reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 22 listopada 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków przyznawania i wstrzymywania oraz sposobu korzystania ze świadczeń przez cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

Na podstawie art. 85f ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1180 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie wysokości, warunków przyznawania i wstrzymywania oraz sposobu korzystania ze świadczeń przez cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (Dz. U. Nr 18, poz. 183) wprowadza się następujące zmiany;

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Udzielanie świadczeń wstrzymuje się w przypadku:

1) stwierdzenia posiadania przez cudzoziemca środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,

2) opuszczenia przez cudzoziemca ośrodka bez podania przyczyn na okres dłuższy niż 3 dni,

3) wydania decyzji ostatecznej o nadaniu lub odmowie nadania statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,

4) wykorzystania świadczeń w sposób niezgodny z celem, na jaki zostały przyznane,

5) wykonywania pracy albo prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemca,

6) rażącego lub uporczywego naruszania przez cudzoziemca postanowień regulaminu ośrodka, czyniącego uciążliwym lub niebezpiecznym przebywanie cudzoziemców lub pracowników w ośrodku,

7) zatrzymania cudzoziemca podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej albo zatrzymania po przekroczeniu granicy i przekazania stronie polskiej,

8) tymczasowego aresztowania cudzoziemca lub odbywania przez niego kary pozbawienia wolności.

2. Nie wstrzymuje się udzielania świadczeń, jeżeli przemawiają za tym względy humanitarne lub dobro małoletniego dziecka, w szczególności:

1) kobiecie w ciąży,

2) małoletniemu,

3) cudzoziemcowi, któremu towarzyszą dzieci poniżej 16 roku życia,

4) cudzoziemcowi wymagającemu leczenia szpitalnego.

3. Wstrzymanie świadczeń następuje w przypadkach, o których mowa w ust. 1:

1) w pkt 1, 2 i 4–7 – z dniem stwierdzenia zaistnienia okoliczności wymienionych w tych przepisach,

2) w pkt 3 – po upływie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej o nadaniu lub odmowie nadania statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,

3) w pkt 8 – z dniem pozbawienia cudzoziemca wolności lub zastosowania wobec niego tymczasowego aresztowania.

4. Wstrzymanie świadczeń następuje w przypadkach, o których mowa w ust. 1:

1) w pkt 1 – do czasu wyczerpania środków finansowych posiadanych przez cudzoziemca na pokrycie kosztów pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,

2) w pkt 2 – do czasu powrotu cudzoziemca do ośrodka,

3) w pkt 4–7 – do czasu zakończenia postępowania o nadanie statusu uchodźcy,

4) w pkt 8 – do czasu zwolnienia cudzoziemca z zakładu karnego lub aresztu śledczego.”

2) użyte w § 5 w ust. 2, w § 6 w ust. 1 w pkt 1 i 2 i w § 11 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „1/2 diety” zastępuje się wyrazami „45% diety”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama