| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ l SPORTU1)

z dnia 24 grudnia 2003 r.

w sprawie nadania statutu Polskiej Konfederacji Sportu

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o Polskiej Konfederacji Sportu (Dz. U. Nr 93, poz. 820 oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1849) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Polskiej Konfederacji Sportu nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.2)

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: w z. H. Kuzińska

 

1).Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Konfederacji Sportu (Dz. U. Nr 14, poz.141), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2003 r., na podstawie art. 2 ustawy z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o Polskiej Konfederacji Sportu (Dz. U. Nr 189, poz. 1849).

Załącznik 1. [STATUT POLSKIEJ KONFEDERACJI SPORTU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 24 grudnia 2003 r. (poz. 2323)

STATUT POLSKIEJ KONFEDERACJI SPORTU

§ 1. Szczegółowy zakres działania Polskiej Konfederacji Sportu, zwanej dalej „Konfederacją", obejmuje:

1) opracowywanie strategii i założeń do programu szkolenia zawodników kadry narodowej i olimpijskiej, w tym kadry olimpijskiej w kategorii młodzieżowej od osiemnastu do dwudziestu trzech lat i juniorów w ramach programów szkolenia młodzieży uprawiającej sport wyczynowo;

2) zatwierdzanie planów przygotowań zawodników, o których mowa w pkt 1, do udziału w letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich, w mistrzostwach świata i Europy oraz w imprezach międzynarodowych o podobnej randze, opracowanych przez polskie związki sportowe oraz stowarzyszenia i związki stowarzyszeń o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie sportu wyczynowego;

3) dofinansowywanie zgrupowań krajowych i zagranicznych, imprez krajowych, zagranicznych i mistrzowskich, badań diagnostycznych, wyposażenia w sprzęt sportowy i specjalistyczny, zakupu produktów leczniczych i suplementów diety, zatrudnienia trenerów, lekarzy i masażystów niezbędnych do przygotowania zawodników, o których mowa w pkt 1, oraz udziału w mistrzostwach świata i Europy oraz w imprezach międzynarodowych o podobnej randze zawodników kadry narodowej;

4) finansowanie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej;

5) opracowywanie i dofinansowywanie programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo uprawiającej sport wyczynowo;

6) dokonywanie analizy i oceny realizacji programów wymienionych w pkt 1 i 5 oraz rozliczanie środków finansowych wydatkowanych na zadania, o których mowa w pkt 3–5;

7) gromadzenie informacji o liczbie, stanie technicznym i rozmieszczeniu w kraju obiektów o szczególnym znaczeniu dla poszczególnych dyscyplin lub dziedzin sportu oraz dokonywanie analizy tych informacji;

8) przyjmowanie i rozpatrywanie propozycji ujęcia w programie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów o szczególnym znaczeniu dla sportu, składanych w szczególności przez polskie związki sportowe, akademie wychowania fizycznego, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego;

9) opracowywanie rocznych i wieloletnich programów rozwoju bazy o szczególnym znaczeniu dla sportu oraz przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu;

10) gromadzenie informacji o jednostkach organizacyjnych innych niż szkoły wyższe, prowadzących kursy specjalistyczne dla trenerów, instruktorów dyscypliny sportu i menedżerów sportu, o programach kursów i wykładowcach oraz dokonywanie analizy i oceny programów kursów;

11) zatwierdzanie programów kursów specjalistycznych dla trenerów, instruktorów dyscypliny sportu i menedżerów sportu prowadzonych przez jednostki organizacyjne niebędące szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli oraz składu kadry wykładowców;

12) inicjowanie i dofinansowywanie badań na rzecz sportu wyczynowego;

13) gromadzenie informacji o statutach, regulaminach sportowych, składzie władz oraz liczbie członków polskich związków sportowych;

14) gromadzenie informacji o organizacji lig zawodowych i uczestniczących w nich klubach;

15) gromadzenie informacji o statutach, regulaminach sportowych i składzie władz sportowych spółek akcyjnych;

16) wykonywanie innych zadań związanych z funkcjonowaniem, rozwojem i promocją sportu wyczynowego.

§ 2. W skład Konfederacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Biuro Prezesa;

2) Biuro Organizacji i Rozwoju Sportu;

3) Biuro Sportu Wyczynowego;

4) Biuro Marketingu Sportowego;

5) Biuro Ekonomiczno-Administracyjne;

6) Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

7) Audytor Wewnętrzny.

§ 3. 1. Rada Konfederacji, zwana dalej „Radą", obraduje na posiedzeniach.

2. Rada spośród swoich członków dokonuje wyboru przewodniczącego i zastępców przewodniczącego bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 18 członków Rady, w głosowaniu tajnym.

3. Odwołanie przewodniczącego i zastępców przewodniczącego następuje w trybie określonym w ust. 2.

§ 4. 1. Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie i kierowanie pracami Rady, w szczególności ustalanie tematyki i terminów posiedzeń, zawiadamianie o terminach posiedzeń, przewodniczenie obradom, a także reprezentowanie Rady wobec Prezesa Konfederacji.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego, zastępuje go wyznaczony zastępca.

§ 5. 1. Zwyczajne posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Nadzwyczajne posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący na wniosek co najmniej 10 członków Rady lub Prezesa Konfederacji.

3. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Rady powinno być doręczone członkom Rady wraz z porządkiem obrad i materiałami dotyczącymi tematyki posiedzenia, nie później niż na 14 dni przed terminem posiedzenia.

4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez przewodniczącego, które mogą brać udział w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 6. 1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 18 członków Rady; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos osoby przewodniczącej obradom.

3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały mogą być podejmowane tylko wówczas, gdy żaden z obecnych członków Rady nie zgłosi sprzeciwu.

4. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

5. Uchwały dotyczące opinii o kandydatach na stanowisko prezesa lub wiceprezesów Konfederacji zapadają w głosowaniu tajnym, chyba że na wniosek członka Rady Rada zarządzi głosowanie jawne.

§ 7. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca obradom i protokolant.

§ 8. 1. Rada może powoływać ze swego grona Prezydium Rady w składzie do 9 osób i powierzyć mu przygotowywanie dla Rady stanowisk, opinii i wniosków w zakresie zadań należących do Konfederacji.

2. Prezydium Rady zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

3. Obradami Prezydium Rady kieruje przewodniczący Rady lub wskazany przez niego zastępca.

§ 9. 1. Rada może powoływać ze swojego grona stałe lub doraźne zespoły problemowe w celu opracowywania projektów stanowisk lub opinii Rady, o których mowa w § 8 ust. 1.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący zespołu, powołany przez Radę.

3. Przewodniczący zespołu może powołać do składu zespołu specjalistów nie będących członkami Rady.

§ 10. Biuro Prezesa zapewnia administracyjno-biurową obsługę Rady.

§ 11. 1. Konfederacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach niezbędnych do realizacji jej zadań.

2. Zakres działalności gospodarczej Konfederacji może obejmować:

1) działalność wydawniczą;

2) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych;

3) organizowanie szkolenia i doskonalenia kadr kultury fizycznej;

4) organizowanie konferencji, zjazdów i kongresów;

5) działalność konsultacyjną.

3. Działalność gospodarcza może być prowadzona jedynie z wykorzystaniem posiadanej bazy materialnej i nie może powodować pogorszenia warunków realizacji zadań Konfederacji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »