| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 17 października 2003 r.

o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej

Art. 1. [Ustawa o gospodarce komunalnej]
W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 10 dodaje się art. 10a i 10b w brzmieniu:

„Art. 10a. 1. W spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego działa rada nadzorcza.

2. Do rad nadzorczych w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.

3. Kadencja członka rady nadzorczej w spółkach z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego trwa 3 lata.

4. Członkowie rady nadzorczej, reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji.

5. Do członków rad nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, reprezentujących w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, stosuje się odpowiednio art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844).

6. Członków zarządu spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego powołuje i odwołuje rada nadzorcza.

Art. 10b. Przepisy art. 10a stosuje się także do spółek zależnych od spółek określonych w tych przepisach, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, z tym że przepisy art. 10a ust. 4 i 5 stosuje się do członków rady nadzorczej spółki zależnej, reprezentujących w tej spółce spółkę z udziałem jednostki samorządu terytorialnego.”;

2) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. 1. Do wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów i akcji stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa oraz o komercjalizacji i prywatyzacji.

2. Do zbycia akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w art. 9, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, przepisy działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

3. Przewidziane w ustawie, o której mowa w ust. 2, kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wykonuje wobec spółki przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku gminy wójt (burmistrz, prezydent miasta).

4. W jednoosobowych spółkach jednostek samorządu terytorialnego funkcję zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) pełnią organy wykonawcze tych jednostek samorządu terytorialnego.”;

3) w art. 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pozostałych członków rady nadzorczej powołuje spośród osób, które złożyły egzamin na członka rady nadzorczej w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji, i odwołuje wójt (burmistrz, prezydent miasta).”;

4) uchyla się art. 20.

Art. 2. [Przedsiębiorstwa komunalne]
Przedsiębiorstwa komunalne, w stosunku do których rada gminy do dnia 30 czerwca 1997 r. postanowiła o wyborze organizacyjno-prawnej formy lub o ich prywatyzacji, oraz przedsiębiorstwa państwowe przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 lipca 1997 r. działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055) – do czasu przekształcenia organizacyjno-prawnej formy lub prywatyzacji.
Art. 3. [Członkowie rad nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego]
1. Czas trwania kadencji członków rad nadzorczych spółek z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego i spółek zależnych od tych spółek, powołanych przed dniem wejścia w życie ustawy, określa się na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Członkowie rad nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, oraz spółek zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, reprezentujący w spółce spółkę z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, powołani przed dniem wejścia w życie ustawy:

1) którzy do tego dnia nie złożyli egzaminu w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji, są obowiązani do złożenia tego egzaminu w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;

2) którzy w tym dniu wykonują zajęcia, świadczą pracę lub usługi albo posiadają akcje lub udziały, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, są obowiązani do zaprzestania wykonywania tych zajęć, świadczenia pracy lub usług, zbycia akcji lub udziałów albo do rezygnacji z członkostwa w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 4. [Powołanie rad nadzorczych]
1. Jeżeli w istniejących w dniu wejścia w życie ustawy spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz w spółkach zależnych od tych spółek nie działa rada nadzorcza, radę tę powołuje się w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

2. W przypadku niepowołania rady nadzorczej w terminie, o którym mowa w ust. 1, radę nadzorczą spółki z większościowym udziałem jednostki samorządu terytorialnego wykonującej zadania o charakterze użyteczności publicznej powołuje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę spółki w terminie 2 miesięcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 5. [Dostosowanie umów, aktów założycielskich lub statutów]
W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki zależne od tych spółek, istniejące w dniu wejścia w życie ustawy, dostosują postanowienia swoich umów, aktów założycielskich lub statutów do jej przepisów.
Art. 6. [Wejście w życie]
[1] Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874.

[1] Ustawa wchodzi w życie 9 grudnia 2003 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »