REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 141 poz. 1362

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 31 lipca 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 oraz z 2003 r. Nr 104, poz. 965) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W klasach (semestrach) programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych oraz szkół ponadpodstawowych: szkół zasadniczych, policealnych i pomaturalnych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w najbliższy piątek po dniu 8 stycznia lub w najbliższy piątek po dniu 11 czerwca.”;

2) w § 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektorzy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są realizowane przez pięć dni w tygodniu, w porozumieniu z radą szkoły i radą pedagogiczną, mogą potraktować dzień wypadający między dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy, a także piątek wypadający bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy, jako dzień wolny od zajęć, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę, z zastrzeżeniem ust. 2a.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są realizowane przez pięć dni w tygodniu, dzień 2 maja, jeżeli wypada w dzień powszedni, i piątek po święcie Bożego Ciała są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.”;

3) w § 6:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Dni, w których w szkołach ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych oraz placówkach kształcenia praktycznego i placówkach kształcenia ustawicznego odbywa się etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, są w tych szkołach i placówkach dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.”,

b) uchyla się ust. 5;

4) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. Dla uczniów, których rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą zapewnić opieki w dniach, o których mowa w § 5 ust. 2a i w § 6 ust. 2–4a, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12. poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200. poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137, poz. 1304.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-08-13
  • Data wejścia w życie: 2003-09-01
  • Data obowiązywania: 2003-09-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA