REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 213 poz. 1800

USTAWA

z dnia 30 października 2002 r.

o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres regulacji]

Ustawa określa zasady i warunki restrukturyzacji przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy, a także tryb postępowania w sprawach restrukturyzacji.
Art. 2. [Podmioty objęte restrukturyzacją]
1. Restrukturyzacją mogą być objęci przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147. poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112):

1) którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177), oraz

2) u których liczba osób świadczących pracę na podstawie stosunku pracy – na dzień 30 czerwca 2002 r. – przekracza 1000.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców:

1) wpisanych do właściwego rejestru lub ewidencji w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 10;

2) wobec których ogłoszono upadłość albo otwarto postępowanie likwidacyjne.

Art. 3. [Restrukturyzacja]
1. Przez restrukturyzację należy rozumieć wszczęcie i przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego w celu przywrócenia przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

2. Restrukturyzacja może obejmować:

1) zobowiązania cywilnoprawne według stanu na dzień 30 czerwca 2002 r.;

2) zobowiązania publicznoprawne na zasadach określonych w rozdziale 5;

3) majątek;

4) zatrudnienie.

Art. 4. [Zawieszenie postępowania restrukturyzacyjnego]
1. W okresie obowiązywania ustawy przedsiębiorca może zostać objęty restrukturyzacją na podstawie jej przepisów tylko jeden raz.

2. Postępowania restrukturyzacyjne prowadzone przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustaw:

1) z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802),

2) z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250 oraz z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100, poz. 1080),

3) z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. Nr 74, poz. 856),

4) z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 205, poz. 1730),

5) z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. Nr 111, poz. 1196),

6) z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287), zwanej dalej „ustawą o restrukturyzacji należności publicznoprawnych”

– podlegają zawieszeniu, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 1, z dniem wydania postanowienia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1.

Art. 5. [Pożyczki i poręczenia]
1. W celu wsparcia restrukturyzacji Agencja Rozwoju Przemysłu SA, zwana dalej „Agencją”, może udzielać przedsiębiorcy objętemu restrukturyzacją pożyczek i poręczeń, przewidzianych w zatwierdzonym planie restrukturyzacji, na zasadach określonych w art. 21.

2. Udzielenie pożyczki lub poręczenia następuje po uzyskaniu przez Agencję środków finansowych na ten cel ze źródła, o którym mowa w art. 56 ust. 1.

Art. 6. [Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego]
1. Do postępowania restrukturyzacyjnego stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

2. Postępowanie restrukturyzacyjne jest prowadzone z zachowaniem przepisów ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4.

Art. 7. [Ogłoszenie upadłości]
1. Od dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia jego zakończenia albo umorzenia nie może być ogłoszona upadłość przedsiębiorcy objętego restrukturyzacją.

2. Jeżeli postępowanie restrukturyzacyjne wszczęto po dniu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości a przed dniem ogłoszenia upadłości, postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości podlega zawieszeniu.

3. Od dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego do przedsiębiorców objętych restrukturyzacją nie stosuje się przepisów o obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Rozdział 2

Podmioty właściwe w sprawach restrukturyzacji

Art. 8. [Organ właściwy w sprawach restrukturyzacji]

1. Organem właściwym w sprawach restrukturyzacji jest minister właściwy do spraw gospodarki.

2. Funkcje organu administracji publicznej w zakresie zadań wynikających z ustawy wykonuje również Prezes Zarządu Agencji, zwany dalej „Prezesem Agencji”, przy pomocy Agencji.

Art. 9. [Minister właściwy do spraw gospodarki]
Minister właściwy do spraw gospodarki:

1) sprawuje nadzór nad wykonaniem ustawy;

2) jest organem wyższego stopnia wobec Prezesa Agencji w zakresie decyzji wydanych na podstawie ustawy.

Art. 10. [Prezes Agencji]
1. Prezes Agencji:

1) wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego;

2) wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego bez rozpoznania;

3) wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego;

4) wydaje decyzję o warunkach i trybie restrukturyzacji, zwaną dalej „decyzją o restrukturyzacji”

5) wydaje decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego;

6) wydaje decyzję o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego;

7) sprawuje nadzór nad realizacją postępowania restrukturyzacyjnego przez przedsiębiorcę;

8) wydaje decyzję o przyznaniu lub pozbawieniu spółki statusu spółki w restrukturyzacji;

9) sprawuje nadzór nad realizacją planu restrukturyzacji przez spółkę, której przyznano status spółki w restrukturyzacji, zwaną dalej „spółką w restrukturyzacji”

10) wykonuje inne zadania określone w ustawie.

2. Prezes Agencji sporządza co 3 miesiące listy:

1) przedsiębiorców, w stosunku do których wydano decyzje o restrukturyzacji;

2) przedsiębiorców, w stosunku do których wydano decyzje o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego;

3) przedsiębiorców, w stosunku do których wydano decyzje o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego;

4) spółek w restrukturyzacji.

3. Listy, o których mowa w ust. 2, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”.

4. Prezes Agencji sporządza półroczne i roczne sprawozdania z realizacji postępowań restrukturyzacyjnych i kosztów tych postępowań oraz przedkłada je ministrowi właściwemu do spraw gospodarki oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – odpowiednio w terminie do dnia 31 lipca oraz w terminie do dnia 28 lutego następnego roku.

Rozdział 3

Postępowanie restrukturyzacyjne

Art. 11. [Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego]

1. Prezes Agencji wszczyna postępowanie restrukturyzacyjne na wniosek przedsiębiorcy złożony w terminie, o którym mowa w art. 12 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 14.

2. Prezes Agencji odmawia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli:

1) przedsiębiorca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1;

2) wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego nie zawiera informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2.

Art. 12. [Termin wszczęcia postępowania]
1. Postępowanie restrukturyzacyjne może być wszczęte do dnia 31 grudnia 2003 r. na wniosek przedsiębiorcy złożony w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania.

Art. 13. [Treść wniosku]
1. Wniosek przedsiębiorcy o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego zawiera następujące informacje:

1) nazwę albo firmę oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy;

2) nazwę albo firmę oraz siedzibę wspólników, a także imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania bez ograniczenia;

3) osoby uprawnione do reprezentowania osoby prawnej – gdy wnioskodawcą jest osoba prawna;

4) miejsce wykonywania działalności gospodarczej oraz miejsce położenia majątku;

5) okoliczności, które uzasadniają wniosek, i ich uprawdopodobnienie;

6) wskazanie składników majątku, które mogą stanowić zabezpieczenie kosztów postępowania restrukturyzacyjnego;

7) liczbę osób świadczących u przedsiębiorcy pracę na podstawie stosunku pracy;

8) liczbę osób wykonujących usługi na rzecz przedsiębiorcy na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) wyciąg z księgi udziałów – w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

2) wykaz akcjonariuszy, którzy posiadają więcej niż 5% akcji imiennych, wraz z informacją o wielkości udziału w kapitale zakładowym Skarbu Państwa i spółek, w których Skarb Państwa ma co najmniej 50% akcji lub udziałów;

3) sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, sporządzone na dzień 30 czerwca 2002 r., oraz sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym sporządzone w ramach obowiązków statystycznych, ostatnie przed dniem złożenia wniosku;

4) kopię ewidencji środków trwałych oraz inwestycji długoterminowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, wraz z informacją o ustanowionych na nich obciążeniach;

5) spis dłużników z podaniem wysokości długu każdego z nich, według stanu bieżącego i na dzień 30 czerwca 2002 r., oraz listę zabezpieczeń;

6) spis wierzycieli wierzytelności publicznoprawnych ze wskazaniem kwot zaległości, według stanu bieżącego i na dzień 30 czerwca 2002 r., a także listę zabezpieczeń tych wierzytelności;

7) spis wierzycieli wierzytelności cywilnoprawnych, z podaniem wysokości wierzytelności każdego z nich, według stanu bieżącego i na dzień 30 czerwca 2002 r., oraz listę zabezpieczeń tych wierzytelności;

8) wykaz zobowiązań pozabilansowych z podaniem wysokości każdego z nich, według stanu bieżącego i na dzień 30 czerwca 2002 r., oraz listę zabezpieczeń tych zobowiązań;

9) kopie tytułów egzekucyjnych wystawionych wobec przedsiębiorcy, w tym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

3. W terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przedsiębiorca jest obowiązany przekazać Prezesowi Agencji:

1) plan restrukturyzacji;

2) projekt ugody restrukturyzacyjnej, o której mowa w art. 22;

3) sprawozdanie finansowe za 2002 r.;

4) spis zobowiązań publicznoprawnych, z podziałem na poszczególne tytuły i lata oraz ze wskazaniem kwot zaległości, odsetek za zwłokę i opłat prolongacyjnych, a także listę zabezpieczeń tych wierzytelności;

5) spis zobowiązań cywilnoprawnych, z podziałem na wierzycieli, tytuły, lata, oraz listę zabezpieczeń tych wierzytelności;

6) spis wierzytelności, z podziałem na dłużników, tytuły i lata, oraz listę zabezpieczeń;

7) inne dokumenty i informacje wymagane zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Art. 14. [Wniosek organu założycielskiego]
1. Z wnioskiem o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego może wystąpić również organ założycielski przedsiębiorcy. Do wniosku organu założycielskiego stosuje się odpowiednio art. 12 i art. 13 ust. 1 pkt 1–5.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezes Agencji wzywa przedsiębiorcę, którego dotyczy wniosek, do wyrażenia, w terminie 14 dni, pisemnej zgody na wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz przekazania informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 6–8 i w ust. 2.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca przekazuje Prezesowi Agencji w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wyrażenia pisemnej zgody, o której mowa w ust. 2, dokumenty i informacje, o których mowa w art. 13 ust. 3.

4. W przypadku niewyrażenia przez przedsiębiorcę zgody na wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w terminie określonym w ust. 2, Prezes Agencji pozostawia wniosek organu założycielskiego bez rozpoznania.

Art. 15. [Plan restrukturyzacji]
1. Plan restrukturyzacji, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1, zawiera:

1) szczegółowy opis sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy;

2) analizę przyczyn wystąpienia trudnej sytuacji ekonomicznej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1;

3) analizę rynku, na którym działa przedsiębiorca;

4) wskazanie zamierzonych działań przedsiębiorcy, mających na celu naprawę jego sytuacji ekonomicznej, w tym działań w zakresie restrukturyzacji majątku i zatrudnienia, oraz umożliwiających funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej i terminowe regulowanie zobowiązań publicznoprawnych;

5) określenie stanu ekonomicznego przedsiębiorcy, jaki ma być osiągnięty po przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego;

6) określenie źródeł finansowania działań, o których mowa w pkt 4, z uwzględnieniem pomocy publicznej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego, o jaką przedsiębiorca zamierza się ubiegać, z podaniem jej wielkości, źródeł, formy, terminu i podstawy prawnej.

2. Plan restrukturyzacji podlega uzgodnieniom między Prezesem Agencji i przedsiębiorcą, a jeżeli wnioskodawcą jest organ założycielski przedsiębiorcy – również tym organem.

3. Przebieg i wyniki uzgodnień dokumentuje się w formie protokołu podpisanego przez osoby upoważnione.

4. Uzgodniony plan restrukturyzacji Prezes Agencji przesyła niezwłocznie Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wydania opinii – zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje opinię w terminie do 28 dni od dnia otrzymania planu restrukturyzacji.

Art. 16. [Badania sprawozdań finansowych]
1. Prezes Agencji może zlecić:

1) przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego przedłożonego przez przedsiębiorcę – powołanemu w tym celu biegłemu rewidentowi;

2) dokonanie wyceny majątku przedsiębiorcy – powołanemu w tym celu rzeczoznawcy majątkowemu.

2. Zlecenie przeprowadzenia badania oraz dokonania wyceny majątku, o których mowa w ust. 1, następuje z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych.

3. Koszty badania sprawozdań finansowych i dokonania wyceny majątku stanowią koszt uzyskania przychodu Agencji, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Art. 17. [Warunki wydania decyzji o restrukturyzacji]
1. Prezes Agencji może uzależnić wydanie decyzji o restrukturyzacji od:

1) powołania wskazanych przez siebie osób do organów kontroli i nadzoru przedsiębiorcy w celu zapewnienia realizacji funkcji, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia i zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego;

2) objęcia planem restrukturyzacji przeniesienia własności składników majątku, o których mowa w art. 34 ust. 1, lub innych praw z nim związanych przez przedsiębiorcę na rzecz Skarbu Państwa.

2. Powołanie osób wskazanych przez Prezesa Agencji do pełnienia funkcji w organach określonych w ust. 1 pkt 1 następuje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Art. 18. [Decyzja o restrukturyzacji]
1. Prezes Agencji wydaje decyzję o restrukturyzacji, jeżeli z przedstawionych informacji i dokumentów oraz przeprowadzonych czynności wynika, że postępowanie restrukturyzacyjne może doprowadzić do naprawy sytuacji finansowej przedsiębiorcy oraz przywrócić jego zdolność do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej.

2. Decyzja o restrukturyzacji podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 19. [Treść decyzji]
1. Decyzja o restrukturyzacji zawiera w szczególności:

1) oznaczenie przedsiębiorcy;

2) miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy;

3) termin dokonania zabezpieczenia kosztów postępowania restrukturyzacyjnego;

4) wskazanie składników majątku, które mają stanowić zabezpieczenie kosztów postępowania restrukturyzacyjnego;

5) termin zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego;

6) zatwierdzenie planu restrukturyzacji.

2. Postępowanie restrukturyzacyjne powinno być zakończone w terminie 24 miesięcy od dnia wydania decyzji o restrukturyzacji.

3. Jeżeli w decyzji o restrukturyzacji określono termin krótszy niż wymieniony w ust. 2, na wniosek przedsiębiorcy może on być przedłużony, jednak nie dłużej niż do terminu, o którym mowa w ust. 2.

Art. 20. [Umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego]
Jeżeli przewidywane koszty postępowania restrukturyzacyjnego są rażąco wysokie w stosunku do możliwych do osiągnięcia efektów restrukturyzacji, Prezes Agencji umarza postępowanie restrukturyzacyjne.
Art. 21. [Wniosek o udzielenie pożyczki lub poręczenia]
1. Przedsiębiorca, który uzyskał decyzję o restrukturyzacji, może wystąpić z wnioskiem o udzielenie pożyczki lub poręczenia.

2. Wniosek o udzielenie pożyczki lub poręczenia zawiera informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1, oraz określa:

1) rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej;

2) wysokość kwoty pożyczki lub zobowiązania, które ma być objęte poręczeniem, wraz z terminami ich spłaty;

3) przeznaczenie pożyczki lub środków, których spłata ma być objęta poręczeniem, celowość realizacji przedsięwzięcia oraz ocenę jego opłacalności z uwzględnieniem ryzyka towarzyszącego przedsięwzięciu;

4) formy zabezpieczenia pożyczki lub poręczenia;

5) plan finansowy dla przedsięwzięć restrukturyzacyjnych.

3. Prezes Agencji zawiera z przedsiębiorcą umowę o udzielenie pożyczki lub poręczenia, która określa w szczególności:

1) kwotę przyznanej pożyczki i jej przeznaczenie lub kwotę poręczenia;

2) warunki pożyczki, wysokość oprocentowania, ewentualny okres karencji, terminy i wysokość rat spłaty pożyczki i oprocentowania;

3) sposób przekazania pożyczki;

4) sankcje za nieterminowe regulowanie spłat pożyczki i oprocentowania;

5) formę zabezpieczenia pożyczki lub poręczenia.

Rozdział 4

Restrukturyzacja finansowa zobowiązań cywilnoprawnych

Art. 22. [Restrukturyzacja finansowa zobowiązań cywilnoprawnych]

1. Restrukturyzacja finansowa zobowiązań cywilnoprawnych polega na zawarciu przez przedsiębiorcę ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych wymienionymi w spisie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7.

2. Jeżeli ugoda restrukturyzacyjna nie zostanie zawarta w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o restrukturyzacji, Prezes Agencji umarza postępowanie restrukturyzacyjne.

3. Do ugody restrukturyzacyjnej nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 23. [Ugoda restrukturyzacyjna]
1. Ugoda restrukturyzacyjna jest zawarta, jeżeli opowiedzą się za nią wierzyciele wierzytelności cywilnoprawnych mający łącznie ponad 50% ogólnej sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom wymienionym w spisie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7.

2. Ugoda restrukturyzacyjna wiąże wszystkich wierzycieli wierzytelności cywilnoprawnych wymienionych w spisie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7.

Art. 24. [Przedmiot ugody restrukturyzacyjnej]
1. Przedmiotem ugody restrukturyzacyjnej może być:

1) restrukturyzacja zobowiązań cywilnoprawnych polegająca w szczególności na:

a) umorzeniu tych zobowiązań w całości lub w części,

b) rozłożeniu spłaty tych zobowiązań na raty,

c) odroczeniu spłaty tych zobowiązań;

2) zobowiązanie się wierzycieli do podjęcia działań w celu wsparcia realizacji planu restrukturyzacji, w szczególności przez:

a) objęcie udziałów albo akcji,

b) zamianę wierzytelności na obligacje lub inne tytuły obligacyjne,

c) zawarcie umów o współpracę,

d) udzielenie przedsiębiorcy kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczeń.

2. Warunki ugody restrukturyzacyjnej mogą być zróżnicowane, w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1, w stosunku do określonych grup wierzycieli – z zachowaniem równoprawnego traktowania uczestników ugody.

Art. 25. [Forma ugody restrukturyzacyjnej]
1. Ugodę restrukturyzacyjną zawiera się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

2. Przedsiębiorca przekazuje ugodę restrukturyzacyjną Prezesowi Agencji w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

3. Ugoda restrukturyzacyjna może być wypowiedziana w czasie postępowania restrukturyzacyjnego tylko z ważnych powodów, jeżeli wypowiedzenia dokonają wierzyciele wierzytelności cywilnoprawnych mający łącznie ponad 50% ogólnej sumy wierzytelności objętych ugodą.

4. W przypadku wypowiedzenia ugody restrukturyzacyjnej Prezes Agencji umarza postępowanie restrukturyzacyjne.

Art. 26. [Umorzone zobowiązania cywilnoprawne]
1. Kwota umorzonych zobowiązań cywilnoprawnych przedsiębiorcy objętego restrukturyzacją nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Wysokość umorzonych zobowiązań cywilnoprawnych, z wyjątkiem odsetek, w tym skapitalizowanych, stanowi koszt uzyskania przychodu wierzyciela przedsiębiorcy objętego restrukturyzacją, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym:

1) w całości, gdy wierzytelność była uprzednio zaliczona do przychodów należnych;

2) w 50%, gdy wierzytelność powstała w wyniku udzielenia kredytu lub pożyczki przez bank lub jednostkę organizacyjną uprawnioną do udzielania kredytów lub pożyczek, na podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania, oraz Agencję.

Rozdział 5

Restrukturyzacja finansowa należności publicznoprawnych

Art. 27. [Restrukturyzacja należności publicznoprawnych]

Restrukturyzacja należności publicznoprawnych jest dokonywana w zakresie, na zasadach i w trybie określonych przepisami ustawy o restrukturyzacji należności publicznoprawnych, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozdziału.
Art. 28. [Załączniki do wniosku o wszczęcie postępowania]
Do wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1, albo zgody, o której mowa w art. 14 ust. 2, przedsiębiorca dołącza kopie wniosków o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, o których mowa w art. 12 ustawy o restrukturyzacji należności publicznoprawnych, skierowanych do właściwych organów restrukturyzacyjnych, zwanych dalej „organami restrukturyzacyjnymi należności publicznoprawnych”, albo oświadczenie, że nie korzysta z restrukturyzacji należności publicznoprawnych.
Art. 29. [Zawiadomienie o złożeniu wniosku]
1. Prezes Agencji niezwłocznie informuje organy restrukturyzacyjne należności publicznoprawnych o złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie niniejszej ustawy.

2. Prezes Agencji doręcza właściwym dla przedsiębiorcy organom restrukturyzacyjnym należności publicznoprawnych odpisy:

1) postanowienia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego;

2) postanowienia o pozostawieniu wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego bez rozpoznania;

3) decyzji o odmowie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego;

4) decyzji o restrukturyzacji;

5) decyzji o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego;

6) decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

Art. 30. [Zawieszenie postępowania restrukturyzacyjnego]
1. Złożenie wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1, albo wyrażenie zgody, o której mowa w art. 14 ust. 2, powoduje zawieszenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy o restrukturyzacji należności publicznoprawnych do dnia otrzymania przez organ restrukturyzacyjny należności publicznoprawnych odpisu:

1) postanowienia o pozostawieniu wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego bez rozpoznania;

2) decyzji o odmowie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego;

3) decyzji o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego, w przypadkach określonych w art. 20, art. 22 ust. 2, art. 25 ust. 4 i w art. 45 ust. 1 i 2;

4) decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

2. Zawieszenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy o restrukturyzacji należności publicznoprawnych:

1) powoduje zawieszenie obowiązku uiszczenia opłaty restrukturyzacyjnej, o której mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy;

2) wstrzymuje bieg terminów w niej przewidzianych.

Art. 31. [Decyzja o umorzeniu należności publicznoprawnych]
1. W przypadku otrzymania odpisu decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4, organ restrukturyzacyjny należności publicznoprawnych wydaje decyzję stwierdzającą umorzenie należności publicznoprawnych, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o restrukturyzacji należności publicznoprawnych.

2. Decyzja o umorzeniu należności publicznoprawnych jest wydawana w terminie 45 dni od dnia otrzymania odpisu decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4.

3. W przypadku otrzymania odpisu postanowienia albo decyzji, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 i 2, organ restrukturyzacyjny należności publicznoprawnych podejmuje zawieszone postępowanie.

4. W przypadku otrzymania odpisu decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3, organ restrukturyzacyjny należności publicznoprawnych wydaje decyzję o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego należności publicznoprawnych.

Art. 32. [Wyłączenie stosowania przepisów o opłacie restrukturyzacyjnej]
Do przedsiębiorcy, wobec którego Prezes Agencji wydał decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, nie stosuje się przepisów o opłacie restrukturyzacyjnej, o której mowa w ustawie o restrukturyzacji należności publicznoprawnych.

Rozdział 6

Restrukturyzacja majątku

Art. 33. [Restrukturyzacja majątku]

Restrukturyzacja majątku może polegać na przeniesieniu własności składników majątku przez przedsiębiorcę objętego restrukturyzacją na rzecz Skarbu Państwa, a także podjęciu innych czynności dotyczących jego majątku, przewidzianych w planie restrukturyzacji.
Art. 34. [Przeniesienie własności składników majątku]
1. Przeniesienie własności, o którym mowa w art. 33, może dotyczyć składników majątku, które nie są i nie będą wykorzystywane w działalności gospodarczej przedsiębiorcy i są zbędne dla prawidłowego przeprowadzenia i zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego zgodnie z planem restrukturyzacji.

2. Przeniesienie własności składników majątku następuje w drodze umowy zawartej między przedsiębiorcą i Skarbem Państwa reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, w terminie określonym w decyzji o restrukturyzacji.

3. Wartość przeniesionych składników majątku przez przedsiębiorcę na rzecz Skarbu Państwa na podstawie ustawy stanowi koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Art. 35. [Dysponowanie składnikami majątku]
1. Nabyte przez Skarb Państwa składniki majątku przedsiębiorcy mogą być wniesione lub przekazane nieodpłatnie na własność Agencji, na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 57, a także mogą być przekazane przez Skarb Państwa do odpłatnego korzystania innym podmiotom.

2. Agencja podwyższa kapitał zakładowy o wartość składników majątku, o którym mowa w ust. 1.

Art. 36. [Tworzenie spółek kapitałowych]
1. Agencja może utworzyć spółki kapitałowe, wnosząc, na pokrycie ich kapitału zakładowego, składniki majątku, o których mowa w art. 35.

2. W przypadku utworzenia spółek, o których mowa w ust. 1, poprzez wniesienie wkładów niepieniężnych zarówno w momencie objęcia udziałów albo akcji, jak również w momencie ich odpłatnego zbycia nie rozpoznaje się przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodów.

Rozdział 7

Restrukturyzacja zatrudnienia

Art. 37. [Świadczenia w związku z rozwiązaniem stosunku pracy]

1. Jeżeli w zatwierdzonym planie restrukturyzacji przewidziano rozwiązanie z częścią pracowników stosunku pracy z powodu ograniczenia zdolności produkcyjnych, zmian technologicznych i asortymentowych produkcji, reorganizacji, likwidacji stanowisk, oddziałów i wydziałów produkcyjnych, pracownikom przewidzianym do zwolnienia, którzy nie spełniają warunków określonych w odrębnych przepisach do uzyskania uprawnień emerytalno-rentowych oraz do świadczeń przedemerytalnych, przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2 i 10:

1) jednorazowe bezpłatne szkolenie;

2) świadczenie na przekwalifikowanie – kontrakt szkoleniowy;

3) jednorazowa odprawa warunkowa.

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane przez pracodawcę tylko jeden raz, na wniosek pracownika, jeżeli przed dniem złożenia wniosku pracownik ten nie korzystał z takich świadczeń oraz oświadczy, że nie będzie z nich korzystał w przyszłości.

3. Świadczenie na przekwalifikowanie – kontrakt szkoleniowy jest przyznawane przez pracodawcę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, na wniosek pracownika, który oświadczy, że wyraża zgodę na rozwiązanie stosunku pracy po zakończeniu okresu, na który to świadczenie przyznano, i rozpocznie szkolenie.

4. W okresie korzystania ze świadczenia na przekwalifikowanie – kontraktu szkoleniowego pracownikowi przysługuje jednorazowe bezpłatne szkolenie, finansowane z Funduszu Pracy.

5. Finansowanie z Funduszu Pracy świadczeń, o których mowa w ust. 4, odbywa się jak dla osób poszukujących pracy, o których mowa w art. 16 ust. 10 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 675, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679).

6. Środki Funduszu Pracy na finansowanie świadczeń, o których mowa w ust. 4, są przekazywane staroście sprawującemu zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy właściwym miejscowo dla przedsiębiorcy, przez dysponenta Funduszu Pracy, z posiadanej rezerwy, na wniosek tego starosty.

7. Planowany kosztorys szkoleń, uwzględniający liczbę szkolonych pracowników przedsiębiorcy oraz jednostkowe i łączne koszty szkoleń, przedsiębiorca przedkłada do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw pracy, wraz z opinią starosty, o którym mowa w ust. 6.

8. Świadczenie na przekwalifikowanie – kontrakt szkoleniowy jest wypłacane pracownikowi przez przedsiębiorcę co miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym rozpoczął on szkolenie, w wysokości równej wynagrodzeniu pracownika, obliczanemu jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,

9. Od świadczenia na przekwalifikowanie – kontraktu szkoleniowego przedsiębiorca jest obowiązany do dokonywania wpłat składek na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusze celowe – na podstawie i w wysokości określonych w odrębnych przepisach.

10. Odprawa, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przysługuje pracownikowi korzystającemu ze świadczenia na przekwalifikowanie – kontraktu szkoleniowego, który po zakończeniu szkolenia i przed upływem 6 miesięcy od dnia przyznania tego świadczenia wystąpi do pracodawcy o rozwiązanie stosunku pracy.

11. Odprawa, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest wypłacana przez przedsiębiorcę w kwocie równej iloczynowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia 6-miesięcznego okresu pobierania świadczenia na przekwalifikowanie – kontraktu szkoleniowego oraz wynagrodzenia w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 8, pomniejszonej o kwotę odpowiadającą składkom na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, finansowanym przez ubezpieczonego.

Art. 38. [Zakaz zatrudniania nowych pracowników]
1. Przedsiębiorca objęty restrukturyzacją zatrudnienia nie może w okresie realizacji planu restrukturyzacji zatrudniać nowych pracowników – z wyłączeniem osób o specjalistycznych kwalifikacjach, które mogą być zatrudnione w zakresie przewidzianym w zatwierdzonym planie restrukturyzacji.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zatrudniania osób na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej oraz kontraktu menedżerskiego.

Art. 39. [Stosowanie przepisów innych ustaw]
Po uprawomocnieniu się decyzji o restrukturyzacji, do stosunków pracy w zakładzie pracy przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio przepisy odrębnych ustaw regulujących skutki ogłoszenia upadłości w zakresie stosunków pracy, w szczególności art. 361 Kodeksu pracy oraz art. 7a ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980, Nr 135, poz. 1146 i Nr 200, poz.1679).
Art. 40. [Program utworzenia miejsc pracy]
1. W przypadku przejęcia przez Agencję składników majątku, w trybie art. 35, Prezes Agencji opracowuje program utworzenia miejsc pracy na bazie tego majątku.

2. Miejsca pracy, o których mowa w ust. 1, powinny być przeznaczone przede wszystkim dla zwalnianych pracowników przedsiębiorcy, który dokonał przeniesienia składników tego majątku.

3. Program, o którym mowa w ust. 1, może przewidywać finansowanie z Funduszu Pracy kosztów:

1) szkolenia,

2) części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne

– pracowników, o których mowa w ust. 2.

4. Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów, o których mowa w ust. 3, może odbywać się przez okres i w wysokości przewidzianych w przepisach o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z tym że finansowanie części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne jest dokonywane na zasadach określonych dla prac interwencyjnych.

5. Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów, o których mowa w ust. 3, są przekazywane staroście sprawującemu zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy właściwym dla miejsca położenia majątku, o którym mowa w ust. 1, przez dysponenta Funduszu Pracy z posiadanej rezerwy, na wniosek tego starosty.

6. Program, o którym mowa w ust. 1, Prezes Agencji przedkłada do zatwierdzenia w części dotyczącej finansowania kosztów z Funduszu Pracy ministrowi właściwemu do spraw pracy, wraz z opinią starosty, o którym mowa w ust. 5, uwzględniającą sytuację na lokalnym rynku pracy oraz zgodność programu z obowiązującymi przepisami.

7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio do spółek, o których mowa w art. 36 ust. 1.

Rozdział 8

Obowiązki restrukturyzowanego przedsiębiorcy

Art. 41. [Obowiązki przedsiębiorcy]

1. Przedsiębiorca jest obowiązany do:

1) wykonywania planu restrukturyzacji;

2) wykonywania ugody restrukturyzacyjnej;

3) terminowego regulowania bieżących zobowiązań publicznoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 2;

4) nieprzekraczania maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego na zasadach określonych w przepisach o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców;

5) składania Prezesowi Agencji kwartalnych sprawozdań z realizacji obowiązków wymienionych w pkt 1–4.

2. W przypadku realizacji restrukturyzacji należności publicznoprawnych, zgodnie z przepisami rozdziału 5, przedsiębiorca powinien spełniać warunki wymagane ustawą o restrukturyzacji należności publicznoprawnych do stwierdzenia umorzenia należności publicznoprawnych podlegających restrukturyzacji na podstawie tej ustawy.

Art. 42. [Ograniczenia czynności przedsiębiorcy]
1. W okresie od dnia doręczenia decyzji o restrukturyzacji do dnia doręczenia decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorca nie może:

1) obejmować akcji lub udziałów w spółkach, jak również tworzyć spółek niemających osobowości prawnej lub przystępować do takich spółek;

2) zawierać umów o nieodpłatne przekazanie składników majątku do używania lub używania i pobierania pożytków;

3) dokonywać czynności prawnych zobowiązujących lub rozporządzających przekraczających zakres zwykłego zarządu;

4) dokonywać czynności prawnych pod tytułem darmym, jak również czynności prawnych zobowiązujących lub rozporządzających na zasadach nieekwiwalentnych.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do czynności, o których mowa w art. 22 ust. 1, art. 33 i w art. 53.

Rozdział 9

Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego

Art. 43. [Decyzja o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego]

1. Prezes Agencji wydaje decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli został wykonany plan restrukturyzacji oraz ugoda restrukturyzacyjna. Obowiązek wykonania ugody restrukturyzacyjnej nie dotyczy płatności odroczonych i rozłożonych na raty przypadających po terminie wykonania planu restrukturyzacji.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 44. [Treść decyzji o zakończeniu postępowania]
Decyzja o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego zawiera w szczególności:

1) oznaczenie przedsiębiorcy;

2) miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy;

3) stwierdzenie zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego;

4) rozstrzygnięcie o wysokości kosztów postępowania restrukturyzacyjnego i sposobach ich pokrycia.

Art. 45. [Decyzja o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego]
1. Prezes Agencji umarza postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli upłynął termin zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego określony w decyzji o restrukturyzacji, a przedsiębiorca nie wykonał planu restrukturyzacji lub, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 1 zdanie drugie, ugody restrukturyzacyjnej.

2. Prezes Agencji może, przed terminem zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego określonym w decyzji o restrukturyzacji, umorzyć postępowanie restrukturyzacyjne – w przypadku gdy przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 41, lub dokonuje czynności, o których mowa w art. 42.

3. Decyzja o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego zawiera w szczególności:

1) oznaczenie przedsiębiorcy;

2) miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy;

3) określenie przyczyny umorzenia;

4) rozstrzygnięcie o wysokości kosztów postępowania restrukturyzacyjnego i sposobach ich pokrycia.

4. W przypadku umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego:

1) zawarta ugoda restrukturyzacyjna wiąże strony, chyba że co innego wynika z jej postanowień;

2) dokonane czynności prawne dotyczące majątku objętego planem restrukturyzacji pozostają w mocy.

Rozdział 10

Spółki w restrukturyzacji

Art. 46. [Status spółki w restrukturyzacji]

1. Spółki, które zamierzają dokonać połączenia w rozumieniu art. 492 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku gdy co najmniej jedna z nich spełnia warunki, o których mowa w art. 2, mogą wystąpić o przyznanie spółce przejmującej albo spółce nowo zawiązanej statusu spółki w restrukturyzacji.

2. Przyznanie spółce statusu spółki w restrukturyzacji następuje po podjęciu ostatniej z uchwał o połączeniu, o których mowa w art. 506 Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących powstania spółki utworzonej w wyniku połączenia spółek.

Art. 47. [Wniosek o przyznanie statusu spółki w restrukturyzacji]
1. Status spółki w restrukturyzacji jest przyznawany przez Prezesa Agencji na wspólny wniosek spółek zamierzających dokonać połączenia.

2. Wniosek o przyznanie spółce statusu spółki w restrukturyzacji zawiera następujące informacje, dotyczące każdej ze spółek zamierzających dokonać połączenia:

1) firmę i siedzibę spółki;

2) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania spółki;

3) miejsce wykonywania działalności gospodarczej oraz miejsce położenia majątku;

4) określenie wysokości straty występującej w bieżącym roku podatkowym oraz w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających bieżący rok podatkowy;

5) okoliczności, które uzasadniają wniosek, i ich uprawdopodobnienie;

6) liczbę osób świadczących u przedsiębiorcy pracę na podstawie stosunku pracy;

7) liczbę osób wykonujących usługi na rzecz spółki na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

3. Do wniosku dołącza się:

1) sprawozdanie finansowe każdej ze spółek za ostatni rok obrotowy oraz sprawozdanie finansowe każdej ze spółek sporządzone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku;

2) spis wierzycieli wierzytelności publicznoprawnych każdej ze spółek, z podziałem na poszczególne tytuły i lata oraz ze wskazaniem kwot zaległości, odsetek za zwłokę i opłat prolongacyjnych, a także listę zabezpieczeń tych wierzytelności;

3) spis wierzycieli wierzytelności cywilnoprawnych każdej ze spółek, z podaniem wysokości wierzytelności każdego z wierzycieli, z podziałem na poszczególne lata, oraz listę zabezpieczeń tych wierzytelności;

4) spis dłużników każdej ze spółek z podaniem wysokości długu każdego z dłużników, z podziałem na poszczególne lata, oraz listę zabezpieczeń;

5) plan restrukturyzacji spółki w restrukturyzacji;

6) programy restrukturyzacyjne realizowane przez każdą ze spółek na podstawie odrębnych ustaw.

4. Plan restrukturyzacji, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, sporządza się zgodnie z art. 15.

5. Do przyznania spółce statusu spółki w restrukturyzacji nie jest wymagane zawarcie ugody restrukturyzacyjnej.

Art. 48. [Promesa decyzji o przyznaniu statusu]
1. Prezes Agencji udziela promesy decyzji o przyznaniu spółce statusu spółki w restrukturyzacji pod warunkiem dokonania połączenia, określając w niej firmy i siedziby spółek zamierzających dokonać połączenia i termin jego dokonania.

2. Decyzja o przyznaniu spółce statusu spółki w restrukturyzacji zawiera w szczególności:

1) firmę i siedzibę spółki, której jest przyznawany status spółki w restrukturyzacji;

2) termin zakończenia restrukturyzacji, do upływu którego został spółce przyznany status spółki w restrukturyzacji;

3) zatwierdzenie planu restrukturyzacji, o którym mowa w art. 47 ust. 3 pkt 5.

Art. 49. [Decyzja o pozbawieniu statusu spółki w restrukturyzacji]
W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez spółkę w restrukturyzacji działań określonych w planie restrukturyzacji, Prezes Agencji wydaje decyzję o pozbawieniu spółki statusu spółki w restrukturyzacji.
Art. 50. [Odpis decyzji]
Prezes Agencji przesyła odpis decyzji o nadaniu lub pozbawieniu spółki statusu spółki w restrukturyzacji właściwemu dla tej spółki organowi podatkowemu oraz innemu organowi lub podmiotowi będącemu wierzycielem publicznoprawnym.
Art. 51. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych]
Do spółki w restrukturyzacji nie stosuje się art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672 i Nr 200, poz. 1684).
Art. 52. [Łączenie przedsiębiorstw państwowych]
Przepisy art. 46–51 stosuje się odpowiednio do łączenia przedsiębiorstw państwowych w rozumieniu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych oraz do łączenia spółdzielni w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego.

Rozdział 11

Przewłaszczenie składników majątku na zabezpieczenie

Art. 53. [Przewłaszczenie składników majątku]

Agencja może żądać przewłaszczenia na swoją rzecz składników majątku przedsiębiorcy objętego restrukturyzacją na zabezpieczenie przewidywanych kosztów postępowania restrukturyzacyjnego lub może żądać zabezpieczenia w innej formie.
Art. 54. [Składniki majątku podlegające zabezpieczeniu]
1. Zabezpieczeniu, o którym mowa w art. 53, mogą podlegać wskazane w decyzji o restrukturyzacji składniki majątku, które nie podlegają przeniesieniu na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z art. 34, jeżeli taka forma zabezpieczenia jest niezbędna dla prawidłowego przeprowadzenia i zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego.

2. Przewłaszczenie, o którym mowa w art. 53, następuje w terminie określonym w decyzji o restrukturyzacji.

Art. 55. [Pokrywanie kosztów umorzonego postępowania]
W przypadku umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego, koszty tego postępowania pokrywa się poprzez przeniesienie własności składników majątku, o których mowa w art. 53.

Rozdział 12

Finansowanie postępowania restrukturyzacyjnego

Art. 56. [Podwyższenie kapitału zakładowego Agencji]

1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, ze środka specjalnego pozostającego w jego dyspozycji, utworzonego na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397), podwyższa kapitał zakładowy Agencji o kwotę stanowiącą 1/3 tego środka, z przeznaczeniem na finansowanie zadań określonych w ustawie, z zastrzeżeniem art. 58.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, następuje corocznie, nie dłużej jednak niż do czasu zakończenia postępowań restrukturyzacyjnych przeprowadzanych na podstawie niniejszej ustawy.

Art. 57. [Koszty postępowania restrukturyzacyjnego]
1. Kosztami postępowania restrukturyzacyjnego są koszty:

1) funkcjonowania wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Agencji, poniesione w związku z obsługą postępowania restrukturyzacyjnego;

2) przeniesienia własności składników majątku przedsiębiorcy na Agencję w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, to jest koszty przejęcia, zagospodarowania lub zbycia mienia;

3) inne, niewymienione w pkt 1 i 2.

2. Koszty postępowania restrukturyzacyjnego są określane dla każdego postępowania odrębnie.

3. Do kosztów postępowania restrukturyzacyjnego nie wlicza się ulg podatkowych uzyskanych przez Agencję na podstawie niniejszej ustawy i przepisów odrębnych.

4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu Agencji, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Art. 58. [Źródła pokrycia kosztów]
Źródłem pokrycia kosztów, o których mowa w art. 57, są w szczególności:

1) przychody finansowe uzyskane z tytułu pożyczek i poręczeń udzielanych przez Agencję ze środków pochodzących ze źródła, o którym mowa w art. 56 ust. 1;

2) majątek przekazany Agencji zgodnie z art. 35 i 55;

3) środki uzyskane przez Agencję ze sprzedaży bądź zagospodarowania składników majątku przekazanych przez Skarb Państwa zgodnie z art. 35.

Art. 59. [Rozliczenie kosztów realizacji zadań]
Agencja przedstawia co 6 miesięcy ministrowi właściwemu do spraw gospodarki oraz ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa rozliczenie kosztów realizacji zadań określonych w ustawie według źródeł ich pokrycia określonych w art. 58.

Rozdział 13

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Art. 60. [Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym]

W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272 i Nr 169, poz. 1387) w art. 7 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zwalnia się od podatku od towarów i usług czynności, o których mowa w art. 34 ust. 1, art. 35, art. 36 ust. 1 i w art. 55 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. Nr 213, poz. 1800).”.

Art. 61. [Stosowanie przepisu art. 56 ust. 1 ustawy]
Przepis art. 56 ust. 1 w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Agencji stosuje się począwszy od 2002 r.
Art. 62. [Wejście w życie]
[1] Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

[1] Ustawa wchodzi w życie 24 grudnia 2002 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA