REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 236 poz. 1995

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie połączenia Instytutu Zootechniki z Centralnym Laboratorium Przemysłu Paszowego.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Z dniem 1 stycznia 2003 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Zootechniki z siedzibą w Krakowie, numer identyfikacyjny REGON 000079728, numer identyfikacji podatkowej NIP 675-000-21-30, utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Zootechniki (Dz. U. Nr 24, poz. 210);

2) Centralne Laboratorium Przemysłu Paszowego w Lublinie z siedzibą w Snopkowie, numer identyfikacyjny REGON 0052422-19000014, numer identyfikacji podatkowej NIP 713-020-71-05, utworzone zarządzeniem nr 26 Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 marca 1987 r.

2. Połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez włączenie Centralnego Laboratorium Przemysłu Paszowego do Instytutu Zootechniki.

§ 2.
Instytut Zootechniki, zwany dalej „Instytutem”, po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, zachowuje dotychczasową nazwę.
§ 3.
Siedzibą Instytutu jest Kraków.
§ 4.
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.
§ 5.
1. Przedmiotem działania Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz rolnictwa w zakresie:

a) opracowywania metod i programów genetycznego doskonalenia zwierząt,

b) ochrony zasobów genetycznych i bioróżnorodności zwierząt,

c) oceny wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt,

d) genomu i markerów genetycznych zwierząt oraz opracowywania metod potwierdzania pochodzenia i diagnostyki zaburzeń genetycznych u zwierząt,

e) prowadzenia bazy danych dla potrzeb produkcji zwierzęcej,

f) doskonalenia technologii chowu zwierząt,

g) paszoznawstwa, fizjologii i żywienia zwierząt,

h) biotechnologii i fizjologii rozrodu zwierząt,

i) warunków środowiskowych i dobrostanu zwierząt,

j) poprawy jakości surowców pochodzenia zwierzęcego oraz doskonalenia metod ich oceny,

k) ekonomiki zarządzania i organizacji produkcji zwierzęcej;

2) monitorowanie hodowli, warunków utrzymania zwierząt oraz jakości pasz i surowców pochodzenia zwierzęcego oraz genetycznie modyfikowanych organizmów zwierzęcych;

3) prowadzenie referencyjnych, odwoławczych, akredytowanych i notyfikowanych laboratoriów dla potrzeb produkcji zwierzęcej w przypadku spełnienia przez te laboratoria wymagań przewidzianych przepisami prawa;

4) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej;

5) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytut;

6) opracowywanie analiz i ocen dotyczących stanu i rozwoju nauki w dziedzinie będącej przedmiotem działania Instytutu, a także propozycji w zakresie ich wykorzystywania;

7) współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi.

2. Instytut prowadzi działalność gospodarczą ukierunkowaną na potrzeby kraju i eksportu w zakresie objętym przedmiotem działania.

§ 6.
1. Połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych łączonych jednostek, sporządzonych na dzień 31 grudnia 2002 r.

2. Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązuje system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowany przez Instytut przed dniem połączenia.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-12-30
  • Data wejścia w życie: 2003-01-01
  • Data obowiązywania: 2003-01-01
  • Dokument traci ważność: 2010-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA