| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 12 maja 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym (Dz. U. Nr 115, poz. 999 i Nr 236, poz. 1985) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli Ip. 7 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Naruszenie

Kara pieniężna w złotych

"7

art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy

 

 

7.1. Przewóz towaru niebezpiecznego niedopuszczonego do przewozu (2.2.1.2, 2.2.2.2, 2.2.3.2, 2.2.41.2, 2.2.42.2, 2.2.43.2, 2.2.51.2, 2.2.61.2, 2.2.8.2, 2.2.9.2 każdej klasy, 1.1.2.1, 3.2.1 (tabela A))3

10 000

 

7.2. Przewóz towaru niebezpiecznego, jeżeli taki sposób przewozu jest niedozwolony:

 

 

- w cysternie

10 000

 

- luzem

10 000

 

- w sztukach przesyłki

5 000

 

(-1.2.1, 7.4.1, 4.3.2.1.1, 3.2.1 tabela A kol. (12) (13);

 

 

- 1.2.1, 7.3.1, 3.2.1 tabela A kol. (17);

 

 

- 1.2.1, 7.1.1, 3.2.1 tabela A kol. (8) (9a)(16))3

 

 

7.3. Przewóz towaru niebezpiecznego pojazdem samochodowym ciągnącym więcej niż jedną przyczepę

1 500

 

(8.1.1)3

 

 

7.4. Postój pojazdu przewożącego transportem drogowym towar niebezpieczny w pobliżu miejsc zamieszkałych lub uczęszczanych, bez wymaganej zgody właściwych władz

1 000

(7.5.11)3

 

 

7.5. Postój pojazdu przewożącego towar niebezpieczny bez wymaganego nadzoru

800

 

(8.4 i 8.5)3

 

 

7.6. Niewykonanie przez kierowcę czynności przewidzianych dla niego w instrukcjach pisemnych w celu zapobieżenia wypadkom i zagrożeniom

1 000

 

(1.4.1.1.5.4.3)3

 

 

 

7.7. Przewóz pasażerów pojazdem przewożącym towar niebezpieczny

1 000

 

(8.3.1)3

 

 

7.8. Przewóz pojazdem odkrytym towaru niebezpiecznego w opakowaniu wrażliwym na wilgoć

1 000

 

(7.2.2)3

 

 

7.9. Niezgłoszenie wypadku lub awarii dotyczącej towaru niebezpiecznego

2 000

 

(1.8.5.1)3

 

 

7.10. Przewóz towaru niebezpiecznego bez wymaganego dokumentu przewozowego w jednostce transportowej

2 000

 

(8. 1.2.1 (a))3

 

 

7.11. Przewóz towaru niebezpiecznego z nieprawidłowo sporządzonym dokumentem przewozowym

 

 

(5.4.0, 5.4.1)3 (art. 28)11

500

 

7.12. Przewóz towaru niebezpiecznego bez wymaganego certyfikatu pakowania kontenera

1 000

 

(8.1.2.1 (a), 5.4.2)3 (art. 8)11

 

 

7.13. Przewóz towaru niebezpiecznego bez wymaganych instrukcji pisemnych w jednostce transportowej

500

 

(8.1.2.1(b))3(art. 28)11

 

 

7.14. Przewóz towaru niebezpiecznego bez prawidłowo sporządzonych pisemnych instrukcji

200

 

(5.4.3)3

 

 

7.15. Przewóz towaru niebezpiecznego przez kierowcę nieposiadającego ważnego zaświadczenia ADR o ukończeniu szkolenia.

 

 

- podstawowego

1 000

 

- specjalistycznego

1 500

 

- podstawowego i specjalistycznego

2 500

 

( - 8.2.1.1, 8.2.1.5;

 

 

- 8.2.1.4, 8.2.1.5;

 

 

- 8.2.1.1, 8.2.1.4, 8.2.1.5)3(art. 10)11

 

 

7.16. Przewóz towaru niebezpiecznego bez posiadania przy sobie przez kierowcę ważnego zaświadczenia ADR o ukończeniu szkolenia

200

 

(8.1.2.2 (b), 8.2.1. 5)3

 

 

7.17. Przewóz towaru niebezpiecznego bez ważnego świadectwa dopuszczenia dla jednostki transportowej lub wchodzącego w jej skład pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych

3 000

 

(8.1.2.2 (a), 9.1.2)3

 

 

7.18. Przewóz towaru niebezpiecznego bez posiadania przy sobie przez kierowcę ważnego świadectwa dopuszczenia pojazdu

200

 

(8.1.2.2 (a))3(art.9)11

 

 

7.19. Przewóz towaru niebezpiecznego bez wymaganego zezwolenia określającego warunki przewozu takiego towaru

5 000

 

(5.4.1.2, 2.2.41.1.13, 2.2.1.1.3)3

 

 

7.20. Przewóz towaru niebezpiecznego bez kopii głównego tekstu umowy specjalnej

200

 

(8.1.2.1 (c))3

 

 

7.21. Przewóz promieniotwórczego towaru niebezpiecznego bez wcześniejszego uzyskania zatwierdzenia przez właściwą władzę

1 000

 

(5.1.5.1, 5.1.5.2)3

 

 

 

7.22. Przewóz towaru niebezpiecznego jednostką transportową bez wymaganej gaśnicy lub gaśnic

500

 

(8.1.4.1, 8.1.4.2, 8.1.4.3)3

 

 

7.23 Przewóz towaru niebezpiecznego jednostką transportową bez wymaganego wyposażenia awaryjnego

po 200 za

każdy

 

(8.1.5 (a) (b), 8.3.4, 8.5 S2(1), 8.5 S7, 3.2.1 tabela A koi. (19), 8.1.5 (c), 5.4.3.8, 5.4.3.1 (f))3

brakujący element

 

7.24. Przewóz towaru niebezpiecznego w pojeździe bez zamontowanego lub bez prawidłowo działającego wymaganego wyłącznika głównego akumulatora w kabinie kierowcy

1 500

 

(9.2.2.3.2 i 1.6.5.1)3

 

 

7.25. Przewóz towaru niebezpiecznego w pojeździe bez zamontowanego wymaganego urządzenia przeciwblokującego (ABS)

1 500

 

(9.2.3.2)3

 

 

7.26. Przewóz towaru niebezpiecznego w pojeździe bez zamontowanego lub bez prawidłowo działającego wymaganego ogranicznika prędkości

3 000

 

(9.2.5)3

 

 

7.27. Przewóz towaru niebezpiecznego w pojeździe z niedozwolonym lub nieprawidłowo działającym ogrzewaczem spalinowym

1 000

 

(9.2.4.7.5, 9.2.4.7.3 (4), 9.2.4.7.6)3

 

 

7.28. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi i warunkami atmosferycznymi przy przewozie towaru niebezpiecznego pojazdem EX/II i EX/III

1 000

 

(9.3.3, 9.3.4)3

 

 

7.29. Przewóz towaru niebezpiecznego pojazdem cysterną bez wymaganego zderzaka

1 500

 

(9.7.6)3

 

 

7.30. Przewóz towaru niebezpiecznego bez wymaganego zabezpieczenia urządzeń górnej części cysterny

1 500

 

(6.8.2.1.28)3

 

 

7.31. Przewóz towaru niebezpiecznego w nieprawidłowo zamkniętej cysternie

3 000

 

(4.3.2.3.3, 4.3.2.3.4)3

 

 

7.32. Przewóz próżnej, nieoczyszczonej cysterny bez właściwego jej zamknięcia

3 000

 

(4.3.2.4.2)3

 

 

7.33. Przewóz cysterny z pozostałościami towaru niebezpiecznego na zewnętrznej powierzchni zbiornika

1 000

 

(4.3.2.3.5)3

 

 

7.34. Przewóz towaru niebezpiecznego w cysternie z przekroczeniem dopuszczalnego stopnia napełnienia

10 000

 

(3.2 (tabela A, kolumna (10) 11), 4.3.2.2, 4.3.5, 3.2 (tabela A, kolumna 13))3

 

 

7.35. Przewóz żywności, artykułów konsumpcyjnych lub karmy dla zwierząt cysterną dopuszczoną do przewozu materiałów niebezpiecznych

3 000

 

(4.3.2.1.6, 4.3.5, 3.2.1 tab. A kol. (13) (TU15))3

 

 

7 36 Przewóz nie oczyszczoną cysterną, która zawierała towary niebezpieczne, bez wypełnienia jej substancją neutralną

2 000

 

(4.3.5, 3.2.1 tab. A kol. (13), 6.8.4)3

 

 

 

7.37. Przewóz towaru niebezpiecznego w cysternie, której nie poddano badaniom nadzwyczajnym, wymaganym w razie zmiany jej stanu bezpieczeństwa w wyniku naprawy, modernizacji lub wypadku

5 000

 

(6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5)3

 

 

7.38. Użycie nieodkażonej cysterny po towarze promieniotwórczym do składowania lub przewozu innego towaru

2 000

 

(5.1.3.2)3

 

 

7.39. Przewóz towaru niebezpiecznego pojazdem nieoznakowanym w prawidłowy sposób odpowiednimi nalepkami ostrzegawczymi

200 za każdą

 

(5.3.1.7, 5.3.1.3, 5.3.1.4, 5.3.1.5, 5.3.1.6, 5.1.3.1, 3.2.1 tab. A kol. (5) (6))3

nalepkę

 

7.40. Przewóz towaru niebezpiecznego jednostką transportową nie-oznakowaną w prawidłowy sposób odpowiednimi tablicami pomarańczowymi

500 za każdą tablicę

 

(5.3.2.1.1, 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4, 5.3.2.2.1, 5.3.2.1.3, 5.3.2.1.6, 5.3.2.1.7, 3.2.1 tab. A kol. (20))3

 

 

7.41. Przewóz towaru niebezpiecznego w nieprawidłowo oznakowanym kontenerze, MEGC lub cysternie

500

 

(5.3.1.2, 5.3.2.1.5, 3.2.1 tab. A kol. (5)(6)(20))3

 

 

7.42. Niezdjęcie lub niezakrycie tablic pomarańczowych lub nalepek ostrzegawczych z jednostki transportowej, w której nie są przewożone towary niebezpieczne

500

 

(5.3.1.1.5, 5.3.2.1.8)3

 

 

7.43. Przewóz towaru niebezpiecznego w cysternie lub kontenerze cysternie bez wymaganego dodatkowego oznakowania

500

 

(6.8.2.5.1, 6.8.2.5.2, 6.8.3.5, 6.9.50)3

 

 

7.44. Nieprzestrzeganie przepisów o oznakowaniu polimerów (UN2211) lub towarów z klasy 9 (wysokie temperatury)

500

 

(5.3.1, 3.2.1 tab. A koi. (6) 3.3.1 (633)) 3

 

 

7.45. Przewóz towaru niebezpiecznego w nieprawidłowo oznakowanej sztuce przesyłki

400

 

(5.2.1.1 - 5.2.1.6, 6.2.1.6, 1.6.2.1, 1.6.2.2, 6.2.1.7, 5.1.3.1, 5.2.2.1.1, 5.2.2.1.2, 5.2.2.1.6, 5.2.2.1.7, 5.2.2.1.9, 5.2.2.1.1.2, 5.2.2.2.1.1, 5.2.2.2.1.2, 5.22.2.1.6, 5.2.2.2.1.7, 5.1.4)3

 

 

7.46. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prawidłowego ułożenia lub zabezpieczenia ładunku przy przewozie towaru niebezpiecznego

1 000

 

(7.5.7.1)3

 

 

7.47. Nieoczyszczenie pojazdu lub kontenera po rozładunku przy przewozie towaru niebezpiecznego, jeżeli wcześniej ze sztuk przesyłki wydostała się część ich zawartości

1 000

 

(7.5.8.1)3

 

 

7.48. Przewóz towaru niebezpiecznego w uszkodzonym lub nieprawidłowo zamkniętym opakowaniu

2 500

 

(4.1.1.1, 4.1.1.11)3

 

 

7.49. Przewóz towaru niebezpiecznego przy użyciu dużego kontenera niezdatnego do użytku z powodu istotnych wad elementów konstrukcyjnych

1 000

 

(7.1.4)3

 

 

 

7.50. Przewóz towaru niebezpiecznego w niewłaściwym opakowaniu

 

 

( - 6.1.2.7, 6.1.3.1, 6.5.2.1, 6.5.2.2, 4.1.1.15, 4.1.10.2, 4.1.6.4,

- 4. 1 .4, 3 .2. 1 tab. A kol.(8) (9) (a))3

1 000

5 000

 

7.51. Przewóz w sąsiadujących komorach cysterny towarów niebezpiecznych, które mogą reagować ze sobą niebezpiecznie, jeżeli cysterna nie jest dopuszczona do takiego przewozu

5 000

 

(4.3.2.3.6)3

 

 

7.52. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących pakowania razem przy przewozie towaru niebezpiecznego

1 000

 

(4.1.10.4, 3.2.1 tab. A kol. (9) (b))3

 

 

7. 53. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ograniczenia przewożonych ilości przy przewozie towaru niebezpiecznego

1 000

 

(7.5.5)3

 

 

7.54. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ładowania razem przy przewozie towaru niebezpiecznego

2 000

 

(7.5.2, 4.3.2.3.6)3

 

 

7.55. Nieprzestrzeganie wymaganych środków ostrożności podczas przewozu niektórych towarów niebezpiecznych razem z artykułami żywnościowymi, towarami konsumpcyjnymi lub karmą dla zwierząt

1 000

 

(7.5.4, 3.2.1 tab. A kol. (18-CV28))3

 

 

7.56. Otwarcie sztuki przesyłki z towarem niebezpiecznym przez kierowcę lub członka załogi pojazdu podczas przewozu

1 000

 

(7.5.7.3)3

 

 

7.57. Nieprzestrzeganie zakazu użycia ognia lub nieosłoniętego płomienia w pojazdach przewożących towary lub przedmioty klasy 1, w ich pobliżu oraz podczas załadunku i rozładunku towarów lub przedmiotów klasy 1 (Tak 8.5(S1(3)) i 3.2 tabela A kolumna 19 towarów lub przedmiotów.)3

1 000

 

7.58. Załadunek lub rozładunek towaru niebezpiecznego bez specjalnego zezwolenia właściwych władz w miejscu publicznym, na obszarze zabudowanym

2 000

 

(7.5.11 (CV(1)(a)) 3.2 (tabela A, kolumna 18))3

 

 

7.59. Załadunek lub rozładunek towaru niebezpiecznego w miejscu publicznym, poza obszarem zabudowanym, bez wymaganego powiadomienia właściwych władz

1 500

 

(7.5.1 1 (CV(1)(b)), 3.2 (tabela A, kolumna 18))33

 

 

7.60. Załadunek lub rozładunek towaru niebezpiecznego klasy 1 w miejscu publicznym, z pojazdów, które znajdują się w odległości mniejszej niż 50 m

2 000

 

(8.5 (S1 4d))3

 

 

7.61. Nieuzasadnione utrzymywanie pracy silnika pojazdu w czasie załadunku lub rozładunku towaru niebezpiecznego

1 000

 

(8.3.6)3

 

 

7.62. Używanie ogrzewacza spalinowego w pojeździe typu FL w czasie załadunku lub rozładunku oraz w miejscach załadunku towaru niebezpiecznego

1 000

 

(8.5 (S2 (2)))3

 

 

7.63. Niezachowanie wymagań w zakresie segregacji towarów niebezpiecznych podczas manipulowania nimi w miejscu publicznym

1 500

 

(7.5.1 1 (CV1 (2), 3.2 (tabela A, kolumna 18))3

 

 

 

 

 

 

7.64. Palenie w pojeździe lub kontenerze albo w ich pobliżu podczas czynności ładunkowych towaru niebezpiecznego

500

 

(8.3.5, 7.5.9)3

 

7.65. Przewóz odpadów niebezpiecznych bez wymaganego zezwolenia

8 000

 

(art. 28 ust. 1)4

 

7.66. Przewóz odpadów innych niż niebezpieczne bez wymaganego zezwolenia

3 000

 

(art. 28 ust. 1)4

 

7.67. Przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpadów niebezpiecznych bez zezwolenia

6 000"

 

- w tranzycie

 

 

(art. 66 ust. 1 w zw. z ust. 3)4

 

 

2) w tabeli pod Ip. 10 w kolumnie "Naruszenie" pozycja 10.10 otrzymuje brzmienie:

 

10.10. Niezachowanie przez wykonującego transport drogowy lub przewóz na potrzeby własne wykresówki z urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy oraz czas jazdy i postoju przez okres co najmniej 12 miesięcy

500

 

- za każdą wykresówkę

 

 

(art. 10 ust. 3)8 albo (art. 31 ust. 2)10

 

 

3) w objaśnieniach zamieszczonych pod tabelą:

a) odnośnik 3 otrzymuje brzmienie:

"3 Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1629);",

b) dodaje się odnośnik 11 w brzmieniu:

"11 ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671).".

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »