REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 232 poz. 2333

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 24 grudnia 2003 r.

w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 68 ust. 13 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, póz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb wydawania lub cofania świadectw homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;

2) jednostki upoważnione do:

a) przeprowadzania badań homologacyjnych,

b) kontroli zgodności montażu z warunkami homologacji;

3) zakres i sposób przeprowadzania:

a) badań homologacyjnych.

b) kontroli zgodności montażu z warunkami homologacji;

4) wzory dokumentów związanych z homologacją sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

2. Rozporządzenie nie dotyczy producenta pojazdu, który w ramach homologacji typu pojazdu uzyskał potwierdzenie, że pojazd posiada instalację do zasilania gazem.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

2) elementach instalacji - rozumie się przez to części instalacji do zasilania gazem objęte obowiązkiem uzyskania oddzielnych homologacji zgodnie z Regulaminem nr 67 lub nr 110 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 104, póz. 1135 i 1136) - niezależnie od homologacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

§ 3.
1. Minister właściwy do spraw transportu, zwany dalej „ministrem", wydaje świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem na pisemny wniosek podmiotu dokonującego montażu instalacji, zwanego dalej „instalatorem".

2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1, instalator dołącza:

1) protokół i sprawozdanie z badań homologacyjnych;

2) wykaz stosowanych elementów instalacji do zasilania gazem;

3) wykaz zakładów montujących;

4) oryginały wzorów podpisów osób upoważnionych do wydawania wyciągów ze świadectwa homologacji, z podaniem zajmowanego przez te osoby stanowiska.

3. Montaż instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem w zakładach montujących instalatora musi odbywać się zgodnie z warunkami homologacji.

4. Każdy zakład instalatora w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa instalacji musi posiadać wieloskładnikowy analizator spalin i przyrząd do badania szczelności instalacji odpowiadający wymaganiom określonym w przepisach dotyczących wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

§ 4.
1. Minister wydaje świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, jeżeli w załączonych do wniosku protokole i sprawozdaniu z badań homologacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, potwierdzony został pozytywny wynik tych badań.

2. Minister odmawia wydania świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, jeżeli w załączonych do wniosku protokole i sprawozdaniu z badań homologacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, nie został potwierdzony pozytywny wynik tych badań lub brak jest któregokolwiek z tych dokumentów.

3. Jeżeli w czasie badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem stwierdzono, że instalacja może być używana z ograniczeniami, to ograniczenia te należy zawrzeć w wydanym świadectwie homologacji i w wyciągu ze świadectwa homologacji.

4. Wzór świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Instalator, który uzyskał świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, lub jego zakład montujący wydaje wyciąg ze świadectwa homologacji dla każdego pojazdu, w którym zamontował instalację do zasilania gazem.

2. Wzór wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Instalator prowadzi wykaz wydawanych wyciągów ze świadectw homologacji, w którym zamieszcza co najmniej informacje dotyczące:

1) daty wystawienia i numeru wyciągu;

2) nazwy i adresu zakładu montującego;

3) marki i cech identyfikacyjnych pojazdu;

4) numeru rejestracyjnego pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany.

§ 6.
1. Minister cofa świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, z zastrzeżeniem ust. 2, jeśli instalacja zamontowana w danym typie pojazdu wykonana została niezgodnie z warunkami określonymi w świadectwie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, co zostało stwierdzone w trakcie kontroli drogowej albo w trakcie badania technicznego lub wystawiony został wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, niepotwierdzający montażu tej instalacji w pojeździe.

2. Minister odstąpi od cofnięcia świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem w przypadku, gdy instalator usunie w terminie 14 dni od dnia cofnięcia świadectwa homologacji wszelkie niezgodności montażu z warunkami określonymi w świadectwie homologacji i podejmie niezbędne środki zapewniające dalszy montaż instalacji zgodnie z wydaną homologacją oraz zapewni prawidłowe wystawianie wyciągów ze świadectwa homologacji.

§ 7.
1. Do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem z warunkami homologacji upoważnia się Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie i Instytut Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach, zwane dalej „jednostkami badawczymi".

2. Jednostki badawcze przeprowadzają badania homologacyjne na pisemny wniosek instalatora, do którego dołącza on:

1) opis techniczny dla celów homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) instrukcję obsługi pojazdu z zamontowaną instalacją do zasilania gazowego;

3) dokumenty potwierdzające, że instalator i jego zakłady montujące posiadają przyrządy, o których mowa w § 3 ust. 4.

3. Na żądanie jednostki badawczej instalator przedstawia kopie świadectw homologacji na elementy instalacji.

4. Jednostki badawcze prowadzą dokumentację przeprowadzonych badań homologacyjnych, w której przechowuje się:

1) wnioski instalatora wraz z załącznikami;

2) protokoły z badań homologacyjnych;

3) sprawozdania z badań homologacyjnych;

4) protokoły z kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

§ 8.
1. Jednostka badawcza przeprowadza badania homologacyjne w zakresie i w sposób określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Po przeprowadzeniu badania homologacyjnego jednostka badawcza sporządza po trzy egzemplarze protokółu i sprawozdania z badania homologacyjnego, z czego jeden egzemplarz przechowuje w prowadzonej dokumentacji, o której mowa w § 7 ust. 4, a dwa egzemplarze wydaje instalatorowi.

3. Jednostka badawcza wydaje protokół wraz ze sprawozdaniem potwierdzającym pozytywny wynik badania homologacyjnego, jeżeli zamontowana w danym pojeździe instalacja spełnia wymagania określone w art. 68 ust. 2 i 4 ustawy oraz wymagania techniczne określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 9.
1. Kontrolę zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem z warunkami homologacji, zwaną dalej „kontrolą zgodności", przeprowadza się w sposób i zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

2. Z przeprowadzonej kontroli zgodności sporządza się protokół, w trzech egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz przeznaczony jest dla kontrolowanego, drugi przekazuje się ministrowi, a trzeci przechowywany jest w dokumentacji, o której mowa w § 7 ust. 4, prowadzonej przez jednostkę badawczą.

§ 10.
Świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem i elementów wyposażenia instalacji wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują swoją ważność.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.3)

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, póz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, póz. 165 i Nr 141, póz. 1359).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, póz. 1152, Nr 130, póz. 1190, Nr 137, póz. 1302, Nr 149, póz. 1451 i 1452, Nr 162, póz. 1568, Nr 200, póz. 1953 i Nr 210, póz. 2036.

3) Niniejsze rozporządzenie byto poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1999 r. w sprawie homologacji pojazdów (Dz. U. Nr 91, póz. 1039, z 2000 r. Nr 74, póz. 863 oraz z 2001 r. Nr 26, póz. 295), które na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129, póz.1444 i Nr 154, póz.1798, z 2002 r. Nr 216, póz. 1825 oraz z 2003 r. Nr 149, póz. 1452), w zakresie uregulowanym w niniejszym rozporządzeniu, traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie tego rozporządzenia.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra
 Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r.
 (póz. 2333)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4. [ZAKRES l SPOSÓB PRZEPROWADZANIA BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH]

Załącznik nr 4

ZAKRES l SPOSÓB PRZEPROWADZANIA BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH

OCENA WSTĘPNA

1. Badania homologacyjne sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem rozpoczyna się od sprawdzenia istniejących u instalatora warunków przedsięwzięć i procedur zapewniających montaż instalacji do zasilania gazem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Przed przystąpieniem do badań pojazdu(ów) jednostka badawcza zapoznaje się szczegółowo z dostarczoną przez instalatora dokumentacją techniczną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami technicznymi.

BADANIA HOMOLOGACYJNE

1. Jednostka badawcza sprawdza, czy wszystkie elementy instalacji do zasilania gazem posiadają stosowne homologacje.

2. Jednostka badawcza sprawdza, czy sposób zabudowy instalacji do zasilania gazem wykonany został zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

3. Jednostka badawcza przeprowadza badanie poziomu emisji zanieczyszczeń gazowych.

4. Z przeprowadzonych badań homologacyjnych jednostka badawcza sporządza protokół i sprawozdanie.

Załącznik 5. [WYMAGANIA TECHNICZNE OBOWIĄZUJĄCE W HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM]

Załącznik nr 5

WYMAGANIA TECHNICZNE OBOWIĄZUJĄCE W HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM

 

Lp.

Zagadnienie

Przepis cząstkowy

Stosowalność do pojazdów kategorii

1

 

Elementy instalacji do zasilania gazem płynnym

 

Regulamin nr 67 EKG ONZ

 

2

 

Elementy instalacji do zasilania gazem ziemnym sprężonym

 

Regulamin nr 1 10 EKG ONZ

M„M2,M3,N„N2,N3

3

 

Sposób zabudowy instalacji do zasilania gazem

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 

4

 

Emisja zanieczyszczeń gazowych

 

Regulamin nr 83 EKG ONZ*'

M,,N,

5

 

Emisja z silników o ZS

 

Regulamin nr 49 EKG ONZ**

M2,M3,N,,N2,N3

 

*) Stosuje się do pojazdów wyposażonych w układ ograniczania emisji spalin zawierający reaktor katalityczny i czujnik składu mieszanki (sonda lambda).

Załącznik 6. [SPOSÓB l ZAKRES PRZEPROWADZANIA KONTROLI ZGODNOŚCI MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM Z WARUNKAMI HOMOLOGACJI]

Załącznik nr 6

SPOSÓB l ZAKRES PRZEPROWADZANIA KONTROLI ZGODNOŚCI MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM Z WARUNKAMI HOMOLOGACJI

OCENA WSTĘPNA

1. Przed przeprowadzeniem kontroli zgodności montażu należy sprawdzić istnienie u instalatora zadowalających przedsięwzięć i procedur dla zapewnienia sposobu montażu instalacji do zasilania gazem z wydanym świadectwem homologacji.

2. Istnieje możliwość uznania akredytacji instalatora w zakresie spełnienia normy PN-EN ISO 9001:2001 (obejmującej wyrób(y) zgłoszone do homologacji) lub w zakresie równoważnej normy akredytacyjnej jako spełnienie wymagań ust. 1. Instalator powinien przedstawić szczegóły dotyczące takiej rejestracji i zobowiązać się do informowania o jakichkolwiek zmianach jej ważności lub zakresu.

ZGODNOŚĆ PRODUKCJI Z WARUNKAMI HOMOLOGACJI

1. Jednostka badawcza sprawdza dokumentację i sposoby kontroli montażu instalacji do zasilania pojazdów gazem.

2. Instalator powinien w szczególności:

1) zapewnić istnienie procedur dla skutecznej kontroli zgodności sposobu montażu instalacji do zasilania gazem z typem pojazdu określonym w homologacji;

2) mieć dostęp do aparatury badawczej niezbędnej do sprawdzania zgodności każdej instalacji do zasilania gazem z typem pojazdu określonym w homologacji;

3) zapewnić rejestrację wyników badań i dostępność dokumentów jednostce badawczej;

4) prowadzić analizę wyników każdego rodzaju badań w celu sprawdzenia i zapewnienia stabilności charakterystyk wyrobu, określając przy tym dopuszczalne odchyłki wykonawcze;

5) umożliwić w razie stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności wyników badania z obowiązującą normą pobranie następnej próbki i ponowne przeprowadzenie badania;

6) podejmować wszelkie niezbędne kroki w celu niezwłocznego przywrócenia zgodności montażu z warunkami homologacji.

3. Jednostka badawcza może w dowolnej chwili sprawdzać metody kontroli zgodności montażu instalacji do zasilania gazem stosowane w każdym zakładzie montującym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-12-31
  • Data wejścia w życie: 2004-01-01
  • Data obowiązywania: 2004-01-01
  • Dokument traci ważność: 2013-06-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA