REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 232 poz. 2342

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 78) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wzór sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 2, poz. 26).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Środowiska: w z. K. Szamałek

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).


Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 23 grudnia 2003 r. (poz. 2342)

infoRgrafika


infoRgrafika


Objaśnienia

W sprawozdaniu należy podawać odpowiednio z dokładnością do:

1) 1 kg – masę opakowań lub produktów;

2) 1 gr – wpłaconą opłatę produktową;

3) 0,01 % – osiągniętą wielkość odzysku i recyklingu w %.

Dział 1

1. Rodzaj opakowania lub produktu, z którego powstał odpad, oraz symbol PKWiU (kolumny 1 i 2) – należy podać zgodnie z rodzajami opakowań i produktów określonymi w załącznikach nr 1–3 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.). Symbole PKWiU służą wyłącznie identyfikacji kategorii opakowań i produktów przy ich kwalifikowaniu do poszczególnych rodzajów opakowań i produktów określonych w ustawie. Za odrębny rodzaj opakowania lub produktu należy traktować rodzaje opakowań i produktów, dla których stawki opłat produktowych określa, obowiązujące w danym roku rozliczeniowym, rozporządzenie w sprawie stawek opłat produktowych. Należy wymienić tylko te rodzaje opakowań i produktów, które zostały przez przedsiębiorcę wprowadzone na rynek, w kolejności ustalonej w załączniku nr 4 do ustawy i w rozporządzeniu w sprawie stawek opłat produktowych. Począwszy od sprawozdania sporządzanego za rok 2004, w kolumnie 2 nie należy wpisywać symboli PKWiU dla opakowań.

2. Jednostka miary (kolumna 3) – należy podać odpowiednio: sztuki dla urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, ogniw i baterii galwanicznych, lamp wyładowczych, akumulatorów niklowo-kadmowych oraz kilogramy dla opakowań, olejów smarowych i opon.

3. Wielkość wprowadzonych na rynek opakowań i produktów ogółem (kolumna 4) – dotyczy łącznej ilości lub masy wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów z podziałem na odrębne ich rodzaje, w danym roku sprawozdawczym.

4. Wielkość wprowadzonych na rynek opakowań i produktów podlegających obowiązkowi odzysku lub obowiązkowi recyklingu (kolumny 5 i 6) – należy podać ilość lub masę opakowań i produktów, która stanowi podstawę do wyliczenia wymaganego poziomu odzysku oraz poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. W kolumnach tych nie uwzględnia się opakowań i produktów, których wprowadzenie na rynek nie powoduje powstania obowiązku odzysku oraz obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych z nich powstających, na przykład: produkty w opakowaniach lub produkty importowane, które następnie zostały eksportowane; produkty w opakowaniach lub produkty eksportowane przez pośrednika. Począwszy od sprawozdania za rok 2004 nie uwzględnia się w tych kolumnach opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach Prawa farmaceutycznego, jeżeli powstające z nich odpady opakowaniowe są odpadami niebezpiecznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.) oraz palet drewnianych.

5. Odpady poddane odzyskowi i recyklingowi ogółem (kolumny 7 i 9) – należy podać łączne wielkości odpadów opakowaniowych i poużytkowych faktycznie przekazanych w danym roku sprawozdawczym do odzysku i recyklingu oraz uwzględnione w danym roku sprawozdawczym uzyskane w roku poprzednim wielkości przekraczające wymagany poziom odzysku i recyklingu odpadów, z podziałem na odrębne rodzaje opakowań i produktów, z których powstał odpad. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach przez odzysk rozumie się wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach, natomiast przez recykling rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.

6. Odpady faktycznie poddane odzyskowi i recyklingowi w roku sprawozdawczym (kolumny 8 i 10) – należy podać ilość lub masę faktycznie przekazanych, w danym roku sprawozdawczym, odpadów do odzysku i recyklingu z podziałem na odrębne rodzaje opakowań i produktów, z których powstał odpad.

7. Osiągnięta wielkość odzysku i recyklingu w % (kolumny 11 i 12) – należy wyliczyć na podstawie odpowiednio: wielkości odpadów opakowaniowych i poużytkowych poddanych w danym roku sprawozdawczym odzyskowi i recyklingowi (kolumny 7 i 9) oraz wielkości wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów podlegających obowiązkowi odzysku lub obowiązkowi recyklingu (kolumny 5 i 6) w danym roku sprawozdawczym, z podziałem na odrębne rodzaje opakowań i produktów, z których powstał odpad. Wielkość ta stanowi rzeczywiście osiągnięty procentowy poziom odzysku i recyklingu odpadów, również w przypadku przekroczenia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu określonego w obowiązującym w danym roku rozliczeniowym rozporządzeniu w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

8. Osiągnięta wielkość przekraczająca wymagany poziom odzysku i recyklingu (kolumny 13 i 14) – należy podać dodatnią różnicę, wyrażoną odpowiednio w kilogramach lub sztukach, pomiędzy osiągniętym a wymaganym poziomem odzysku i recyklingu określonym w obowiązującym w danym roku rozliczeniowym rozporządzeniu w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Dział 2

1. Liczba porządkowa (kolumna 0) – należy podać z działu 1 sprawozdania numer pozycji rodzaju opakowania lub produktu, dla której została wpłacona opłata produktowa.

2. Rodzaj opakowania lub produktu, z którego powstał odpad, oraz symbol PKWiU (kolumny 1 i 2) – należy podać zgodnie z rodzajami opakowań i produktów określonymi w załącznikach nr 1–3 do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Symbole PKWiU służą wyłącznie identyfikacji kategorii opakowań i produktów przy ich kwalifikowaniu do poszczególnych rodzajów opakowań i produktów określonych w ustawie. Za odrębny rodzaj opakowania lub produktu należy traktować rodzaje opakowań i produktów, dla których stawki opłat produktowych określa aktualne dla danego roku rozliczeniowego rozporządzenie w sprawie stawek opłat produktowych. Należy wymienić tylko te rodzaje opakowań i produktów, które zostały przez przedsiębiorcę wprowadzone na rynek, w kolejności ustalonej w załączniku nr 4 do ustawy. Począwszy od sprawozdania sporządzanego za rok 2004, w kolumnie 2 nie należy wpisywać symboli PKWiU dla opakowań.

3. Jednostka miary (kolumna 3) – należy podać odpowiednio: w sztukach dla urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, ogniw i baterii galwanicznych, lamp wyładowczych, akumulatorów niklowo-kadmowych oraz w kilogramach dla opakowań, olejów smarowych i opon.

4. Kwota wpłaconej opłaty produktowej (kolumny 4–6) – należy podać faktycznie wpłacone wielkości opłat produktowych do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy, z podziałem na odrębne rodzaje opakowań i produktów, z których powstał odpad.

5. Kwota wpłaconej zaległej opłaty produktowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz dodatkowej opłaty produktowej (kolumny 7–8) – należy podać odpowiednio: faktycznie wpłacone w danym roku sprawozdawczym, wielkości zaległych opłat produktowych wraz z odsetkami za zwłokę i dodatkowych opłat produktowych oraz oddzielnie odsetki za zwłokę, z uwzględnieniem podziału na odrębne rodzaje opakowań i produktów, z których powstał odpad.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-12-31
  • Data wejścia w życie: 2004-01-01
  • Data obowiązywania: 2004-01-01
  • Dokument traci ważność: 2006-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA