| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 grudnia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa zabawek.1)

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15, poz. 179 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa zabawek (Dz. U. Nr 120, poz. 1278) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu;

„2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o normach zharmonizowanych, należy przez to rozumieć normy krajowe przenoszące europejskie normy zharmonizowane, ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, których numery zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.”

2) w § 2 wyraz „zabawek” zastępuje się wyrazem „produktów”

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

㤠7. 1. W przypadku gdy zabawka jest wyprodukowana zgodnie z normami zharmonizowanymi, producent:

1) jest obowiązany udostępnić na żądanie organu nadzoru lub Inspekcji Handlowej następujące dokumenty i informacje:

a) adresy miejsc produkcji i składowania zabawek,

b) szczegółowy opis projektowania i produkcji zabawek,

c) opis środków, przez które producent zapewnia zgodność produkcji z normami zharmonizowanymi, takich jak wykorzystywanie wyników badań lub dokumentacji technicznej;

2) może przedstawić organowi nadzoru lub Inspekcji Handlowej również następujące dokumenty i informacje:

a) świadectwo badania typu WE wystawione przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą; badanie typu WE jest procedurą, przez którą jednostka notyfikowana lub laboratorium notyfikowane upewnia się i poświadcza przez wydanie świadectwa badania typu WE, że przedstawiony reprezentatywny egzemplarz zabawki spełnia zasadnicze wymagania,

b) kopie dokumentów, które producent przedstawił notyfikowanej jednostce certyfikującej,

c) opis środków, przez które producent zapewnia zgodność z zatwierdzonym reprezentatywnym egzemplarzem zabawki,

d) deklarację zgodności.

2. W przypadku gdy zabawka nie jest zgodna w całości lub w części z normami zharmonizowanymi albo jeżeli nie istnieją w stosunku do niej normy zharmonizowane, producent jest obowiązany udostępnić na żądanie organu nadzoru lub Inspekcji Handlowej następujące dokumenty i informacje:

1) adresy miejsc produkcji i składowania zabawek;

2) szczegółowy opis procesu produkcji zabawek;

3) opis środków, przez które producent zapewnia zgodność z zatwierdzonym reprezentatywnym egzemplarzem zabawki, takich jak wykorzystywanie sprawozdań z badań lub dokumentacji technicznej;

4) kopie dokumentów, które producent przedstawił notyfikowanej jednostce certyfikującej w celu wykonania badań dotyczących zgodności z zasadniczymi wymaganiami;

5) certyfikat zgodności lub jego uwierzytelnioną kopię.

3. W przypadku gdy producent jest przedsiębiorcą zagranicznym i nie ma w Polsce upoważnionego przedstawiciela, dokumenty i informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, przedstawia osoba wprowadzająca zabawkę na rynek polski (importer).”

4) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) tytuł otrzymuje brzmienie: „WYKAZ PRODUKTÓW, DO KTÓRYCH ROZPORZĄDZENIE NIE MA ZASTOSOWANIA”.

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ozdoby bożonarodzeniowe”,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5. Sprzęt wodny przeznaczony do użytku w głębokiej wodzie”,

d) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7. Zabawki komercyjne instalowane w miejscach publicznych (domy handlowe, dworce itd.)”

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10. Producent łyżew i deskorolek dla dzieci, które są oferowane w sprzedaży jako zabawki, powinien dołączyć do zabawki instrukcję używania przypominającą o konieczności zachowania ostrożności oraz podkreślającą, że używanie zabawki wymaga specjalnych umiejętności. Producent musi także zalecić stosowanie odpowiedniego sprzętu ochronnego, np. kasku, rękawic, ochraniaczy na kolana i łokcie.”,

b) uchyla się pkt 12 i 13.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Rozporządzenie transponuje postanowienia Dyrektywy Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek, wraz ze zmianami wprowadzonymi Dyrektywą Rady 93/68/EWG.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Challenger

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »