| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 19 września 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z póżn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38 oraz z 2002 r. Nr 134, poz. 1130) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.”;

2) w § 2 uchyla się pkt 2;

3) w § 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2a, 2b, 4 i 5, stanowią podstawę do sporządzania projektów zagospodarowania działki i terenu, zgodnie z art. 34 ust. 3b.”;

4) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. 1. Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej stanowią podstawę do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi: wszystkich dróg kołowych oraz dróg przeznaczonych do ruchu i postoju statków powietrznych, łącznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o długości całkowitej do 10 m i przepustami.

2. Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej stanowią podstawę do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi: mostów, wiaduktów, estakad, kładek, tuneli, przejść podziemnych, przepustów, konstrukcji oporowych wraz z nieskomplikowanymi odcinkami dróg stanowiącymi bezpo­średnie dojazdy do tych budowli.”;

5) w § 5:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ograniczenia uprawnień budowlanych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i obiektów budowlanych melioracji wodnych.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3d w brzmieniu:

„3a. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności drogowej stanowią podstawę do:

1) projektowania:

a) dróg wewnętrznych,

b) dróg dojazdowych (D), dróg lokalnych (L), dróg zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

c) dróg nieprzeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statków powietrznych na terenie lotnisk,

d) dróg o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statków powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbiórek obiektów budowlanych, o których mowa w lit. a)–c),

2) kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu obiektów, o których mowa w pkt 1.

3b. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności mostowej stanowią podstawę do:

1) projektowania:

a) budowy, przebudowy i remontu jednoprzęsłowych mostów, wiaduktów, estakad i kładek o rozpiętości przęsła do 20 m,

b) budowy mostów składanych według stosownych instrukcji,

c) budowy rusztowań i kładek roboczych,

d) rozbiórek obiektów budowlanych, o których mowa w lit. a)–c) niewymagających uwzględniania wpływów eksploatacji górniczej,

2) kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu obiektów, o których mowa w pkt 1.

3c. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalnościach drogowej i mostowej uprawniają również do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.

3d. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawniają również do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach drogowej i mostowej w ograniczonym zakresie.”,

c) uchyla się ust. 4,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych stanowią podstawę do projektowania lub kierowania budową i robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami (z wyłączeniem przyłączy gazowych) w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m3 i prostej funkcji technologicznej, takich jak magazyny, niewielkie obiekty handlowe, warsztaty rzemieślnicze.”;

6) w § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku odbycia praktyki zawodowej w jednostce podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie właściwego organu nadzoru budowlanego potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, z wyszczególnieniem okresu praktyki oraz ogólnej oceny praktycznej i teoretycznej znajomości zawodu.”;

7) w § 8 w ust. 4 i 5, w § 9 w ust. 1, w § 20 w ust. 8 i w § 22 użyte w różnych przypadkach wyrazy „izba samorządu zawodowego” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „komisja kwalifikacyjna”;

8) w § 9 uchyla się ust. 2;

9) w § 10 w ust. 3:

a) w pkt 1:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych,”,

– lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, dóbr kultury i ochrony przeciwpożarowej, normalizacji i certyfikacji – w części związanej z projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych,”,

b) w pkt 2 skreśla się wyraz „obowiązujących”;

10) w § 15 uchyla się ust. 1;

11) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne ustala się w wysokości 50 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”;

12) w § 23 uchyla się ust. 2 i 3;

13) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

14) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1)Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718.


Załącznik 1. [WYKAZ KIERUNKÓW WYKSZTAŁCENIA ODPOWIEDNIEGO I POKREWNEGO W POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCIACH UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 19 września 2003 r. (poz. 1704)

Załącznik nr 1

WYKAZ KIERUNKÓW WYKSZTAŁCENIA ODPOWIEDNIEGO I POKREWNEGO W POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCIACH UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

 

 

Projektowanie
specjalność uprawnień budowlanych

Kierowanie robotami budowlanymi
specjalność uprawnień budowlanych

 

Wykształ-cenie

Kierunki studiów, zawód techniczny (według odrębnych przepisów)

architekto-niczna

Konstruk-cyjno-bu­dowlana

drogowa

mostowa

instalacyj-na w za­kresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyla-cyjnych, gazowych, wodocią-gowych i kanaliza-cyjnych

instalacyj-na w za­kresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycz-nych i elektro-energety-cznych

architekto-niczna

konstruk-cyjno-bu­dowlana

drogowa

mostowa

instalacyj- na w za­kresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyla-cyjnych, gazowych, wodocią- gowych i kanaliza- cyjnych

instalacyj-na w za­kresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycz-nych i elektro-energety-cznych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Wyższe

architek-tura i urba­nistyka

odpowiedni

pokrewny

-

-

pokrewny

-

odpowiedni

pokrewny

-

-

pokrewny

-

budownic-two

pokrewny

odpowiedni

odpowiedni

odpowiedni

pokrewny

-

-

odpowiedni

odpowiedni

odpowiedni

pokrewny

-

inżynieria środowiska

-

pokrewny

-

-

odpowiedni

-

-

pokrewny

-

-

odpowiedni

-

elektrotech-nika

-

-

-

-

-

odpowiedni

-

-

-

-

-

odpowiedni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Średnie

technik budownic-twa

-

odpowiedni

-

-

-

-

-

odpowiedni

-

-

-

-

technik urządzeń sanitar-nych

-

-

-

-

odpowiedni

-

-

-

-

-

odpowiedni

-

technik inżynierii środowiska i melioracji

-

-

-

-

odpowiedni

-

-

-

-

-

odpowiedni

-

technik elektryk

-

-

-

-

-

odpowiedni

-

-

-

-

-

odpowiedni

technik energetyk

-

-

-

-

-

odpowiedni

-

-

-

-

-

odpowiedni

technik drogownic-twa

-

-

odpowiedni

odpowiedni

-

-

-

-

odpowiedni

odpowiedni

-

-


Załącznik 2. [WYKAZ SPECJALIZACJI TECHNICZNO-BUDOWLANYCH WYODRĘBNIONYCH W RAMACH SPECJALNOŚCI]

Załącznik nr 2

WYKAZ SPECJALIZACJI TECHNICZNO-BUDOWLANYCH WYODRĘBNIONYCH W RAMACH
SPECJALNOŚCI

Lp.

Specjalność

Specjalizacja techniczno-budowlana

1

2

3

1

architektoniczna

2

konstrukcyjno-budowlana

– budowle podziemne

 

 

– geotechnika

 

 

– konstrukcje betonowe

 

 

– konstrukcje metalowe

 

 

– konstrukcje drewniane

 

 

– maszty i kominy przemysłowe

 

 

– obiekty budowlane gospodarki wodnej

 

 

– morskie obiekty hydrotechniczne

 

 

– obiekty na terenach górniczych

 

 

– obiekty budowlane melioracji wodnej

2a

drogowa

2b

mostowa

3

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągo­wych i kanalizacyjnych

– sieci gazowe o ciśnieniu
powyżej 0,4 MPa, stacje gazowe,
tłocznie gazu

 

 

– oczyszczalnie ścieków

 

 

– urządzenia ochrony powietrza
atmosferycznego

4

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenerge­tycznych

 

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »