| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu pokrywania kosztów związanych z utworzeniem i działalnością studiów wojskowych w wyższych szkołach morskich

Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) szkole – należy przez to rozumieć Akademię Morską w Gdyni oraz Wyższą Szkołę Morską w Szczecinie;

2) studium wojskowym – należy przez to rozumieć ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną szkoły powołaną do organizowania i realizacji zajęć wojskowych ze studentami studiów dziennych.

§ 2.
1. Wydatki dotyczące poniesionych przez szkołę kosztów związanych z utworzeniem i działalnością studium wojskowego pokrywa minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w ramach określonego limitu wydatków na dany rok budżetowy.

2. Podstawą uruchamiania środków budżetowych będzie opracowany przez wyższe szkoły morskie plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1.

3. Środki budżetowe będą przekazywane w oparciu o przedłożony przez szkoły harmonogram.

4. Koszty, o których mowa w ust. 1, obejmują koszty bezpośrednio związane z realizacją zajęć wojskowych w studium wojskowym.

5. Koszty, o których mowa w ust. 1, składają się z:

1) kosztów związanych z uposażeniem i innymi należnościami pieniężnymi przysługującymi żołnierzom zawodowym pełniącym służbę na stanowiskach w studium wojskowym, określonych w § 16 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej (Dz. U. Nr 130, poz. 846, z 1998 r. Nr 127, poz. 841, z 1999 r. Nr 110, poz. 1258 oraz z 2001 r. Nr 50, poz. 515);

2) kosztów osobowych, w skład których wchodzą wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne należności pieniężne pracowników cywilnych zatrudnionych w studium wojskowym;

3) pozostałych kosztów obejmujących:

a) przedmioty i materiały administracyjno-biurowe,

b) usługi telekomunikacyjne i pocztowe,

c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

d) zakup materiałów i wyposażenia,

e) konserwację i naprawę sprzętu administracyjno-biurowego,

f) podróże służbowe i przejazdy miejscowe,

g) usługi transportowe,

h) zużycie energii elektrycznej, gazowej i cieplnej oraz wody,

i) usługi komunalne.

6. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wydatków poniesionych przez szkołę na remonty obiektów szkoły wykorzystywanych przez studium wojskowe.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.2)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217.

2)Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania kosztów związanych z utworzeniem i działalnością studiów wojskowych w wyższych szkołach morskich (Dz. U. Nr 188, poz. 1841), które utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »