| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie pilotażu na śródlądowych drogach wodnych

Na podstawie art. 52 i 72 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i Nr 100, poz. 1085 oraz z 2002 r. Nr 199, poz. 1672) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki wykonywania pilotażu i sprawowania nadzoru nad jego wykonywaniem;

2) tryb przeprowadzania egzaminów na pilota i sprawdzianów dla uzyskania świadectwa zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu, zwanych dalej „sprawdzianami"

3) wzory i tryb wydawania uprawnień pilotowych oraz świadectw zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu;

4) warunki i terminy wymiany dotychczasowych dokumentów, o których mowa w pkt 3.

§ 2.
1. Nadzór nad wykonywaniem pilotażu sprawuje dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej, właściwy dla drogi wodnej, której uprawnienia dotyczą, zwany dalej „dyrektorem urzędu".

2. W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania pilotażu dyrektor urzędu prowadzi listę pilotów świadczących usługi w zakresie pilotażu, w obrębie swojej właściwości terytorialnej.

3. Lista pilotów zawiera:

1) imię i nazwisko pilota;

2) numer uprawnienia pilotowego;

3) nazwę drogi wodnej lub odcinka, których uprawnienie pilotowe dotyczy;

4) inne dane, umożliwiające porozumienie się z pilotem, a w szczególności adres do korespondencji, poczty elektronicznej, numer telefonu lub faksu.

4. Listę pilotów wywiesza się w urzędzie żeglugi śródlądowej w miejscu ogólnodostępnym albo wywiesza się w urzędzie żeglugi śródlądowej w miejscu ogólnodostępnym i zamieszcza na stronie internetowej urzędu.

§ 3.
Kierownik statku o każdorazowym zamiarze skorzystania z usług pilotowych zawiadamia dyrektora urzędu.
§ 4.
1. Kierownik statku jest obowiązany udzielić pilotowi informacji o statku, w szczególności dotyczących zdolności manewrowej, wymiarów, rodzaju i ilości ładunku, składu załogi, oraz innych informacji niezbędnych do wykonywania pilotażu.

2. Kierownik statku może upoważnić pilota do bezpośredniego wydawania poleceń manewrowych lub całkowicie przekazać pilotowi prowadzenie statku. W takim przypadku kierownik statku jest obowiązany kontrolować pracę pilota, aby w razie potrzeby zmienić jego polecenie albo w inny sposób przeciwdziałać błędnemu działaniu pilota w czasie prowadzenia statku.

§ 5.
1. Kierownik statku w dzienniku pokładowym, w rubryce Wydarzenia, dokonuje wpisu informującego o rozpoczęciu i zakończeniu korzystania z usług pilotowych na danym odcinku drogi wodnej.

2. Wpis powinien zawierać datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia korzystania z usług pilotowych, kilometraż drogi wodnej, imię i nazwisko pilota, numer uprawnienia pilotowego oraz podpis pilota.

§ 6.
1. Pilot może odmówić wykonywania czynności pilotowych, jeżeli:

1) wymiary statku nie odpowiadają parametrom drogi wodnej, a statek nie posiada odpowiedniej zgody dyrektora urzędu na odbycie podróży lub uprawianie żeglugi na danym odcinku drogi wodnej;

2) stan techniczny statku, jego wyposażenie albo skład załogi nie zapewniają bezpiecznej żeglugi;

3) kierownik statku nie udziela informacji, o których mowa w § 4 ust. 1.

2. O odmowie podjęcia pilotowania statku, z przyczyn, o których mowa w ust. 1, pilot niezwłocznie zawiadamia dyrektora urzędu, podając jednocześnie przyczyny odmowy.

3. W przypadku kiedy pilot odmówi wykonania pilotażu bez podania uzasadnionej przyczyny, kierownik statku niezwłocznie zawiadamia o tym dyrektora urzędu.

§ 7.
1. Sprawdzian odbywa się w formie ustnej.

2. Sprawdzian przeprowadza terenowa komisja egzaminacyjna, działająca przy dyrektorze urzędu.

§ 8.
1. Egzamin na pilota przeprowadza się w formie ustnej, w zakresie szczegółowej znajomości przepisów prawa miejscowego, określających szczegółowe warunki bezpieczeństwa ruchu i postoju statków oraz szczegółowej wiedzy o drodze wodnej, której uprawnienie pilotowe ma dotyczyć.

2. Egzamin na pilota przeprowadza centralna komisja egzaminacyjna, działająca przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

§ 9.
Do trybu przeprowadzania sprawdzianu oraz egzaminu na pilota stosuje się odpowiednio przepisy w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej.
§ 10.
Po zaliczeniu egzaminu na pilota albo sprawdzianu komisja egzaminacyjna wydaje odpowiednie zaświadczenie.
§ 11.
1. Osoba ubiegająca się o wydanie świadectwa zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu albo uprawnienia pilotowego składa pisemny wniosek o jego wydanie.

2. Do wniosku o wydanie świadectwa zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu dołącza się:

1) potwierdzoną kserokopię patentu żeglarskiego uprawniającego do kierowania statkami,

2) zaświadczenie o odbyciu rejsów, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia, w którym udokumentowuje się odbycie podróży, o których mowa w art. 49 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,

3) odpowiednie zaświadczenie, o którym mowa w § 10,

oraz przedkłada się do wglądu żeglarską książeczkę pracy celem zweryfikowania poprawności i rzetelności zaświadczenia o odbyciu rejsów oraz dokument tożsamości.

3. Wzór świadectwa zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu określony jest w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. Do wniosku o wydanie uprawnień pilotowych dołącza się:

1) potwierdzoną kserokopię patentu żeglarskiego uprawniającego do kierowania wszystkimi statkami,

2) odpowiednie zaświadczenie, o którym mowa w § 10,

3) zaświadczenie lekarskie stwierdzające posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia do wykonywania zawodu pilota,

4) poświadczoną kserokopię żeglarskiej książeczki pracy, w części potwierdzającej odbycie co najmniej 12-miesięcznej praktyki pływania nabytej po uzyskaniu patentu na drodze wodnej, której ma dotyczyć uprawnienie,

oraz przedkłada się do wglądu dokument tożsamości.

5. Wzór uprawnienia pilotowego określony jest w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 12.
1. Dotychczasowe dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 3, wydane na podstawie zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 września 1992 r. w sprawie pilotażu na śródlądowych drogach wodnych (M.P. Nr 33, poz. 232) podlegają, na wniosek, wymianie na odpowiednie dokumenty określone w niniejszym rozporządzeniu – w terminie do dnia 1 lipca 2003 r.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się dyrektorowi urzędu właściwemu dla drogi wodnej, której uprawnienia dotyczą.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się dotychczasowy dokument oraz przedkłada się do wglądu dokument tożsamości.

§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

Załącznik 1. [Zaświadczenie o odbyciu rejsów]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
 z dnia 23 grudnia 2002 r. (poz. 53)

Załącznik nr 1

Zaświadczenie o odbyciu rejsów

Pan/i ................................................................................................................................. urodzony/a dnia ..................... w ...............................

posiadający/a obywatelstwo .............................................. posiadający/a dokument kwalifikacyjny ............................................................ wydany

przez ............................................................................... odbył/a następujące podróże wymagane stosownie do § 11 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie pilotażu na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 53):

 

Lp.

Nazwa lub numer rejestracyjny i rodzaj statku

Moc mechanicznych urządzeń napędowych / nośność

Droga odbycia podróży

Droga wolna odcinek od - do

Imię i nazwisko pilota

Nr uprawnienia pilotowego

Podpis pilota

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »