| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI1)

z dnia 26 listopada 2002 r.

w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) „szef komórki organizacyjnej" – szefa oddziału, szefa wydziału, szefa samodzielnej komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rządu;

2) „dni wolne od służby" – soboty, niedziele i święta.

§ 2.
1. W jednostce organizacyjnej Biura Ochrony Rządu wprowadza się rozkład czasu służby:

1) zmianowy – na stanowiskach służby operacyjnej, dyżurnej i ochronnej;

2) podstawowy – na pozostałych stanowiskach służbowych.

2. Rozkład czasu służby, o którym mowa w ust. 1, wprowadza szef komórki organizacyjnej za zgodą Szefa Biura Ochrony Rządu.

§ 3.
1. Funkcjonariusz w zmianowym rozkładzie czasu służby pełni służbę na zmiany trwające po 12 godzin.

2. W uzasadnionych przypadkach szef komórki organizacyjnej może przedłużyć czas służby do 24 godzin na dobę lub wprowadzić pełnienie służby na zmiany trwające po 24 godziny na dobę.

3. Czas wolny udzielany w zmianowym rozkładzie czasu służby, o którym mowa w ust. 1, wynosi 24 godziny. Czas wolny udzielany w zmianowym rozkładzie czasu służby, o którym mowa w ust. 2, wynosi 48 godzin.

4. Czas służby funkcjonariusza, do którego należy kierowanie pojazdem samochodowym, wynosi do 12 godzin na dobę. Czas wolny za służbę wynosi 24 godziny, a za służbę pełnioną w porze nocnej 48 godzin.

§ 4.
1. W podstawowym rozkładzie czasu służby funkcjonariusz pełni służbę przez 8 godzin od poniedziałku do piątku w godzinach 815–1615.

2. Szef Biura Ochrony Rządu może w razie potrzeby określić godziny rozpoczęcia i zakończenia służby inne niż określone w ust. 1.

§ 5.
1. Przedłużenie czasu służby funkcjonariusza ponad wymiar określony w § 4 ust. 1 może nastąpić w szczególności w razie potrzeby:

1) wykonania rozpoczętych lub niecierpiących zwłoki czynności związanych z pełnieniem służby ochronnej lub prowadzeniem działań ochronnych oraz czynności z zakresu rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego;

2) zapewnienia ciągłości służby na stanowiskach, na których wymagane jest utrzymanie pełnienia służby w sposób ciągły;

3) wykonania innych czynności niecierpiących zwłoki.

2. Przedłużenie czasu służby następuje na polecenie szefa komórki organizacyjnej lub upoważnionego przez niego funkcjonariusza.

3. Upoważniony funkcjonariusz, w przypadku wydania polecenia, o którym mowa w ust. 2, zawiadamia właściwego przełożonego.

4. W zamian za wykonywanie zadań służbowych, o których mowa w ust. 1, funkcjonariuszowi udziela się jednego dnia wolnego, jeżeli wykonał on zadania służbowe:

1) ponad czas służby, określony w § 4 ust. 1, o co najmniej 6 godzin jednego dnia lub 8 godzin w ciągu tygodnia;

2) w wymiarze co najmniej 5 godzin w dniu wolnym od służby.

5. Wykonywanie zadań służbowych poza godzinami służby nie może pozbawić funkcjonariusza 8-godzinnego wypoczynku na dobę.

§ 6.
1. W zamian za pełnienie służby dyżurnej w wymiarze co najmniej 5 godzin w dniu wolnym od służby udziela się funkcjonariuszowi jednego dnia wolnego od służby.

2. Jeżeli służba dyżurna jest pełniona w wymiarze co najmniej 5 godzin w każdy z dwóch kolejnych dni wolnych od służby, funkcjonariuszowi udziela się dwóch dni wolnych od służby.

3. Po zakończeniu służby dyżurnej funkcjonariusza zwalnia się z wykonywania zadań służbowych w danym dniu.

4. Jeżeli od zakończenia służby dyżurnej do rozpoczęcia normalnych godzin służby zostało mniej niż 12 godzin, funkcjonariusza zwalnia się z wykonywania zadań służbowych w następnym dniu.

§ 7.
Funkcjonariuszowi udziela się jednego dnia wolnego za każdy dzień wolny do służby, w którym wykonywał on zadania służbowe w czasie pobytu na ćwiczeniach i szkoleniu poza miejscem służby oraz w podróży służbowej.
§ 8.
1. Funkcjonariuszowi bezpośrednio po zakończeniu podróży służbowej przysługuje czas wolny w wymiarze 8 godzin, jeżeli:

1) odbywał podróż służbową między godziną 2200 a 600 i nie korzystał z wagonu z miejscami do leżenia lub spania;

2) czas przejazdu wynosił co najmniej 8 godzin.

2. Jeżeli wymagają tego niezbędne potrzeby służbowe, szef komórki organizacyjnej może polecić podległemu funkcjonariuszowi niezwłoczne stawienie się we wskazanym miejscu po podróży odbytej w warunkach, o których mowa w ust. 1.

3. Wykonywanie zadań służbowych, o których mowa w ust. 2, jest równoznaczne z przedłużeniem czasu służby.

§ 9.
1. Dni wolnych od służby udziela się w tygodniu następującym bezpośrednio po tygodniu, w którym pełniona była służba.

2. Szef komórki organizacyjnej na pisemny wniosek funkcjonariusza może udzielić czasu wolnego w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »