| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI1)

z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie wzoru oraz szczegółowego sposobu prowadzenia i składania dzienników połowowych.

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wzór dziennika połowowego statku rybackiego, zwanego dalej „dziennikiem”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
Dziennik ma nadany numer, który składa się z trzech pierwszych liter nazwy siedziby okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego wydającego dziennik oraz z cyfr, które stanowią numer wpisu w rejestrze dzienników prowadzonych przez tego inspektora.
§ 3.
1. Dziennik ma kolejno ponumerowane strony.

2. Każda strona dziennika ma własny niepowtarzalny numer, który składa się z liter „POL” oraz 8 cyfr.

3. Czterem kolejnym kartkom dziennika nadaje się ten sam numer strony; jedna z kartek stanowi oryginał strony, a pozostałe trzy to kopie strony.

4. Oryginał strony jest oznaczony cyfrą 0 i ma jasnoniebieski kolor, natomiast kopia:

1) pierwsza – jest oznaczona cyfrą 1 i ma kolor różowy;

2) druga – jest oznaczona cyfrą 2 i ma kolor seledynowy;

3) trzecia – jest oznaczona cyfrą 3 i ma kolor żółty.

§ 4.
Wpisów w dzienniku dokonuje się czytelnie, drukowanymi literami przy użyciu trwałego środka.
§ 5.
1. Niedopuszczalne jest usuwanie, zamazywanie oraz przerabianie wpisów w dzienniku.

2. Omyłki w treści wpisu prostuje się przez:

1) skreślenie w sposób nieusuwalny błędnej treści wpisu;

2) umieszczenie właściwej treści wpisu nad skreśloną treścią;

3) umieszczenie w polu, w którym dokonano skreślenia, podpisu kapitana statku rybackiego.

§ 6.
Wpisów do dziennika dokonuje się:

1) nie później niż do godziny 2400 – w odniesieniu do operacji połowowych dokonanych w ciągu doby;

2) każdorazowo – przed wejściem statku rybackiego do portu;

3) przed podjęciem przez uprawnione organy czynności kontrolnych w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego.

§ 7.
Jeżeli:

1) nastąpiła zmiana rodzaju narzędzia połowowego używanego do połowu lub

2) nastąpiła zmiana narzędzia połowowego używanego do połowu na narzędzie tego samego rodzaju o innym wymiarze najmniejszych oczek albo haków, lub

3) dokonano całkowitego lub częściowego wyładunku, lub przeładunku w morzu, lub

4) nie ma miejsca na dokonywanie wpisów w rubrykach

– to wpisów dokonuje się na kolejnej stronie dziennika.

§ 8.
1. Podając gatunki złowionych organizmów morskich, wpisuje się do dziennika ich polskie nazwy oraz ich kody określone przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

2. Jeżeli dany gatunek organizmów morskich nie ma polskiej nazwy, wpisuje się nazwę łacińską tego gatunku.

3. Nazwy polskie i łacińskie oraz kody FAO gatunków organizmów morskich są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 9.
1. Dane dotyczące rodzaju narzędzia połowowego użytego do połowów wpisuje się do dziennika w formie kodów określonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

2. Liczbę operacji połowowych podaje się, wpisując liczbę:

1) wydań użytego do połowów narzędzia połowowego,

2) wydanych lub wystawionych haków i sznurów,

3) zastawionych więcierzy i pułapek

– w ciągu doby.

3. Kody FAO poszczególnych rodzajów narzędzi połowowych, sposób określania rozmiaru i ilości tych narzędzi oraz dane, o których mowa w ust. 2, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 10.
1. Oryginał strony dziennika, o którym mowa w § 3 ust. 4, składa się osobiście albo przez pełnomocnika albo pocztą, przesyłką poleconą:

1) okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego właściwemu dla portu macierzystego statku rybackiego, albo

2) Okręgowemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie – w przypadku statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo morskie poza Morzem Bałtyckim i Bełtami.

2. Oryginał strony dziennika może być również składany okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego, o którym mowa w ust. 1, za pośrednictwem okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego dla portu zakończenia rejsu.

§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. i obowiązuje do dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 z dnia 12 grudnia 2002 r. (poz. 1862)

Załącznik nr 1

 infoRgrafika

 infoRgrafika


Opis wzoru dziennika połowowego statku rybackiego:

1. Dziennik ma sztywną okładkę, koloru niebieskiego. Na wewnętrznej stronie okładki umieszczone są mapy, na których zaznaczone są kody rejonów połowowych określone przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) oraz kody rejonów połowowych określone przez Organizację Rybacką Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO).

2. Strona dziennika ma format w milimetrach – 210 x 297 (A4) i jest wykonana z papieru samokopiującego z białym poddrukiem „Polska”.

Objaśnienia:

(1) i (2) Wpisuje się informacje zgodne z wydanym zaświadczeniem o wpisie statku do ewidencji statków rybackich.

(3) Wpisuje się imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres kapitana statku rybackiego.

W przypadku prowadzenia połowów w tukę (połowy prowadzone narzędziem ciągnionym wspólnie przez dwa statki) kapitan każdego ze statków rybackich umieszcza nazwę, międzynarodowy sygnał wywoławczy, oznakę rybacką oraz imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres kapitana statku partnerskiego w rubrykach znajdujących się poniżej rubryk przeznaczonych na informacje dotyczące własnego statku.

Kapitan każdego ze statków rybackich prowadzących połowy w tukę dokonuje wpisów do własnego dziennika statku rybackiego odnośnie do tych operacji połowowych, które zostały zakończone wybraniem narzędzia połowowego na jego statek rybacki, aby zapobiec podwójnemu zewidencjonowaniu tych samych połowów.

(4) Wpisuje się dzień, miesiąc, godzinę, rok oraz nazwę portu, z którego statek rybacki wypłynął w morze.

(5) Wpisuje się dzień, miesiąc, godzinę, rok oraz nazwę portu, do którego statek rybacki wpłynął.

(6) Wpisuje się dzień, miesiąc, godzinę, rok oraz nazwę portu, w którym dokonano wyładunku.

(7) Wpisuje się dzień, miesiąc oraz wskazane w tej rubryce informacje o statku, na który dokonano przeładunku organizmów morskich w morzu.

(8) Wpisuje się kod FAO narzędzia połowowego używanego do połowów, których dotyczą wpisy na danej stronie dziennika.

(9) Wpisuje się:

1) najmniejszy prześwit lub długość boku oczka (w zależności od sposobu uregulowania w obowiązujących przepisach minimalnych wielkości oczek narzędzi połowowych używanych do połowów danego gatunku organizmów morskich) albo

2) rozmiar najmniejszych haczyków

narzędzia połowowego używanego do połowów, których dotyczą wpisy na danej stronie dziennika.

Prześwit, długość boku oczka i rozmiar haczyków narzędzia połowowego podaje się w milimetrach.

(10) Wpisuje się rozmiar albo ilość użytych do połowów narzędzi połowowych.

(11) Wpisuje się dzień i miesiąc, w którym dokonano połowów.

(12) Wpisuje się liczbę operacji połowowych dokonanych w danym dniu.

(13) Wpisuje się liczbę godzin spędzonych przez statek rybacki w ciągu doby w morzu; do czasu połowów nie wlicza się czasu:

1) poświęconego na dotarcie na łowisko;

2) przepłynięcia pomiędzy łowiskami oraz powrotu z łowiska do portu;

3) sztormowania;

4) postoju w dryfie niezwiązanym z dokonywaniem operacji połowowych.

Liczba godzin poświęcona na szukanie organizmów morskich (np. przy użyciu sonaru) jest wliczana do czasu połowów, nawet wtedy, gdy w danej dobie nie dokonano żadnych połowów.

(14) W części:

1) „Kod statystycznego kwadratu połowów” wpisuje się kod statystycznego kwadratu połowów, w którym dokonano połowów – kod ustala się na podstawie mapy umieszczonej na wewnętrznej stronie okładki dziennika;

2) „Kod rejonu połowowego ICES/NAFO” wpisuje się odpowiednio kod rejonu połowowego ICES albo rejonu połowowego NAFO, w której dokonano połowów: np. ICES III d, ICES IV b – kod ustala się na podstawie mapy umieszczonej na wewnętrznej stronie okładki dziennika;

3) „Literowy skrót strefy państwa trzeciego” wpisuje się kod:

a) Norwegii = N,

b) Kanady = CDN,

c) Islandii = IS,

d) Wysp Owczych = FR

– w przypadku prowadzenia połowów na wodach znajdujących się pod jurysdykcją tych krajów albo

e) morza otwartego = A.

(15) Wpisuje się masę w kg, w relacji pełnej, albo liczbę pojemników złowionych poszczególnych gatunków organizmów morskich; ilość złowionych łososi, troci i pstrągów podaje się w sztukach.

W przypadku określenia ilości organizmów morskich liczbą pojemników, należy wpisać liczbę pojemników oraz pojemność jednego pojemnika w kg – od pojemności pojemnika odejmuje się masę lodu użytego do schładzania organizmów morskich.

W przypadku użycia pojemników o różnej pojemności należy wpisać oddzielnie liczbę pojemników każdego rodzaju oraz pojemność w kg jednego pojemnika każdego rodzaju (X pojemników/Y kg). Nazwy gatunków organizmów morskich wymienione w rubryce 15 mają charakter przykładowy i mogą być zastąpione nazwami innych gatunków.

Kapitan statku rybackiego poświadcza wiarygodność wpisywanych informacji swoim podpisem, na końcu wiersza, w którym dokonano wpisu.

Wpisów dotyczących połowów dokonuje się w oddzielnym wierszu strony dziennika, dla każdego dnia wykonywania rybołówstwa morskiego. Tego samego dnia dokonuje się wpisu w kolejnym wierszu strony dziennika, jeśli podjęto połowy w nowym rejonie połowowym ICES lub NAFO.

(16) Wpisuje się masę w kg organizmów morskich danego gatunku wyrzuconych za burtę.

(17), (18) i (19) Pod nazwą gatunku, wymienionego w rubryce 15, wpisuje się stopień przetworzenia, masę w kg, w relacji wyładunkowej, albo liczbę pojemników organizmów morskich wyładowanych albo przeładowanych w morzu; ilość wyładowanych albo przeładowanych w morzu łososi, troci i pstrągów podaje się w sztukach.

W przypadku określenia ilości wyładowanych albo przeładowanych organizmów morskich liczbą pojemników, należy wpisać ich liczbę, oraz pojemność jednego pojemnika w kg – od pojemności pojemnika odejmuje się masę lodu użytego do schładzania organizmów morskich.

W przypadku użycia pojemników o różnej pojemności należy wpisać oddzielnie liczbę pojemników każdego rodzaju oraz pojemność w kg jednego pojemnika każdego rodzaju (X pojemników/Y kg).

(20) Umieszcza się podpis kapitana albo osoby przez niego upoważnionej do podpisania dziennika.

(21) Wpisuje się imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby upoważnionej przez kapitana do podpisania dziennika.

(22) Wypełnia się w sposób określony w pkt (14).


 infoRgrafika


Załącznik 2. [Załącznik nr 2]

Załącznik nr 2

Tabela 1

NAZWY POLSKIE I ŁACIŃSKIE ORAZ KODY FAO GATUNKÓW ORGANIZMÓW MORSKICH WYSTĘPUJĄCYCH W POŁOWACH BAŁTYCKICH

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Kod FAO

 

1. Babka bycza

Neogobius melanostomus

GPA

2. Belona

Belone belone

GAR

3. Certa

Vimba vimba

VIV

4. Ciosa

Pelecus cultratus

FSC

5. Dobijaki

Ammodytes spp. i Hyperoplus spp.

SAN

6. Dorsz bałtycki

Gadus morhua callarias

COD

7. Gładzica

Pleuronectes platessa

PLE

8. Leszcz

Abramis brama

FBM

9. Łosoś

Salmo salar

SAL

10. Makrela

Scomber scombrus

MAC

11. Motela

Rhinonemus cimbrius

MOT

12. Okoń

Perca fluviatilis

FPE

13. Płoć

Rutiius rutilus

FRO

14. Pstrąg tęczowy

Oncorhynchus mykiss

TRR

15. Sandacz

Stizostedion lucioperca

FPP

16. Sieja

Coregonus lavaretus

PLN

17. Skarp

Psetta maxima

FSA

18. Stornia

Platichthys flesus

FLH

19. Stynka

Osmerus eperlanus

SME

20. Szczupak

Esox lucius

FPI

21. Szprot bałtycki

Sprattus sprattus balticus

SPR

22. Siedź bałtycki

Clupea harengus membras

HER

23. Troć wędrowna

Salmo trutta

TRO

24. Węgorz

Anguilla anguilla

ELE

25. Węgorzyca

Zoarces viviparus

ELP

26. Inne ryby morskie

Osteichthyes

MZZ

27. Inne ryby słodkowodne

Osteichthyes

FRF

 

Tabela 2

NAZWY POLSKIE I ŁACIŃSKIE ORAZ KODY FAO GATUNKÓW ORGANIZMÓW MORSKICH WYSTĘPUJĄCYCH W POŁOWACH POZABAŁTYCKICH

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Kod FAO

 

1. Antar patagoński

Dissostichus eleginoides

TOP

2. Beryksy niezidentyfikowane

Beryx spp.

ALF

3. Błękitek północny

Micromesistius poutassou

WHB

4. Błękitek południowy

Micromesistius australis

POS

5. Buławik czarny

Coryphaenoides rupestris

RNG

6. Buławiki niezidentyfikowane

Macrourus spp.

GRS

7. Czarniak

Pollachius virens

POK

8. Dorsz atlantycki

Gadus morhua morhua

COD

9. Dziesięcionogi pływające

Natantia

DCP

10. Halibut niebieski

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

11. Inne ryby morskie

Osteichthyes

MZZ

12. Inne ryby słodkowodne

Osteichthyes

FRF

13. Kalmar patagoński

Loligo gahi

SQP

14. Kalmar argentyński

Illex argentinus

SQA

15. Karmazyny atlantyckie

Sebastes spp.

RED

16. Kergulena

Champsocephalus gunnari

ANI

17. Kryl

Euphasia superba

KRI

18. Kurki niezidentyfikowane

Triglidae

GUX

19. Łosoś atlantycki

Salmo salar

SAL

20. Makrela

Scomber scombrus

MAC

21. Makrela kolias

Scomber japonicus

MAS

22. Mintaj

Theragra chalcogramma

ALK

23. Miruna nowozelandzka

Macruronus novaezelandiae

GRN

24. Miruna patagońska

Macruronus magellanicus

GRM

25. Morszczuk australijski

Merluccius australis

HKN

26. Morszczuk chilijski

Merluccius gayi

PHA

27. Morszczuk kapski

Merluccius capensis, M.paradoxus

HKC

28. Morszczuk senegalski

Merluccius senegalensis

HKM

29. Nototeniowate niezidentyfikowane

Nototheniidae

NOX

 

30. Okowiel

Trisopterus esmarkii

NOP

31. Ostrobok pospolity

Trachurus trachurus

HOM

32. Ostrobok kapski

Trachurus capensis

HMC

33. Ostroboki niezidentyfikowane

Trachurus spp.

JAX

34. Pagrus

Pagrus pagrus

RPG

35. Pelamida

Sarda sarda

BON

36. Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

HAD

37. Płastugi niezidentyfikowane

Pleuronectiformes

FLX

38. Prażmowate niezidentyfikowane

Sparidae spp.

SBX

39. Raje niezidentyfikowane

Raja spp.

SKA

40. Sardynela atlantycka

Sardinella aurita

SAA

41. Sardynele niezidentyfikowane

Sardinella spp.

SIX

42. Sardynka

Sardina pilchardus

PIL

43. Skorpenowate niezidentyfikowane

Scorpenidae

SCO

44. Spodouste

Elasmobranchii

SKX

45. Szprot atlantycki

Sprattus sprattus

SPR

46. Siedź atlantycki

Clupea harengus

HER

47. Trzogony niezidentyfikowane

Decapterus spp.

SDX

48. Tuńczyki niezidentyfikowane

Scombroidei

TUX

49. Witlinek

Merlangius merlangus

WHG

50. Zębacz pospolity

Anarchichas lupus

CAA

 

Załącznik 4. [KODY FAO POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NARZĘDZI POŁOWOWYCH, SPOSÓB OKREŚLANIA ROZMIARU l ILOŚCI TYCH NARZĘDZI ORAZ LICZBA OPERACJI POŁOWOWYCH]

Załącznik nr 3

KODY FAO POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NARZĘDZI POŁOWOWYCH, SPOSÓB OKREŚLANIA ROZMIARU l ILOŚCI TYCH NARZĘDZI ORAZ LICZBA OPERACJI POŁOWOWYCH

Rodzaj narzędzia połowowego

Kod FAO narzędzia połowowego

Rozmiar albo ilość narzędzi połowowych

Liczba operacji połowowych

Włok rozpornicowy denny

OTB

Rodzaj włoka1)

Liczba wydań narzędzia połowowego w ciągu doby

Włok rozprzowy

TBB

Długość belki – liczba belek

Draga

DRB

Szerokość – liczba drag

Tuka denna

PTB

Rodzaj tuki1)

 

Niewód duński (kotwiczony)

SDN

Ogólna liczba sznurów niewodu

 

Niewód duński (ciągniony)

SSC

Ogólna liczba sznurów niewodu

 

Włok rozpornicowy pelagiczny

OTM

Rodzaj włoka1)

Liczba wydań narzędzia połowowego w ciągu doby

Włok rozprzowy pelagiczny

PTM

Rodzaj włoka1)

Okrężnica

PS

Długość, wysokość

Liczba wydań narzędzia połowowego w ciągu doby

Sieć skrzelowa

GN

Długość, wysokość

Liczba wydań narzędzia połowowego w ciągu doby

Sieć skrzelowa (stawna)

GNS

Długość, wysokość

Sieć skrzelowa (dryfująca)

GND

Długość, wysokość

 

Sieć trójścienna (drygawica)

GTR

Długość, wysokość

 

Takle kotwiczne

LL

 

Takle kotwiczne (stawne)

LLS

Liczba haków i sznurów wydanych w ciągu doby

Takle kotwiczne (dryfujące)

LLD

 

Wędy ręczne z wędziskiem lub bez

LHP

Liczba haków i sznurów wystawionych w ciągu doby2)

Więcierze drewniane

FPO

Liczba więcierzy zastawionych w ciągu doby

Narzędzia pułapkowe

FIX

Liczba pułapek zastawionych w ciągu doby

Narzędzia różne

MIS

 

 

 

Objaśnienia:

1)Podać model włoka/tuki poprzez podanie jego nazwy fabrycznej albo obwodu gardzieli (obwód gardzieli = liczba oczek na obwodzie gardzieli x wymiar oczka).

2) Podać liczbę haków przypadających na jeden sznur.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Beata Kielar-Tammert

Radca prawny wpisany na Listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Właścicielka Kancelarii Prawnej www.bktkancelaria.pl, autorka wielu artykułów o tematyce prawniczej publikowanych w czasopismach, na blogu oraz w mediach społecznościowych, specjalizująca się w prawie Unii Europejskiej, prawie gospodarczym i prawach cudzoziemców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »