| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, działalnością z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153 i Nr 170, poz. 1651) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, działalnością z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych, zwanych dalej „kosztami nadzoru”.
§ 2.
1. Wysokość należnych wpłat na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok oblicza się jako:

1) iloczyn procentowego udziału danego zakładu ubezpieczeń w składce przypisanej brutto wszystkich zakładów ubezpieczeń w danym roku, procentowego udziału zaliczek należnych od zakładów ubezpieczeń w ogólnej sumie zaliczek należnych od zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych oraz poniesionych ogółem kosztów nadzoru w danym roku, nie więcej jednak niż iloczyn procentowego udziału danego zakładu ubezpieczeń w składce przypisanej brutto wszystkich zakładów ubezpieczeń w danym roku oraz kwoty stanowiącej 0,14 % zbioru składek przypisanych brutto wszystkich zakładów ubezpieczeń w danym roku;

2) iloczyn procentowego udziału składki wpłaconej do zarządzanego przez dane powszechne towarzystwo emerytalne otwartego funduszu emerytalnego w składkach wpłaconych do wszystkich otwartych funduszy emerytalnych w danym roku, procentowego udziału zaliczek należnych od powszechnych towarzystw emerytalnych w ogólnej sumie zaliczek należnych od zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych oraz poniesionych ogółem kosztów nadzoru w danym roku, nie więcej jednak niż iloczyn procentowego udziału składki wpłaconej do zarządzanego przez dane powszechne towarzystwo emerytalne otwartego funduszu emerytalnego w składkach wpłaconych do wszystkich otwartych funduszy emerytalnych w danym roku oraz kwoty stanowiącej 0,14 % składek wpłaconych do wszystkich otwartych funduszy emerytalnych w danym roku.

2. Wysokość składki przypisanej brutto wszystkich zakładów ubezpieczeń oraz wysokość składek wpłaconych do wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, a także wysokość kosztów nadzoru ustala się na podstawie informacji uzyskanych od Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, zwanej dalej „organem nadzoru”.

§ 3.
1. Zakład ubezpieczeń ustala co miesiąc zaliczkę na poczet kosztów nadzoru w wysokości 0,0665 % sumy składek przypisanych brutto w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który jest uiszczana zaliczka.

2. Powszechne towarzystwo emerytalne ustala co miesiąc zaliczkę na poczet kosztów nadzoru w wysokości 0,1064 % sumy składek wpłaconych w danym miesiącu do otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez to powszechne towarzystwo emerytalne, przy czym sumę składek wpłaconych w danym miesiącu do otwartego funduszu emerytalnego ustala się według daty wpływu składek na rachunek funduszu.

3. Zaliczkę, o której mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń wpłaca za każdy miesiąc najpóźniej do końca tego miesiąca, jednocześnie informując organ nadzoru o podstawie jej naliczenia, okresie, jakiego dotyczy, oraz jej wysokości.

4. Zaliczkę, o której mowa w ust. 2, powszechne towarzystwo emerytalne wpłaca za każdy miesiąc najpóźniej do końca następnego miesiąca, jednocześnie informując organ nadzoru o podstawie jej naliczenia, okresie, jakiego dotyczy, oraz jej wysokości. Zaliczka za ostatni miesiąc roku kalendarzowego jest wpłacana do końca tego miesiąca, w wysokości zaliczki wpłaconej za miesiąc poprzedni.

§ 4.
1. Jeżeli suma wpłaconych zaliczek, o których mowa odpowiednio w § 3 ust. 1 i 2, jest wyższa niż obliczona na podstawie § 2 ust. 1 wysokość należnej wpłaty, powstaje nadpłata. Nadpłata jest zaliczana na poczet zaliczek za rok następny bądź podlega zwrotowi na pisemny wniosek zakładu ubezpieczeń lub powszechnego towarzystwa emerytalnego.

2. Organ nadzoru ustala wysokości nadpłaty, o której mowa w ust. 1, i informuje o jej wysokości zakłady ubezpieczeń i powszechne towarzystwa emerytalne, w których wystąpiła nadpłata, w terminie do dnia 31 sierpnia następnego roku.

3. Nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 5.
1. Jeżeli suma wpłaconych zaliczek, o których mowa odpowiednio w § 3 ust. 1 i 2, jest niższa niż obliczona na podstawie § 2 ust. 1 wysokość należnej wpłaty, powstaje niedopłata.

2. Organ nadzoru ustala wysokości niedopłaty, o której mowa w ust. 1, i informuje o jej wysokości zakłady ubezpieczeń i powszechne towarzystwa emerytalne, w których wystąpiła niedopłata, w terminie do dnia 31 sierpnia następnego roku.

3. Zakład ubezpieczeń i powszechne towarzystwo emerytalne pokrywa niedopłatę w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2.

§ 6.
1. Wysokość składki wpłaconej do otwartego funduszu emerytalnego, o której mowa w § 2 ust. 1, § 3 ust. 2 oraz § 7, oblicza się jako sumę składek wpłaconych do otwartego funduszu emerytalnego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w danym okresie, pomniejszonych o należności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia tych składek oraz o zwrócone w tym okresie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nienależnie przekazane składki.

2. Przy obliczaniu wysokości składki wpłaconej do otwartego funduszu emerytalnego nie uwzględnia się składki wpłaconej do otwartego funduszu emerytalnego za okres do dnia 31 marca 2002 r.

§ 7.
1. Niewpłacone zaliczki na poczet kosztów nadzoru nad działalnością funduszy emerytalnych należne, zgodnie z przepisami dotychczasowymi, za ostatni miesiąc roku 2003, powszechne towarzystwa emerytalne wpłacają do dnia 31 stycznia 2004 r. Zaliczki te podlegają zaliczeniu na poczet wpłaty zaliczki należnej za grudzień 2004 r.

2. Do rozliczenia wpłat należnych za 2003 r. stosuje się zasady dotyczące rozliczania nadpłat i niedopłat określonych w § 4 i 5.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.2)

Minister Finansów: w z. E. Mucha

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zakres spraw uregulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wpłat powszechnych towarzystw emerytalnych na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością funduszy emerytalnych oraz kosztów funkcjonowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych, terminów uiszczania tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie (Dz. U. Nr 31, poz. 294) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów funkcjonowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie (Dz. U. Nr 31, poz. 292).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »