reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

Na podstawie art. 25 ust. 9 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Przetarg na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych, zwany dalej „przetargiem”, ogłasza się jednocześnie w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym oraz w Biuletynie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, a jeżeli rezerwacja częstotliwości lub zasobów orbitalnych ma dotyczyć jedynie określonych obszarów, także w codziennej prasie lokalnej ukazującej się na obszarach, których przetarg będzie dotyczył.

2. Określając przedmiot i zakres przetargu, podaje się następujące informacje:

1) przeznaczenie zakresu częstotliwości lub zasobów orbitalnych objętych przetargiem;

2) wartości graniczne określonego zakresu częstotliwości, o którym mowa w pkt 1;

3) obszar, na którym częstotliwości lub zasoby orbitalne będą wykorzystywane;

4) rodzaj służby radiokomunikacyjnej, sieci lub usługi telekomunikacyjnej, w której częstotliwości lub zasoby orbitalne będą wykorzystywane;

5) okres rezerwacji.

3. W warunkach uczestnictwa w przetargu określa się:

1) sposób nabycia dokumentacji przetargowej oraz wysokości opłaty za dokumentację przetargową;

2) miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert;

3) wymóg złożenia oświadczenia o zobowiązaniu się przez podmiot, że z chwilą uzyskania rezerwacji będzie wykonywał zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

4) wykaz dokumentów potwierdzających formę prawną oraz kondycję finansową oferenta.

4. Określony w ogłoszeniu termin złożenia ofert nie może być krótszy niż 45 dni od dnia udostępnienia dokumentacji przetargowej.

5. Po upływie terminu do złożenia oferty Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwany dalej „Prezesem”, sporządza listę podmiotów, które złożyły oferty.

6. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

§ 2.
1. Do przeprowadzenia przetargu Prezes powołuje Komisję Przetargową, zwaną dalej „Komisją”.

2. Prezes powołuje Komisję w składzie od 6 do 9 osób spośród pracowników Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, wskazuje jej przewodniczącego i zatwierdza sporządzony przez Komisję regulamin jej pracy.

3. Członkowie Komisji przed rozpoczęciem prac składają pisemne zobowiązania do nieujawniania informacji uzyskanych w związku z pracami Komisji.

4. Po sporządzeniu listy, o której mowa w § 1 ust. 5, członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia, że:

1) nie pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych;

2) przed upływem trzech lat od daty wszczęcia postępowania nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem, nie były członkami władz osób prawnych ubiegających się o rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych;

3) nie pozostają z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

5. Prezes odwołuje członka Komisji, który nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 4.

§ 3.
1. Ocenę ofert przeprowadza się w dwóch etapach.

2. Ocena oferty w l etapie obejmuje sprawdzenie:

1) nabycia dokumentacji przetargowe} przez oferenta, a w przypadku spółki także przez wspólnika, udziałowca lub akcjonariusza spółki występującej o rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych;

2) złożenia oferty w terminie określonym w ogłoszeniu;

3) złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 3;

4) zachowania formy i zgodności złożonej oferty z wymogami dokumentacji przetargowej;

5) wiarygodności oferenta w zakresie możliwości wykonywania zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

3. Warunkiem dopuszczenia do II etapu jest spełnienie wymogów określonych w ust. 2.

4. Ocena oferty w II etapie obejmuje:

1) kwalifikacje oferenta w zakresie działalności telekomunikacyjnej i jego wiarygodność,

2) ekonomiczno-finansową zdolność oferenta,

3) wartość techniczną,

4) wartość ekonomiczną oferty

oraz stwierdzenie, która z ofert uzyskała minimum kwalifikacyjne wskazane w dokumentacji przetargowej.

5. Ocena oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w II etapie oraz przyznanych na podstawie szczegółowych kryteriów oceny ofert ustalonych przez Prezesa w dokumentacji przetargowej.

§ 4.
1. Komisja sporządza protokół z postępowania przetargowego.

2. Protokół powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie czasu i miejsca przeprowadzenia poszczególnych etapów przetargu;

2) imiona i nazwiska członków Komisji, ze wskazaniem czynności, w których brali udział;

3) wskazanie oferentów przystępujących do przetargu;

4) liczbę ofert poddanych ocenie w l etapie;

5) liczbę ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oceny w II etapie, z podaniem przyczyn niezakwalifikowania;

6) szczegółowe uzasadnienie rozstrzygnięć i ocen dokonywanych w czasie postępowania przetargowego, w tym rozstrzygnięcia dotyczącego uzyskania minimum kwalifikacyjnego;

7) liczbę punktów, jaką uzyskał każdy z oferentów, w zakresie spełnienia poszczególnych kryteriów w II etapie;

8) ustalenie kolejności ofert wraz z oceną punktową i uzasadnieniem;

9) podpisy wszystkich członków Komisji.

3. Komisja niezwłocznie przekazuje Prezesowi protokół postępowania przetargowego.

4. Prezes niezwłocznie zawiadamia na piśmie oferentów o wyniku przetargu.

§ 5.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust, 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 12 stycznia 2003 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama