REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 234 poz. 1980

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2003 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 169c ust. 6 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wysokość zaliczek przekazywanych kasom chorych ustala się w zależności od wpływów z należnych składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wraz z pobranymi odsetkami za zwłokę.

2. Zaliczki dla poszczególnych kas chorych oblicza się proporcjonalnie do procentowego udziału przewidywanych przychodów z należnych składek każdej z kas chorych w przewidywanych przychodach z należnych składek, obliczonych jako suma dla wszystkich kas chorych, w części przychodów pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

3. Procentowy udział przewidywanych przychodów kas chorych z należnych składek w 2003 r. w części pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych określa załącznik do rozporządzenia.

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje poszczególnym kasom chorych zaliczki, obliczone zgodnie z rozporządzeniem, pomniejszone o kwotę nie większą niż koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne, pobrane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z art. 26a ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

§ 2.
1. Rozliczenia zaliczek dokonuje się narastająco po każdym kwartale, w 10 dniu miesiąca następującego po miesiącu, który upłynął od zakończenia kwartału; ostatecznego rozliczenia zaliczek dokonuje się 10 lutego 2004 r.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nalicza koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne nie później niż w terminie rozliczenia zaliczek, o którym mowa w ust. 1.

§ 3.
W rozliczeniu zaliczek uwzględnia się należne składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, które wpłynęły do końca kwartału do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz zaliczki przekazane kasom chorych za ten sam okres.
§ 4.
1. Zaliczki przekazywane kasom chorych, określone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z rozporządzeniem, są pomniejszane o należne składki, które wpłynęły do końca danego kwartału i zostały zidentyfikowane do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, który upłynął od zakończenia danego kwartału, jako pochodzące z egzekucji składek zaległych za 1999 r., 2000 r., 2001 r. i 2002 r., z zastrzeżeniem ust. 2–5.

2. Należne składki pochodzące z egzekucji składek zaległych za 1999 r. są rozdzielane między poszczególne kasy chorych według zasad obowiązujących w 1999 r.

3. Należne składki pochodzące z egzekucji składek zaległych za 2000 r. są rozdzielane między poszczególne kasy chorych proporcjonalnie do procentowego udziału planowanych przychodów ze składek każdej kasy chorych, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek przekazywanych Kasom Chorych w 2000 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania (Dz. U. Nr 112, poz. 1322 oraz z 2000 r. Nr 65, poz. 783 i Nr 77, poz. 886).

4. Należne składki pochodzące z egzekucji składek zaległych za 2001 r. są rozdzielane między poszczególne kasy chorych proporcjonalnie do procentowego udziału przewidywanych przychodów kas chorych, o którym mowa w kolumnie 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych Kasom Chorych w 2001 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania (Dz. U. Nr 122, poz. 1345).

5. Należne składki pochodzące z egzekucji składek zaległych za 2002 r. są rozdzielane między poszczególne kasy chorych proporcjonalnie do procentowego udziału przewidywanych przychodów kas chorych, o którym mowa w kolumnie 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania (Dz. U. Nr 210, poz. 1795).

§ 5.
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sporządza do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, który upłynął od zakończenia danego kwartału, zestawienie pomniejszonych zgodnie z § 4 kwot zaliczek z kwotami należnych składek, które wpłynęły do końca danego kwartału i zostały przypisane do konkretnego ubezpieczonego do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, który upłynął od zakończenia danego kwartału, a tym samym zostały zidentyfikowane jako należne danej kasie chorych za okres do końca danego kwartału, zwane dalej „składkami zidentyfikowanymi”.

2. Jeżeli z zestawienia, o którym mowa w ust. 1, wynika, że zaliczki należne kasie chorych przekraczają wysokość kwot należnych składek zidentyfikowanych, powstałą różnicę Zakład Ubezpieczeń Społecznych potrąca kasie chorych z bieżących wpływów, aż do całkowitego zwrotu nadpłaconej części zaliczki.

3. Jeżeli z zestawienia, o którym mowa w ust. 1, wynika, że zaliczki należne kasie chorych są mniejsze niż kwota należnych składek zidentyfikowanych, powstałą różnicę Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca kasie chorych wraz z bieżącymi wpływami, aż do całkowitego zwrotu należności.

4. W wysokości zaliczek należnych kasie chorych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uwzględnia się należne składki, które wpłynęły do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do końca danego kwartału i nie zostały przypisane do konkretnego ubezpieczonego do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, który upłynął od zakończenia kwartału, zwane dalej „składkami niezidentyfikowanymi”, podzielone między kasy chorych w sposób określony w ust. 5–8.

5. W celu dokonania podziału składek niezidentyfikowanych ustala się dla danego okresu rozliczenia zaliczek:

1) dla każdej z kas chorych wielkość przewidywanych przychodów z należnych składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z § 1, zakładając równomierny rozkład przychodów w każdym okresie dla każdej z kas chorych w trakcie roku;

2) dla każdej z kas chorych różnicę między wielkością jej przewidywanych przychodów z należnych składek, o których mowa w pkt 1, a wielkością przekazanych jej składek zidentyfikowanych;

3) sumę różnic, o których mowa w pkt 2;

4) kwotę wszystkich składek niezidentyfikowanych jako sumę różnic między zaliczkami przekazanymi kasom chorych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pomniejszonymi zgodnie z § 4, a składkami zidentyfikowanymi dla poszczególnych kas chorych;

5) stopień identyfikacji składek w danej kasie chorych jako wyrażony w procentach stosunek składki zidentyfikowanej w tej kasie do kwoty zaliczki przekazanej danej kasie, pomniejszonej zgodnie z § 4;

6) maksymalny stopień identyfikacji składek jako najwyższą wartość stopnia identyfikacji składek wśród kas chorych biorących udział w podziale składek niezidentyfikowanych.

6. Nie bierze udziału w podziale składek niezidentyfikowanych kasa chorych, której stopień identyfikacji składek jest równy lub większy niż 100%.

7. Kasie chorych uczestniczącej w podziale składek niezidentyfikowanych, w przypadku gdy suma różnic, obliczona zgodnie z ust. 5 pkt 3, jest:

1) mniejsza lub równa kwocie składek niezidentyfikowanych, ustalonej zgodnie z ust. 5 pkt 4 – przydziela się składki niezidentyfikowane w kwocie równej różnicy, o której mowa w ust. 5 pkt 2;

2) większa od kwoty składek niezidentyfikowanych, ustalonej zgodnie z ust. 5 pkt 4 – przydziela się składki niezidentyfikowane kasom, których stopień identyfikacji składki jest mniejszy od maksymalnego stopnia identyfikacji składek, w kwocie równej różnicy między wielkością iloczynu kwoty przekazanej danej kasie chorych zaliczki pomniejszonej, zgodnie z § 4, i maksymalnego stopnia identyfikacji składek oraz wielkością składki zidentyfikowanej tej kasy.

8. Pozostała kwota składek niezidentyfikowanych jest rozdzielana pomiędzy kasy chorych, uczestniczące w podziale składek niezidentyfikowanych:

1) proporcjonalnie do procentowego udziału przewidywanych przychodów z należnych składek każdej z kas chorych, o którym mowa w § 1 – w przypadku, gdy w podziale składek niezidentyfikowanych uczestniczą wszystkie kasy chorych;

2) według procentowego udziału przewidywanych przychodów z należnych składek danej kasy chorych w sumie tych przychodów kas chorych biorących udział w podziale składek niezidentyfikowanych – w przypadku, gdy nie wszystkie kasy chorych uczestniczą w podziale składek niezidentyfikowanych.

§ 6.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych oblicza wielkości wyrażane procentowo z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Zdrowia: M. Łapiński

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126, poz. 1382 i 1384 i Nr 154, poz. 1796 i 1801 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 83, poz. 749, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230, poz.1920.

Załącznik 1. [PROCENTOWY UDZIAŁ PRZEWIDYWANYCH PRZYCHODÓW KAS CHORYCH Z NALEŻNYCH SKŁADEK W 2003 R. W CZĘŚCI POBIERANEJ PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZY STAWCE SKŁADKI 8,00% SKORYGOWANYCH WSKAŹNIKIEM ŚCIĄGALNOŚCI SKŁADEK]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 grudnia 2002 r. (poz. 1980)

PROCENTOWY UDZIAŁ PRZEWIDYWANYCH PRZYCHODÓW KAS CHORYCH Z NALEŻNYCH SKŁADEK W 2003 R. W CZĘŚCI POBIERANEJ PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZY STAWCE SKŁADKI 8,00% SKORYGOWANYCH WSKAŹNIKIEM ŚCIĄGALNOŚCI SKŁADEK

 

Wyszczególnienie

Przewidywane przychody kasy chorych z należnych składek w części pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych skorygowane wskaźnikiem ściągalności 97%
(w zł)

Procentowy udział przewidywanych przychodów kasy chorych z należnych składek w części pobieranej przez ZUS w sumie przychodów z należnych składek w części pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (w proc.)

1

2

3

4

 

POLSKA

25 909 908 586

100,0000

 

 

 

 

01R

Dolnośląska RKCh

1 848 648 369

7,1349

02R

Kujawsko-Pomorska RKCh

1 096 351 333

4,2314

03R

Lubelska RKCh

937 315 915

3,6176

04R

Lubuska RKCh

501 841 595

1,9369

05R

Łódzka RKCh

1 480 997 727

5,7160

06R

Małopolska RKCh

1 892 339 155

7,3035

07R

Mazowiecka RKCh

3 936 217 617

15,1919

08R

Opolska RKCh

567 498 606

2,1903

09R

Podkarpacka RKCh

1 019 828 758

3,9361

10R

Podlaska RKCh

518 799 410

2,0023

11R

Pomorska RKCh

1 361 524 305

5,2548

12R

Śląska RKCh

3 907 282 706

15,0803

13R

Świętokrzyska RKCh

634 844 407

2,4502

14R

Warmińsko-Mazurska RKCh

694 214 109

2,6793

15R

Wielkopolska RKCh

2 098 450 084

8,0990

16R

Zachodniopomorska RKCh

946 932 607

3,6547

17B

Branżowa KChSM

2 466 821 885

9,5208

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-12-28
  • Data wejścia w życie: 2003-01-01
  • Data obowiązywania: 2003-01-01
  • Dokument traci ważność: 2003-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA