| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 lutego 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003 (Dz. U. Nr 233, poz.1958) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 13 po pkt 35 dodaje się pkt 36–38 w brzmieniu:

„36) MZ/N-1a – karta zgłoszenia nowotworu złośliwego;

37) MZ/Szp-11 – karta statystyczna szpitalna ogólna;

38) MZ/Szp-11B – karta statystyczna psychiatryczna.”

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia po wzorze formularza MZ-101 – karta ewidencyjna (aktualizacyjna) urządzenia medycznego dodaje się:

a) wzór formularza MZ/N-1a – karta zgłoszenia nowotworu złośliwego w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) wzór formularza MZ/Szp-11 – karta statystyczna szpitalna ogólna w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

c) wzór formularza MZ/Szp-11B – karta statystyczna psychiatryczna w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
 z dnia 20 lutego 2003 r. (poz. 444)

Załącznik nr 1

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika


Zgromadzone w formie elektronicznej dane należy przekazywać według następującego formatu przekazywania danych.

Poziom

Znaczniki

Krot­ność

Nazwa

Format [Wartość do­myślna]

Opis

Ograniczenia i inne zależności

Element

Atrybuty

0

mz: komunikat

 

1

Komunikat

 

Element główny komunikatu

 

xmlns:mz

1

Przestrzeń nazw

 

Definiuje przestrzeń nazw (namespace)

Zawiera stałą wartość: http://www.csioz.gov.pl/start/
xml

typ

1

Typ komunikatu

6 znaków (duże litery)

Identyfikuje rodzaj przesyłu oraz decyduje o szczegółach składni

Przyjmuje wartość „SZP11”

wersja

1

Numer wersji

Do 2 cyfr + kropka + 2 cyfry

Numer wersji komunikatu –może decydować o szczegółach składni

Przyjmuje wartość „1. 03”

1

mz:producent

 

0-1

Producent

 

Element zawierający informacje o producencie oprogramowania, które generuje komunikat

 

nazwa

1

Nazwa producenta

Do 20 znaków

Nazwa producenta i ewentualne inne dane kontaktowe

 

wersja

1

Wersja oprogramowania

Do 10 znaków

Wersja oprogramowania, które wygenerowało przesłany komunikat

 

nr

0-1

Numer seryjny

Ciąg znaków

Numer dodatkowo precyzujący oprogramowanie, które wygenerowało komunikat

 

e-adres

0-1

Adres elektroniczny

Do 40 znaków

Adres elektroniczny, na który można przekazywać informacje związane z problemami dotyczącymi komunikatu

 

 

mz:dokument

 

1

Dokument

 

Element obejmujący wszystkie dane dotyczące przekazywanego dokumentu

 

 

 

 

id

1

Identyfikator dokumentu

Litera D i numer (do 9 cyfr)

Nadawany przez wysyłającego, unikalny u niego numer dokumentu, pozwalający na jednoznaczną identyfikację dokumentu

Ten sam identyfikator dokumentu obejmuje wszystkie fragmenty sprawozdania określonego poprzez numer i okres, którego dotyczy, w elemencie sprawozdanie. Fragmenty te mogą być przesyłane w odrębnych komunikatach.

nr

1

Numer przesłania

Numer (cyfry) [1]

Kolejny numer przesłania dokumentu o tym samym id

Pierwsze przesłanie dokumentu ze sprawozdaniem lub jego częścią za określony okres powinno mieć numer 1; przesłania o kolejnych numerach zawierają uzupełnienia lub korekty dokonywane przed „zamknięciem” bieżącego sprawozdania.

zakres

0-1

Zakres danych

1 duża litera [C]

Określenie, czy przekazywane dane stanowią nową całość dokumentu, czy jego fragmenty

C – nowa całość dokumentu – należy zastąpić wszystkie dokumenty o mniejszych numerach nr i tym samym id (a więc dotyczących tego samego sprawozdania), całością aktualnego dokumentu;

F – fragmenty – przekazane dane są uzupełnieniem lub korektą danych (niezamkniętego sprawozdania), przekazanych w poprzednich dokumentach o tym samym id

 

 

 

tryb

0-1

tryb przesłania

1 duża litera[N]

Określenie, czy przekazywane dane „zamykają” sprawozdanie (są ostatnim fragmentem danych dotyczących sprawozdania), czy też jeszcze nie zamykają go (N)

Po otrzymaniu wskaźnika „Z”, odbiorca może traktować sprawozdanie jako kompletne (chyba że nadawca i odbiorca postanowią inaczej). Jeżeli pojawi się konieczność przesłania korekt, odbywa się to poprzez odrębne sprawozdanie korygujące (z nowym id dokumentu).

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik „N” oznacza, że przekazywanie danych dotyczących bieżącego sprawozdania będzie kontynuowane w kolejnych komunikatach o tym samym id dokumentu.

 

 

data

1

Data dokumentu

RRRR-MM-DD

Data przygotowania dokumentu w postaci komunikatu elektronicznego

 

2

mz: nadawca

 

1

Nadawca dokumentu

 

Dane nadawcy dokumentu

 

3

mz: podmiot

 

1

Dane identyfikacyjne nadawcy

 

Dane identyfikujące nadawcę

 

 

 

typ

0–1

Typ symbolu

1 cyfra [0]

Typ symbolu identyfikującego nadawcę

0–9 pierwszych cyfr numeru REGON;

 

 

 

 

 

 

 

1–12 cyfr (9 cyfr REGON + 3 cyfry id komórki organizacyjnej);

 

 

 

 

 

 

 

2–11 cyfr (9 cyfr REGON + 2 cyfry id jednostki organizacyjnej);

 

 

symbol

1

Symbol nadawcy

 

Symbol identyfikujący nadawcę, odpowiedni dla typu symbolu

 

 

2

mz: odbiorca

 

1

Odbiorca dokumentu

 

Dane odbiorcy dokumentu

 

3

mz: podmiot

 

1

Dane identyfikacyjne odbiorcy

 

Dane identyfikujące odbiorcę

 

 

 

typ

0–1

Typ symbolu

1 cyfra [0]

Typ symbolu identyfikującego odbiorcę

0–9 pierwszych cyfr numeru REGON;

 

 

 

 

 

 

 

1–12 cyfr (9 cyfr REGON + 3 cyfry id komórki organizacyjnej);

 

 

 

 

 

 

 

2–11 cyfr (9 cyfr REGON + 2 cyfry id jednostki organizacyjnej);

 

 

 

 

 

 

 

9 – inny symbol ustalony między nadawcą a odbiorcą.

 

 

symbol

1

Symbol odbiorcy

 

Symbol identyfikujący odbiorcę, odpowiedni dla typu symbolu

 

2

mz: sprawozdanie

 

1

Sprawozdanie

 

Zestaw danych objętych sprawozdaniem

 

 

 

symbol

0–1

Symbol sprawozdania

Ciąg znaków

Uzgodniony między nadawcą i odbiorcą symbol sprawozdania

Występuje tylko wtedy, gdy został uzgodniony między stronami.

 

 

korekta

0–1

Wskaźnik korekty

1 duża litera [S]

Wskaźnik informujący, czy jest to sprawozdanie okresowe (S), czy jego korekta (K)

Jeżeli jest to sprawozdanie korygujące, a więc dotyczące „zamkniętego” już sprawozdania okresowego, wskaźnik przyjmuje wartość „K”.

 

 

data

1

Data sprawozdania

RRRR-MM-DD

Data przygotowania tej części sprawozdania

 

3

mz: okres

 

1

Okres sprawozdawczy

 

Dane definiujące okres, którego dotyczy sprawozdanie

 

 

 

typ

0–1

Typ okresu sprawoz­dawczego

1 duża litera [M]

Kod typu okresu sprawozdawczego, którego dotyczą przesyłane dane

R – rok, K – kwartał, M – miesiąc, P – pół miesiąca

 

 

rok

1

Rok

4 cyfry

Rok, w którym zawarty jest okres sprawozdawczy

 

 

 

 

nr

1

Numer okresu

Do 2 cyfr

Numer kolejny okresu w roku (np. dla połówek miesiąca 1–24)

 

 

 

data – od

0–1

Początek okresu sprawoz­dawczego

RRRR-MM-DD

Data pierwszego dnia okresu sprawozdawczego

Dla celów kontrolnych

 

 

data – do

0–1

Koniec okresu sprawoz­dawczego

RRRR-MM-DD

Data ostatniego dnia okresu sprawozdawczego

Dla celów kontrolnych

3

mz: komorka – org

 

0–1

Komórka sprawozdająca

 

Zestaw danych identyfikujących świadczeniodawcę, którego dotyczy sprawozdanie

Jeżeli zostanie określona, to wszystkie dane sprawozdania dotyczą tego świadczeniodawcy, chyba że w ramach elementu mz: usługa zostanie określona inna mz: komorka – org dla tej usługi.

 

 

regon

1

Nr REGON

9 cyfr

Pierwsze 9 cyfr numeru REGON

 

 

 

jednostka

0–1

Nr jednostki organizacyjnej

2 cyfry

Numer jednostki organizacyjnej ZOZ-u (część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych)

Nie musi być określona w tym miejscu – może być sprecyzo­wana w elemencie mz: usługa.

 

 

teryt

0–1

Kod TERYT

7 cyfr

Kod TERYT gminy – miejsca prowadzenia działalności jednostki organizacyjnej

Nie musi być określony w tym miejscu - może być sprecyzo­wany w elemencie mz: usługa.

 

 

nr

0–1

Nr komórki

3 cyfry

Numer komórki organizacyjnej (część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych)

Nie musi być określony w tym miejscu – może być sprecyzo­wany w elemencie mz: usługa.

 

 

typ

0–1

Typ komórki organizacyjnej

4 cyfry

Kod typu specjalności komórki organizacyjnej (część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych)

Nie musi być określony w tym miejscu – może być sprecyzo­wany w elemencie mz: usługa.

2

mz: pozycja

 

0–n

Pozycja dokumentu

 

Zestaw danych opisujących pozycję dokumentu

Krotność = 0 ma sens wtedy, gdy jest to zamknięcie sprawozdania bez przekazania dodatkowych danych, a więc tryb w mz: dokument powinien mieć wartość „Z”.

 

 

 

id

1

Identyfikator pozycji

Litera P i numer (do 9 cyfr)

Unikalny nr pozycji w ramach określonego sprawozdania okresowego, chyba że powiązany z trybem U lub P

Nawet w trybie U lub P nie może się powtarzać w ramach jednego komunikatu, natomiast może – w różnych komunikatach dotyczących tego samego sprawozdania.

 

 

tryb

0–1

Typ przesłania

1 duża litera [D]

Określa – czy przesyłane dane mają być dopisane, usunięte czy poprawione

D – dodanie pozycji;

U – usunięcie pozycji;

P – poprawienie pozycji

dokumentu (zastąpienie poprzedniego zestawu danych o określonym id – nowym)

3

mz: świadczenie

 

1

Świadczenie

 

Zestaw danych charakteryzu­jących pobyt w szpitalu

 

 

 

typ

0–1

Typ świadczenia

1 znak [2]

Kod typu świadczenia

Nie musi wystąpić. Dotyczy zawsze opieki stacjonarnej.

 

 

płatnik

0–1

Płatnik

2 cyfry

Kod płatnika zgodnie z kartą statystyczną szpitalną

Gdy płatnikiem jest kasa chorych, może nie wystąpić, gdyż kasa jest określona jako mz: ubezpieczenie w elemencie mz: pacjent.

4

mz: zlecenie

 

0–1

Zlecenie

 

Zestaw danych charakteryzujących fazę zlecenia świadczenia

 

 

 

data

1

Data wystawienia

RRRR–MM–DD

Data wystawienia skierowania

 

5

mz: komorka – org

 

0–1

Komórka organizacyjna

 

Dane identyfikujące świadczeniodawcę lub jego komórkę organizacyjną, w której zlecono wykonanie świadczenia

 

 

 

regon

1

Nr REGON

9 cyfr

Pierwsze 9 cyfr numeru REGON

 

 

 

nr

0–1

Nr komórki

3 cyfry

Nr komórki organizacyjnej

 

4

mz: pacjent

 

1

Pacjent

 

Zestaw danych związanych z pacjentem, któremu udzielono świadczenia

 

 

5

mz: ubezpieczenie

 

1

Ubezpieczenie pacjenta

 

 

 

 

 

Kod – kasy

1

Kod kasy chorych

2 cyfry

Identyfikator kasy chorych, w której ubezpieczony jest pacjent

 

5

mz: pacjent – stat

 

1

Dane demograficzne

 

Zestaw danych o pacjencie dla analiz statystycznych

 

 

 

urodz

1

Data urodzenia

RRRR–MM–DD

Data urodzenia pacjenta

 

 

 

plec

1

Płeć pacjenta

1 znak

Oznaczenie płci pacjenta

 

 

 

teryt

1

Gmina zamieszkania

7 cyfr

Kod TERYT gminy miejsca zamieszkania pacjenta

 

4

mz: księga

 

0–1

Dane księgi przyjęć

 

Numery z księgi przyjęć dotyczące świadczenia

 

 

 

rok

1

Rok księgi

4 cyfry

Rok, którego dotyczą numery

 

 

 

nr

0–1

Nr księgi

2 cyfry [00]

Nr księgi przyjęć u świadczeniodawcy

 

 

 

poz

1

Nr w księdze

Do 5 cyfr

Numer pozycji w księdze przyjęć

 

 

 

nr – dziecka

0–1

Nr dziecka

1 cyfra

Nr kolejny urodzonego dziecka (dla bliźniąt)

 

4

mz: kolejka

 

0–1

Dane księgi oczekujących

 

Dane związane z księgą oczekujących

 

 

 

data

1

Data zapisu

RRRR–MM–DD

Data wpisania do księgi oczekujących

 

4

mz: przyjęcie

 

0–1

Przyjęcie

 

Dane dotyczące fazy przyjęcia

 

 

 

data

1

Data przyjęcia

RRRR–MM–DD

Data przyjęcia do szpitala

Zgodna z datą rozpoczęcia pierwszego pobytu na oddziale (mz: usługa)

 

 

tryb

1

Tryb przyjęcia

1 cyfra

Tryb przyjęcia do szpitala

 

 

4

nz: wypis

 

0–1

Wypis

 

Dane dotyczące fazy wypisu

 

 

 

data

1

Data wypisu

RRRR–MM–DD

Data wypisu ze szpitala

Zgodna z datą zakończenia ostatniego pobytu na oddziale (mz: usługa)

 

 

tryb

1

Tryb wypisu

1 cyfra

Tryb wypisu ze szpitala

 

5

mz: przyczyna – zgonu

 

0–1

Przyczyny medyczne zgonu

 

Zestaw przyczyn dotyczących zgonu

Tylko jeżeli nastąpił zgon pacjenta.

 

 

bezpośrednia

1

Bezpośrednia przyczyna zgonu

4 znaki

Kod określający bezpośrednią przyczynę zgonu

 

 

 

wtórna

0–1

Wtórna przyczyna zgonu

4 znaki

Kod określający wtórną przyczynę zgonu

 

 

 

wyjściowa

0–1

Wyjściowa przyczyna zgonu

4 znaki

Kod określający wyjściową przyczynę zgonu

 

4

mz: usługa

 

1–n

Usługa

 

Zestaw danych związanych z pobytem na oddziale

 

 

 

data

1

Data rozpoczęcia usługi

RRRR–MM–DD

Data przyjęcia na oddział

 

 

 

data – do

1

Data zakończenia usługi

RRRR–MM–DD

Data wypisu z oddziału

 

 

 

kod

0–1

Kod rejestrowy

1 cyfra + kropka + do 4 cyfr [1.1]

Kod jednostkowego świadczenia zdrowotnego

 

5

mz: komorka – org

 

0–1

Komórka organizacyjna

 

Dane szczegółowe identyfikujące świadczeniodawcę

Muszą wystąpić, jeżeli nie określono ich w elemencie mz: sprawozdanie.

 

 

 

 

 

 

 

Mogą wystąpić, jeżeli inne niż określono w elemencie mz: sprawozdanie.

 

 

 

regon

0–1

Nr REGON

9 cyfr

Pierwsze 9 cyfr numeru REGON

Występuje tylko wtedy, gdy nie określono go w elemencie mz: sprawozdanie

 

 

jednostka

0–1

Nr jednostki organizacyjnej

2 cyfry

Numer jednostki organizacyjnej ZOZ-u (część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych)

Występuje wtedy, gdy nie określono go w mz: sprawozdanie lub gdy inny niż w mz: sprawozdanie

 

 

teryt

0–1

Kod TERYT

7 cyfr

Kod TERYT gminy – miejsca prowadzenia działalności jednostki organizacyjnej

Występuje wtedy, gdy nie określono go w mz: sprawozdanie lub gdy inny niż w mz: sprawozdanie

 

 

nr

0–1

Nr komórki

3 cyfry

Nr komórki organizacyjnej

Występuje wtedy, gdy nie określono go w mz: sprawozdanie lub gdy inny niż w mz: sprawozdanie.

 

 

typ

0–1

Typ komórki organizacyjnej

4 cyfry

Kod typu specjalności komórki organizacyjnej (część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych)

Występuje wtedy, gdy nie określono go w mz: sprawozdanie lub gdy inny niż w mz: sprawozdanie

5

mz: przyczyna

 

1

Przyczyna medyczna

 

Przyczyna medyczna udzielenia świadczenia

 

 

 

katalog

0–1

Kod katalogu przyczyn

2 znaki [10]

Kod klasyfikacji zawierającej kody przyczyn medycznych

Na razie wykorzystywany jest wyłącznie katalog o kodzie „10” (ICD–10).

 

 

kod

1

Kod przyczyny

4 znaki

Kod przyczyny medycznej

 

6

mz: przyczyna – inna

 

0–n

Przyczyna medyczna współistniejąca

 

Istotne współistniejące przyczyny medyczne udzielenia świadczenia

 

 

 

typ

0–1

Typ współprzyczyny

1 cyfra [0]

Kod określający, czego dotyczy współprzyczyna medyczna

0–choroba współistniejąca,
1–przyczyna urazu,
2–kod dodatkowy przyczyny.

 

 

katalog

0–1

Kod katalogu przyczyn

2 znaki [10]

Kod klasyfikacji zawierającej kody przyczyn medycznych

Na razie wykorzystywany jest wyłącznie katalog o kodzie „10” (ICD–10).

 

 

 

kod

1

Kod przyczyny

4 znaki

Kod przyczyny medycznej określanej oprócz przyczyny zasadniczej

 

5

mz: procedura

 

0–n

Procedura medyczna

 

Zestaw danych opisujących procedurę medyczną wykonaną w ramach hospitalizacji

 

 

 

katalog

0–1

Katalog kodu procedury

2 znaki [09]

Kod katalogu, z którego pochodzi kod procedury medycznej

 

 

 

kod

1

Kod procedury

do 8 cyfr

Kod wykonanej procedury

 

 

 

ilość

0–1

Ilość powtórzeń

liczba [1]

Liczba powtórzeń procedury o określonym kodzie

 

 

Objaśnienia:

1) RRRR–MM–DD jest formatem daty, w którym pierwsze cztery cyfry oznaczają rok, dwie następne – numer miesiąca w roku, a dwie ostatnie – numer dnia w miesiącu.

2) Sposób zapisu danych w strukturze określonej przez powyższe elementy i atrybuty jest zgodny z zasadami języka XML wersja 1.0.

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

 infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »