnej masy produktów pochodzących z chowu lub hodowli określonych gatunków organizmów wodnych.

2. Wniosek o wpisanie organizacji producentów do rejestru organizacji uznanych zawiera:

1) jej nazwę, siedzibę i adres;

2) dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania organizacji producentów, zgodnie z jej aktem założycielskim;

3) określenie rodzaju wykonywanej przez organizację producentów działalności.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

2) uwierzytelniony odpis aktu założycielskiego organizacji producentów;

3) dokumenty potwierdzające spełnienie jednego z warunków, o których mowa w ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, obszary, metody połowów oraz gatunki organizmów wodnych pochodzących z wód morskich, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem tradycyjnego podziału wykonywania rybołówstwa morskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 15.
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa stwierdza, w drodze decyzji, spełnienie przez organizację producentów warunków, o których mowa w art. 14, i dokonuje wpisu tej organizacji do rejestru organizacji uznanych.

2. Rejestr organizacji uznanych jest jawny i zawiera:

1) nazwę organizacji producentów, jej siedzibę i adres;

2) datę i numer wydania decyzji, o której mowa w ust. 1;

3) zakres wykonywanej przez organizację producentów działalności;

4) dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania organizacji producentów, zgodnie z jej aktem założycielskim.

3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez organizację producentów wniosku o wpis do rejestru organizacji uznanych.

Art. 16.
Organizacja producentów jest obowiązana do informowania ministra właściwego do spraw rolnictwa o każdej zmianie danych, w zakresie, o którym mowa w art. 12 i 14 ust. 1, w ciągu 30 dni od dnia powstania tych zmian.
Art. 17.
Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzję o odmowie dokonania wpisu do rejestru organizacji uznanych w przypadku niespełnienia przez wnioskodawcę warunków określonych w art. 14.
Art. 18.
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzję o skreśleniu organizacji producentów z rejestru organizacji uznanych, jeżeli organizacja ta:

1) podała we wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 2, nieprawdziwe dane lub dostarczyła podrobione lub przerobione dokumenty;

2) przestała spełniać warunki, o których mowa w art. 11 ust. 2, lub jeden z warunków, o których mowa w art. 14 ust. 1;

3) nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 16.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa może, w drodze decyzji, skreślić organizację producentów z rejestru organizacji uznanych, w przypadku gdy przestała spełniać jeden z warunków, o których mowa w art. 11 ust. 2.

3. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, minister właściwy do spraw rolnictwa przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

Art. 19.
1. Organizacji producentów wpisanej do rejestru organizacji uznanych, w okresie 3 lat od dnia wydania decyzji o wpisaniu jej do tego rejestru, przysługuje pomoc finansowa z tytułu poniesionych kosztów związanych z prowadzoną działalnością, w wysokości nieprzekraczającej:

1) 3% wartości produktów rybołówstwa lub produktów rybactwa wprowadzonych przez tę organizację na rynek i nie wyższej niż 60% kosztów administracyjnych poniesionych przez tę organizację w pierwszym roku jej działalności;

2) 2% wartości produktów rybołówstwa lub produktów rybactwa wprowadzonych przez tę organizację na rynek i nie wyższej niż 40% kosztów administracyjnych poniesionych przez tę organizację w drugim roku jej działalności;

3) 1% wartości produktów rybołówstwa lub produktów rybactwa wprowadzonych przez tę organizację na rynek i nie wyższej niż 20% kosztów administracyjnych poniesionych przez tę organizację w trzecim roku jej działalności.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje w terminie 30 dni decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, na wniosek uprawnionej organizacji producentów, złożony do dnia 1 marca roku następującego po roku, za który przysługuje pomoc finansowa.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dokumenty potwierdzające:

1) wartość produktów rybołówstwa lub produktów rybactwa wprowadzonych przez organizację producentów na rynek;

2) wysokość poniesionych przez organizację producentów kosztów administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością.

4. Pomoc finansowa z tytułu poniesionych kosztów związanych z prowadzoną działalnością jest wypłacana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie 30 dni od dnia wydania, przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, decyzji o przyznaniu pomocy finansowej.

Art. 20.
1. Organizacja producentów przygotowuje na każdy rok kalendarzowy program operacyjny i składa wniosek o jego zatwierdzenie ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

2. Program operacyjny określa w szczególności cel i harmonogram działań niezbędnych do jego realizacji, w tym plany połowów, plany wprowadzania na rynek produktów rybołówstwa lub produktów rybactwa, z zachowaniem równowagi popytu i podaży na rynku, oraz plany mające na celu podniesienie jakości tych produktów.

3. Wniosek o zatwierdzenie programu operacyjnego, wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty związane z jego przygotowaniem, składa się do dnia 15 lutego roku, w którym program będzie realizowany.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia programu operacyjnego do dnia 15 marca roku, w którym program będzie realizowany.

Art. 21.
Obowiązek, o którym mowa w art. 20 ust. 1, nie dotyczy organizacji producentów w pierwszym roku jej działalności, licząc od dnia wydania decyzji o wpisaniu jej do rejestru organizacji uznanych.
Art. 22.
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, informacje, jakie ma zawierać program operacyjny, oraz sposób jego sporządzania, mając na względzie strategię obrotu rynkowego, racjonalne wykorzystanie żywych zasobów morza i efektywny chów lub hodowlę prowadzone w wodach morskich lub wodach śródlądowych.
Art. 23.
Program operacyjny, o którym mowa w art. 20 ust. 1, może być zmieniony w ciągu roku kalendarzowego w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności mających istotny wpływ na dostęp do żywych zasobów morza oraz funkcjonowanie rynku rybnego.
Art. 24.
Zmiana programu operacyjnego podlega zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.
Art. 25.
1. Organizacji producentów wpisanej do rejestru organizacji uznanych, po zatwierdzeniu programu operacyjnego, przysługuje rekompensata finansowa z tytułu jego przygotowania.

2. Rekompensatę finansową przyznaje, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw rolnictwa, na wniosek organizacji producentów, złożony w ciągu 14 dni od dnia wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia programu operacyjnego.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dokumenty potwierdzające poniesione wydatki z tytułu przygotowania programu.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzję, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie rekompensaty finansowej.

5. Rekompensata finansowa z tytułu przygotowania programu operacyjnego jest wypłacana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie 30 dni od dnia wydania, przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, decyzji o przyznaniu rekompensaty finansowej.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii organizacji producentów wpisanych do rejestru organizacji uznanych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość rekompensaty finansowej z tytułu przygotowania programu operacyjnego, mając na względzie liczbę statków rybackich w danej organizacji producentów albo jej udział w sprzedaży produktów.

Art. 26.
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może, na wniosek organizacji producentów złożony do dnia 1 marca roku następującego po roku, za który przysługuje pomoc finansowa, zwiększyć wysokość rekompensaty finansowej z tytułu przygotowania programu operacyjnego, jeżeli program ten uwzględnia działania na rzecz poprawy jakości produktów rybołówstwa i produktów rybactwa dostarczanych przez tę organizację na rynek.

2. Organizacji producentów wpisanej do rejestru organizacji uznanych, w okresie 3 lat od dnia wydania decyzji o wpisaniu jej do tego rejestru, przysługuje pomoc finansowa z tytułu realizacji programu na rzecz poprawy jakości produktów, w wysokości nieprzekraczającej:

1) 60% kosztów realizacji programu – w pierwszym roku działalności tej organizacji;

2) 50% kosztów realizacji programu – w drugim roku działalności tej organizacji;

3) 40% kosztów realizacji programu – w trzecim roku działalności tej organizacji.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty potwierdzające:

1) wartość produktów rybołówstwa lub produktów rybactwa wprowadzonych przez organizację producentów na rynek;

2) wysokość kosztów poniesionych przez organizację producentów z tytułu realizacji programu na rzecz poprawy jakości produktów.

Art. 27.
Organizacja producentów, w ciągu pierwszych pięciu lat od dnia wydania decyzji o wpisaniu jej do rejestru organizacji uznanych, może ubiegać się corocznie o przyznanie rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 25 ust. 1.
Art. 28.
Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, przetwórstwa lub handlu produktami rybołówstwa i produktami rybactwa mogą tworzyć organizacje międzybranżowe.
Art. 29.
Minister właściwy do spraw rolnictwa prowadzi rejestr organizacji międzybranżowych.
Art. 30.
1. Organizację międzybranżową wpisuje się, na jej wniosek, do rejestru organizacji międzybranżowych, jeżeli:

1) jej członkowie osiągają co najmniej 1/3 udziału w połowach, chowie, hodowli, przetwórstwie lub handlu produktami na obszarze swego działania;

2) nie wykonuje działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w art. 28, oraz

3) spełnia co najmniej dwa z następujących warunków:

a) promuje wiedzę z zakresu rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, przetwórstwa i rynku rybnego,

b) prowadzi badania i opracowuje nowe technologie w zakresie operacji rynkowych i zbioru informacji o rynku rybnym,

c) działa w celu zwiększania efektywności funkcjonowania rynku rybnego, z uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania żywymi zasobami morza, biorąc pod uwagę interesy konsumentów,

d) opracowuje nowe metody produkcji i organizuje szkolenia mające na celu poprawę jakości produkcji,

e) działa w celu zwiększenia zakresu informacji o produkcie, mając na względzie ochronę interesów przedsiębiorców i konsumentów,

f) działa na rzecz wprowadzania nowych zasad i technik wykonywania rybołówstwa i rybactwa, a także wprowadzania na rynek produktów, biorąc pod uwagę poprawę ochrony żywych zasobów morza i wód śródlądowych,

g) promuje produkty rybołówstwa i produkty rybactwa;

4) jej członkowie:

a) nie uzgadniają lub nie ustalają między sobą cen na poszczególne produkty rybołówstwa i produkty rybactwa w ramach tej samej organizacji międzybranżowej,

b) nie prowadzą działań, które mogą spowodować rozdrobnienie rynku rybnego lub mających na celu jakąkolwiek dyskryminację przedsiębiorców działających na tym rynku.

2. Wniosek o wpisanie organizacji międzybranżowej do rejestru organizacji międzybranżowych zawiera w szczególności:

1) jej nazwę, siedzibę i adres;

2) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania organizacji międzybranżowej.

3. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3.

Art. 31.
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa stwierdza, w drodze decyzji, spełnienie przez organizację międzybranżową warunków, o których mowa w art. 30, i dokonuje jej wpisu do rejestru organizacji międzybranżowych.

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 30.

3. Przepis art. 4 ust. 5 i 8 stosuje się odpowiednio.

Art. 32.
Organizacja międzybranżową jest obowiązana do informowania ministra właściwego do spraw rolnictwa o każdej zmianie danych w zakresie, o którym mowa w art. 30, w ciągu 30 dni od dnia powstania tych zmian.
Art. 33.
Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzję o odmowie dokonania wpisu do rejestru organizacji międzybranżowych w przypadku niespełnienia przez organizację międzybranżową warunków określonych w art. 30.
Art. 34.
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzję o skreśleniu organizacji międzybranżowej z rejestru organizacji międzybranżowych, jeżeli organizacja ta:

1) podała we wniosku, o którym mowa w art. 30 ust. 2, nieprawdziwe dane lub dostarczyła podrobione lub przerobione dokumenty;

2) przestała spełniać warunki, o których mowa w art. 30 ust. 1;

3) nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 32.

2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rolnictwa przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

Rozdział 4

Działania interwencyjne

Art. 35.

1. Organizacja producentów może ustalić, na dany rok kalendarzowy, cenę na określone produkty rybołówstwa, poniżej której nie będzie wprowadzała na rynek produktów swoich członków, zwaną dalej „ceną wycofania”.

2. Cena wycofania określonych produktów rybołówstwa nie może przekroczyć 90% ceny wskaźnikowej ustalanej na te produkty.

3. Cena wskaźnikowa jest ustalana na podstawie średnich cen sprzedaży, jakie osiągnęły poszczególne produkty rybołówstwa w ciągu ostatnich trzech lat.

Art. 36.
1. Organizacji producentów, wpisanej do rejestru organizacji uznanych, przysługuje pomoc finansowa na utrwalenie i przechowywanie dostarczonych przez jej członków określonych produktów rybołówstwa, w celu niewprowadzania ich na rynek przez okres od 6 dni do 1 roku.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, obejmuje produkty rybołówstwa, które spełniają określone dla nich standardy rynkowe.

Art. 37.
1. Wysokość pomocy finansowej, o której mowa w art. 36 ust. 1, nie może być wyższa niż poniesione przez organizację koszty związane z utrwalaniem i przechowywaniem produktów rybołówstwa.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w art. 36 ust. 1, za dany rok kalendarzowy przyznawana jest po jego zakończeniu, na określone produkty rybołówstwa, których masa nie przekracza 18% masy produktów wprowadzanych w danym roku na rynek.

Art. 38.
1. Decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej, o której mowa w art. 36 ust. 1, wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa, na wniosek organizacji producentów, wpisanej do rejestru organizacji uznanych.

2. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej za dany rok kalendarzowy składa się do dnia 31 stycznia następnego roku.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopie faktur potwierdzających wysokość poniesionych kosztów na utrwalanie i przechowywanie poszczególnych produktów rybołówstwa.

4. Decyzję, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej.

5. Przyznane w ramach pomocy finansowej środki wypłacane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 30 dni od dnia wydania, przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, decyzji o przyznaniu pomocy finansowej.

Art. 39.
1. Na określone produkty rybołówstwa oferowane do sprzedaży, inne niż te, o których mowa w art. 35 ust. 1, organizacja producentów może ustalić na dany rok kalendarzowy cenę, poniżej której nie będzie wprowadzała tych produktów na rynek, zwaną dalej „autonomiczną ceną wycofania”.

2. Autonomiczna cena wycofania nie może przekroczyć 80% średniej ceny danego produktu rybołówstwa z ostatnich 3 lat poprzedzających rok, na który została ustalona.

Art. 40.
1. Organizacji producentów przysługuje pomoc finansowa na utrwalanie i przechowywanie dostarczonych przez jej członków określonych produktów rybołówstwa, o których mowa w art. 39 ust. 1, przez okres nie dłuższy niż 1 rok.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, obejmuje produkty rybołówstwa, które spełniają określone dla nich standardy rynkowe.

Art. 41.
1. Wysokość pomocy finansowej, o której mowa w art. 40 ust. 1, nie może być wyższa niż poniesione przez organizację producentów koszty związane z utrwalaniem i przechowywaniem produktów rybołówstwa.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w art. 40 ust. 1, za dany rok kalendarzowy jest przyznawana po jego zakończeniu, na określone produkty rybołówstwa, których masa nie przekracza 10% masy produktów utrwalonych, przechowywanych i oferowanych w ciągu danego roku do sprzedaży.

Art. 42.
1. Organizacja producentów ubiegająca się o pomoc finansową, o której mowa w art. 40 ust. 1, prowadzi ewidencję utrwalonych i przechowywanych produktów rybołówstwa.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, uwzględniając jej wzór, rodzaj produktów podlegających utrwaleniu i przechowywaniu.

Art. 43.
1. Decyzję v/ sprawie przyznania pomocy finansowej, o której mowa w art. 40 ust. 1, wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa, na wniosek organizacji producentów wpisanej do rejestru organizacji uznanych.

2. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej za dany rok kalendarzowy składa się do dnia 31 stycznia następnego roku.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopie faktur potwierdzających wysokość poniesionych kosztów na utrwalanie i przechowywanie poszczególnych produktów rybołówstwa.

4. Decyzję, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej.

5. Przyznane w ramach pomocy finansowej środki są wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji przez ministra właściwego do spraw rolnictwa o przyznaniu pomocy finansowej.

Art. 44.
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wykaz produktów rybołówstwa, o których mowa w art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 1, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1, mając na względzie zapewnienie wprowadzania na rynek produktów określonej jakości, a także zapewnienie równowagi na rynku rybnym.

Rozdział 5

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

Art. 45.

1. Kto:

1) nie przestrzega przepisów art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1–4 i ust. 5 pkt 1, art. 6 i art. 7 ust. 1 i 2;

2) wprowadza na rynek produkty rybołówstwa i produkty rybactwa, które nie spełniają określonych dla nich standardów rynkowych

– podlega karze pieniężnej do wysokości nieprzekraczającej dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierzają, w drodze decyzji administracyjnej, okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego.

3. Do decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 77–79 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1441).

Rozdział 6

Zmiany w przepisach obowiązujących i przepis końcowy

Art. 46.

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1441) art. 90 otrzymuje brzmienie:

„Art. 90. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 45–47 i art. 76 ust. 1 pkt 11, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2003 r.”.

Art. 47.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 46, który wchodzi w życie z dniem 31 października 2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Załącznik 1. [WYKAZ PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO I PRODUKTÓW RYBACTWA OBJĘTYCH ORGANIZACJĄ RYNKU RYBNEGO]

Załącznik do ustawy z dnia 10 października 2002 r. (poz. 1514)

WYKAZ PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO I PRODUKTÓW RYBACTWA OBJĘTYCH ORGANIZACJĄ RYNKU RYBNEGO

Kod PCN

Opis

0301

Ryby żywe

0302

Ryby świeże lub chłodzone, z wyjątkiem filetów rybnych oraz innego rybiego mięsa objętego pozycją 0304

0303

Ryby mrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz innego rybiego mięsa objętego pozycją 0304

0304

Filety rybne i inne mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, chłodzone lub mrożone

0305

Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone niezależnie od tego, czy są poddane obróbce termicznej podczas lub przed procesem wędzenia; mąki, mączki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

0306

Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, chłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet chłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi

0307

Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, chłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; wodne bezkręgowce inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, chłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z wodnych bezkręgowców innych niż skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi

0511

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi:

 

– Pozostałe:

0511 91

– – Produkty z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych; martwe zwierzęta objęte działem 3:

0511 91 10 0

– – – Odpadki rybne

0511 91 90 0

– – – Pozostałe

1604

Przetworzone i konserwowane ryby; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej

1605

Skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne, przetworzone lub konserwowane

1902

Makarony, również gotowane lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami) lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni; kuskus, nawet przygotowany:

 

– Makarony niegotowane, nienadziewane ani nieprzygotowane inaczej:

1902 20

– Makarony nadziewane, również gotowane lub inaczej przygotowane:

1902 20 10 0

– – Zawierające w masie powyżej 20% ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych

2301

Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki:

2301 20 00 0

– Mąki, mączki i granulki z ryb lub ze skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-10-31
  • Data wejścia w życie: 2003-02-01
  • Data obowiązywania: 2003-02-01
  • Dokument traci ważność: 2004-05-01
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA