REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 240 poz. 2062

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 grudnia 2002 r.

w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 290a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk oraz magnetycznych, optycznych lub elektronicznych nośników informacji, zwanych dalej „dowodami".
§ 2.
1. Dowody powinny być zabezpieczone w sposób zapobiegający zniszczeniu, uszkodzeniu lub narażeniu na szkodliwe działanie środków chemicznych, mechanicznych, temperatury lub pola magnetycznego, a także w sposób uniemożliwiający swobodny do nich dostęp.

2. Każdy z dowodów powinien być opatrzony podpisem pracownika organu kontrolującego, który prowadził postępowanie, i zawierać oznaczenie sygnatury akt.

§ 3.
1. Dowody mogą być odtwarzane w celu:

1) zapoznania się z ich treścią;

2) sporządzenia ich kopii lub wydruku.

2. Odtworzenie i wykorzystanie dowodu może być dokonane tylko w obecności osoby upoważnionej do tej czynności. Do upoważnienia w zakresie odtworzenia i wykorzystania dowodu przepis art. 143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio.

3. Warunki odtwarzania i wykorzystywania dowodów, o których mowa w ust. 2, nie dotyczą prokuratora i sądu.

§ 4.
1. Każde odtworzenie i wykorzystanie dowodu wymaga dokonania wpisu do karty ewidencyjnej dowodu.

2. Kartę ewidencyjną dowodu umieszcza się w aktach sprawy.

3. Wzór karty ewidencyjnej dowodu określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5.
Do zabezpieczania, ewidencjonowania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów zawierających informacje stanowiące tajemnicę służbową lub państwową stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Finansów: w z. I. Ożóg

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.


Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 24 grudnia 2002 r. (poz. 2062)

 infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-12-31
  • Data wejścia w życie: 2003-01-01
  • Data obowiązywania: 2003-01-01
  • Dokument traci ważność: 2005-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA