| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 8 października 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5, z 1997 r. Nr 114, poz. 739 oraz z 2002 r. Nr 62, poz. 557) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1991 r. w sprawie określenia stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych (Dz. U. Nr 29, poz. 125, z 1995 r. Nr 103, poz. 510, z 1996 r. Nr 65, poz. 316 oraz z 1997 r. Nr 126, poz. 810) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w służbie zagranicznej, które posiadają stopień dyplomatyczny,”,

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu;

„4) w wyniku wyznaczenia do wykonywania zadań Ministra Obrony Narodowej w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403) w placówce zagranicznej.”

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Członkowie służby zagranicznej nieuprawnieni do otrzymania paszportu dyplomatycznego otrzymują paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

2. Uprawnieni do otrzymania paszportu dyplomatycznego są także byli Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 75, poz. 356 oraz z 1998 r. Nr 160, poz. 1065), byli Prezesi Rady Ministrów oraz byli Ministrowie Spraw Zagranicznych powołani, poczynając od dnia 24 sierpnia 1989 r.”

3) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. przypadkach uzasadnionych potrzebą ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, minister właściwy do spraw zagranicznych może podjąć decyzję o wydaniu paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych obywatelowi polskiemu niezajmującemu stanowiska ani niepełniącemu funkcji określonych w rozporządzeniu.”

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uprawnieni do otrzymania paszportu dyplomatycznego są małżonek, a także dzieci osób, o których mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, jeżeli pozostają z nimi we wspólnocie domowej i towarzyszą im w wyjeździe za granicę.”

5) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Paszporty osób, o których mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, w § 3 oraz w § 5 ust. 1 i 3, są wydawane po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych lub osoby przez niego upoważnionej.”

6) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 8 października 2002 r. (poz. 1542)

Wykaz nr 1

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Prezes Rady Ministrów

3. Marszałek Sejmu

4. Marszałek Senatu

5. Wicemarszałkowie Sejmu

6. Wicemarszałkowie Senatu

7. Wiceprezesi Rady Ministrów

8. Ministrowie oraz powołani w skład Rady Ministrów przewodniczący określonych w ustawach komitetów

9. Prezes Trybunału Konstytucyjnego

10. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

11. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

12. Prezes Najwyższej Izby Kontroli

13. Prezes Narodowego Banku Polskiego

14. Rzecznik Praw Obywatelskich

15. Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego

16. Prezesi Sądu Najwyższego

17. Zastępca Przewodniczącego Trybunału Stanu

18. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego

19. Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich

20. Przewodniczący i członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

21. Posłowie i senatorowie

22. Kierownicy urzędów centralnych

23. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

24. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

25. Szef Kancelarii Sejmu

26. Szef Kancelarii Senatu

27. Sekretarze stanu

28. Podsekretarze stanu

29. Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej

30. Sekretarz Rady Ministrów

31. Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych

32. Wiceprezesi Rządowego Centrum Studiów Strategicznych

33. Zastępcy kierowników urzędów centralnych

34. Zastępcy Prokuratora Generalnego

35. Dyrektorzy generalni ministerstw

36. Wojewodowie

37. Marszałkowie Województw

38. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Wykaz nr 2

1. Dyrektor Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2. Dyrektor Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów

3. Dyrektor Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów

4. Dyrektor Zespołu Obsługi Organizacyjnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

5. Dyrektor Biura Stosunków Międzyparlamentarnych w Kancelarii Sejmu oraz dyrektorzy Biur Kontaktów Międzynarodowych w Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

6. Sekretarze delegacji Sejmu oraz Senatu

7. Dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów w Ministerstwie Gospodarki realizujących zadania w zakresie współpracy gospodarczej z zagranicą

8. Dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej realizujących zadania w zakresie integracji europejskiej

9. Dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »