| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 10 grudnia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 3a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 102, poz. 928) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc dla przetwórstwa może być udzielana grupom producentów rolnych lub ich związkom, prowadzącym działalność w zakresie produkcji:

1) mleka,

2) żywca lub mięsa,

3) ryb i innych organizmów wodnych,

4) owoców i warzyw

oraz grupom producentów owoców i warzyw.”

2) w § 6:

a) w ust. 2:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) opis planowanego przedsięwzięcia z podaniem całkowitych kosztów jego realizacji,”,

– uchyla się pkt 4,

b) w ust. 3:

– w pkt 1 dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) grupy producentów owoców i warzyw – zaświadczenie wojewody o rejestracji tej grupy w rejestrze grup producentów owoców i warzyw (rejestrze grup uznanych lub rejestrze grup wstępnie uznanych),”,

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8) plan działania grupy producentów rolnych lub związku grup producentów rolnych albo program działania (plan działania) grupy producentów owoców i warzyw, co najmniej na kolejne 3 lata począwszy od roku obrachunkowego następującego po roku, w którym został złożony wniosek – w przypadku ubiegania się o pomoc na przetwórstwo, o której mowa w § 5 ust. 5.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wnioski o udzielenie pomocy dla przetwórstwa składa się w terminie ustalonym przez Agencję, nie krótszym jednak niż jeden miesiąc. Agencja podaje termin składania wniosków do publicznej wiadomości co najmniej w dwóch dziennikach o zasięgu krajowym i lokalnym, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia biegu terminu do składania wniosków. Ogłaszając termin składania wniosków. Agencja może ustalić maksymalny czas realizacji przedsięwzięć, dla których będzie przyjmowała wnioski o udzielenie pomocy dla przetwórstwa.”

3) w § 10:

a) pkt1:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) poziom sprzedaży mleka wyprodukowanego w gospodarstwie rolnym wynosi nie mniej niż 20 tys. litrów i nie więcej niż 350 tys. litrów rocznie,”,

– lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) wnioskodawca zawarł, po złożeniu wniosku o płatność, co najmniej przedwstępną umowę na zbyt produkcji mleka na okres co najmniej 12 miesięcy,”,

b) w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) powierzchnia trwałych użytków zielonych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy stanowi co najmniej 30% użytków rolnych będących w jego posiadaniu,”,

c) w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) planowane przedsięwzięcie:

– dotyczy podjęcia, wznowienia albo rozszerzenia produkcji innej niż produkcja bydła, owiec, trzody chlewnej, drobiu mięsnego (kur, kaczek, gęsi, indyków), zbóż, w tym kukurydzy na ziarno lub kiszonkę, produkcja ziemniaków, rzepaku, rzepiku, buraków cukrowych lub pastewnych, roślin strączkowych, pastewnych i pozostałych roślin pastewnych albo

– dotyczy przygotowania do sprzedaży lub pierwszego przetwórstwa (przez pierwsze przetwórstwo rozumie się w szczególności oczyszczenie, posortowanie, umycie, opakowanie produktu), przechowywania albo magazynowania produktów rolnych wytwarzanych w danym gospodarstwie bez względu na rodzaj produkcji,

– jest oparte na technologii produkcji gwarantującej wysoką jakość produktu i jest zgodne z wymogami higieny, ochrony środowiska i dotyczącymi utrzymywania zwierząt gospodarskich,”

4) w § 13:

a) w ust. 2 uchyla się pkt 4,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wnioski o udzielenie pomocy dla gospodarstw rolnych składa się w terminie ustalonym przez Agencję. Agencja podaje termin składania wniosków do publicznej wiadomości co najmniej w dwóch dziennikach o zasięgu krajowym i lokalnym, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia biegu terminu do składania wniosków. Ogłaszając termin składania wniosków. Agencja może ustalić maksymalny czas realizacji przedsięwzięć, dla których będzie przyjmowała wnioski o udzielenie pomocy dla gospodarstw rolnych.”

5) w § 14 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zgodność założeń technicznych planowanego przedsięwzięcia z oczekiwanymi efektami jakościowymi oraz możliwość spełnienia w wyniku realizacji przedsięwzięcia warunków, o których mowa w § 10 pkt 1 lit. e), pkt 2 lit. e), pkt 3 lit. e), pkt 4 lit. d), pkt 5 lit. d) i pkt 6 lit. a) tiret trzecie,”

6) w § 15:

a) w pkt 2 dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) zagrodowych oczyszczalni ścieków,”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zaopatrzenia w energię przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, w szczególności wiatru, wody, wody geotermalnej, słońca albo przy wykorzystaniu biogazu albo biomasy, w szczególności przez spalanie słomy i drewna odpadowego.”

7) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Każdy z podmiotów wymienionych w ust. 1 może ubiegać się o pomoc na infrastrukturę, składając nie więcej niż pięć wniosków na inwestycje określone w § 15.”

8) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. 1. Pomocą na infrastrukturę obejmuje się koszty kwalifikowane przedsięwzięć w zakresie rozwoju i poprawy infrastruktury obszarów wiejskich, poniesione po zawarciu umowy, o której mowa w § 21 ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Koszty kwalifikowane, o których mowa w ust. 1, obejmują koszty:

1) zakupu materiałów i urządzeń,

2) robót budowlanych,

3) obsługi geodezyjnej inwestycji,

4) rozruchu mechanicznego i technologicznego urządzeń, z wyłączeniem inwestycji w zakresie budowy i modernizacji dróg,

5) nadzoru inwestorskiego i archeologicznego,

6) prac wstępnych i przygotowawczych związanych z realizacją inwestycji, jeżeli:

a) nie przekraczają 12% całkowitych kwalifikowanych kosztów inwestycji,

b) zostały poniesione po dniu 9 lipca 2002 r.,

c) wyboru wykonawcy dokonano zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

3. Agencja może objąć pomocą na infrastrukturę koszty prac wstępnych i przygotowawczych, związane z realizacją inwestycji, poniesione przed zawarciem umowy, o której mowa w § 21 ust. 4, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie rozporządzenia, przy czym koszty te nie mogą przekroczyć 12% całkowitych kosztów kwalifikowanych danej inwestycji.

4. Refundacji nie podlegają koszty:

1) związane z:

a) wypłatą odszkodowań,

b) aportami rzeczowymi,

2) wykonania odwiertów w przypadku inwestycji z zakresu zaopatrzenia gospodarstw wiejskich w wodę wraz z jej uzdatnianiem,

3) budowy lub remontu przepraw mostowych w przypadku inwestycji z zakresu budowy lub remontu dróg gminnych i powiatowych.”

9) w § 20:

a) w ust. 2:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) opis planowanej inwestycji z podaniem całkowitych kosztów jej realizacji,”,

– uchyla się pkt 3,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Agencja może zażądać innych niż wymienione w ust. 3 dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia pomocy na infrastrukturę, wymaganych dla danego przedsięwzięcia, w szczególności dotyczących planowanych wpływów i kosztów eksploatacji po zrealizowaniu inwestycji, w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3, są niewystarczające.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wnioski o udzielenie pomocy na infrastrukturę składa się w terminie ustalonym przez Agencję, nie krótszym jednak niż jeden miesiąc. Agencja podaje termin składania wniosków do publicznej wiadomości co najmniej w dwóch dziennikach o zasięgu krajowym i lokalnym, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia biegu terminu do składania wniosków. Ogłaszając termin składania wniosków, Agencja może ustalić maksymalny czas realizacji przedsięwzięć, dla których będzie przyjmowała wnioski o udzielenie pomocy na infrastrukturę.”

10) w § 21 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych gminy lub powiatu w przeliczeniu na jednego mieszkańca, osiągnięty w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek, a dla związku międzygminnego iloraz sumy podstawowych dochodów podatkowych gmin i sumy mieszkańców gmin wchodzących w skład związku międzygminnego,”

11) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc finansowa na działania obejmujące szkolenia zawodowe, zwana dalej „pomocą na działalność szkoleniową”, jest udzielana ministerstwu obsługującemu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, zwanemu dalej „ministerstwem”, na zwrot kosztów poniesionych na szkolenia dla rolników i innych osób prowadzących działalność rolniczą i leśną oraz dla rolników zamierzających prowadzić działalność pozarolniczą.”

12) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. Pomoc na działalność szkoleniową obejmuje koszty kwalifikowane:

1) zakupu pomocy dydaktycznych i innego wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń,

2) przygotowania i wydruku materiałów szkoleniowych,

3) ekspertyz,

4) doradztwa ekspertów,

5) opłat za pozwolenia i certyfikacje na prowadzenie szkoleń wymaganych na podstawie odrębnych przepisów,

6) wynagrodzeń dla wykładowców,

7) zakwaterowania uczestników szkoleń i ich wyżywienia,

8) dojazdu wykładowców i uczestników szkoleń,

9) zarządzania projektem szkoleniowym, przez które rozumie się w szczególności nakłady poniesione na obsługę i prowadzenie sekretariatu, prowadzenie ewidencji księgowej, zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych,

10) naboru uczestników szkoleń.”

13) § 25 otrzymuje brzmienie:

„§ 25. 1. Pomoc finansowa na działania obejmujące pomoc techniczną, zwana dalej „pomocą techniczną”, jest udzielana ministerstwu.

2. Pomoc techniczna obejmuje związane z wdrożeniem programu SAPARD koszty:

1) prac Komitetu Monitorującego, w szczególności koszty:

a) związane z pobytem ekspertów oceniających postęp realizacji programu,

b) ponoszone na wynagrodzenia ekspertów wspierających i doradzających Komitetowi Monitorującemu w zakresie wdrażania i funkcjonowania systemu monitorowania programu,

c) spotkań i zadań pomocniczych wykonywanych przez zespoły odpowiedzialne za realizację programu,

d) organizacji seminariów,

2) reklamy i kampanii informacyjnych, w tym druku i dystrybucji materiałów informacyjnych o programie,

3) tłumaczeń dokumentów z zakresu realizacji programu, wykonywanych dla Komisji Wspólnot Europejskich,

4) podróży krajowych i zagranicznych członków Komitetu Monitorującego oraz przedstawicieli jednostek związanych z realizacją programu SAPARD,

5) seminariów organizowanych z inicjatywy Komisji Wspólnot Europejskich,

6) przygotowania i efektywnego wdrażania działań programu,

7) przygotowania średniookresowej oceny realizacji programu.”

14) § 27 otrzymuje brzmienie:

„§ 27. W przypadku rocznych umów finansowych zawartych na rok 2000 i 2001 limit, o którym mowa w § 2, ustala się w oparciu o ogłoszony przez Narodowy Bank Polski średni kurs złotego do euro na dzień rozpoczęcia przez Agencję przyjmowania wniosków o pomoc finansową ze środków w ramach programu SAPARD.”

15) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

16) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 dodaje się lit. i w brzmieniu:

„i) wyrobów i wykonania instalacji gazowej,”,

– w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) urządzeń do klasyfikacji tusz zwierzęcych (według standardów EUROP),”,

– w pkt 2 dodaje się lit. x i y w brzmieniu:

„x) środków transportu przeznaczonych do przewozu zwierząt,

y) środków transportu przeznaczonych do przewozu mięsa,”,

b) w ust. 2:

– w pkt 1 dodaje się lit. i w brzmieniu:

„i) wyrobów i wykonania instalacji gazowej,”,

– w pkt 2 dodaje się lit. o w brzmieniu:

„o) maszyn i urządzeń do przetwarzania i konserwowania owoców i warzyw.”

17) w załączniku nr 4 do rozporządzenia uchyla się pozycje:

Kod PCN

Nazwa surowca lub produktu

„200811100

Orzechy, orzeszki ziemne i inne nasiona, nawet zmieszane razem, masło orzechowe”

„220900910

Ocet i namiastki octu otrzymywane z kwasu octowego, pozostałe, w pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej

220900990

Ocet i namiastki octu otrzymywane z kwasu octowego, pozostałe, w pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry”

 

18) w załączniku nr 6 do rozporządzenia:

a) użyty w ust. 1 w pkt 4 w lit. a, w ust. 2 w pkt 3 w lit. a i w ust. 4 w pkt 2 w lit. a wyraz „gnojowicę” zastępuje się wyrazem „gnojówkę”,

b) ust, 5 otrzymuje brzmienie:

„5. ze zwiększeniem różnorodności produkcji w gospodarstwach rolnych, w tym koszty:

1) w zakresie przedsięwzięć związanych z produkcją rolną, dotyczące:

a) budowy, rozbudowy i remontu budynków gospodarczych wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną, w tym:

– wyrobów budowlanych,

– infrastruktury technicznej i technicznego wyposażenia budynków,

– systemu doprowadzenia wody i systemu elektrycznego w budynkach gospodarczych,

b) zakupu i instalacji maszyn, urządzeń i wyposażenia do produkcji rolnej,

c) zakupu materiału roślinnego dla plantacji wieloletnich,

d) zakupu stada podstawowego zwierząt (nie dotyczy bydła, owiec, trzody chlewnej, drobiu mięsnego: kur, kaczek, gęsi, indyków) o jakości gwarantującej osiągnięcie celów przedsięwzięcia; zakup dotyczy osobników, które osiągnęły dojrzałość rozpłodową, z wyłączeniem przypadków, w których stwierdzenie osiągnięcia dojrzałości rozpłodowej jest niemożliwe,

2) w zakresie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem do sprzedaży, pierwszym przetwórstwem, przechowywaniem albo magazynowaniem produktów rolnych wytwarzanych w danym gospodarstwie bez względu na rodzaj produkcji, dotyczące:

a) budowy, rozbudowy i remontu budynków gospodarczych wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną, w tym:

– wyrobów budowlanych,

– infrastruktury technicznej i technicznego wyposażenia budynków,

– systemu doprowadzenia wody i systemu elektrycznego w budynkach gospodarczych,

b) zakupu i instalacji maszyn, urządzeń i wyposażenia, które są niezbędne do zrealizowania celu przedsięwzięcia,

3) robót budowlanych, transportu, instalacji, materiałów i wyposażenia, które są związane z kosztami wymienionymi w pkt 1 i 2, oraz są niezbędne do osiągnięcia celu przedsięwzięcia,

4) przygotowania bazy produkcyjnej do produkcji rolnej w zakresie planowanego przedsięwzięcia.”

19) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

20) w załączniku nr 8 do rozporządzenia w części l. Wymagania ogólne, akapit piąty otrzymuje brzmienie:

„Do hodowli zwierząt na płytkiej ściółce jest konieczna płyta obornikowa o powierzchni 3,5 m2/DJP (do hodowli i chowu drobiu – płyta obornikowa o powierzchni 1,8–2 m2 DJP) oraz szczelny zbiornik na gnojówkę i wodę gnojową o pojemności 3,0 m3/DJP.”

21) uchyla się załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w zakresie pomocy na infrastrukturę, o której mowa w § 15 pkt 5 rozporządzenia wymienionego w § 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do przetargów w trybie zamówienia publicznego, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się ogłoszony przez Narodowy Bank Polski średni kurs złotego do euro w 2001 r.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 27 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1. [LISTA PAŃSTW, Z KTÓRYCH MOGĄ POCHODZIĆ MATERIAŁY, TOWARY l USŁUGI OBJĘTE REFUNDACJĄ KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU SAPARD]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
 z dnia10 grudnia 2002 r. (poz. 1866)

Załącznik nr 1

LISTA PAŃSTW, Z KTÓRYCH MOGĄ POCHODZIĆ MATERIAŁY, TOWARY l USŁUGI OBJĘTE REFUNDACJĄ KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU SAPARD

Republika Austrii

Królestwo Belgii

Republika Bułgarii

Republika Cypryjska

Republika Czeska

Królestwo Danii

Republika Estońska

Republika Finlandii

Republika Francuska

Republika Grecka

Królestwo Hiszpanii

Irlandia

Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga

Republika Łotewska

Republika Malty

Republika Federalna Niemiec

Królestwo Niderlandów

Rzeczpospolita Polska

Republika Portugalska

Rumunia

Republika Słowacka

Republika Słowenii

Królestwo Szwecji

Republika Turcji

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Republika Węgierska

Republika Włoska

Załącznik 2. [WSPÓŁCZYNNIKI DO PRZELICZANIA ZWIERZĄT NA DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE]

Załącznik nr 2

WSPÓŁCZYNNIKI DO PRZELICZANIA ZWIERZĄT NA DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE

Gatunek zwierząt

Przeciętna masa ciała w kg

Współczynnik przeliczeniowy

Bydło

– krowa

500

1,00

– krowa

600

1,20

– jałówka cielna

450

0,90

– jałówka w wieku 12–18 miesięcy

350

0,70

– jałówka w wieku 6–12 miesięcy

250

0,50

– cielę w wieku do 6 miesięcy

100

0,20

– młode bydło opasowe w wieku 6–12 miesięcy

375

0,80

– buhaj dorosły

900

1,80

Trzoda chlewna

– locha

175

0,35

– knur dorosły

200

0,40

– prosię w wieku do 8 tygodni

10

0,02

– warchlak w wieku 2–4 miesięcy

35

0,07

– tucznik

70

0,14

Konie

– ogiery

600

1,20

– klacze i wałachy

 

1,20

– źrebaki w wieku powyżej dwóch lat

 

1,00

– źrebaki w wieku powyżej 1 roku

 

0,80

– źrebaki w wieku od 6 miesięcy do 1 roku

 

0,5

– źrebaki w wieku do 6 miesięcy

 

0,30

Owce

– owce matki, tryczki i skopy w wieku 12 miesięcy

60

0,12

– jagnięta w wieku 3,5 miesięca

25

0,05

– jarki w wieku 12 miesięcy

50

0,10

– tryki i skopy

100

0,20

Drób

– kury dorosłe nieśne

1,8

0,004

– kury dorosłe mięsne

3,2

0,006

– brojlery kurze

1,6

0,003

– indyki dorosłe, typ średnio ciężki

 

 

indory

13,0

0,026

indyczki

7,0

0,014

– kaczki dorosłe

3,5

0,007

– gęsi dorosłe

6,0

0,012

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »