| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 4 grudnia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej (Dz. U. Nr 38, poz. 369, z 2000 r. Nr 92, poz. 1019 oraz z 2001 r. Nr 79, poz. 846) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Warunkiem dojścia emisji do skutku jest podanie listu emisyjnego do wiadomości publicznej w prasie o zasięgu ogólnokrajowym lub innych środkach przekazu, w szczególności za pomocą elektronicznych systemów informacji. Emisja następuje z dniem rozliczenia pieniężnego sprzedaży.”

2) w § 2:

a) w pkt 3 wyrazy „(Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715)” zastępuje się wyrazami „(Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447)”,

b) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) rachunek – rozumie się przez to zarówno rachunek bankowy, jak i rachunek pieniężny prowadzony dla obsługi rachunku papierów wartościowych na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.”

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Obligacje są oferowane przez agenta emisji lub podmioty, o których mowa w § 7 ust. 1, w szczególności przez:

1) subskrypcję,

2) zamianę – na kolejne emisje obligacji, określone w liście emisyjnym, posiadaczom obligacji podlegających wykupowi,

3) sprzedaż w punktach obsługi klienta lub za pomocą systemów teleinformatycznych, w szczególności Internetu – wyłącznie osobom fizycznym,

4) sprzedaż w bankomatach – wyłącznie osobom fizycznym.”

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister Finansów może zawrzeć umowę z podmiotami, w której przyzna wyłączne prawo składania ofert zakupu na obligacje lub wyłączne prawo do składania ofert zakupu na określone emisje lub serie. Informacje o zawarciu umowy Minister Finansów podaje do wiadomości publicznej w sposób określony w § 1 ust. 6, co najmniej na dwa dni przed emisją danej obligacji.”

5) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister Finansów, przed rozpoczęciem subskrypcji obligacji, ogłasza, w sposób określony w § 1 ust. 6, zapisy na obligacje.”,

b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) rachunek subskrybenta, na który ma być przelana kwota z tytułu redukcji zleceń, o których mowa w § 10 ust. 2,”

6) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy łączna wartość subskrybowanych obligacji przekracza wartość obligacji oferowanych do sprzedaży w drodze subskrypcji, Minister Finansów zastrzega sobie prawo redukcji zleceń wynikających z deklaracji zakupu. Stopa redukcji jest podawana do wiadomości w sposób określony w § 1 ust. 6, nie później niż w terminie określonym w liście emisyjnym. Nie przydziela się ułamkowych części obligacji.”

7) w § 13 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kwotę różnicy, określoną zgodnie z § 14 ust. 4, oraz numer rachunku posiadacza obligacji, na który ma zostać przelana ta kwota,”

8) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wartość nominalna obligacji o danym terminie wykupu, oferowanych w drodze zamiany, oraz cena zamiany obligacji, ustalana przez Ministra Finansów, są podawane do publicznej wiadomości najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem zamiany na obligacje o danym terminie wykupu, w sposób określony w § 1 ust. 6, oraz za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w § 11. Cena zamiany może być równa, wyższa lub niższa od wartości nominalnej obligacji.”

9) § 15 i 16 otrzymują brzmienie:

„§ 15. Sprzedaż w punktach obsługi klienta, za pomocą systemów teleinformatycznych lub w bankomatach, dla obligacji o danym terminie wykupu, rozpoczyna się w terminie określonym w liście emisyjnym.

§ 16. 1. Nabywca, dokonujący zakupu obligacji w ramach sprzedaży w punktach obsługi klienta, za pomocą systemów teleinformatycznych lub w bankomatach, kupuje je po dziennej cenie sprzedaży, obliczanej w sposób określony w liście emisyjnym, odpowiadającej:

1) cenie emisyjnej obligacji powiększonej o wartość:

a) odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia pierwszego okresu odsetkowego do dnia zakupu obligacji – w przypadku obligacji, których należnością uboczną są odsetki, lub

b) zmiany dyskonta od dnia sprzedaży do dnia zakupu albo

2) wartości nominalnej obligacji.

2. Cena emisyjna obligacji o danym terminie wykupu, ustalana przez Ministra Finansów, może być równa, wyższa lub niższa od wartości nominalnej obligacji. Cena ta jest podawana do wiadomości przed rozpoczęciem sprzedaży przez agenta emisji lub podmioty, o których mowa w § 7 ust. 1, w sposób określony w § 1 ust. 6, oraz w punktach obsługi klienta. Cena emisyjna nie może być niższa niż cena zamiany lub cena subskrypcyjna obligacji o danym terminie wykupu.

3. Wysokość dziennej ceny sprzedaży ustalonej zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 1, jest określana z dokładnością do jednego grosza.

4. Nabywca obligacji, dokonujący zakupu w punktach obsługi klienta, za pomocą systemów teleinformatycznych lub w bankomatach, otrzymuje potwierdzenie nabycia obligacji.”

10) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stopa procentowa dla obligacji o danym terminie wykupu jest podawana przez Ministra Finansów do wiadomości publicznej w sposób określony w § 1 ust. 6.”

11) w § 21 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przelewem – na rachunek bankowy posiadacza obligacji, pod warunkiem złożenia przez niego, w terminie określonym w liście emisyjnym, odpowiedniej dyspozycji przelewu w punkcie obsługi klienta albo – w przypadku obligacji zdeponowanych na rachunku papierów wartościowych – na służący do jego obsługi rachunek pieniężny,”

12) w § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister Finansów, przed terminem wykupu obligacji serii o danym terminie wykupu, podaje, w sposób określony w § 1 ust. 6, informacje o obligacjach kolejnych emisji, za które ich nabywcy mogą dokonać zapłaty w sposób określony w ust. 1.”

13) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. 1. Minister Finansów może, w sposób określony w § 1 ust. 6, wezwać posiadaczy obligacji do przedłożenia obligacji do wcześniejszego wykupu, wyznaczając im w tym celu odpowiedni termin. Obligacje nie podlegają oprocentowaniu od dnia wymagalności z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji.

2. Cena wcześniejszego wykupu obligacji może być równa, wyższa lub niższa od wartości nominalnej obligacji. Minister Finansów poda do wiadomości szczegółowe warunki, w tym wartość nominalną obligacji, które będą wcześniej wykupywane, lub sposób jej ustalenia oraz termin wcześniejszego wykupu w sposób określony w § 1 ust. 6.”

14) w § 24:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy łączna wartość obligacji przedstawionych do wykupu przekracza wartość nominalną obligacji, o której mowa w ust. 2, Minister Finansów zastrzega sobie prawo redukcji zleceń wynikających z dyspozycji przedstawienia do przedterminowego wykupu. Stopa redukcji jest podawana do wiadomości w sposób określony w § 1 ust. 6, nie później niż w dniu określonym w liście emisyjnym, po upływie terminu składania deklaracji.”,

b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rachunek posiadacza obligacji, na który ma być przelana kwota z tytułu przedterminowego wykupu,”

15) § 26 otrzymuje brzmienie:

„§ 26. Minister Finansów może uznać, że oświadczenie woli składane w związku z dokonywaną czynnością zakupu, zamiany, wypłaty odsetek lub wykupu obligacji może być wyrażone przez nabywcę obligacji za pomocą systemów teleinformatycznych lub bankomatów. Sposób składania oświadczeń woli przez nabywcę określi list emisyjny.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »