REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 236 poz. 1991

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, zwanej dalej „podróżą”.
§ 2.
Z tytułu podróży, odbywanej w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

1) diety;

2) zwrot kosztów:

a) przejazdów i dojazdów,

b) noclegów,

c) innych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

§ 3.
Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się przy podróży odbywanej środkami komunikacji:

1) lądowej – od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju;

2) lotniczej – od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju;

3) morskiej – od chwili wyjścia statku (promu) z portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do portu polskiego.

§ 4.
1. Dieta jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki.

2. Wysokość diety za dobę podróży w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do rozporządzenia.

3. Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży.

4. Dietę oblicza się w następujący sposób:

1) za każdą dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości;

2) za niepełną dobę podróży:

a) do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,

b) ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 1/2 diety,

c) ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

§ 5.
1. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą bezpłatne całodzienne wyżywienie lub gdy wyżywienie opłacone jest w cenie karty okrętowej (promowej), przysługuje 25% diety ustalonej zgodnie z § 4 ust. 4.

2. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie, przysługuje odpowiednio na:

1) śniadanie – 15% diety;

2) obiad – 30% diety;

3) kolację – 30% diety;

4) inne wydatki – 25% diety.

3. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą ekwiwalent pieniężny na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli ekwiwalent jest niższy od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.

§ 6.
Pracownikowi odbywającemu podróż w charakterze kuriera dyplomatycznego przysługuje dieta podwyższona o 25%.
§ 7.
Za każdy dzień (dobę) pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym za granicą pracownikowi przysługuje 25% diety.
§ 8.
1. Środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca.

2. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, wraz z opłatami dodatkowymi, z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga na dany środek transportu przysługuje.

3. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na odbycie podróży samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy.

4. Za przejazd w podróży, o której mowa w ust. 3, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż:

1) 0,4798 zł – dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3;

2) 0,7692 zł – dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3.

§ 9.
1. Za nocleg przysługuje pracownikowi zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym, w granicach ustalonego na ten cel limitu określonego w załączniku do rozporządzenia.

2. W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa w ust. 1. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przyjazdu.

3. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg w hotelu, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli pracodawca lub strona zagraniczna zapewnia pracownikowi bezpłatny nocleg.

§ 10.
1. Pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z dworca i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości, w której pracownik korzystał z noclegu.

2. Na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży.

3. Ryczałty, o których mowa w ust. 1 i 2, nie przysługują, jeżeli:

1) pracownik odbywa podróż pojazdem samochodowym (służbowym lub prywatnym);

2) strona zagraniczna zapewnia bezpłatne dojazdy;

3) pracownik nie ponosi kosztów, na których pokrycie przeznaczone są wymienione ryczałty.

§ 11.
Pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów przewozu samolotem bagażu osobistego o wadze do 30 kg, liczonej łącznie z wagą bagażu opłaconego w cenie biletu, jeżeli podróż trwa ponad 30 dni lub gdy państwem docelowym jest państwo pozaeuropejskie.
§ 12.
1. W razie choroby powstałej podczas podróży pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów leczenia za granicą oraz leków.

2. Nie podlegają zwrotowi koszty leków, których nabycie za granicą nie było konieczne, koszty zabiegów chirurgii plastycznej i zabiegów kosmetycznych oraz nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych, zakupu okularów.

3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje ze środków pracodawcy.

4. W razie zgonu pracownika za granicą pracodawca pokrywa koszty transportu zwłok do kraju.

§ 13.
1. Pracownik otrzymuje zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży i pobytu poza granicami kraju.

2. Za zgodą pracownika zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej.

3. Rozliczenie kosztów podróży jest dokonywane w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.

4. Do rozliczenia kosztów podróży pracownik załącza dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie było możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

§ 14.
1. Od 2004 r. stawka za jeden kilometr przebiegu, o której mowa w § 8 ust. 4, ulega corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjętemu w ustawie budżetowej na dany rok.

2. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa na dany rok w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Podstawę zmiany stawki za jeden kilometr przebiegu stanowi stawka obowiązująca w roku poprzedzającym rok, w którym zmiana następuje.

§ 15.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 50, poz. 525 i Nr 151, poz. 1721).
§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 32, poz. 304).

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ORAZ LIMITU NA NOCLEG W HOTELU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
 z dnia 19 grudnia 2002 r. (poz. 1991)

WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ORAZ LIMITU NA NOCLEG W HOTELU

Lp.

Państwo

Waluta

Kwota diety

Kwota limitu na nocleg

1

2

3

4

5

1

Afganistan

USD

41

100

2

Albania

USD

44

110

3

Algieria

USD

41

100

4

Andora

jak w Hiszpanii

5

Angola

USD

51

150

6

Arabia Saudyjska

USD

46

110

7

Argentyna

USD

47

100

8

Armenia

USD

41

80

9

Australia

AUD

87

190

10

Austria

EUR

45

100

11

Azerbejdżan

USD

45

150

12

Bangladesz

USD

40

120

13

Belgia

EUR

45

160

14

Białoruś

USD

37

80

15

Bośnia i Hercegowina

USD

51

100

16

Brazylia

USD

50

120

17

Bułgaria

USD

45

100

18

Chile

USD

42

80

19

Chiny

USD

46

100

20

Chorwacja

USD

43

120

21

Cypr

USD

41

80

22

Czechy

USD

40

100

23

Dania

DKK

324

800

24

Egipt

USD

41

100

25

Ekwador

USD

44

80

26

Estonia

USD

48

110

27

Etiopia

USD

49

120

 

1

2

3

4

5

28

Finlandia

EUR

42

135

29

Francja

EUR

45

120

30

Grecja

EUR

45

104

31

Gruzja

USD

44

150

32

Hiszpania

EUR

48

120

33

Indie

USD

41

100

34

Indonezja

USD

41

100

35

Irak

USD

60

60

36

Iran

USD

45

100

37

Irlandia

EUR

45

146

38

Islandia

USD

47

100

39

Izrael

USD

49

120

40

Japonia

YPY

6900

22 000

41

Jemen

USD

41

110

42

Jordania

USD

38

70

43

Federalna Republika Jugosławii

USD

44

80

44

Kambodża

USD

42

100

45

Kanada

CAD

67

160

46

Kazachstan

USD

48

130

47

Kenia

USD

41

90

48

Kirgistan

USD

41

100

49

Kolumbia

USD

41

80

50

Kongo Republika Demokratyczna

USD

46

120

51

Korea Południowa

USD

41

140

52

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna

USD

44

200

53

Kostaryka

USD

38

100

54

Kuba

USD

44

100

55

Kuwejt

KWD

15

65

56

Laos

USD

47

70

57

Liban

USD

49

120

58

Libia

USD

51

100

59

Liechtenstein

jak w Szwajcarii

60

Litwa

USD

43

100

61

Luksemburg

jak w Belgii

 

1

2

3

4

5

62

Łotwa

USD

51

110

63

Macedonia

USD

43

80

64

Malezja

USD

39

85

65

Malta

USD

40

80

66

Maroko

USD

40

90

67

Meksyk

USD

40

80

68

Mołdawia

USD

41

80

69

Monako

jak we Francji

70

Mongolia

USD

47

100

71

Niderlandy

EUR

42

120

72

Niemcy

EUR

42

103

73

Nigeria

USD

43

150

74

Norwegia

NOK

401

1200

75

Nowa Zelandia

USD

43

150

76

Pakistan

USD

40

100

77

Panama

USD

37

50

78

Peru

USD

43

110

79

Portugalia

EUR

48

85

80

Republika Południowej Afryki

USD

39

75

81

Rosja

USD

50

110

82

Rumunia

USD

45

90

83

San Marino

jak we Włoszech

84

Senegal

USD

43

100

85

Singapur

USD

45

110

86

Słowacja

USD

40

80

87

Słowenia

USD

44

100

88

Stany Zjednoczone Ameryki (USA)

USD

46

160

 

– w tym Nowy Jork i Waszyngton

 

 

200

89

Syria

USD

42

75

90

Szwajcaria

CHF

78

160

 

1

2

3

4

5

91

Szwecja

SEK

351

1200

92

Tadżykistan

USD

47

100

93

Tajlandia

USD

38

100

94

Tanzania

USD

48

110

95

Tunezja

USD

39

100

96

Turcja

USD

43

100

97

Turkmenia

USD

42

100

98

Ukraina

USD

43

80

99

Urugwaj

USD

48

80

100

Uzbekistan

USD

47

150

101

Wenezuela

USD

39

120

102

Węgry

USD

40

90

103

Wielka Brytania

GBP

32

140

104

Wietnam

USD

42

95

105

Włochy

EUR

42

105

106

Wybrzeże Kości Słoniowej

USD

43

90

107

Zimbabwe

USD

42

120

108

Zjednoczone Emiraty Arabskie

USD

38

110

109

Pozostałe państwa pozaeuropejskie

USD

42

120

 

Przy podróżach do:

– Gibraltaru dieta i limit hotelowy jak w Wielkiej Brytanii,

– Hongkongu dieta wynosi 46 USD, a limit hotelowy 160 USD,

– Tajwanu dieta wynosi 45 USD, a limit hotelowy 100 USD.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA