| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 grudnia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82, Nr 63, poz. 295 i Nr 127, poz. 596, z 1997 r. Nr 34, poz. 204 i Nr 145, poz. 972, z 1999 r. Nr 21, poz. 183, z 2000 r. Nr 44, poz. 500, Nr 46, poz. 532, Nr 55, poz. 655 i Nr 86, poz. 961, z 2001 r. Nr 41, poz. 466, Nr 73, poz. 765, Nr 83, poz. 896, Nr 86, poz. 949, Nr 89, poz. 975 i Nr 138, poz. 1548 oraz z 2002 r. Nr 21, poz. 203, Nr 46, poz. 427 i 429 i Nr 150, poz. 1242) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10:

a) w ust. 1 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w przetwórstwie rolno-spożywczym – nie więcej niż 8 milionów zł, w przetwórstwie mięsa – nie więcej niż 16 milionów zł i w przetwórstwie mleka – nie więcej niż 16 milionów zł na przedsięwzięcia w zakresie dostosowania prowadzonej działalności do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych, obowiązujących w Unii Europejskiej,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kwoty kredytów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a), mogą być udzielane temu samemu podmiotowi w przetwórstwie rolno-spożywczym do wysokości 8 milionów zł oraz w przetwórstwie mięsa i w przetwórstwie mleka do wysokości 16 milionów zł na przedsięwzięcia w zakresie dostosowania prowadzonej działalności do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych, obowiązujących w Unii Europejskiej.”

2) w § 11:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kredytobiorcę – w wysokości połowy oprocentowania określonego w ust. 1, nie mniej jednak niż 6% i nie więcej niż 20% kredytu w stosunku rocznym,”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dopłaty do oprocentowania, z zastrzeżeniem ust. 5a, nie mogą przekraczać:

1) w odniesieniu do kredytów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 – kwoty wyliczonej z zastosowaniem zasady określonej w ust. 2, powiększonej o połowę tej kwoty,

2) w odniesieniu do kredytów, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4 – kwoty odsetek naliczonej w wysokości 1,0 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Należne bankowi oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę nie może być niższe niż:

1) 4% w stosunku rocznym, w odniesieniu do kredytów, o których mowa w ust. 3 pkt 1,

2) 2% w stosunku rocznym, w odniesieniu do kredytów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3.”

3) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, w pierwszej kolejności jest udzielana szkołom kształcącym w zawodach rolniczych i może być również udzielona na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji przedsięwzięć.”

4) w § 19a:

a) w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) zakup niezbędnego wyposażenia pomieszczeń administracyjno-biurowych o wartości jednostkowej poniżej 3500 zł.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, na dany rok może zostać złożony przez grupę producentów rolnych w terminie do dnia 30 września danego roku oraz do dnia 31 grudnia 2002 r., z zastrzeżeniem ust. 8.”

5) w § 20 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Należne bankowi oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę nie może być niższe niż 2% w stosunku rocznym.”.

§ 2.
1. W przypadku kredytów udzielonych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”, może zastosować lub zwiększyć dopłaty do oprocentowania w odniesieniu do niespłaconej części kredytu na warunkach określonych w § 11 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, jeżeli:

1) przedsięwzięcia realizowane lub zrealizowane przez kredytobiorców lub osoby trzecie, na które zostały przeniesione zobowiązania z tytułu spłaty kredytu, spełniają warunki przewidziane w § 11 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w § 1;

2) kredyt jest spłacany zgodnie z warunkami umowy kredytowej;

3) kredytobiorca przedstawi w banku wniosek, na formularzu według wzoru określonego przez Prezesa Agencji, wraz z opinią właściwego ośrodka doradztwa rolniczego o zgodności realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia z celami określonymi w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1.

2. Dopłaty do oprocentowania, o których mowa w ust. 1, są stosowane przez Agencję w wysokości określonej w niniejszym rozporządzeniu.

§ 3.
Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w zakresie pomocy finansowej, o której mowa w § 17 rozporządzenia wymienionego w § 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 19a ust. 7 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Deloitte

Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe i podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »