| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 14 listopada 2002 r.

w sprawie wolnej burty statków morskich.

Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach wyznaczania wolnej burty statków morskich, odbywających podróże międzynarodowe oraz służących do transportu lub czynności pomocniczych w zakresie rybołówstwa morskiego, z zastrzeżeniem § 2;

2) organy uprawnione do tych czynności;

3) wzory międzynarodowych świadectw wolnej burty.

§ 2.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) statków sportowych;

2) statków rybackich;

3) statków o długości mniejszej niż 24 m, których stępka została położona lub które znalazły się w podobnym stadium budowy w dniu 28 sierpnia 1969 r. lub później;

4) statków o pojemności brutto mniejszej niż 150, których stępka została położona, lub które znalazły się w podobnym stadium budowy przed dniem 28 sierpnia 1969 r.

§ 3.
W rozumieniu przepisów rozporządzenia:

1) za statek rybacki uważa się statek morski przeznaczony do połowów ryb, wielorybów, fok, morsów lub innych żywych zasobów morza;

2) za podróż międzynarodową uważa się podróż w czasie, której następuje przekroczenie granicy państwowej.

§ 4.
Statki, o których mowa w § 1 pkt 1, zwane dalej „statkami”, nie mogą wyjść w morze, jeżeli nie zostaną oznakowane znakiem wolnej burty oraz zaopatrzone w międzynarodowe świadectwo wolnej burty lub odpowiednio w międzynarodowe świadectwo zwolnienia od wymagań wolnej burty, zgodnie z postanowieniami niniejszego rozporządzenia.
§ 5.
Wolna burta jest to pionowa odległość od górnej krawędzi linii pokładowej do górnej krawędzi linii ładunkowej, mierzona w sposób ustalony w Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, sporządzonej w Londynie dnia 5 kwietnia 1966 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 33, poz. 282), zwanej dalej „konwencją”.
§ 6.
Znak wolnej burty stanowią: krąg wolnej burty oraz linie ładunkowe wskazujące największe dopuszczalne zanurzenie statku w różnych okolicznościach i różnych porach roku, według zasad określonych w konwencji.

Rozdział 2

Wyznaczanie wolnej burty i wydawanie świadectw wolnej burty

§ 7. [Wyznaczanie wolnej burty, wydawanie międzynarodowych świadectw wolnej burty i zwolnień od wymagań wolnej burty]

1. Do wyznaczania wolnej burty stosuje się prawidła dla określenia linii ładunkowych stanowiące załącznik l do konwencji oraz odpowiednie przepisy prawidła 13, rozdziału II–1 Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319) wraz z Protokołem z 1978 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 , sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321 oraz z 1986 r. Nr 35, poz. 177).

2. Do wyznaczania wolnej burty, wydawania międzynarodowych świadectw wolnej burty i międzynarodowych świadectw zwolnienia od wymagań wolnej burty oraz dokonywania odpowiednich wpisów w tych świadectwach uprawniona jest instytucja klasyfikacyjna, uznana zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 8.
1. Statek, dla którego wyznaczono wolną burtę, otrzymuje znak wolnej burty, który należy umieścić na obu burtach statku, na zasadach określonych w konwencji.

2. Statek, który został oznakowany znakiem wolnej burty w sposób prawidłowy i trwały, otrzymuje międzynarodowe świadectwo wolnej burty. Wzór świadectwa określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 9.
1. Międzynarodowe świadectwo wolnej burty, zwane dalej „świadectwem”, wystawia się w jednym oryginale oraz niezbędnej liczbie kopii. Świadectwo jest ważne przez okres 5 lat, pod warunkiem potwierdzania dokonywania przeglądów rocznych statku.

2. Wydanie nowego świadectwa następuje po dokonaniu przeglądu statku.

3. W przypadku gdy ważność świadectwa wygasa, a statek nie znajduje się w porcie, w którym może zostać dokonany przegląd, dyrektor urzędu morskiego a za granicą konsul przedłuża ważność świadectwa w celu umożliwienia dokończenia podróży do tego portu, jednak na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

4. W przypadku określonym w ust. 3, statek bez uzyskania nowego świadectwa nie może opuścić portu, w którym może zostać dokonany przegląd.

§ 10.
Międzynarodowe świadectwo wolnej burty stwierdza, że statek został poddany przeglądowi, ocechowany znakiem wolnej burty i że wolna burta została wyznaczona zgodnie z postanowieniami konwencji.
§ 11.
1. Świadectwo zwolnienia od wymagań wolnej burty wydaje się statkowi:

1) o dotychczas niespotykanych elementach konstrukcyjnych, w przypadku których zastosowanie poszczególnych postanowień konwencji mogłoby poważnie zahamować badania mające na celu rozwój takich elementów i ich stosowanie;

2) który nie odbywa podróży międzynarodowych, lecz na skutek wyjątkowych okoliczności ma podjąć jednorazową podróż międzynarodową;

3) odbywającemu podróże międzynarodowe między portami polskimi a sąsiadującymi portami innych państw, jeśli takie zwolnienie przewidują porozumienia zawarte przez Rzeczpospolitą Polską.

2. Wzór świadectwa, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Dyrektor urzędu morskiego może przedłużyć ważność świadectwa zwolnienia od wymagań wolnej burty, wydanego na podstawie ust. 1 pkt 1 i 3. Okres ważności świadectwa zwolnienia od wymagań wolnej burty wraz z przedłużeniem nie może przekraczać 5 lat.

4. Do międzynarodowego świadectwa zwolnienia od wymagań wolnej burty stosuje się odpowiednio przepisy § 9 ust. 2–4.

§ 12.
Niezależnie od wydania świadectwa, o którym mowa w § 9, wyznaczenie wolnej burty statków pasażerskich powinno być stwierdzone w certyfikacie bezpieczeństwa statku pasażerskiego, wydanym na podstawie odrębnych przepisów.
§ 13.
W każdym wypadku zastosowania przepisów § 11 ust. 1 pkt 1 i 3 organ wyznaczający wolną burtę obowiązany jest sporządzić i przesłać do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej informację przewidzianą odpowiednimi postanowieniami konwencji. Informację sporządza się w językach polskim i angielskim.
§ 14.
Oryginał międzynarodowego świadectwa wolnej burty i międzynarodowego świadectwa zwolnienia od wymagań wolnej burty powinien być wywieszony na statku w widocznym miejscu, a kopia powinna znajdować się w dyspozycji kapitana statku w celu przedstawienia właściwym władzom na ich żądanie.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§ 15. [Świadectwa wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia]

Świadectwa wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują swoją ważność na czas, na jaki zostały wydane.
§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 14 listopada 2002 r. (poz. 1874)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka M. Kalisz

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »