| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POPRAWKI

sporządzone w Regina dnia 3 czerwca 1987 r.

do Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzonej w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 3 czerwca 1987 r. w Regina (Kanada) zostały sporządzone Poprawki do Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, w następującym brzmieniu:

Przekład

POPRAWKI

do Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego

Artykuł 6

1. Obecne brzmienie tekstu ustępu 1 zostaje zastąpione w sposób następujący:

„Ustanawia się Konferencję Umawiających się Stron w celu dokonania przeglądu i wspierania implementacji niniejszej konwencji. Biuro, o którym mowa w artykule 8 ustęp 1, zwołuje posiedzenia zwyczajne Konferencji Umawiających się Stron w odstępach nie dłuższych niż trzy lata, o ile Konferencja nie postanowi inaczej, oraz posiedzenia nadzwyczajne, na pisemny wniosek przynajmniej jednej trzeciej Umawiających się Stron. Każde posiedzenie zwyczajne Konferencji Umawiających się Stron określa datę i miejsce następnego posiedzenia zwyczajnego.”

2. Zdanie wstępne ustępu 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Konferencja Umawiających się Stron jest uprawniona do:”

3. Na końcu ustępu 2 zostaje dodany następujący tekst:

„(f) przyjmowania innych zaleceń lub postanowień w celu wspierania obowiązywania niniejszej konwencji.”

4. Zostaje dodany nowy ustęp 4 w następującym brzmieniu:

„Konferencja Umawiających się Stron przyjmuje regulamin każdego swojego posiedzenia.”

5. Zostają dodane nowe ustępy 5 i 6 w następującym brzmieniu:

Ustęp 5: „Konferencja Umawiających się Stron ustala i dokonuje stałego przeglądu przepisów finansowych niniejszej konwencji. Na każdym swoim posiedzeniu zwyczajnym Konferencja uchwala, większością dwóch trzecich głosów obecnych i głosujących Umawiających się Stron, budżet na następny okres finansowy.”

Ustęp 6: „Każda Umawiająca się Strona zasila budżet zgodnie ze skalą składek przyjętą jednomyślnie przez obecne i głosujące Umawiające się Strony na posiedzeniu zwykłym Konferencji Umawiających się Stron.”

Artykuł 7

Ustęp 2 zostaje zastąpiony przez następujący tekst:

„Każda z Umawiających się Stron reprezentowana na Konferencji posiada jeden głos, przy czym zalecenia, postanowienia i decyzje przyjmowane są zwykłą większością głosów obecnych i głosujących Umawiających się Stron, o ile niniejsza konwencja nie przewiduje inaczej.”

AMENDMENTS

of the Convention on wetlands of international importance especially as waterfowl habitat

Article 6

1. The present text of paragraph 1 shall be replaced by the following wording:

„There shall be established a Conference of the Contracting Parties to review and promote the implementation of this Convention. The Bureau referred to in Article 8, paragraph 1, shall convene ordinary meetings of the Conference of the Contracting Parties at intervals of not more than three years, unless the Conference decides otherwise, and extraordinary meetings at the written request of at least one third of the Contracting Parties. Each ordinary meeting of the Conference of the Contracting Parties shall determine the time and venue of next ordinary meeting.”

2. The introductory phrase of paragraph 2 shall read as follows:

„The Conference of the Contracting Parties shall be competent:”

3. An additional item shall be included at the end of paragraph 2, as follows:

„(f) to adopt other recommendations, or resolutions, to promote the functioning of this Convention.”

4. A new paragraph 4 is added which would read as follows:

„The Conference of the Contracting Parties shall adopt rules of procedure for each of its meetings.

5. New paragraphs 5 and 6 are added, which would read as follows:

Paragraph 5: The Conference of the Contracting Parties shall establish and keep under review the financial regulations of this Convention. At each of its ordinary meetings, it shall adopt the budget for the next financial period by a two-third majority of Contracting Parties present and voting.

Paragraph 6: „Each Contracting Party shall contribute to the budget according to a scale of contributions adopted by unanimity of the Contracting Parties present and voting at a meeting of the ordinary Conference of the Contracting Parties.”

Article 7

Paragraph 2 is replaced by the following wording:

„Each of the Contracting Parties represented at a Conference shall have one vote, recommendations, resolutions and decisions being adopted by a simple majority of the Contracting Parties present and voting, unless otherwise provided for in this Convention.”

Po zaznajomieniu się z powyższymi poprawkami, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– zostały one uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych,

– są one przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

– będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 27 listopada 1992 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

L.S.

Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »