REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 236 poz. 1993

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu i wypłacaniu inwalidom wojennym refundacji z tytułu opłaconej składki na ubezpieczenie pojazdów samochodowych.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23b ust. 6 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 i Nr 181, poz. 1515) zarządza się co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania przy przyznawaniu i wypłacaniu inwalidzie wojennemu zaliczonemu do l i II grupy inwalidów, zwanemu dalej „inwalidą wojennym”, refundacji w wysokości 50% opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub na dobrowolne ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych, zwanej dalej „refundacją”

2) sposób postępowania w przypadku uzyskania przez inwalidę wojennego zwrotu składki od ubezpieczyciela;

3) sposób postępowania w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym przedmiotem ubezpieczenia jest więcej niż jeden pojazd samochodowy.

§ 2.
1. Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty refundacji wszczyna się na wniosek inwalidy wojennego, złożony w organie rentowym wypłacającym rentę, a w przypadku gdy prawo do renty uległo zawieszeniu – w organie rentowym, który ustalił prawo do renty, zwanym dalej „organem rentownym”, i po okazaniu oryginału umowy ubezpieczenia i dokumentu potwierdzającego opłacenie składki.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) adres zamieszkania;

3) numer ewidencyjny PESEL;

4) wskazanie adresu lub konta bankowego, na które ma być doręczona lub dokonana wpłata refundacji;

5) oznaczenie dokumentu poświadczającego własność pojazdu samochodowego;

6) oświadczenie o:

a) niekorzystaniu z refundacji lub ulg w zakresie składek na ubezpieczenie pojazdów samochodowych na podstawie innych przepisów,

b) niewykorzystywaniu pojazdu samochodowego do zarobkowego przewozu,

c) zobowiązaniu się do powiadomienia na piśmie organu rentowego w terminie 14 dni o dokonaniu przez ubezpieczyciela zwrotu składki, wraz ze wskazaniem jej wysokości i okresu, za jaki dokonano zwrotu składki.

3. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 5, potwierdza się okazaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego.

§ 3.
1. Decyzję w sprawie refundacji organ rentowy wydaje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku oraz okazania dokumentów.

2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, organ rentowy dokonuje wypłaty refundacji na wskazany we wniosku adres lub konto bankowe.

§ 4.
1. W przypadku gdy inwalida wojenny powiadomi o otrzymaniu od ubezpieczyciela zwrotu składki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub na dobrowolne ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych, organ rentowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia wydaje decyzję w sprawie zwrotu refundacji.

2. Wysokość kwoty zwrotu refundacji jest ustalana przez organ rentowy za każdy pełny miesiąc niewykorzystanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub dobrowolnego ubezpieczenia casco pojazdów samochodowych, za który została opłacona składka.

3. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na okres 12 miesięcy wysokość miesięcznej kwoty refundacji podlegającej zwrotowi stanowi 1/12 kwoty należnej za dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia.

4. W decyzji, o której mowa w ust. 1, organ rentowy określa kwotę zwrotu refundacji i sposób jej dokonania. Decyzję doręcza się za pośrednictwem poczty przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

5. Zwrotu kwoty refundacji należy dokonać w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.

§ 5.
W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym przedmiotem ubezpieczenia jest więcej niż jeden pojazd samochodowy, organ rentowy ustala i wypłaca refundację w kwocie pomniejszonej o kwotę wypłaconej refundacji z tytułu opłaconej składki na ubezpieczenie pojazdów samochodowych za pokrywający się okres ubezpieczenia.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: w z. K. Pater

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 32, poz. 304).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-12-30
  • Data wejścia w życie: 2003-01-01
  • Data obowiązywania: 2003-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA