REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 239 poz. 2038

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób organizacji i prowadzenia przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych normalizacji związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa;

2) rodzaje dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa;

3) tryb opracowywania, zatwierdzania i stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym Norm Obronnych, w zakresie, który nie może być ujęty w Polskich Normach;

4) tryb zatwierdzania i wprowadzania do stosowania zagranicznych dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa.

§ 2.
1. Sposób organizacji i prowadzenia normalizacji związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa przez Polski Komitet Normalizacyjny, zwany dalej „PKN", obejmuje przedsięwzięcia mające na celu:

1) uwzględnianie potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa w Polskich Normach;

2) opracowywanie Polskich Norm z dziedziny „obronność – wojskowość"

3) nadawanie numerów i rejestrowanie dokumentów normalizacyjnych, o których mowa w § 5 pkt 2 i 3, w porozumieniu ze służbą normalizacyjną właściwego ministra.

2. Przedsięwzięcia mające na celu uwzględnianie potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa PKN realizuje w szczególności przez:

1) uwzględnianie w składach komitetów technicznych specjalistów zgłoszonych przez zainteresowanych ministrów;

2) powoływanie, z inicjatywy zainteresowanych ministrów, komitetów technicznych w zakresach tematycznych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa;

3) powierzanie, w drodze umowy, wskazanym przez zainteresowanych ministrów jednostkom organizacyjnym, prowadzenia sekretariatów komitetów technicznych.

§ 3.
1. Służby normalizacyjne, powołane przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych, prowadzą sprawy związane z:

1) organizowaniem działalności normalizacyjnej w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, z zastrzeżeniem § 2;

2) programowaniem i planowaniem prac normalizacyjnych w zakresie związanym z obronnością i bezpieczeństwem państwa, z wyjątkiem kompetencji zastrzeżonych dla PKN;

3) opiniowaniem projektów dokumentów normalizacyjnych, o których mowa w § 5 pkt 1–3;

4) opiniowaniem wniosków, o których mowa w § 6 ust. 7;

5) wprowadzaniem obowiązku stosowania dokumentów normalizacyjnych, o których mowa w § 5 pkt 2 i 3, i przestrzeganiem obowiązku ich stosowania;

6) badaniem stosowania dokumentów normalizacyjnych, o których mowa w § 5 pkt 1–3;

7) informowaniem właściwego ministra o działalności normalizacyjnej;

8) rozpowszechnianiem i udostępnianiem dokumentów normalizacyjnych, o których mowa w § 5 pkt 2–4;

9) obowiązkiem stosowania dokumentów normalizacyjnych, o których mowa w § 5 pkt 2 i 3, nałożonym w drodze umowy;

10) prowadzeniem działalności szkoleniowej w zakresie normalizacji związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

2. Służba normalizacyjna Ministra Obrony Narodowej prowadzi także sprawy związane z:

1) występowaniem za granicą w sprawach normalizacji dotyczącej obronności oraz w porozumieniu ze służbą normalizacyjną ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawach normalizacji dotyczącej bezpieczeństwa państwa;

2) wprowadzaniem do stosowania zagranicznych dokumentów normalizacyjnych związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa;

3) udostępnianiem poza podległe Ministrowi Obrony Narodowej komórki organizacyjne oraz podległe lub nadzorowane jednostki organizacyjne dokumentów, o których mowa w pkt 2, na zasadach ustalonych między zainteresowanymi.

3. Ministrowie powołujący służby normalizacyjne zapewnią, każdy we własnym zakresie, środki na ich działalność.

§ 4.
1. Organami służb normalizacyjnych Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych są dyrektorzy jednostek organizacyjnych właściwych do spraw normalizacji utworzonych przez ministrów, każdy w swoim zakresie.

2. Dyrektorzy, o których mowa w ust. 1:

1) są powoływani i odwoływani przez właściwych ministrów;

2) kierują i reprezentują na zewnątrz resortowe służby normalizacyjne;

3) składają ministrowi roczne sprawozdania z działalności służb w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego.

§ 5.
Dokumentami normalizacyjnymi dotyczącymi obronności i bezpieczeństwa państwa są:

1) Polskie Normy z dziedziny „obronność – wojskowość", oznaczane symbolem „PN-V"

2) Normy Obronne, oznaczane symbolem „NO"

3) podręczniki normalizacji obronnej, oznaczane symbolem „PDNO"

4) prace analityczno-badawcze, oznaczane symbolem „AB".

§ 6.
1. Dokumenty normalizacyjne, o których mowa w § 5 pkt 2–4, są opracowywane zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w Polskich Normach (PN), dotyczących podstaw i metodyki prac normalizacyjnych.

2. W odniesieniu do dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 2–4, nie jest przeprowadzana ankieta powszechna.

3. Do opracowywania dokumentów normalizacyjnych wymienionych w § 5 pkt 2–4 zainteresowani ministrowie mogą powołać, każdy we własnym zakresie, inne organy niż komitety techniczne.

4. PKN wyraża zgodę na opracowywanie przez komitety techniczne dokumentów normalizacyjnych wymienionych w § 5 pkt 2–4.

5. Dokumenty normalizacyjne, o których mowa w § 5 pkt 2 i 3, są zatwierdzane i wprowadzane do stosowania przez właściwego ministra.

6. Dokumenty normalizacyjne, o których mowa w § 5 pkt 2 i 3, obowiązują jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez właściwego ministra w zakresie i terminie określonym w normie, a także inne podmioty w drodze umowy, z dniem jej zawarcia.

7. Właściwy minister może udzielić zezwolenia na odstąpienie od obowiązku stosowania dokumentów wymienionych w § 5 pkt 2 i 3, w całości lub w części, na wniosek projektanta, producenta lub użytkownika, uzasadniony ważnymi względami technicznymi.

§ 7.
1. Zagraniczne dokumenty normalizacyjne dotyczące obronności i bezpieczeństwa państwa podlegają procedurze oceny i kwalifikacji pod względem potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa, zgodnie z regułami prac normalizacyjnych określonymi przez Ministra Obrony Narodowej.

2. Zagraniczny dokument normalizacyjny dotyczący obronności i bezpieczeństwa państwa może być podstawą do opracowania:

1) Polskiej Normy (PN-V), zatwierdzanej przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;

2) Normy Obronnej (NO) lub podręcznika normalizacji obronnej (PDNO), zatwierdzanych przez właściwego ministra.

3. Na podstawie zagranicznego dokumentu normalizacyjnego dotyczącego obronności i bezpieczeństwa państwa może być także opracowana praca analityczno-badawcza (AB).

4. Minister Obrony Narodowej wprowadza do stosowania w podległych komórkach organizacyjnych oraz podległych lub nadzorowanych jednostkach organizacyjnych zagraniczne dokumenty normalizacyjne dotyczące obronności i bezpieczeństwa państwa, o których mowa w ust. 2.

5. Minister Obrony Narodowej wyraża zgodę na wprowadzanie do stosowania zagranicznych dokumentów normalizacyjnych, o których mowa w ust. 2, poza podległymi komórkami organizacyjnymi oraz podległymi lub nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi w sprawach:

1) obronności;

2) bezpieczeństwa państwa – w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

§ 8.
W odniesieniu do niejawnych dokumentów normalizacyjnych związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa mają zastosowanie przepisy o ochronie informacji niejawnych.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-12-31
  • Data wejścia w życie: 2003-01-01
  • Data obowiązywania: 2003-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA