REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 236 poz. 1998

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 130 ust. 4 i art. 140 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1798 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 183, poz. 1524, Nr 199, poz. 1671 i Nr 216, poz. 1825 i 1826) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa:

1) sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego;

2) warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;

3) tryb występowania z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;

4) warunki i tryb występowania z wnioskiem o cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;

5) jednostki upoważnione do prowadzenia szkolenia, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, program tego szkolenia oraz liczbę punktów odejmowanych z tytułu jego odbycia;

6) podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio wobec osób posiadających pozwolenie do kierowania tramwajem.

3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „ustawie" – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

2) „staroście" – rozumie się przez to również Prezydenta miasta stołecznego Warszawy;

3) „pozwoleniu" – rozumie się przez to pozwolenie do kierowania tramwajem.

§ 2.
1. Do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, zwanej dalej „ewidencją", wpisuje się kierowcę, który kierując pojazdem dopuścił się naruszenia przepisów ruchu drogowego, zwanego dalej „naruszeniem".

2. Wpisowi do ewidencji nie podlega kierowca niebędący obywatelem polskim i nieposiadający karty pobytu w związku z otrzymaniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że dopuścił się naruszenia, za które może być orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

3. Do ewidencji wpisuje się naruszenia, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Jeżeli jeden czyn popełniony przez kierowcę narusza więcej niż jeden przepis ruchu drogowego, w ewidencji uwidacznia się wszystkie naruszenia, przypisując każdemu odpowiednią liczbę punktów, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Jeżeli jeden czyn naruszył dwa lub więcej znaków określonych kodem od C05 do C11 wymienionym w załączniku nr 1, w ewidencji wpisuje się to naruszenie, którego kod ma mniejszy znacznik liczbowy.

6. W razie dopuszczenia się przestępstwa drogowego, określonego kodem A01 w załączniku nr 1, naruszeniu, które stanowiło znamię przestępstwa, punktów nie przypisuje się.

7. Punkty za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, określone kodem A07 w załączniku nr 1, przypisuje się wówczas, gdy przyczyną zagrożenia było naruszenie nieuwzględnione w tabeli albo gdy przypisana mu liczba punktów jest mniejsza niż 6.

8. Ewidencji, o której mowa w ust. 1, podlega także osoba, która dopuściła się naruszeń ruchu drogowego w okresie obowiązywania wobec niej środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres do 12 miesięcy.

§ 3.
1. Ewidencję prowadzi komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych.

2. W odniesieniu do kierowców będących obywatelami polskimi, niemających miejsca stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz kierowców, o których mowa w § 2 ust. 2, ewidencję prowadzi Komendant Główny Policji.

§ 4.
1. Wpisu ostatecznego do ewidencji dokonuje się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli naruszenia zostaną stwierdzone prawomocnymi wyrokami sądów, postanowieniami sądu o warunkowym umorzeniu postępowania albo nakazami lub mandatami karnymi.

2. Dopuszcza się dokonanie wpisu tymczasowego do ewidencji przed wydaniem rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli po ujawnieniu naruszenia wszczęto postępowanie przygotowawcze lub skierowano wniosek o ukaranie do sądu albo skierowano sprawę do organu właściwego do uchylenia immunitetu parlamentarnego, sędziowskiego lub prokuratorskiego. Wpis tymczasowy zawiera informację o liczbie punktów, które zostaną przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia prawomocnym orzeczeniem.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio wobec osoby podlegającej ewidencji, która w chwili dopuszczenia się naruszenia nie ukończyła 17 lat, po skierowaniu sprawy do postępowania przed sądem rodzinnym.

4. Wpis tymczasowy staje się wpisem ostatecznym po stwierdzeniu naruszenia odpowiednim rozstrzygnięciem, o którym mowa w ust. 1.

5. Organ wydający prawomocne rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie przekazuje informację właściwemu organowi prowadzącemu ewidencję na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Organ upoważniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2 i 3, przesyła właściwemu organowi prowadzącemu ewidencję informację o nałożeniu mandatu karnego lub wykonaniu tych czynności na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

7. Informacja przekazana na formularzu, o którym mowa w ust. 5 lub 6, może być poprzedzona przekazem za pomocą urządzeń teletransmisji danych.

8. Funkcjonariusz nakładający grzywnę w drodze mandatu karnego na osobę podlegającą ewidencji jest obowiązany poinformować ją o fakcie popełnienia czynu podlegającego wpisowi do ewidencji oraz o liczbie punktów, które będą jej przypisane z tego tytułu.

§ 5.
1. Organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji wpis tymczasowy dotyczący naruszeń, jeżeli:

1) w postępowaniu, o którym mowa w § 4 ust. 2 lub 3, ujawniono okoliczności uzasadniające odmowę wszczęcia albo umorzono postępowanie z powodu:

a) braku znamion przestępstwa lub wykroczenia,

b) przedawnienia orzeczenia,

c) śmierci osoby, której postępowanie dotyczyło;

2) w postępowaniu, o którym mowa w § 4 ust. 2 lub 3, rozstrzygnięto o uniewinnieniu;

3) od momentu naruszenia minął rok, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które liczba punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo przekroczyła 24 punkty, a w przypadku kierowców, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy – 20 punktów.

2. Organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji wpis ostateczny dotyczący naruszeń, jeżeli nastąpiło zatarcie ukarania (skazania).

3. Organ wydający postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania powiadamia o tym fakcie właściwy organ prowadzący ewidencję.

§ 6.
1. Organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji punkty przyznane na podstawie wpisu ostatecznego:

1) jeżeli wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, z wyjątkiem decyzji, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy;

2) w razie otrzymania informacji o pozytywnym wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, o którym mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy;

3) jeżeli od dnia popełnienia naruszenia upłynął rok, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które liczba punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo przekroczyła 24 punkty, a w przypadku kierowców, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy – 20 punktów;

4) w razie odbycia szkolenia, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy.

2. Starosta niezwłocznie informuje organ prowadzący ewidencję o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, na formularzach, których wzory stanowią załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Komendant wojewódzki Policji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o:

1) cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w stosunku do kierowcy, który w ciągu roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczył liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;

2) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy, w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy, w razie przekroczenia przez niego 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporządza się wyłącznie na podstawie wpisów ostatecznych, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

3. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie występuje się w stosunku do osoby:

1) która nie ma uprawnienia do kierowania pojazdami;

2) w stosunku do której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów na okres przekraczający jeden rok;

3) niebędącej obywatelem polskim i nieposiadającej karty pobytu w związku z otrzymaniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) cudzoziemca, który posiada krajowe prawo jazdy wydane za granicą w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia zamieszkania na czas oznaczony lub osiedlenia się, na podstawie karty pobytu.

4. W przypadku kierowców, o których mowa w § 3 ust. 2, wniosek kieruje komendant wojewódzki Policji według właściwości wynikającej z przepisów postępowania administracyjnego, na podstawie dokumentów przekazanych przez Komendanta Głównego Policji.

§ 8.
1. Szkolenie, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy, organizuje dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, według programu, który stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.

2. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego potwierdza odbycie szkolenia, o którym mowa w ust. 1, wydając uczestniczącemu w nim kierowcy zaświadczenie. Kopię zaświadczenia o odbyciu szkolenia przez kierującego dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego przesyła organowi prowadzącemu ewidencję.

3. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.

4. Kierowcy wpisanemu do ewidencji, po przedstawieniu zaświadczenia o odbyciu szkolenia, organ, o którym mowa w § 3, zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

5. Liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.

6. Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo przekroczyła 24.

§ 9.
Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach ostatecznych lub tymczasowych dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w siedzibie organu prowadzącego ewidencję lub, w miarę możliwości technicznych, w innej jednostce Policji.
§ 10.
1. Informacji o wpisach w ewidencji udziela się:

1) Policji;

2) sądom;

3) prokuratorom;

4) wojewodom – w stosunku do osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia egzaminatora;

5) starostom – w stosunku do osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia instruktora nauki jazdy;

6) strażom gminnym (miejskim) – w przypadkach uzasadnionych wykonywaniem czynności sprawdzających w sprawach o naruszenie przepisów o bezpieczeństwie i porządku w ruchu drogowym;

7) Żandarmerii Wojskowej;

8) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

9) Agencji Wywiadu;

10) Straży Granicznej;

11) Inspekcji Transportu Drogowego;

12) innym instytucjom, którym nadano uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o naruszenia przepisów o bezpieczeństwie i porządku w ruchu drogowym.

2. Informacji, o których mowa w ust. 1, udziela się wyłącznie na podstawie wpisów ostatecznych.

3. Informacji, o której mowa w ust. 1, udziela organ prowadzący ewidencję.

§ 11.
Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 9, oraz wzór informacji, o której mowa w § 10 ust. 1, stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.
§ 12.
Dotychczas wykorzystywane formularze mogą być używane do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2003 r.
§ 13.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. Nr 52, poz. 329 i Nr 80, poz. 523 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 491).
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

Załącznik 1. [WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 20 grudnia 2002 r. (poz. 1998)

Załącznik nr 1

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM

Naruszenia przepisów ruchu drogowego podlegające ewidencji przedstawia poniższa tabela. Poszczególnym naruszeniom przypisuje się liczbę punktów określoną w tabeli, z zastrzeżeniem przepisów § 2 rozporządzenia.

 

Kod

Rodzaj czynu

Kwalifikacja prawna czynu

Liczba punktów

1

2

3

4

5

A.

Czyny o charakterze szczególnym

01

Popełnienie przestępstwa drogowego

art.173, 174, 177 § 1 lub 2, art. 355 § 1 lub 2 k.k.

 

10

02

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa

art. 86 § 1 lub 2 k.w.

«

6

03

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

art. 87 § 1 k.w.

art. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d.

10

05

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku

art. 93 § 1 k.w.

art. 44 ust. 2 pkt 1 p.r.d.

10

06

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego

art. 178a § 1 k.k

 

10

07

Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

art. 86 § 1 lub 2 k.w.

 

6

 

B.

Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych

1

2

3

4

5

01

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym

art. 97, 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.

art. 26 ust. 3 pkt 2 p.r.d.

10

02

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi

art.97, 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.

art. 26 ust. 3 pkt 1 p.r.d.

9

03

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu

art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.

art. 26 ust. 1 p.r.d.

8

04

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd

art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.

art. 26 ust. 2 p.r.d.

8

05

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia

art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.

art. 26 ust. 7 p.r.d.

8

06

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania

art. 90 k.w.

art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d.

5

 

C

Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

1

2

3

4

5

01

Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

art. 92 § 2 k.w.

§ 109 ust. 1 i 3 z.s.d.

8

 

Niezastosowanie się do:

art. 92 § 1 k.w.

 

 

02

– sygnałów świetlnych

§ 95 lub § 102 ust. 2 lub § 104 lub § 106 z.s.d.

6

03

– sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym

§ 108 z.s.d.

6

04

– sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

§ 109 z.s.d. lub art. 129 ust. 2 pkt 1 lub 7 p.r.d.

6

 

Niestosowanie się do znaków:

art. 92 § 1 k.w.

 

 

05

– B-2 „zakaz wjazdu"

§ 17 ust. 1 z.s.d.

5

06

– B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach"

§ 16 z.s.d.

5

07

– B-21 „zakaz skręcania w lewo" lub B-22 "zakaz skręcania w prawo"

§ 22 ust. 1 z.s.d.

5

08

– C-1 do C-12 „nakaz jazdy..."

§ 35 z.s.d.

5

09

– F-10, F-15 do F-19, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania

§ 72 ust. 1 lub § 75 z.s.d.

5

10

– P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa"

§ 87 z.s.d.

5

11

– P-4 „linia podwójna ciągła"

§ 86 ust. 5 z.s.d.

5

12

– B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"

§ 25 z.s.d.

4

13

– B-3 do B-7 „zakaz wjazdu ..."

§ 18 ust. 1-8 z.s.d.

3

14

– B-13 do B-19 „zakaz wjazdu ..."

§ 19 lub § 20 z.s.d.

2

15

Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych

 

 

1

 

D

Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach
lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów

1

2

3

4

5

 

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

art. 90 k.w.

 

 

01

– na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej

art. 25 ust. 1 p.r.d.

6

02

– na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

§ 5 ust. 2, 4–6 z.s.d.

6

03

– pojazdom szynowym

art. 25 ust. 2 lub art. 16 ust. 6 p.r.d.

6

04

– rowerzystom

art. 27 ust. 1 i 3 p.r.d.

6

05

– podczas zmiany pasa ruchu

art. 22 ust. 4 p.r.d.

5

06

– w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze

art. 25 ust. 3 p.r.d.

5

07

– podczas włączania się do ruchu

art. 17 ust. 2 p.r.d.

5

 

1

2

3

4

5

08

– podczas cofania

 

art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d.

4

09

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu

art. 90 k.w.

art. 9 p.r.d.

5

10

Naruszenie zakazu zawracania

art. 97 albo 92 § 1 k.w.

art. 22 ust. 6 p.r.d. albo § 22 ust. 5 z.s.d.

5

 

E

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości

1

2

3

4

5

 

Przekroczenie prędkości:

art. 97 albo 92 § 1 k.w.

art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d. albo § 27 ust. 14 lub § 31 ust.1 z.s.d.

 

01

– powyżej 50 km/h

10

02

– od 41 do 50 km/h

8

03

– od 31 do 40 km/h

6

04

– od 21 do 30 km/h

4

05

– od 11 do 20 km/h

2

06

– od 6 do 10 km/h

1

07

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

art. 90 k.w.

art. 19 ust. 2 pkt 1 p.r.d.

2

 

F

Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania

1

2

3

4

5

01

Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania

art. 90 k.w.

art. 24 ust. 1 p.r.d.

5

02

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony

art. 97 k.w.

art. 24 ust. 3–5 p.r.d.

3

 

Naruszenie zakazu wyprzedzania:

art. 97 k.w.

 

 

03

– na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi

art. 27 ust. 4 p.r.d.

8

04

– przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

art. 24 ust. 7 pkt 1 p.r.d.

5

05

– na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

art. 24 ust. 7 pkt 2 p.r.d.

5

06

– na skrzyżowaniach

art. 24 ust. 7 pkt 3 p.r.d.

5

07

– na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi

art. 28 ust. 3 pkt 3 p.r.d.

5

08

– na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

art. 28 ust. 6 p.r.d.

5

09

Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania"

art. 92 § 1 k.w.

§ 23 ust. 1–3 z.s.d.

5

 

G

Używanie świateł zewnętrznych

1

2

3

4

5

 

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:

art. 88 k.w.

 

 

01

– od zmierzchu do świtu

art. 51 ust. 1 pkt 1 lub ust. 6 p.r.d.

4

02

– w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a p.r.d.

2

 

1

2

3

4

5

03

– w okresie od świtu do zmierzchu od 1 października do ostatniego dnia lutego

 

art. 51 ust. 1 pkt 2 p.r.d.

2

04

– w tunelu

art. 51 ust. 1 pkt 3 lub ust. 6 p.r.d.

2

05

– przez kierującego motocyklem

art. 51 ust. 4 p.r.d.

2

 

Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych;

art. 97 k.w.

 

 

06

– przednich

art. 51 ust. 5 p.r.d.

2

07

– tylnych

art. 30 ust. 3 p.r.d.

2

08

Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia

art. 88 k.w.

art. 52 ust. 1 p.r.d.

3

 

H

Naruszenie innych przepisów, które powoduje zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym

1

2

3

4

5

 

Naruszenie zakazu cofania:

art. 90 lub 97 k.w.

 

 

01

– na drodze ekspresowej lub autostradzie

art. 23 ust. 2 p.r.d.

3

02

– w tunelu, na moście lub wiadukcie

art. 23 ust. 2 p.r.d.

2

03

Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony

art. 97 k.w.

art. 23 ust. 1 pkt 2 p.r.d.

2

04

Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju

art. 97 lub 90 k.w.

art. 46, 47, 49 lub 50 p.r.d.

1 .

05

Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu

art. 94 § 2 k.w.

art. 71 p.r.d.

1

06

Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie

art. 96a k.w.

art. 66 ust. 4 pkt 3 p.r.d.

3

07

Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia

art. 97 k.w.

art. 66 ust. 4 pkt 4 p.r.d.

3

08

Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej"

art. 90 lub 97 k.w.

art. 16 ust 1–4 p.r.d.

2

09

Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem

art. 97 k.w.

art. 39 ust. 1 p.r.d.

2

10

Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami

art. 97 k.w.

art. 39 ust. 3, art. 45 ust. 2 pkt 4 lub 5 p.r.d.

3

11

Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami

art. 97 k.w.

art. 45 ust.2 pkt 3 p.r.d.

1

12

Nieużywanie, pomimo takiego obowiązku, hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym

art. 97 k.w.

art. 40 p.r.d.

2

 

l

Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową

1

2

3

4

5

 

Kierowanie pojazdem

 

 

 

01

– pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu

art. 244 k.k

 

0

02

– nie mając do tego wymaganych uprawnień

art. 94 §1 k.w.

art. 87 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 88 lub art. 95 p.r.d.

0

03

– nie mając przy sobie wymaganych dokumentów

art. 95 k.w.

art. 38 p.r.d.

0

04

Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku

art. 97 k.w.

art. 45 ust.2 pkt 1 p.r.d.

0

05

Wjeżdżanie na pas między jezdniami.

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 45 ust. 1 pkt 5 p.r.d.

0

06

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 24 ust. 6 p.r.d.

0

07

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

art. 97 k.w.

art. 24ust.11 p.r.d.

0

08

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 26 ust. 6 p.r.d.

0

09

Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym

art. 97 k.w.

art. 28 ust. 5 p.r.d.

0

 

Naruszenie zakazu:

 

 

 

10

– objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

art. 97 k.w.

art. 28 ust. 3 pkt. 1 p.r.d.

0

11

– wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

 

art. 28 ust.3 pkt 2 p.r.d.

0

12

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 26 ust. 3 pkt 3 p.r.d.

0

 

Naruszenie przez kierującego zakazu:

 

 

 

13

– wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 25 ust. 4 pkt 1 p.r.d.

0

14

– rozdzielania kolumn pieszych

 

art. 25 ust. 4 pkt 2 p.r.d.

0

15

Naruszenie zakazu holowania na autostradzie

art. 90 lub 97 k.w.

art. 31 ust. 2 pkt 5 p.r.d.

0

16

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

art. 90 lub 97 k.w.

art. 51 ust. 5 p.r.d.

0

17

Używanie „szperacza" podczas jazdy

art. 90 lub 97 k.w.

art. 52 ust. 3 p.r.d.

0

18

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 53 ust. 2 p.r.d.

0

19

Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 53 ust. 3 p.r.d.

0

20

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 1 pkt 1 p.r.d.

0

21

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 1 pkt 2 p.r.d.

0

 

1

2

3

4

5

22

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 2 pkt 1 p.r.d.

0

23

Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 2 pkt 4 p.r.d.

0

24

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 2 pkt 5 p.r.d.

0

25

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 3 p.r.d.

0

26

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Ministrowi Obrony Narodowej

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 32 ust. 6 p.r.d.

0

 

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

 

 

 

27

– kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym

art. 97 k.w.

art. 57 ust. 1 lub ust. 3 lub art. 5a ust.1 lub ust. 3 p.r.d.

0

28

– kierującego innym pojazdem

art. 90 k.w.

art. 57 ust. 2 lub art. 57a ust. 2 p.r.d.

0

 

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:

 

 

0

29

– kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne

art. 97 k.w.

art. 58 ust.1 p.r.d.

0

30

kierującego innym pojazdem

art. 90 k.w.

art. 58 ust.2 p.r.d.

0

31

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych

art. 97 k.w.

art. 54 ust. 1 lub ust. 3 p.r.d.

0

32

Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 54 ust. 4 p.r.d.

0

 

Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:

 

 

0

33

– przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów,

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 32 ust. 1 p.r.d.

0

34

– niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie

 

art. 32 ust. 2 p.r.d.

0

35

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 1 pkt 3 p.r.d.

0

36

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 2 pkt 2 p.r.d.

0

37

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 1 pkt 4 p.r.d.

0

38

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 2 pkt 3 p.r.d.

0

 

Przejazd bez zezwolenia:

 

 

0

39

– pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów

art. 97 k.w.

art. 61 ust. 11: w zw. z art. 61 ust. 2 pkt 1, ust. 6, ust. 8 lub ust. 10 p.r.d.

0

40

– zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości

 

art. 62 ust.4,4a,4b p.r.d.

0

 

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:

 

 

 

41

– powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu

art. 97 k.w.

art. 61 ust.1 p.r.d.

0

42

– naruszający stateczność pojazdu

 

art. 61 ust.2 pkt 2 p.r.d.

0

43

– utrudniający kierowanie pojazdem

 

art. 61 ust. 2 pkt 3 p.r.d.

0

 

1

2

3

4

5

44

– ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest zaopatrzony

 

art. 61 ust. 2 pkt 4 p.r.d.

0

45

Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu

art. 97 k.w.

art. 61 ust. 3 p.r.d.

0

46

Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń – bez odpowiedniego zabezpieczenia

art. 97 k.w.

art. 61 ust. 3 p.r.d.

0

47

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób

art. 97 k.w.

art. 61 ust. 8 w zw. z art. 61 ust. 9 p.r.d.

0

48

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy

art. 97 k.w.

art. 61 ust. 4 p.r.d.

0

49

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich

art. 97 k.w.

art. 61 ust. 5 p.r.d.

0

50

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego

art. 97 k.w.

art. 62 ust. 1 p.r.d.

0

51

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu

art. 97 k.w.

art. 63 ust. 1 p.r.d.

0

52

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym

art. 97 k.w.

art. 63 ust. 1 p.r.d.

0

53

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach

art. 97 k.w.

art. 63 ust. 3 p.r.d.

0

54

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy

art. 97 k.w.

art. 63 ust. 2 p.r.d.

0

55

Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym

art. 97 k.w.

art. 63 ust. 5 p.r.d.

0

 

z

Naruszenia, którym nie przypisano wartości punkowej

1

2

3

4

5

01

Inne naruszenie przepisów ruchu drogowego

 

 

 

Użyte w tabeli skróty oznaczają:

k.k. – ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729, Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1071),

k.w. – ustawę z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114, z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 310 i Nr 95, poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228, z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1371, Nr 128, poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 25, poz. 253 i Nr 135, poz. 1145),

p.r.d. – ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1194, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz.1798 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 183, poz. 1524, Nr 199, poz. 1671 i Nr 216, poz. 1825 i 1826).

z.s.d. – rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

Załącznik 2. [WZÓR KARTY INFORMACYJNEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR KARTY INFORMACYJNEJ

 infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR ZAWIADOMIENIA O WYDANIU DECYZJI O COFNIĘCIU UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI]

Załącznik nr 4

WZÓR ZAWIADOMIENIA O WYDANIU DECYZJI O COFNIĘCIU UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI

 infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR ZAWIADOMIENIA O PODDANIU KONTROLNEMU SPRAWDZENIU KWALIFIKACJI]

Załącznik nr 5

WZÓR ZAWIADOMIENIA O PODDANIU KONTROLNEMU SPRAWDZENIU KWALIFIKACJI

 infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR WNIOSKU O KONTROLNE SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI LUB COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI]

Załącznik nr 6

WZÓR WNIOSKU O KONTROLNE SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI LUB COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI

 infoRgrafika

Załącznik 7. [PROGRAM SZKOLENIA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO]

Załącznik nr 7

PROGRAM SZKOLENIA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

1. Celem szkolenia jest uświadomienie skutków naruszania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu.

2. Szkolenie jest przeznaczone dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, a jego odbycie daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o sześć.

3. W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

4. Szczegółowy program szkolenia przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Temat

Czas

Metoda

Środki dydaktyczne

Prowadzący szkolenie

1

Przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

2x45 min.

pogadanka

film

policjant ruchu drogowego

2

Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych

45 min.

pogadanka

film

policjant ruchu drogowego

3

Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym

3x45 min.

pogadanka

film

psycholog

 

Załącznik 8. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ODBYCIU SZKOLENIA UPOWAŻNIAJĄCEGO DO ZMNIEJSZENIA LICZBY PUNKTÓW]

Załącznik nr 8

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ODBYCIU SZKOLENIA UPOWAŻNIAJĄCEGO DO ZMNIEJSZENIA LICZBY PUNKTÓW

 infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA/INFORMACJI O WPISACH W EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO]

Załącznik nr 9

WZÓR ZAŚWIADCZENIA/INFORMACJI O WPISACH W EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

 infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA