| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael

Na podstawie art.141 § 1 pkt 2 i art. 145 § 1 i 2 oraz art.1419 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do dnia 30 kwietnia 2004 r. ustanawia się kontyngenty taryfowe na przywóz towarów pochodzących z Państwa Izrael, wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się obniżone stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku.
§ 2.
Obniżone stawki celne, o których mowa w § 1, stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towarów, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach odrębnych.
§ 3.
W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 219, poz. 2153).
§ 4.
Udzielenie pozwolenia na przywóz towarów, o których mowa w § 1, uzależnia się od złożenia przez wnioskodawcę kaucji, w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.
§ 5.
1. Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, jest dokonywane proporcjonalnie do wielkości wnioskowanych, z wyjątkiem pozycji towarowych określonych kodami PCN 0302, 0603, 0604, 0701, 0702 00 00, 0704, 0709, 0710, 0804, 0805, 0807, 0811 i 2101, dla których rozdysponowanie kontyngentu jest dokonywane według kolejności złożenia kompletnych wniosków.

2. Wnioski o udzielenie pozwolenia, z zastrzeżeniem § 6, składa się w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

3. W przypadku kontyngentów, których rozdysponowanie jest dokonywane proporcjonalnie do wielkości wnioskowanych, wnioski o udzielenie pozwolenia są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 2.

§ 6.
Dla pozycji towarowych określonych kodami PCN 0302, 0603, 0604, 0701, 0702 00 00, 0704, 0709, 0710, 0804, 0805, 0807, 0811 i 2101, dla których rozdysponowanie kontyngentu jest dokonywane według kolejności złożenia kompletnych wniosków, wnioski o udzielenie pozwolenia składa się od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: w z. J. Piechota

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW POCHODZĄCYCH Z PAŃSTWA IZRAEL, OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 grudnia 2003 r. (poz. 2236)

WYKAZ TOWARÓW POCHODZĄCYCH Z PAŃSTWA IZRAEL, OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI

Wyświetl załącznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »