| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 2 grudnia 2002 r.

w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego.

Na podstawie art.172 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przedsiębiorca ubiegający się o koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego jest obowiązany dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

1) określające jego status prawny: w przypadku osób prawnych – statut lub umowę spółki wraz z wszystkimi zmianami, a w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość ze wskazaniem numeru PESEL oraz miejsca stałego zamieszkania;

2) odpis z rejestru przedsiębiorców;

3) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON;

4) kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;

5) listę udziałowców lub akcjonariuszy ze wskazaniem:

a) w przypadku osób fizycznych – ich obywatelstwa i miejsca stałego zamieszkania, a w przypadku osób prawnych – adresu ich siedziby,

b) wielkości posiadanych przez nich udziałów lub akcji oraz rodzaju ich uprzywilejowania, a także kraju pochodzenia;

6) wykaz członków zarządu i rady nadzorczej – z podaniem ich obywatelstwa i miejsca stałego zamieszkania;

7) oświadczenie osób zarządzających działalnością przedsiębiorstwa o pełnieniu funkcji kierowniczych oraz o członkostwie we władzach podmiotu z udziałem osób zagranicznych lub w innym podmiocie pozostającym z przedsiębiorcą w stosunku zależności; przez osoby zarządzające działalnością przedsiębiorstwa rozumie się kierującego przedsiębiorstwem, jego zastępcę, pełnomocnika, głównego księgowego oraz inne osoby wchodzące w skład organów zarządzających przedsiębiorstwa;

8) certyfikat przewoźnika lotniczego;

9) oświadczenie woli przedsiębiorcy złożone w formie aktu notarialnego, zapewniające, że nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy lub nie znajduje się on w stanie likwidacji;

10) plan gospodarczy przedsiębiorstwa obejmujący co najmniej dwa lata działalności i zawierający następujące informacje:

a) bilans, rachunek zysków i strat,

b) przewidywane wydatki związane z podjęciem działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, w tym: opłaty za paliwo, opłaty za usługi lotniskowe i nawigacyjne, opłaty za obsługę naziemną w porcie lotniczym, ubezpieczenia, amortyzację, wynagrodzenia i inne wydatki związane z działalnością przedsiębiorstwa, a także przewidywane przychody ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia, poziom przewidywanych taryf za przewóz lotniczy oraz prognozę przewozów lotniczych,

c) sposób finansowania kosztów oraz aktualne i przewidywane źródła finansowania działalności, z uwzględnieniem płynności finansowej przedsiębiorstwa w okresie dwóch pierwszych lat działalności,

d) o powiązaniach finansowych udziałowców lub akcjonariuszy z inną działalnością gospodarczą, w którą przedsiębiorstwo jest zaangażowane bezpośrednio albo pośrednio;

11) dokumenty wskazujące na posiadanie przez przedsiębiorcę możliwości finansowania działalności objętej wnioskiem o koncesję:

a) zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest podstawowy rachunek bieżący przedsiębiorcy, określające wielkość posiadanych przez niego środków finansowych oraz jego zdolność kredytową i płatniczą,

b) zaświadczenie z właściwego urzędu stwierdzające, że wnioskodawca nie zalega z wpłatami należności budżetowych,

c) sprawozdania finansowe z poprzedniego roku finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta, a w przypadku przedsiębiorców niezobowiązanych do tego sprawozdania – rachunek wyników działalności gospodarczej za ostatnie dwa lata działalności, a jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż dwa lata – za cały okres działalności;

12) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania statkiem powietrznym w liczbie:

a) nie mniej niż dwa – do wykonywania przewozu regularnego,

b) jeden lub więcej – do wykonywania przewozu nieregularnego;

13) świadectwa rejestracji statków powietrznych w polskim rejestrze cywilnych statków powietrznych lub dokument o przydzieleniu znaków rejestracyjnych z tego rejestru;

14) zaświadczenie o niekaralności osób zarządzających działalnością przedsiębiorstwa za przestępstwa umyślne: skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę zarobkową, wiarygodności dokumentów;

15) dokument potwierdzający objęcie przedsiębiorstwa ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z przewozem lotniczym i ruchem statków powietrznych.

§ 2.
Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1, w celu wykazania spełnienia warunków niezbędnych do uzyskania koncesji i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, o których mowa w art. 165 ust. 5 i art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, przedstawia dodatkowo następujące dokumenty:

1) oświadczenie stwierdzające, że przewóz lotniczy stanowi i będzie stanowił podstawowy rodzaj działalności przedsiębiorcy;

2) oświadczenie osób zarządzających działalnością przedsiębiorstwa stwierdzające, że nie cofnięto im koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w okresie ostatnich pięciu lat przed złożeniem wniosku o koncesję na wykonywanie przewozu lotniczego;

3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru dłużników niewypłacalnych;

4) projekt programu ochrony przedsiębiorstwa przed aktami bezprawnej ingerencji.

§ 3.
Przedsiębiorca składający wniosek o koncesję powinien przedstawić informacje dotyczące:

1) miejsca usytuowania głównego ośrodka działalności przedsiębiorstwa – ze wskazaniem lotniska;

2) rodzaju działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja: przewóz pasażerów, bagażu, towarów, poczty – wykonywany regularnie albo nieregularnie;

3) zakresu działalności obejmującego przewozy krajowe lub przewozy międzynarodowe, w tym planowane trasy lub linie lotnicze – dla regularnego przewozu lotniczego, obszary geograficzne – dla nieregularnego przewozu lotniczego;

4) typów statków powietrznych przeznaczonych do wykonywania działalności – ze wskazaniem właściciela, przynależności państwowej oraz określeniem ich maksymalnej masy startowej i ilości miejsc pasażerskich.

§ 4.
Przedsiębiorca ubiegający się o koncesję na wykonywanie przewozu lotniczego przy użyciu statków powietrznych o maksymalnej masie startowej poniżej 10 000 kg i posiadających mniej niż 20 miejsc pasażerskich albo wykonujący loty lokalne nieobejmujące przewozu między różnymi lotniskami – obowiązany jest dołączyć do wniosku o koncesję dokumenty i informacje, o których mowa w § 1 pkt 1–9 i 11–15 oraz w § 2 i 3.
§ 5.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego na podstawie koncesji jest obowiązany przedstawiać:

1) roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta – nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia okresu bilansowego;

2) roczne plany ekonomiczno-finansowe określające w szczególności: przewidywane wydatki na paliwo, wynagrodzenia, amortyzację, opłaty lotniskowe i nawigacyjne, ubezpieczenia, przewidywane przychody, w tym taryfy i stawki przewozowe, prognozę przewozów oraz informacje dotyczące sytuacji finansowej, w tym płynności finansowej na następny rok.

§ 6.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego na podstawie koncesji i planujący zmianę struktury kapitałowej lub zakresu działalności określonego w koncesji, mogących mieć wpływ na jego sytuację finansową, jest obowiązany przedstawić:

1) szczegółowe informacje o istotnych planowanych zmianach dotyczących rodzaju przewozów, typów lub liczby eksploatowanych statków powietrznych, zmiany udziałów kapitałowych lub zmiany dotyczące udziałowców;

2) przewidywany bilans, wraz z rachunkiem zysków i strat, uwzględniający planowane zmiany w strukturze kapitałowej lub zakresie działalności, mające znaczący wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstwa;

3) informacje dotyczące płynności finansowej na następny rok;

4) przewidywane przychody i wydatki uwzględniające: taryfy i stawki za przewóz lotniczy, koszty paliwa, wynagrodzenia pracowników, amortyzację, opłaty lotniskowe i nawigacyjne, opłaty za obsługę naziemną w porcie lotniczym, ubezpieczenia;

5) prognozę przewozów;

6) szczegółowe informacje dotyczące finansowania działalności gospodarczej, w tym zakupu lub wynajmu statków powietrznych; w przypadku wynajmu statków powietrznych należy określić warunki umowy.

§ 7.
Przedsiębiorca może przedłożyć kopie dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 1–8 i 10–15, § 2 i 5, poświadczone za zgodność z oryginałem urzędowo lub notarialnie, zawierające dane aktualne na dzień złożenia wniosku o koncesję i wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być dołączone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
§ 8.
Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej przepisów rozporządzenia nie stosuje się do przedsiębiorców z państw członkowskich Unii Europejskiej.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji państwowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »