| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 2 grudnia 2002 r.

w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego.

Na podstawie art.172 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przedsiębiorca ubiegający się o koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego jest obowiązany dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

1) określające jego status prawny: w przypadku osób prawnych – statut lub umowę spółki wraz z wszystkimi zmianami, a w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość ze wskazaniem numeru PESEL oraz miejsca stałego zamieszkania;

2) odpis z rejestru przedsiębiorców;

3) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON;

4) kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;

5) listę udziałowców lub akcjonariuszy ze wskazaniem:

a) w przypadku osób fizycznych – ich obywatelstwa i miejsca stałego zamieszkania, a w przypadku osób prawnych – adresu ich siedziby,

b) wielkości posiadanych przez nich udziałów lub akcji oraz rodzaju ich uprzywilejowania, a także kraju pochodzenia;

6) wykaz członków zarządu i rady nadzorczej – z podaniem ich obywatelstwa i miejsca stałego zamieszkania;

7) oświadczenie osób zarządzających działalnością przedsiębiorstwa o pełnieniu funkcji kierowniczych oraz o członkostwie we władzach podmiotu z udziałem osób zagranicznych lub w innym podmiocie pozostającym z przedsiębiorcą w stosunku zależności; przez osoby zarządzające działalnością przedsiębiorstwa rozumie się kierującego przedsiębiorstwem, jego zastępcę, pełnomocnika, głównego księgowego oraz inne osoby wchodzące w skład organów zarządzających przedsiębiorstwa;

8) certyfikat przewoźnika lotniczego;

9) oświadczenie woli przedsiębiorcy złożone w formie aktu notarialnego, zapewniające, że nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy lub nie znajduje się on w stanie likwidacji;

10) plan gospodarczy przedsiębiorstwa obejmujący co najmniej dwa lata działalności i zawierający następujące informacje:

a) bilans, rachunek zysków i strat,

b) przewidywane wydatki związane z podjęciem działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, w tym: opłaty za paliwo, opłaty za usługi lotniskowe i nawigacyjne, opłaty za obsługę naziemną w porcie lotniczym, ubezpieczenia, amortyzację, wynagrodzenia i inne wydatki związane z działalnością przedsiębiorstwa, a także przewidywane przychody ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia, poziom przewidywanych taryf za przewóz lotniczy oraz prognozę przewozów lotniczych,

c) sposób finansowania kosztów oraz aktualne i przewidywane źródła finansowania działalności, z uwzględnieniem płynności finansowej przedsiębiorstwa w okresie dwóch pierwszych lat działalności,

d) o powiązaniach finansowych udziałowców lub akcjonariuszy z inną działalnością gospodarczą, w którą przedsiębiorstwo jest zaangażowane bezpośrednio albo pośrednio;

11) dokumenty wskazujące na posiadanie przez przedsiębiorcę możliwości finansowania działalności objętej wnioskiem o koncesję:

a) zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest podstawowy rachunek bieżący przedsiębiorcy, określające wielkość posiadanych przez niego środków finansowych oraz jego zdolność kredytową i płatniczą,

b) zaświadczenie z właściwego urzędu stwierdzające, że wnioskodawca nie zalega z wpłatami należności budżetowych,

c) sprawozdania finansowe z poprzedniego roku finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta, a w przypadku przedsiębiorców niezobowiązanych do tego sprawozdania – rachunek wyników działalności gospodarczej za ostatnie dwa lata działalności, a jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż dwa lata – za cały okres działalności;

12) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania statkiem powietrznym w liczbie:

a) nie mniej niż dwa – do wykonywania przewozu regularnego,

b) jeden lub więcej – do wykonywania przewozu nieregularnego;

13) świadectwa rejestracji statków powietrznych w polskim rejestrze cywilnych statków powietrznych lub dokument o przydzieleniu znaków rejestracyjnych z tego rejestru;

14) zaświadczenie o niekaralności osób zarządzających działalnością przedsiębiorstwa za przestępstwa umyślne: skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę zarobkową, wiarygodności dokumentów;

15) dokument potwierdzający objęcie przedsiębiorstwa ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z przewozem lotniczym i ruchem statków powietrznych.

§ 2.
Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1, w celu wykazania spełnienia warunków niezbędnych do uzyskania koncesji i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, o których mowa w art. 165 ust. 5 i art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, przedstawia dodatkowo następujące dokumenty:

1) oświadczenie stwierdzające, że przewóz lotniczy stanowi i będzie stanowił podstawowy rodzaj działalności przedsiębiorcy;

2) oświadczenie osób zarządzających działalnością przedsiębiorstwa stwierdzające, że nie cofnięto im koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w okresie ostatnich pięciu lat przed złożeniem wniosku o koncesję na wykonywanie przewozu lotniczego;

3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru dłużników niewypłacalnych;

4) projekt programu ochrony przedsiębiorstwa przed aktami bezprawnej ingerencji.

§ 3.
Przedsiębiorca składający wniosek o koncesję powinien przedstawić informacje dotyczące:

1) miejsca usytuowania głównego ośrodka działalności przedsiębiorstwa – ze wskazaniem lotniska;

2) rodzaju działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja: przewóz pasażerów, bagażu, towarów, poczty – wykonywany regularnie albo nieregularnie;

3) zakresu działalności obejmującego przewozy krajowe lub przewozy międzynarodowe, w tym planowane trasy lub linie lotnicze – dla regularnego przewozu lotniczego, obszary geograficzne – dla nieregularnego przewozu lotniczego;

4) typów statków powietrznych przeznaczonych do wykonywania działalności – ze wskazaniem właściciela, przynależności państwowej oraz określeniem ich maksymalnej masy startowej i ilości miejsc pasażerskich.

§ 4.
Przedsiębiorca ubiegający się o koncesję na wykonywanie przewozu lotniczego przy użyciu statków powietrznych o maksymalnej masie startowej poniżej 10 000 kg i posiadających mniej niż 20 miejsc pasażerskich albo wykonujący loty lokalne nieobejmujące przewozu między różnymi lotniskami – obowiązany jest dołączyć do wniosku o koncesję dokumenty i informacje, o których mowa w § 1 pkt 1–9 i 11–15 oraz w § 2 i 3.
§ 5.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego na podstawie koncesji jest obowiązany przedstawiać:

1) roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta – nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia okresu bilansowego;

2) roczne plany ekonomiczno-finansowe określające w szczególności: przewidywane wydatki na paliwo, wynagrodzenia, amortyzację, opłaty lotniskowe i nawigacyjne, ubezpieczenia, przewidywane przychody, w tym taryfy i stawki przewozowe, prognozę przewozów oraz informacje dotyczące sytuacji finansowej, w tym płynności finansowej na następny rok.

§ 6.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego na podstawie koncesji i planujący zmianę struktury kapitałowej lub zakresu działalności określonego w koncesji, mogących mieć wpływ na jego sytuację finansową, jest obowiązany przedstawić:

1) szczegółowe informacje o istotnych planowanych zmianach dotyczących rodzaju przewozów, typów lub liczby eksploatowanych statków powietrznych, zmiany udziałów kapitałowych lub zmiany dotyczące udziałowców;

2) przewidywany bilans, wraz z rachunkiem zysków i strat, uwzględniający planowane zmiany w strukturze kapitałowej lub zakresie działalności, mające znaczący wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstwa;

3) informacje dotyczące płynności finansowej na następny rok;

4) przewidywane przychody i wydatki uwzględniające: taryfy i stawki za przewóz lotniczy, koszty paliwa, wynagrodzenia pracowników, amortyzację, opłaty lotniskowe i nawigacyjne, opłaty za obsługę naziemną w porcie lotniczym, ubezpieczenia;

5) prognozę przewozów;

6) szczegółowe informacje dotyczące finansowania działalności gospodarczej, w tym zakupu lub wynajmu statków powietrznych; w przypadku wynajmu statków powietrznych należy określić warunki umowy.

§ 7.
Przedsiębiorca może przedłożyć kopie dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 1–8 i 10–15, § 2 i 5, poświadczone za zgodność z oryginałem urzędowo lub notarialnie, zawierające dane aktualne na dzień złożenia wniosku o koncesję i wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być dołączone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
§ 8.
Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej przepisów rozporządzenia nie stosuje się do przedsiębiorców z państw członkowskich Unii Europejskiej.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji państwowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »