REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 236 poz. 1987

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania w stosunku do podmiotów prowadzących kursy dokształcające oraz wzory zezwoleń na ich prowadzenie;

2) rodzaje i zakres kursów dokształcających i ich ramowy program;

3) warunki przeprowadzania kursów dokształcających oraz minimalny czas ich trwania;

4) zakres i formę egzaminu;

5) wzór zaświadczenia ADR.

§ 2.
Podmiot prowadzący kursy dokształcające powinien posiadać:

1) warunki lokalowe gwarantujące przeprowadzenie kursów dokształcających, w tym:

a) pokój wykładowców o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2,

b) archiwum o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2,

c) miejsce do przeprowadzania ćwiczeń praktycznych,

d) zaplecze sanitarne;

2) zbiór przepisów w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, w szczególności: przepisy umowy ADR, ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

3) pomoce nauczania dostosowane do zakresu kursu dokształcającego.

§ 3.
1. Podmiot prowadzący kursy dokształcające przeprowadza:

1) zajęcia dydaktyczne w salach wykładowych o powierzchni nie mniejszej niż 30 m2, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) ćwiczenia praktyczne z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Jeżeli z sali wykładowej korzysta jednocześnie więcej niż 20 osób, to powierzchnia określona w ust. 1 pkt 1 powinna zostać zwiększona o 1 m2 – dla każdej dodatkowej osoby.

§ 4.
Wzór zezwolenia na prowadzenie kursów dokształcających określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 5.
Ustala się następujące rodzaje kursu dokształcającego początkowego:

1) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze co najmniej 24 godzin lekcyjnych;

2) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;

3) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;

4) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

§ 6.
Ustala się następujące rodzaje kursu dokształcającego doskonalącego:

1) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;

2) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;

3) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych;

4) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych.

§ 7.
1. Godzina lekcyjna kursów dokształcających trwa 45 minut.

2. Czas trwania kursu dokształcającego w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 8 godzin lekcyjnych.

§ 8.
Ramowy program kursów dokształcających określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 9.
1. Egzamin kończący kurs dokształcający początkowy obejmuje zagadnienia, o których mowa w art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, w zakresie objętym ramowym programem, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Egzamin kończący kurs dokształcający doskonalący obejmuje sprawdzenie znajomości nowych regulacji prawnych oraz rozwiązań merytorycznych, dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, w zakresie objętym ramowym programem, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Egzaminy, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza się w formie testu pisemnego.

4. Test pisemny, o którym mowa w ust. 3, zawiera pytania pochodzące z katalogu pytań egzaminacyjnych, zatwierdzonego przez marszałka województwa.

5. Każdy z egzaminów, o których mowa w ust. 1 i 2, uważa się za zdany w przypadku udzielenia przez egzaminowanego co najmniej 60% odpowiedzi poprawnych.

§ 10.
Wzór zaświadczenia ADR określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

Załącznik 1. [WZÓR ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 20 grudnia 2002 r. (poz. 1987)

Załącznik nr 1

WZÓR ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH

 infoRgrafika

Załącznik 2. [RAMOWY PROGRAM KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH]

Załącznik nr 2

RAMOWY PROGRAM KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH

l. Kurs dokształcający początkowy powinien obejmować:

1) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas:

a) ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,

b) główne rodzaje zagrożeń,

c) informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,

d) działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,

e) czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku (w szczególności pierwsza pomoc, bezpieczeństwo ruchu drogowego, podstawowa wiedza na temat używania sprzętu ochronnego),

f) oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych,

g) przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,

h) zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera,

i) środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,

j) ogólne informacje na temat odpowiedzialności cywilnej,

k) informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,

l) układanie sztuk przesyłki;

2) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach:

a) zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,

b) szczególne wymagania dotyczące pojazdów,

c) ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,

d) dodatkowe przepisy szczególne w zakresie używania pojazdów (w szczególności świadectwa dopuszczenia, oznaczenie dopuszczenia pojazdu podstawowego, oznakowanie tablicami barwy pomarańczowej, umieszczanie nalepek ostrzegawczych);

3) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1:

a) specyficzne zagrożenia dotyczące materiałów i przedmiotów wybuchowych oraz pirotechnicznych,

b) szczególne wymagania dotyczące ładowania razem materiałów i przedmiotów klasy 1;

4) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7:

a) specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym,

b) szczególne wymagania dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych,

c) szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym.

II. Kurs dokształcający doskonalący:

1) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,

2) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,

3) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1,

4) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

powinien obejmować nowe lub zmienione regulacje prawne oraz nowe rozwiązania merytoryczne dotyczące przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Załącznik 3. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA ADR]

Załącznik nr 3

WZÓR ZAŚWIADCZENIA ADR

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Format dokumentu: 105 x 148 mm (po złożeniu 105 x 74 mm).

Druk: dwustronny, tło koloru pomarańczowego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-12-30
  • Data wejścia w życie: 2003-01-01
  • Data obowiązywania: 2004-01-01
  • Dokument traci ważność: 2004-09-21

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA