| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 4 grudnia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach.

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach (Dz. U. Nr 38, poz. 368, z 2000 r. Nr 92, poz. 1020 oraz z 2001 r. Nr 125, poz. 1376) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przetargach mogą brać udział banki, z którymi Minister Finansów zawarł umowę przyznającą prawo do składania ofert na wszystkich rodzajach przetargów, określonych w rozporządzeniu (Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych), z zastrzeżeniem ust. 1a.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W przetargach obligacji mogą brać udział banki państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.2)), nieposiadające statusu Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych. Szczegółowe warunki i tryb nabywania obligacji przez te banki zostaną określone w umowie z Ministrem Finansów.

1b. Uczestnikami przetargów mogą być wyłącznie podmioty, o których mowa w ust. 1 i 1a.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uczestnicy przetargu nabywają obligacje we własnym imieniu i na własny rachunek. Obowiązek zapłacenia ceny zakupu ciąży na uczestniku przetargu.”

2) w § 9 w ust. 3 uchyla się pkt 4 i 6;

3) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zapłata ceny zakupu następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Zapłata jest dokonywana z wykorzystaniem rachunków bieżących banków prowadzonych przez Narodowy Bank Polski. Rozliczenia przetargów obligacji odbywają się w trybie i na zasadach określonych w umowie pomiędzy Ministrem Finansów a Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Kwoty niezbędne do rozliczenia powinny zostać zgromadzone na wskazanym rachunku bieżącym w dniu zapłaty nie później niż do godziny określonej w liście emisyjnym.”

4) w § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Narodowy Bank Polski wystawia następnego dnia po przetargu potwierdzenie przyjęcia bądź odrzucenia oferty przez Ministra Finansów.”

5) po § 12 dodaje się § 12a–12g w brzmieniu:

„§ 12a. 1. Minister Finansów, nie później niż następnego dnia po terminie przetargu, może zaoferować do sprzedaży niesprzedaną lub dodatkową liczbę obligacji, według średniej ważonej ceny przetargowej przyjętych ofert na tym przetargu (przetarg uzupełniający).

2. Wartość nominalna obligacji oferowanych na przetargu uzupełniającym nie może być większa niż 20% wartości nominalnej obligacji oferowanych w dniu przetargu.

§ 12b. Zakupu obligacji na przetargu uzupełniającym mogą dokonywać jedynie uczestnicy przetargu, którzy dokonali zakupu tych obligacji na przetargu.

§ 12c. 1. Minister Finansów podaje w dniu przetargu, po jego zakończeniu, informację zawierającą w szczególności:

1) datę przetargu uzupełniającego,

2) wartość nominalną obligacji oferowanych do sprzedaży,

3) cenę obligacji,

4) nazwę i kod obligacji,

5) minimalną wartość nominalną oferty składanej przez uczestnika przetargu uzupełniającego,

6) termin składania ofert (dzień, godzina).

2. Informacja o przetargu uzupełniającym jest podawana do wiadomości publicznej w sposób określony w § 8 ust. 2.

§ 12d. 1. Uczestnicy przetargu uzupełniającego składają oferty zakupu obligacji w dniu tego przetargu, do godziny ustalonej w informacji, o której mowa w § 12c ust. 1.

2. Oferta zakupu obligacji powinna zawierać w szczególności:

1) adres organizatora przetargu uzupełniającego,

2) kod oraz liczbę obligacji w sztukach, które zamierza nabyć uczestnik przetargu uzupełniającego,

3) numer konta depozytowego uczestnika przetargu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., na które uczestnik nabywa obligacje,

4) numer telefonu, faksu lub adres poczty elektronicznej,

5) stempel firmowy i podpis oferenta.

3. Wartość oferty złożonej przez jednego uczestnika przetargu uzupełniającego nie może być większa niż wartość nominalna obligacji oferowanych na przetargu uzupełniającym.

§ 12e. 1. Uczestnicy przetargu uzupełniającego, których oferty zostały przyjęte, są obowiązani zapłacić cenę zakupu za nabyte, w wyniku przyjęcia oferty, obligacje o danym terminie wykupu.

2. Termin zapłaty za obligacje nabyte na przetargu uzupełniającym jest taki sam, jak termin zapłaty za obligacje nabyte na przetargu.

3. Przepisy § 10 ust. 3 i 4 oraz § 13 ust. 4–6 stosuje się odpowiednio.

§ 12f. 1. W przypadku gdy łączna wartość ofert zakupu obligacji przekracza wartość nominalną obligacji oferowanych na przetargu uzupełniającym, Minister Finansów zastrzega sobie prawo redukcji ofert zakupu obligacji na przetargu uzupełniającym.

2. W wyniku redukcji przydział obligacji odbywa się proporcjonalnie do wartości złożonych ofert na przetargu uzupełniającym.

3. Nie przydziela się ułamkowych części obligacji.

4. Uczestnicy przetargu uzupełniającego informowani są przez Narodowy Bank Polski o przyjęciu bądź odrzuceniu ich oferty, za pomocą jednego z dostępnych systemów przekazywania informacji, w dniu, w którym odbył się przetarg uzupełniający.

5. Narodowy Bank Polski wystawia następnego dnia po przetargu uzupełniającym potwierdzenie przyjęcia bądź odrzucenia oferty przez Ministra Finansów.

§ 12g. 1. Po przetargu uzupełniającym Minister Finansów sporządza i podaje do publicznej wiadomości, w sposób określony w § 8 ust. 2, informację o wynikach przetargu uzupełniającego.

2. Informacja o wynikach przetargu uzupełniającego powinna zwierać w szczególności:

1) wartość nominalną obligacji oferowanych do sprzedaży,

2) wartość nominalną obligacji, na które otrzymano ofertę zakupu,

3) wartość nominalną obligacji, których oferty zakupu przyjęto,

4) stopę redukcji ofert”

6) w § 13:

a) uchyla się ust. 1–3,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wysokość odsetek liczona jest od kwoty wynikającej z różnicy między ceną zakupu obligacji a kwotą umożliwiającą rozliczenie pojedynczej transakcji. Przez pojedynczą transakcję rozumie się zakup obligacji przez uczestnika przetargu lub przetargu uzupełniającego, który złożył ofertę na określoną liczbę obligacji po danej cenie na jedno konto depozytowe, prowadzone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.”

7) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Jeżeli cena zakupu obligacji, powiększona o należne odsetki, o których mowa w § 13 ust. 4, nie zostanie zapłacona najpóźniej trzeciego dnia następującego po dniu zapłaty (dzień rozliczenia), uważa się, że odstąpiono od nabycia obligacji.”

8) § 14b otrzymuje brzmienie:

„§ 14b. Uczestnicy przetargu zamiany składają oferty sprzedaży oraz zakupu obligacji, zwane dalej „ofertą przetargową”, w imieniu własnym i na własny rachunek.”

9) w § 14d ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minimalną oraz maksymalną wartość nominalną oferty przetargowej składanej przez uczestnika przetargu zamiany określa się w liście emisyjnym.”

10) w § 14f ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Narodowy Bank Polski wystawia następnego dnia po przetargu zamiany potwierdzenie przyjęcia bądź odrzucenia oferty przetargowej przez Ministra Finansów.”

11) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Uczestnicy przetargu odkupu składają oferty sprzedaży obligacji w imieniu własnym i na własny rachunek.”

12) w § 23 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Narodowy Bank Polski wystawia następnego dnia po przetargu odkupu potwierdzenie przyjęcia bądź odrzucenia oferty przez Ministra Finansów.”

13) w § 24a:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W przypadku braku odpowiedniej liczby obligacji na koncie depozytowym lub rachunku papierów wartościowych w dniu rozliczenia, uczestnik przetargu odkupu uiszcza odstępne w wysokości stanowiącej dwukrotność oprocentowania kredytu lombardowego, naliczane od kwoty stanowiącej iloczyn ceny odkupu i liczby brakujących obligacji, za okres od dnia przetargu odkupu do dnia, w którym powinno nastąpić jego rozliczenie. Odstępne jest pobieranie w dniu następującym po dniu, w którym powinno nastąpić rozliczenie przetargu odkupu.

2. W przypadku braku na koncie depozytowym lub rachunku papierów wartościowych wskazanym przez uczestnika przetargu, obligacji będących przedmiotem transakcji zbycia uznaje się, że uczestnik odstąpił od realizacji transakcji.”

b) uchyla się ust. 3;

14) w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zapłata ceny odkupu następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sposób określony w § 10 ust. 3.”

15) w § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uczestnicy przetargu przedkładają w Narodowym Banku Polskim obligacje do przedterminowego wykupu obligacji w imieniu własnym i na własny rachunek.”

16) w § 27 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Uczestnicy przetargu składają w Narodowym Banku Polskim dyspozycje przedterminowego wykupu obligacji w imieniu własnym i na własny rachunek.

3. W przypadku gdy łączna wartość obligacji przedstawionych do przedterminowego wykupu przekracza wartość nominalną obligacji, o której mowa w ust. 1, Minister Finansów ma prawo dokonać redukcji zleceń wynikających z dyspozycji przedstawienia do przedterminowego wykupu. Stopa redukcji jest podawana do wiadomości w sposób określony w § 8 ust. 2, nie później niż w dniu określonym w liście emisyjnym, po upływie terminu składania dyspozycji.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300 i Nr 200, poz. 1685.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1385 i 1387.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jobs Plus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »