REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 241 poz. 2092

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 grudnia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 101 ust.2, art. 102i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 152, poz. 1732 oraz z 2002 r. Nr 121, poz. 1040) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dla policjanta w służbie kandydackiej ustala się miesięczną stawkę uposażenia zasadniczego w wysokości 339 zł.”

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2, stawki dodatku za posiadany przez policjanta stopień policyjny, w następującej wysokości:

Lp.

Nazwa stopnia policyjnego

Stawka w złotych

policjanci nieobjęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

policjanci objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

1

2

3

4

1

Generalny inspektor

990

1183

2

Nadinspektor

890

1063

3

Inspektor

790

944

4

Młodszy inspektor

740

884

5

Podinspektor

690

824

6

Nadkomisarz

640

765

7

Komisarz

615

735

8

Podkomisarz

585

699

9

Aspirant sztabowy

560

669

10

Starszy aspirant

535

639

11

Aspirant

510

610

12

Młodszy aspirant

485

580

13

Sierżant sztabowy

450

538

14

Starszy sierżant

425

508

15

Sierżant

400

478

16

Starszy posterunkowy

320

383

17

Posterunkowy

300

359”

 3) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w Komendzie Stołecznej Policji, komendzie rejonowej Policji, komisariacie lub komisariacie specjalistycznym Policji położonym na obszarze miasta stołecznego Warszawy, a także w podległym Komendantowi Stołecznemu Policji oddziale prewencji lub ośrodku szkolenia Policji, przysługuje dodatek stołeczny w wysokości 10% kwoty bazowej.”

4) w § 12 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Policjantowi pełniącemu służbę w pododdziale antyterrorystycznym lub komórce antyterrorystycznej albo minersko-pirotechnicznej w jednostce Policji, który posiada uprawnienia instruktora w dziedzinie spadochroniarstwa, płetwonurkowania, ratownictwa lub minerstwa-pirotechniki, przysługuje dodatek instruktorski w następującej wysokości, ustalonej procentowo od kwoty bazowej:”

5) w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

a) pkt 3 objaśnień do tabeli otrzymuje brzmienie:

„3) KP(M)iRP – Komendę powiatową (miejską) i rejonową Policji,”,

b) pkt 8 i 9 objaśnień do tabeli otrzymują brzmienie:

„8) OPP – Oddział Prewencji Policji i Samodzielny Pododdział Prewencji Policji,

9) AT – Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji”,

c) w tabeli:

– Ip. 4 otrzymuje brzmienie:

4

Dyrektor biura, inspektoratu, laboratorium, oddziału

inspektor

16

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

– Ip. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

6

l Zastępca komendanta wojewódzkiego Policji Zastępca komendanta wojewódzkiego Policji

inspektor

15

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

7

Zastępca dyrektora biura, inspektoratu, laboratorium, oddziału

inspektor

15

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

– uchyla się Ip. 10,

– Ip. 13 otrzymuje brzmienie:

13

Komendant powiatowy (miejski) i rejonowy Policji

inspektor

14

 

 

KP(M)iRP

 

 

 

 

 

 

– po Ip. 18 dodaje się Ip. 18a w brzmieniu:

18a

Zastępca głównego księgowego – naczelnika wydziału

młodszy inspektor

13

KGP

KWP

 

 

 

 

 

 

 

– Ip. 23 otrzymuje brzmienie:

23

l Zastępca komendanta powiatowego

młodszy inspektor

13

 

 

KP(M)iRP

 

 

 

 

 

 

 

(miejskiego) Policji Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–-uchyla się Ip. 42,

– uchyla się Ip. 52 i 52a,

– Ip. 60 otrzymuje brzmienie:

60

Kierownik referatu

nadkomisarz

9

KGP

KWP

KP(M)iRP

KP

WSPol

SP

 

 

 

– Ip. 64 otrzymuje brzmienie:

64

Lekarz

nadkomisarz

9

KG P

 

 

 

WSPol

SP

 

OPP

 

– Ip. 71 otrzymuje brzmienie:

71

Kierownik ogniwa

aspirant sztabowy

7

KGP

KWP

KP(M)iRP

KP

WSPol

SP

 

 

 

– lp. 82 otrzymuje brzmienie:

82

Pielęgniarka

starszy sierżant

3

KGP

 

 

 

WSPol

SP

 

OPP

 

– w lp.: 45, 47, 53, 55, 57, 65, 70, 72, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 84 w kolumnie „Jednostka organizacyjna Policji” skrót „KP(M)P” zastępuje się skrótem „KP(M)iRP”

6) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

– Ip. 4–6 otrzymują brzmienie:

4

l Zastępca komendanta wojewódzkiego Policji

I

 

Zastępca komendanta wojewódzkiego Policji

 

5

Komendant powiatowy (miejski) i rejonowy Policji

l

6

l Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) Policji

l

 

Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji

 

– Ip. 11 i 12 otrzymują brzmienie:

11

Dyrektor biura, inspektoratu, laboratorium, oddziału

l

12

Zastępca dyrektora biura, inspektoratu,

l

 

laboratorium, oddziału

 

– uchyla się Ip. 13,

– Ip. 14 otrzymuje brzmienie:

14

Główny księgowy budżetu, główny księgowy – naczelnik wydziału

II

– po Ip. 14 dodaje się Ip. 14a w brzmieniu:

14a

Zastępca głównego księgowego – naczelnika wydziału

II

– uchyla się Ip. 36.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., z wyjątkiem § 1 pkt 5 lit. c tiret ósme oraz pkt 6 tiret czwarte, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA