reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 2 czerwca 2003 r.

w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) kategorie urządzeń i czystych nośników służących do utrwalania utworów w zakresie własnego użytku osobistego;

2) wysokość, sposób pobierania i podziału opłat od urządzeń i nośników, o których mowa w pkt 1;

3) organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnione do pobierania opłat od urządzeń i nośników, o których mowa w pkt 1.

§ 2.
1. Ustala się kategorie urządzeń i czystych nośników oraz wysokość opłat od:

1) magnetofonów i innych podobnych urządzeń oraz związanych z nimi czystych nośników, których wykaz jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) magnetowidów i innych podobnych urządzeń oraz związanych z nimi czystych nośników, których wykaz jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych oraz związanych z nimi czystych nośników, których wykaz jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Jeżeli urządzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi część składową urządzenia zawierającego elementy niepodlegające opłacie, opłata jest pobierana od tej części składowej urządzenia, która służy do utrwalania utworów.

§ 3.
1. Organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnionymi do pobierania opłat od urządzeń i nośników, o których mowa w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, są:

1) Stowarzyszenie Autorów ZAiKS – na rzecz twórców;

2) Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP – na rzecz artystów wykonawców;

3) Związek Producentów Audio-Video ZPAV – na rzecz producentów fonogramów i wideogramów.

2. Podziału opłat pobranych przez organizacje, o których mowa w ust. 1, dokonują:

1) od urządzeń i nośników wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) Stowarzyszenie Autorów ZAiKS – na rzecz twórców,

b) Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP – na rzecz artystów wykonawców,

c) Związek Producentów Audio-Video ZPAV – na rzecz producentów fonogramów;

2) od urządzeń i nośników wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) Stowarzyszenie Filmowców Polskich – na rzecz twórców,

b) Związek Artystów Scen Polskich ZASP – na rzecz artystów wykonawców,

c) Związek Producentów Audio-Video ZPAV – na rzecz producentów wideogramów.

§ 4.
Organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnionymi do pobierania i podziału opłat od urządzeń i nośników, o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia, są:

1) Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL – na rzecz twórców;

2) Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka" – na rzecz wydawców.

§ 5.
Organizacje, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4, przy poborze opłat mogą działać wspólnie.
§ 6.
1. Organizacje wymienione w § 3 ust. 1 i § 4 pobierają opłatę za dany kwartał w terminie 14 dni po upływie tego kwartału. Wraz z opłatą są przekazywane informacje stanowiące podstawę określenia wysokości tej opłaty.

2. Organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 przekazują, w terminie 60 dni po upływie danego kwartału, organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi reprezentującym twórców, artystów wykonawców, producentów fonogramów i wideogramów, zwanym dalej „organizacjami reprezentującymi podmioty uprawnione", kwoty należne reprezentowanym przez te organizacje podmiotom uprawnionym wraz z rozliczeniem pobranych opłat.

§ 7.
1. Organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 przekazują organizacjom reprezentującym podmioty uprawnione opłaty w wysokości proporcjonalnej do zakresu utrwalania do własnego użytku osobistego utworów, artystycznych wykonań, fonogramów i wideogramów pochodzących od reprezentowanych przez te organizacje podmiotów.

2. Organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 dokonują podziału opłat, na podstawie porozumienia zawartego przez wszystkie organizacje reprezentujące podmioty uprawnione, po ustaleniu – przy uwzględnieniu wyników badań obejmujących korzystanie z utworów, artystycznych wykonań oraz fonogramów i wideogramów, odzwierciedlających strukturę i rozmiar utrwalania utworów, artystycznych wykonań, fonogramów i wideogramów do własnego użytku osobistego – jaka część opłat jest należna poszczególnym kategoriom podmiotów uprawnionych.

3. W przypadku braku porozumienia organizacji reprezentujących podmioty uprawnione organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 dokonują podziału opłat po ustaleniu, przy uwzględnieniu wyników badań, o których mowa w ust. 2, jaka część opłat jest należna poszczególnym kategoriom podmiotów uprawnionych. Organizacja reprezentująca podmioty uprawnione może zgłosić zastrzeżenie organizacjom wymienionym w § 3 ust. 2 i § 4 dotyczące wysokości przypadającej kwoty opłat i przedstawić dokumentację w tym zakresie.

4. W przypadku braku akceptacji zastrzeżenia ze strony innych organizacji organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 wydzielają, do czasu rozstrzygnięcia sporu, kwotę w wysokości równowartości udokumentowanego roszczenia organizacji reprezentującej uprawnione podmioty.

5. Wybór podmiotu przeprowadzającego badania, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz ich zakres i częstotliwość uzgadniają wszystkie organizacje reprezentujące daną kategorię podmiotów uprawnionych. Organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 udostępniają wyniki badań organizacjom reprezentującym podmioty uprawnione.

§ 8.
Organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 dokonują podziału pobranych opłat po potrąceniu z nich uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poniesionych w celu ich dochodzenia oraz podziału.
§ 9.
Organizacje wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 gromadzą na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

1) opłaty pobrane od producentów i importerów;

2) część opłat przypadającą podmiotom niereprezentowanym przez żadną organizację – w celu jej podziału pomiędzy te podmioty.

§ 10.
Organizacje reprezentujące podmioty uprawnione dokonują podziału opłat otrzymanych od organizacji wymienionych w § 3 ust. 2 i § 4 pomiędzy reprezentowane przez te organizacje podmioty.
§ 11.
Opłaty za pierwszy i drugi kwartał 2003 r. są pobierane do dnia 31 lipca 2003 r.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Kultury: W. Dąbrowski

 

1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz U Nr 32, poz. 303)

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie wysokości, szczegółowych zasad pobierania i odprowadzania opłat od czystych nośników i urządzeń służących do utrwalania utworów dla własnego użytku osobistego oraz wskazania organizacji zbiorowego zarządzania właściwych do ich pobierania (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 5).

Załącznik 1. [WYKAZ MAGNETOFONÓW I INNYCH PODOBNYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI CZYSTYCH NOŚNIKÓW ORAZ WYSOKOŚĆ POBIERANYCH OD NICH OPŁAT]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury
z dnia 2 czerwca 2003 r. (poz. 991)

Załącznik nr 1

WYKAZ MAGNETOFONÓW I INNYCH PODOBNYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI CZYSTYCH NOŚNIKÓW ORAZ WYSOKOŚĆ POBIERANYCH OD NICH OPŁAT

Lp.

Typ urządzenia lub nośnika

Wysokość opłaty w % liczona od ceny sprzedaży urządzenia lub nośnika

1

2

3

1

Zestaw wieżowy z magnetofonem i odtwarzaczem płyt CD z funkcją nagrywania

2

2

Zestaw wieżowy z magnetofonem i odtwarzaczem płyt CD

1,5

3

Radio z magnetofonem i odtwarzaczem płyt CD z funkcją nagrywania

2

4

Radio z magnetofonem i odtwarzaczem płyt CD

1,5

5

Radio z magnetofonem

1,5

6

Radio z odtwarzaczem MD z funkcją nagrywania

1,5

7

Radio z odtwarzaczem CD z funkcją nagrywania

1,5

8

Odtwarzacz CD z funkcją nagrywania

3

9

Odtwarzacz MD z funkcją nagrywania

3

10

Komputerowy dysk twardy

1

11

Nagrywarka komputerowa CD

2

12

Nagrywarka CD

3

13

Magnetofon

3

14

Zestaw wieżowy bez CD

1,5

15

Płyta CD/R

3

16

Płyta CD/RW

3

17

Płyta CD/DAT

3

 

1

2

3

18

Płyta MD

3

19

Kaseta magnetofonowa

3

20

Karta pamięci

1

21

Odtwarzacze formatu mp3

3

 

Załącznik 2. [WYKAZ MAGNETOWIDÓW I INNYCH PODOBNYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI CZYSTYCH NOŚNIKÓW ORAZ WYSOKOŚĆ POBIERANYCH OD NICH OPŁAT]

Załącznik nr 2

WYKAZ MAGNETOWIDÓW I INNYCH PODOBNYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI CZYSTYCH NOŚNIKÓW ORAZ WYSOKOŚĆ POBIERANYCH OD NICH OPŁAT

Lp.

Typ urządzenia lub nośnika

Wysokość opłaty w % liczona od ceny sprzedaży urządzenia lub nośnika

1

Magnetowid

3

2

Odtwarzacz kaset video z funkcją nagrywania

3

3

Odtwarzacz systemu DVD z funkcją nagrywania

3

4

Zestaw telewizor z magnetowidem

2

5

Zestaw telewizor z odtwarzaczem systemu DVD z funkcją nagrywania

2

6

Kamera filmowa nieprofesjonalna osobistego użytku

1

7

Płyta DVD/R

3

8

Kaseta formatu VHS

3

9

Kaseta formatu VHS/D

3

10

Kaseta do kamery filmowej nieprofesjonalnej osobistego użytku, inna niż kaseta formatu VHS lub VHS/D

1

 

Załącznik 3. [WYKAZ KSEROKOPIAREK, SKANERÓW I INNYCH PODOBNYCH URZĄDZEŃ REPROGRAFICZNYCH ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI CZYSTYCH NOŚNIKÓW I WYSOKOŚĆ POBIERANYCH OD NICH OPŁAT]

Załącznik nr 3

WYKAZ KSEROKOPIAREK, SKANERÓW I INNYCH PODOBNYCH URZĄDZEŃ REPROGRAFICZNYCH ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI CZYSTYCH NOŚNIKÓW I WYSOKOŚĆ POBIERANYCH OD NICH OPŁAT

Lp.

Typ urządzenia lub nośnika

Wysokość opłaty w % liczona od ceny sprzedaży urządzenia lub nośnika

1

Maszyny skanujące albo kopiujące w ilości od 0 do 1 kopii albo skanów na minutę

1

2

Maszyny skanujące albo kopiujące w ilości od 2 do 99 kopii albo skanów na minutę

1% ceny sprzedaży tych urządzeń + 0,02% ceny sprzedaży tych urządzeń od każdej następnej zdolności do wykonania kolejnej kopii albo skanu (1% ceny + ilość kopii lub skanów na minutę 0,02%)

3

Maszyny kopiujące albo skanujące w ilości od 100 kopii albo skanów na minutę

3

4

Papier kserograficzny

0,001

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama