REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 238 poz. 2020

USTAWA

z dnia 5 grudnia 2002 r.

o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1826) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) spółce węglowej – należy przez to rozumieć jednoosobową spółkę Skarbu Państwa prowadzącą wydobycie węgla kamiennego na podstawie koncesji albo która prowadzi lub prowadziła likwidację zakładu górniczego oraz spółkę, w której taka spółka jest właścicielem wszystkich udziałów, a także spółkę węglową, która dokonała czynności prawnej, o której mowa w art. 44,”

2) w art. 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Umorzenie kwoty zobowiązań objętych postępowaniem oddłużeniowym uwzględnia się w rachunku zysków i strat, na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości, z tym że przychody powstałe z tych tytułów nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Kwota przychodów uzyskanych z umorzenia zobowiązań wynikających z niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287) pomniejsza podstawę ustalania wysokości wpłat z zysku naliczonej na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792).”

3) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. 1. Postępowanie oddłużeniowe prowadzi się na podstawie umowy zawartej przez dłużnika z wierzycielem uwzględniającej zasady, o których mowa w ustawie. Umowa określa warunki realizacji restrukturyzacji finansowej.

2. Podstawą realizacji postępowania oddłużeniowego jest spełnienie przez dłużnika, w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2002 r., następujących warunków:

1) nieprzekroczenia przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)),

2) niedokonywania darowizn, chyba że dotyczy to nieodpłatnego przekazywania obiektów majątku nieprodukcyjnego przynoszącego straty,

3) nieudzielania poręczeń i gwarancji,

4) realizowania przez dłużnika restrukturyzacji przedsiębiorstwa górniczego zgodnie z programem naprawczym,

5) terminowego regulowania bieżących zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, począwszy od dnia 1 stycznia 1999 r.

3. W przypadku niemożności terminowego regulowania zobowiązań, o których mowa w ust. 2 pkt 5, zobowiązania te mogą być regulowane przez dłużnika na zasadach określonych w umowie zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

4. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, wstrzymuje się wykonywanie zawartych wcześniej i niewykonanych umów, porozumień oraz decyzji dotyczących zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 4–6, a postępowania egzekucyjne zawiesza się do dnia zakończenia postępowania oddłużeniowego.

5. W okresie prowadzenia postępowania oddłużeniowego nie może być ogłoszona upadłość dłużnika, a także nie stosuje się przepisów art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z późn. zm.2)).

6. Przepis ust. 5 stosuje się również w okresie od dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców do dnia jego zakończenia albo umorzenia.

7. Jeżeli postępowanie restrukturyzacyjne, o którym mowa w ust. 6, wszczęto po dniu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a przed dniem ogłoszenia upadłości, postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości podlega zawieszeniu.

8. Przepisy ust. 5–7 stosuje się odpowiednio do nabywcy przedsiębiorstwa spółki węglowej.

9. W przypadku niespełnienia przez dłużnika któregokolwiek z warunków określonych w ust. 2 lub wynikających z umowy, o której mowa w ust. 3, postępowanie oddłużeniowe podlega umorzeniu, a objęte tym postępowaniem zobowiązania wraz z odsetkami stają się wymagalne.

10. Decyzje w sprawie umorzenia postępowania oddłużeniowego podejmuje minister właściwy do spraw gospodarki, w uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw środowiska, finansów publicznych i Skarbu Państwa.

11. Przebieg postępowania oddłużeniowego monitoruje podmiot określony przez ministra właściwego do spraw gospodarki, który w przypadku stwierdzenia niespełnienia przez dłużnika warunków, o których mowa w ust. 2, informuje o tym tego ministra.”

4) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. Spółkę prawa handlowego, której akcjonariuszem albo wspólnikiem jest Skarb Państwa, jeżeli przedmiotem działalności takiej spółki jest wyłącznie: prowadzenie likwidacji kopalń, zagospodarowanie majątku likwidowanych kopalń, zbędnego majątku spółek węglowych, tworzenie nowych miejsc pracy, w szczególności dla pracowników likwidowanych kopalń – zwalnia się z obowiązku zapłaty bieżących wpłat, opłat i kar, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4, z wyjątkiem opłat i kar stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego.”

5) w art. 16 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Źródłami finansowania likwidacji kopalń realizowanego przez spółkę prawa handlowego, o której mowa w art. 11, są: dotacje z budżetu państwa, przychody z likwidacji, dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub inne źródła finansowania.

2. W kopalniach całkowicie likwidowanych, zgrupowanych w spółce, o której mowa w art. 11 – w 2003 r., kwota podatku od towarów i usług, zawarta w cenach zakupu towarów i usług związanych z likwidacją tych kopalń, podlega zwrotowi z urzędu skarbowego. Do tych kopalń nie stosuje się art. 20 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z późn. zm.3)) w odniesieniu do towarów używanych, zwolnionych od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.”

6) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. Środki finansowe na realizację restrukturyzacji zatrudnienia zapewnia przedsiębiorstwo górnicze, wykorzystując w tym celu środki własne, dotacje z budżetu państwa lub inne źródła finansowania.”

7) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. 1. W okresie korzystania z urlopu górniczego, przyznanego pracownikowi przed dniem 1 stycznia 2003 r., pracownik ten otrzymuje świadczenie socjalne w wysokości 75% miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Do podstawy obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w ust. 1, wlicza się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych zgodnie z Kodeksem pracy.

3. Korzystający z urlopu górniczego, niezależnie od świadczenia socjalnego, otrzymuje:

1) deputat węglowy,

2) nagrodę z okazji „Dnia Górnika” i dodatkową nagrodę roczną, wynikającą z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa – Karta górnika (Dz. U. z 1982 r. Nr 2, poz. 13),

3) nagrodę jubileuszową oraz ma prawo do korzystania z uznaniowych świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2, przysługują pod warunkiem, że uprawnienie do takich świadczeń przysługiwało pracownikowi przed uzyskaniem urlopu górniczego.

4. Wysokość odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.4)), wynosi na jednego pracownika przebywającego na urlopie górniczym 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 tej ustawy.

5. Świadczenie socjalne, o którym mowa w ust. 1, jest waloryzowane kwartalnie według wskaźnika, o którym mowa w ust. 6, z tym że kwota tego świadczenia nie może być niższa od kwoty wypłacanej w miesiącu poprzedzającym waloryzację.

6. Wskaźnik wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na kolejny kwartał, począwszy od dnia 1 stycznia 1999 r., ustala się jako stosunek, obciążającego koszty, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników wszystkich kopalń węgla kamiennego zatrudnionych pod ziemią, z ostatniego kwartału przed kwartałem, na który wskaźnik jest ustalony, do analogicznego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał przedostatni. Do tego wynagrodzenia nie wlicza się nagród rocznych, odpraw pieniężnych przyznawanych w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, nagród jubileuszowych i innych wypłat o charakterze jednorazowym.

7. Waloryzacja świadczenia socjalnego dla pracownika, któremu przyznano urlop górniczy w danym kwartale, rozpoczyna się od następnego kwartału.

8. Wskaźnik wzrostu przeciętnych wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 6, ustala minister właściwy do spraw gospodarki i ogłasza, w formie obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

9. Osobie otrzymującej świadczenie socjalne, która podejmie zatrudnienie poza górnictwem, przysługuje miesięcznie 50% przyznanego świadczenia socjalnego wypłacanego nie dłużej niż do końca okresu, na który świadczenie przyznano, pod warunkiem że ten fakt zgłosi przedsiębiorstwu górniczemu zobowiązanemu do wypłacania świadczenia socjalnego w terminie miesiąca od dnia podjęcia pracy.”

8) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. 1. Wysokość zasiłku socjalnego, przyznanego na okres dwóch lat przed dniem 1 stycznia 2003 r., wynosi 65% miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, z uwzględnieniem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych – zgodnie z Kodeksem pracy.

2. Osobie otrzymującej zasiłek socjalny, która podejmie zatrudnienie na czas nieokreślony poza górnictwem lub rozpocznie działalność gospodarczą udokumentowaną powstaniem obowiązku podatkowego, przysługuje miesięcznie 50% przyznanego zasiłku socjalnego, wypłacanego nie dłużej niż do końca okresu, na który zasiłek przyznano, pod warunkiem że zgłosi ten fakt przedsiębiorstwu górniczemu zobowiązanemu do wypłacania tego zasiłku, w terminie miesiąca od dnia podjęcia pracy lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.

3. Przepisy art. 22 ust. 5–8 stosuje się odpowiednio.”

9) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. W przypadku likwidacji przedsiębiorstwa górniczego albo przedsiębiorstwa robót górniczych obowiązek wypłacania świadczeń, o których mowa w art. 22 i art. 23, oraz rent wyrównawczych przejmuje jednostka organizacyjna wskazana przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, w terminie miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Wydając rozporządzenie minister właściwy do spraw gospodarki bierze pod uwagę możliwość sprawnej realizacji obowiązku nałożonego na tę jednostkę.”

10) art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Art. 34. Monitoring zmian stanu zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w tym wykorzystania wszystkich form osłonowych i aktywizujących wprowadzonych ustawą oraz rejestr pracowników, którzy skorzystali z uprawnień osłonowych i aktywizujących, prowadzi podmiot, o którym mowa w art. 8 ust. 11.”

11) art. 35 otrzymuje brzmienie:

„Art. 35. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz sposób wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie świadczeń, o których mowa w art. 22 i art. 23,

2) warunki, zasady i tryb przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń, o których mowa w art. 22 i art. 23,

3) szczegółowe warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej,

biorąc pod uwagę rodzaje świadczeń, na finansowanie których będzie przyznana dotacja.”

12) w art. 42 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, w projekcie ustawy budżetowej określi dotacje na finansowanie:

1) do dnia 31 grudnia 2006 r. – zadań dotyczących likwidacji kopalń, zabezpieczenia kopalń przed zagrożeniem wodnym po zakończeniu likwidacji kopalń, a także usuwania szkód górniczych wywołanych reaktywacją starych zrobów,

2) do dnia 31 grudnia 2006 r. – kosztów restrukturyzacji zatrudnienia, w tym:

a) wypłat rent wyrównawczych przysługujących od kopalń całkowicie likwidowanych,

b) deputatów węglowych dla emerytów i rencistów z kopalń całkowicie likwidowanych,

c) utrzymywania biur pomocy zawodowej Górniczej Agencji Pracy Sp. z o.o.,

3) do dnia 31 grudnia 2004 r. – kosztów refundacji składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawcom spoza górnictwa, którzy zatrudnią byłych pracowników przedsiębiorstwa górniczego,

4) aż do wygaśnięcia – ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom górniczym z kopalń całkowicie likwidowanych, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

5) aż do wygaśnięcia – kosztów obsługi wypłat ekwiwalentów pieniężnych za deputaty węglowe dla emerytów i rencistów górnictwa, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

6) do dnia 31 grudnia 2006 r. – monitoringu procesów restrukturyzacyjnych górnictwa węgla kamiennego.”

13) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. 1. Do dnia 31 grudnia 2006 r. w odniesieniu do spółek węglowych. Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A., zwanej dalej „Agencją”, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. w Katowicach i „Węglokoks” S.A. w Katowicach, z wyjątkiem Kopalni Węgla Kamiennego „Bogdanka” S.A., kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w art. 2 pkt 5 oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.5)) wykonuje minister właściwy do spraw gospodarki.

2. Prywatyzacji spółek węglowych dokonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.”

14) art. 44 otrzymuje brzmienie:

„Art. 44. 1. W przypadku zbycia przez spółkę węglową przedsiębiorstwa na rzecz Agencji, Agencja wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki węglowej wynikające z koncesji i innych decyzji wydanych na podstawie prawa geologicznego i górniczego, a także innych ustaw w takim zakresie, w jakim decyzje te są niezbędne do prowadzenia zakładu górniczego.

2. Za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego uważa się również kopalnię wchodzącą w skład spółki węglowej, podlegającą zbyciu na rzecz Agencji. W razie nabycia przedsiębiorstwa będącego kopalnią. Agencja wstępuje w prawa i obowiązki, o których mowa w ust. 1, dotyczące tej kopalni.

3. Na wniosek Agencji, złożony w terminie miesiąca od dnia nabycia przedsiębiorstwa, właściwy organ potwierdza, w drodze decyzji, przejście praw i obowiązków, o których mowa w ust. 1.

4. Agencja spełnia zobowiązania ustawowe i umowne związane z nabyciem przedsiębiorstwa w kolejności określonej w art. 1025 Kodeksu postępowania cywilnego.

5. Z dniem zbycia przedsiębiorstwa podlegają umorzeniu, według stanu na dzień jego przekazania nabywcy, zobowiązania główne z odsetkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957), z wyjątkiem opłat i kar stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego.

6. Przychody z tytułu zbycia przedsiębiorstwa nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.6)).

7. Czynności związane ze zbyciem przedsiębiorstwa są zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 oraz z 2002 r. Nr 121, poz. 1031 i Nr 199, poz. 1672).”

15) po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu:

„Art. 44a. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpatrzy wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawie koncentracji w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, uwzględniając cele restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, a także przesłanki określone w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 129, poz. 1102 i Nr 166, poz. 1360).”

16) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. 1. Z dniem nabycia przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 44, Agencja staje się stroną postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego, na wniosek spółki węglowej, od której nabyła przedsiębiorstwo, na podstawie przepisów ustawy wymienionej w art. 8 ust. 6, a także na podstawie przepisów o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy. Spółce węglowej służą nadal prawa strony w tych postępowaniach.

2. Agencja uczestniczy w postępowaniach restrukturyzacyjnych, o których mowa w ust. 1, w tym również w ugodzie restrukturyzacyjnej, jako dłużnik solidarny w zakresie wynikającym z art. 526 Kodeksu cywilnego i innych przepisów regulujących odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa, chyba że z czynności prawnej, na podstawie której nabyła przedsiębiorstwo, wynika, że ponosi odpowiedzialność w większym zakresie.

3. Spółka węglowa będąca dłużnikiem w postępowaniach restrukturyzacyjnych zawiadamia właściwy organ prowadzący postępowanie o zbyciu przedsiębiorstwa niezwłocznie po dokonaniu tej czynności prawnej. Po otrzymaniu zawiadomienia, organ prowadzący postępowanie restrukturyzacyjne wzywa Agencję do udziału w postępowaniu. O wezwaniu Agencji do udziału w postępowaniu Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zawiadamia wierzycieli wierzytelności cywilnoprawnych, o których mowa w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy.”

17) po art. 45 dodaje się art. 45a w brzmieniu:

„Art. 45a. Przepisy art. 44, art. 44a i art. 45 stosuje się odpowiednio w przypadku zbycia kopalni na rzecz spółki, o której mowa w art. 11.”

18) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. 1. Do prywatyzacji Agencji stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397).

2. Pracownikom spółek węglowych, które zgodnie z art. 44 ust. 1 dokonały zbycia przedsiębiorstwa na rzecz Agencji, przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Agencji, w rozumieniu przepisów ustawy wymienionej w ust. 1, z chwilą jej prywatyzacji.

3. Liczbę akcji przeznaczonych dla uprawnionych pracowników, o których mowa w ust. 2, określa się według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.”

19) w art. 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osobie z kopalń całkowicie likwidowanych uprawnionej na podstawie Układu Zbiorowego Pracy do bezpłatnego węgla, która uzyskała lub uzyska emeryturę lub rentę przed dniem 1 stycznia 2007 r., wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze środków budżetowych, oprócz emerytury lub renty, ekwiwalent pieniężny z tytułu praw do bezpłatnego węgla, z zastrzeżeniem ust. 2–4.”

20) w art. 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustawa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2002 r., z wyjątkiem art. 2 pkt 1–5, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 11, art. 16 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 18, art. 22, art. 23, art. 31, art. 34, art. 35, art. 42 ust. 8, art. 43, art. 44, art. 44a, art. 45, art. 45a, art. 46, art. 54 i art. 55, które zachowują moc po dniu 31 grudnia 2002 r., oraz art. 2 pkt 9, art. 3 ust. 2, art. 39 ust. 2, art. 40 i art. 56a, które zachowują moc do dnia 31 grudnia 2003 r. w zakresie wyliczenia wpłat gmin górniczych na 2003 r.”.

Art. 2.
Osoba korzystająca z urlopu górniczego i zasiłku socjalnego traci przyznane jej uprawnienia, jeżeli w czasie korzystania z nich podjęła pracę pod ziemią lub u pracodawcy uprawnionego przed dniem 31 grudnia 2002 r. do przyznawania uprawnień na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, z wyjątkiem przypadków przejęcia przez przedsiębiorstwo górnicze lub przedsiębiorstwo robót górniczych osoby pozostającej na urlopie górniczym, w celu dokończenia tego urlopu.
Art. 3.
Z dniem 1 stycznia 2003 r. podlegają umorzeniu, według stanu na dzień 31 grudnia 2002 r., zobowiązania główne wraz z odsetkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, podmiotów objętych postępowaniem oddłużeniowym na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, z wyjątkiem opłat i kar stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego.
Art. 4.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, uchwałę o restrukturyzacji należności stanowiących dochody tej jednostki przypadające od przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.
Art. 5.
Przedsiębiorstwa górnicze oraz przedsiębiorstwa robót górniczych zatrudniają w pierwszej kolejności pracowników likwidowanych kopalń o wymaganych przez te przedsiębiorstwa kwalifikacjach.
Art. 6.
Przepisy art. 44 ust. 1–6, art. 45 i art. 45a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do czynności prawnych mających za przedmiot zbycie przedsiębiorstwa, dokonanych po dniu 1 grudnia 2002 r.
Art. 7.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 43, poz. 221, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 100, poz. 1080.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349, Nr 117, poz. 751, Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 84, poz. 948, Nr 94, poz. 1037 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1146.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363 oraz. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-12-31
  • Data wejścia w życie: 2002-12-31
  • Data obowiązywania: 2002-12-31
  • Dokument traci ważność: 2003-12-26

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA