REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 236 poz. 1994

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305),

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 23, poz. 224).

Załącznik 1. [STATUT AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 19 grudnia 2002 r. (poz. 1994)

STATUT AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

§ 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”, działa na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197) oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organem Agencji jest Prezes Agencji.

2. Prezes Agencji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 3. 1. Prezes Agencji działa przy pomocy nie więcej niż czterech zastępców Prezesa, głównego księgowego, dyrektorów departamentów i biur Agencji oraz dyrektorów oddziałów regionalnych.

2. W czasie nieobecności Prezesa Agencji lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Agencji kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz zastępca wyznaczony przez Prezesa Agencji.

§ 4. 1. Siedzibami oddziałów regionalnych, z których każdy obejmuje obszarem działania województwo, są:

1) dolnośląskiego Wrocław;

2) kujawsko-pomorskiego Toruń;

3) lubelskiego – Elizówka k. Lublina;

4) lubuskiego Zielona Góra;

5) łódzkiego – Łódź;

6) małopolskiego – Kraków;

7) mazowieckiego – Warszawa;

8) opolskiego – Opole;

9) podkarpackiego – Rzeszów;

10) podlaskiego – Łomża;

11) pomorskiego – Gdynia;

12) śląskiego – Częstochowa;

13) świętokrzyskiego – Kielce;

14) warmińsko-mazurskiego – Olsztyn;

15) wielkopolskiego – Poznań;

16) zachodniopomorskiego – Szczecin.

2. W Centrali Agencji wydziela się piony:

1) programu SAPARD i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;

2) zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt;

3) preferencyjnych środków krajowych i Wspólnej Polityki Rolnej;

4) finansowo-księgowy;

5) organizacyjno-prawny.

3. Nadzór nad poszczególnymi pionami Agencji sprawują zastępcy Prezesa Agencji oraz główny księgowy.

4. W Centrali Agencji wydziela się Gabinet Prezesa, Biuro Koordynacji Współpracy z Zagranicą, Biuro Informacji i Promocji, Biuro Ochrony Informacji Niejawnych oraz Departament Kadr, Departament Kontroli Wewnętrznej i Departament Audytu Wewnętrznego, a w poszczególnych pionach, o których mowa w ust. 2, departamenty i biura.

5. W skład departamentów i biur w Centrali Agencji wchodzą wydziały, sekcje i samodzielne stanowiska pracy. W skład oddziałów regionalnych wchodzą biura, sekcje i samodzielne stanowiska pracy oraz biura powiatowe z danego województwa, w skład których wchodzą sekcje.

6. Zakres zadań komórek organizacyjnych oraz schemat organizacyjny Agencji ustala Prezes Agencji w regulaminie organizacyjnym.

§ 5. 1. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje Prezes Agencji lub wyznaczony przez Prezesa dyrektor oddziału regionalnego, w stosunku do pracowników tego oddziału.

2. Dyrektor oddziału regionalnego reprezentuje oddział na zewnątrz, kieruje jego pracami i nadzoruje pracę podległych mu pracowników oddziału regionalnego i właściwych biur powiatowych.

§ 6. 1. Organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Agencji jest Rada Agencji, zwana dalej „Radą”.

2. Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia Centrala.

§ 7. 1. Przewodniczący Rady, w porozumieniu z Prezesem Agencji, zwołuje posiedzenia Rady co najmniej raz na kwartał.

2. W posiedzeniach Rady, oprócz jej członków, uczestniczy Prezes Agencji lub upoważniony przez Prezesa zastępca oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady w porozumieniu z Prezesem Agencji.

3. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, o ile na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że zostanie zgłoszony wniosek o głosowanie tajne.

§ 8. Prezes Agencji, po uzgodnieniu z przewodniczącym Rady, zawiadamia ministra właściwego do spraw rozwoju wsi o rozpoczęciu i upływie kadencji Rady.

§ 9. 1. Prezes Agencji może udzielić zastępcom Prezesa, głównemu księgowemu, dyrektorom departamentów i biur, dyrektorom oddziałów regionalnych oraz innym pracownikom Agencji pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności prawnych i upoważnień do dokonywania określonych czynności faktycznych, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów.

2. Pełnomocnictwa i upoważnienia, o których mowa w ust. 1, są udzielane wyłącznie na piśmie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-12-30
  • Data wejścia w życie: 2003-01-14
  • Data obowiązywania: 2003-01-14
  • Dokument traci ważność: 2003-11-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA