| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 84, poz. 909 i Nr 107, poz. 1178, z 2002 r. Nr 64, poz. 592 oraz z 2003 r. Nr 3, poz. 33) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 387,82 ha położone na terenach gmin: Krokowa, Gniewino, Tczew, Chojnice, Człuchów i Sztum oraz miast: Tczew, Kwidzyn, Starogard Gdański i Malbork."

2) w § 3 ust.1–3 otrzymują brzmienie:

„1. W przypadku korzystania przez przedsiębiorcę z tytułu realizacji nowej inwestycji ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych", lub na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176, z późn. zm.3)), zwanej dalej „ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych", zwolnienie stanowi pomoc regionalną udzielaną w celu wspierania nowych inwestycji, w rozumieniu art. 7 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177, z późn. zm.4)).

2. Wielkość pomocy regionalnej, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn maksymalnej intensywności pomocy ustalonej dla danego obszaru i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 186, poz. 1544).

3. Kosztami, o których mowa w ust. 2, są wydatki inwestycyjne określone w § 6 ust. 1."

3) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W przypadku korzystania przez przedsiębiorcę ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy, zwolnienie stanowi pomoc regionalną udzielaną w celu wspierania tworzenia nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją, w rozumieniu art. 7 pkt 12 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

2. Wielkość pomocy regionalnej, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn maksymalnej intensywności pomocy ustalonej na danym obszarze, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców, i ponoszonych przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto pracowników, powiększonych o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem."

4) w § 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub spłatę ich wartości określoną w umowie leasingu, najmu lub dzierżawy, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, pod warunkiem zaliczenia ich – zgodnie z odrębnymi przepisami – do składników majątku podatnika,"

5) szczegółowy opis granic i terenu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stanowiący załącznik do rozporządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Prowadzenie działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu lub ponoszenie wydatków inwestycyjnych – na terenie włączonym do strefy:

1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie połączenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Tczew" i Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Żarnowiec" w specjalną strefę ekonomiczną pod nazwą „Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna" (Dz. U. Nr 107, poz. 1178),

2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 3, poz. 33) oraz

3) niniejszym rozporządzeniem

– nie stanowi podstawy do zwiększenia dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej w stosunku do wielkości tej pomocy otrzymywanej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub ponoszenia wydatków inwestycyjnych na terenie strefy określonym przed dokonaniem zmian rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie połączenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Tczew" i Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Żarnowiec" w specjalną strefę ekonomiczną pod nazwą „Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna" (Dz. U. Nr 84, poz. 909).

2. Ustalając wielkość dochodu zwolnionego od podatku dochodowego dla przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie połączenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Tczew" i Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Żarnowiec" w specjalną strefę ekonomiczną pod nazwą „Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna", nie wlicza się dochodu osiągniętego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach włączonych do strefy rozporządzeniami wymienionymi w ust. 1.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 188, poz. 1840.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 127, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1537, Nr 188, poz. 1840 i Nr 189, poz. 1850 i Nr 28, poz. 2261.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 16 grudnia 2003 r. (poz. 9)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

1. Teren ŻARNOWIEC l zlokalizowany w gminie Krokowa oraz w gminie Gniewino

Teren zlokalizowany jest na działkach ewidencyjnych położonych w obrębach Kartoszyno i Nadole określony linią graniczną, która biegnie od pkt 1 położonego na granicy działek ewidencyjnych 104/2 i 128/2 (pobocze drogi Tyłowo – Lubkowo) linią łamaną przez pkt 2 do pkt 3 w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 104/2. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 4 po granicy działek 104/2 i 199/47 i dalej skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt 5 po granicy działki 199/39. Od pkt 5 granica skręca w kierunku północno-zachodnim, biegnąc linią łamaną przez pkt 6 do pkt 7 po granicy działki 206 (pobocze drogi Tyłowo – Lubkowo). Od pkt 7 granica biegnie linią łamaną przez pkt 8 do pkt 9 w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 205 (droga Tyłowo – Lubkowo). Od pkt 9 granica biegnie linią łamaną do pkt 10 w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 205 i następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 11 po granicy działki 205. Od pkt 11 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 12 po granicy działki 205. Od pkt 12 granica biegnie linią łamaną przez pkt 13 do pkt 14 w kierunku północno-zachodnim po granicy działek 199/133 i następnie skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt 15, biegnąc po granicy działki 199/133. Od pkt 15 granica biegnie linią łamaną przez pkt 16, 17, 18 do pkt 19 w kierunku północno-zachodnim po granicy działek 199/133, 199/30, 199/81, 199/83 i 199/94. Od pkt 19 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 20 po granicy działki 199/124 i dalej linią łamaną przez pkt 21 do pkt 22 w kierunku północno-zachodnim po granicy działek 199/124 i 199/123. Od pkt 22 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną przez pkt 23 do pkt 24 po granicy działek 199/123, 293/34 i 293/19. Od pkt 24 granica biegnie linią łamaną przez pkt 25 do pkt 26 w kierunku południowym po granicy działek 293/19 i 293/37 i następnie skręca w kierunku wschodnim, biegnąc po granicy działki 293/37 linią łamaną przez pkt 27 do pkt 28. Od pkt 28 granica biegnie w kierunku południowym linią łamaną przez pkt 29 po granicy działki 293/37 do pkt 30, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy działki 293/7 do pkt 31. Od pkt 31 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 293/8 do pkt 32, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie po granicy działki 293/8 do pkt 33. Od pkt 33 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek 293/8, 293/11 do pkt 34, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie po granicy działek 293/22, 199/30 do pkt 35. Od pkt 35 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/57 przez pkt 36 do pkt 37, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy działki 200 do pkt 38. Od pkt 38 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek 200, 199/115 do pkt 39, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy działek 199/119, 293/23 do pkt 40. Od pkt 40 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek 293/24 i 293/25 do pkt 41, a następnie skręca w kierunku południowym i biegnie po granicy działki 199/141 do pkt 42. Od pkt 42 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/140 do pkt 43, a następnie skręca w kierunku północnym i biegnie linią łamaną po granicy działki 199/141 do pkt 44. Od pkt 44 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 207 (droga do Czymanowa) linią łamaną przez pkt 45, 46, 47 do pkt 48. Od pkt 48 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek 35/8 i 207 linią łamaną przez pkt 49 do pkt 50, a następnie skręca w kierunku południowym linią łamaną po granicy działki 207 (droga do Czymanowa) do pkt 51. Od pkt 51 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 199/70 do pkt 52, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy działki 199/70 do pkt 53. Od pkt 53 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 199/70 do pkt 54, a następnie skręca w kierunku południowym i biegnie po granicy działki 199/71 linią łamaną przez pkt 55 do pkt 56. Od pkt 56 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 199/133 do pkt 58, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po granicy działki 199/133 do pkt 59 i skręca w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/133 przez pkt 60 do pkt 61. Od pkt 61 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 199/69 do pkt 62, a następnie biegnie linią łamaną po granicy działek 201/2, 202/2, 203/2, 199/45, 102/4 i 199/47 przez pkt 63, 64, 65, 66, do pkt 67. Od pkt 67 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/47 do pkt 68, a następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie po granicy działki 199/48 do pkt 69. Od pkt 69 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 104/2 do pkt 70, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie po granicy działki 104/2 do pkt 1.

2. Teren ŻARNOWIEC II zlokalizowany w gminie Krokowa

Teren zlokalizowany jest na działkach położonych w obrębie Kartoszyno, określony linią graniczną, która biegnie od pkt 1 leżącego na granicy działek 198/23, 198/22 i 205 w kierunku północno-zachodnim do pkt 2 po granicy działki 205 (droga Tyłowo – Lubkowo) i następnie skręca w kierunku zachodnim do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 4 po granicy działek 205 i 19/3 i następnie biegnie linią łamaną przez pkt 5 w kierunku północno-zachodnim do pkt 6 wzdłuż granicy działki 204. Od pkt 6 granica biegnie linią łamaną przez pkt 7, 8 do pkt 9 w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 204 (droga Tyłowo – Lubkowo). Od pkt 9 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 10 po granicy działki 198/11 i następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim do pkt 11 po granicy działki 198/11. Od pkt 11 granica biegnie linią łamaną przez pkt 12 do pkt 13 w kierunku południowym po granicy działki 198/11 i następnie skręca w kierunku wschodnim do pkt 14, biegnąc po granicy działki 198/26. Od pkt 14 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim linią łamaną przez pkt 15, 16, 17 do pkt 18 granicą działek 198/26 i 198/24 i następnie biegnie w kierunku wschodnim do pkt 19 po granicy działki 198/2. Od pkt 19 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 20 po granicy działki 198/2 i następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną przez pkt 21 do pkt 22 granicą działek 198/2 i 198/25. Od pkt 22 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 23 granicą działki 198/22 i następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim do pkt 1 po granicy działki 198/22.

3. Teren ROKITKI l zlokalizowany w mieście Tczew i gminie Tczew

Teren zlokalizowany jest na działkach ewidencyjnych położonych w obrębach:

– dla terenów miasta Tczew – obręb 5,

– dla terenów gminy Tczew – obręb Rokitki,

określony linią graniczną, która biegnie od pkt 1 położonego na granicy działek 117/6, 119, 120/5 w kierunku północno-zachodnim po granicy działek 117/6, 117/7, 117/10, 117/9 do pkt 2. Od pkt 2 biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 117/9 do pkt 3, a następnie, przecinając polną drogę oznaczoną jako działka 116/2, w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 111 linią łamaną przez pkt 4, 5 do pkt 6. Od pkt 6 biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 112/2 do pkt 7, następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie po granicy działki 112/2 do pkt 8. Od pkt 8 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie po granicy działki 112/2 do pkt 9 i dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działek 112/4, 109/1, 109/3, 109/4 do pkt 10 położonego na styku obrębów ewidencyjnych – miasto Tczew i gmina Tczew. Od pkt 10 granica biegnie wzdłuż granicy działek 23/30, 23/25, 23/24 i 23/23 do pkt 11. Od pkt 11 biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek 23/23 i 21/23 do pkt 12, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek 23/23, 23/24, 23/25, 23/30 do pkt 13. Od pkt 13 biegnie linią łamaną przez pkt 14 i 15 wzdłuż granicy działek 23/30 i 23/29 do pkt 16. Od pkt 16 biegnie przecinając linię styku obrębów ewidencyjnych wzdłuż granicy działek 23/21 i 112/4 do pkt 17. Od pkt 17 biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy działek 112/4, 116/5, 117/15, 117/9, 117/10 do pkt 18. Od pkt 18 biegnie linią łamaną w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż działki 117/11 (ul. Skarszewska) przez pkt 19 do pkt 20. Od pkt 20 biegnie w kierunku zachodnim linią łamaną przez pkt 21 wzdłuż granicy działek 117/2 i 117/6 do pkt 1.

4. Teren ROKITKI II zlokalizowany w mieście Tczew i gminie Tczew – wieś Rokitki

Teren zlokalizowany jest na działkach ewidencyjnych położonych w obrębach:

– dla terenów miasta Tczew – obręb 5,

– dla terenów gminy Tczew – obręb Rokitki,

określony linią graniczną, która biegnie od pkt 1 leżącego na styku działek 118, 117/4 i 117/11 linią łamaną przez pkt 2 i 3 w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 117/11 (ul. Skarszewska), przecinając linię styku obrębów do pkt 4. Od pkt 4 biegnie linią łamaną poprzez pkt 5 w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działek 165/16 i 23/28 do pkt 6. Od pkt 6 biegnie linią łamaną przez pkt 7 po granicy działki 23/28 do pkt 8. Od pkt 8 biegnie w kierunku południowo-wschodnim linią łamaną przez pkt 9 wzdłuż granicy działek 23/28 i 165/16 do pkt 10. Od pkt 10 biegnie linią łamaną przez pkt 11 wzdłuż granicy działki 165/9 do pkt 12, a następnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działek 165/9, 165/7, 165/6, 117/4, przecinając linię styku obrębów ewidencyjnych do pkt 1.

5. Teren CZATKOWY l zlokalizowany w mieście Tczew

Teren zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej położonej w obrębie 2 określony linią graniczną, która biegnie od pkt 1 położonego u zbiegu granic działek 10/2, 8/1 i 3 w kierunku północno-zachodnim po granicy działki nr 3 do pkt 2, a następnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 3. Od pkt 3 biegnie po granicy działki nr 3 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 4 i następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 10/2 (ul. Malinowska) do pkt 1.

6. Teren CZATKOWY II zlokalizowany w mieście Tczew

Teren zlokalizowany jest na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie 2 określony linią graniczną, która biegnie od pkt 1 położonego na granicy działki ewidencyjnej 14/3 i 14/1 linią łamaną przez pkt 2, 3, 4 w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki ewidencyjnej 10/2 (ul. Malinowska) do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie wzdłuż granicy działek 10/3 i 10/7 do pkt 6. Od pkt 6 biegnie po granicy działki 10/7 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 7. Od pkt 7 biegnie po granicy działek 10/4 i 10/7 do pkt 8. Od pkt 8 biegnie po granicy działki 10/7 w kierunku północno-zachodnim do pkt 9. Od pkt 9 biegnie po granicy działek 4/6 i 10/7 do pkt 10. Od pkt 10 biegnie po granicy działek 10/7 i 10/5 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 11, a następnie wzdłuż granicy działek 10/5 i 10/7 w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 12 do pkt 13. Od pkt 13 biegnie wzdłuż działek 10/7 i 10/6 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 14 i dalej po granicy działki 10/6 linią łamaną przez pkt 15, 16, 17, 18, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 19. Od pkt 19 biegnie granicą działki 6/7 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 20 i dalej w kierunku wschodnim do pkt 21. Od pkt 21 biegnie granicą działki 10/8 linią łamaną przez pkt 22 i 23 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 24 i następnie granicą działki 18/7 linią łamaną przez pkt 25 i 26 w kierunku południowo-zachodnim do pkt 27. Od pkt 27 biegnie granicą działki 18/6 w kierunku południowym do pkt 28 i dalej w kierunku wschodnim do pkt 29. Od pkt 29 biegnie granicą działki 19/4 w kierunku południowym do pkt 30 i następnie linią łamaną przez pkt 31 po granicy działek 10/11 i 10/12 do pkt 32. Od pkt 32 biegnie po granicy działek 10/15, 10/16 i 10/17 w kierunku południowo-zachodnim do pkt 33, a następnie w kierunku północno-zachodnim granicą działki 10/17 do pkt 34. Od pkt 34 biegnie po granicy działek 10/17 i 10/14 linią łamaną przez pkt 35 w kierunku północno-wschodnim do pkt 36, a następnie po granicy działek 10/8 i 14/1 linią łamaną przez pkt 37 w kierunku północno-zachodnim do pkt 1.

7. Teren KWIDZYN l zlokalizowany w mieście Kwidzyn

Teren zlokalizowany jest na działkach położonych w obrębach: 14, 16 i 17. Teren przedzielony jest linią kolejową biegnącą od dworca kolejowego w Kwidzynie do INTERNATIONAL PAPER – KWIDZYN S.A. Określony jest linią graniczną, która biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działki 24/10 z działką 24/9. Dalej granica biegnie na południe linią łamaną wzdłuż działki 24/10 do pkt 2 położonego na styku działki 24/10 z działką 24/11 i dalej do pkt 3 położonego na styku działki 24/11 z działką 24/12. Od pkt 3 biegnie granicą działki 24/12 poprzez pkt 4 do pkt 5 położonego na styku działki 24/12 z działką 25 i dalej wzdłuż granicy działki 24/11 poprzez pkt 6 i 7 do pkt 8 położonego na styku działki 3/27 z działką 24/10. Od pkt 8 biegnie po granicy działki 24/10 w kierunku północno-zachodnim do pkt 9 położonego na styku działek 3/27 z działką 24/17 i dalej po granicy działki 24/17 poprzez pkt 10 do pkt 11 położonego na styku granic działki 24/20 z działką 24/19. Od pkt 11 biegnie po granicy działki 24/20 w kierunku południowo-zachodnim do pkt 12 i dalej granicą działki 24/15 poprzez pkt 13, 14, 15 do pkt 16 położonego na styku działki 3/29 z działką 5/45 (ul. Lotnicza) i dalej wzdłuż ul. Lotniczej w kierunku północno-zachodnim do pkt 17. Od pkt 17 biegnie po granicy działki 24/15 w kierunku północno-zachodnim poprzez pkt: 18 i 19 do pkt 20, położonego na styku działki 24/15 z działką 24/19 i dalej wzdłuż granicy działki 24/19 do pkt 21 położonego na styku działki 24/19 z działką 24/14. Od pkt 21 wzdłuż granic działek 24/19, 24/17 i 24/10 biegnie w kierunku północno-wschodnim poprzez pkt 22 i 23 do wyjściowego pkt 1.

Po drugiej stronie linii kolejowej do INTERNATIONAL PAPER – KWIDZYN S.A., począwszy od pkt 24, granica biegnie w kierunku wschodnim do pkt 25 położonego na styku działki 3/58 z działką 2/8 (nieczynny tor kolejowy do Kisielic) i dalej południową stroną torów poprzez pkt 26 i 27 do pkt 28 położonego przy ul. Zielnej na styku działki 3/58 z działką 3/68 i dalej zachodnią stroną ulicy granica biegnie w kierunku południowym do pkt 29 położonego na styku działki 3/58 z działką 3/35. Od pkt 29 biegnie w linii łamanej do pkt 30 położonego na styku działki 3/66 z działką 3/47 i dalej po granicy działek 3/47 i 3/49 w kierunku południowym do pkt 31 położonego przy ul. Zielnej na styku działki 3/49 z działką 3/50. Od pkt 31 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 32 i dalej w kierunku zachodnim do pkt 33 położonego na styku działki 3/66 z działką 3/43, gdzie skręca w kierunku południowym i biegnie poprzez pkt 34 do pkt 35 i dalej w kierunku zachodnim do pkt 36 położonego na styku działki 3/45 z działką 3/51. Od pkt 36 granica biegnie wzdłuż działki 3/51 w kierunku południowym poprzez pkt 37, 38 i 39 do pkt 40 położonego przy torze kolejowym do INTERNATIONAL PAPER – KWIDZYN S.A. na styku działki 3/51 z działką 3/42. Od pkt 40 granica biegnie wschodnią stroną toru kolejowego wzdłuż działki 3/21 w kierunku północnym poprzez pkt 41, 42 i 43 do wyjściowego pkt 24.

Z terenu KWIDZYN wyłączone są działki o numerach ewidencyjnych 3/59, 3/60 i 3/65 położone wewnątrz opisanego obszaru, których granica biegnie, począwszy od pkt 44 położonego na styku działki 3/64 z działką 3/65, w kierunku północnym wzdłuż działki 3/64 do pkt 45 położonego na styku działki 3/64 z działką 3/59 i dalej w kierunku wschodnim po łuku krawężnika do pkt 46. Od pkt 46 granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż działki 3/60 i 3/65 do pkt 47 położonego na styku działki 3/65 z działką 3/66 i dalej w kierunku zachodnim do wyjściowego pkt 44.

8. Teren KWIDZYN II zlokalizowany w mieście Kwidzyn

Teren zlokalizowany jest na działkach położonych w obrębie 20, określony linią graniczną, która biegnie od pkt 1, położonego w narożniku działek 55 i 56/1 w kierunku południowym, po granicy działek 55 i 57 do pkt 2, następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i po granicy z działkami 3/2 i 79 biegnie do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północnym linią prostą po granicy działki 53/6 do pkt 4, a następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie po granicy działki 56/2 do pkt 1.

9. Teren KWIDZYN III zlokalizowany w mieście Kwidzyn

Teren zlokalizowany jest na działkach położonych w obrębie 20, określony linią graniczną, która biegnie od pkt 1 położonego na granicy działek 53/6 i 78/3 w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek 53/6, 80 do pkt 2 i dalej skręca w kierunku południowym po granicy działki 81 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim linią łamaną przez pkt 4 do pkt 5 po granicy działki 78/8, a następnie skręca w kierunku południowym do pkt 6 po granicy działki 78/8. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 7, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy działki 78/8 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 78/8 do pkt 9, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie po granicy działki 78/8 do pkt 10. Od pkt 10 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 11, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie po granicy działki 78/8 do pkt 1.

10. Teren KWIDZYN IV zlokalizowany w mieście Kwidzyn

Teren zlokalizowany jest na działkach położonych w obrębie 20, określony linią graniczną, która biegnie od pkt 1 położonego na granicy działek 78/8 i 78/5 w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 2, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie linią łamaną po granicy działki 78/8 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 78/8 do pkt 4, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po granicy działek 78/8 i 88/2 przez pkt 5 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 88/2 do pkt 7, a następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie po granicy działki 88/2 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku północnym linią łamaną po granicy działki 88/2 do pkt 9, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną przez pkt 10 po granicy działek 88/2 i 89/4 do pkt 11. Od pkt 11 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim linią łamaną przez pkt 12, 13 po granicy działek 89/4, 131/2 i 89/2 do pkt 14, a następnie skręca w kierunku północnym po granicy działki 89/2 do pkt 15. Od pkt 15 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 89/2 do pkt 16, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie po granicy działki 89/2 do pkt 17. Od pkt 17 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim linią łamaną po granicy działki 89/2 do pkt 18, a następnie skręca w kierunku północnym i biegnie linią łamaną przez pkt 19 po granicy działki 89/2 i 78/8 do pkt 20. Od pkt 20 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek 78/8, 88/4, do pkt 21, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie po granicy działki 88/4 do pkt 22. Od pkt 22 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 88/4 do pkt 23, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 88/4 do pkt 24. Od pkt 24 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim linią łamaną po granicy działek 88/4 i 78/8 do pkt 25, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie po granicy działki 78/8 do pkt 26 i dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 1.

11. Teren STAROGARD l zlokalizowany w mieście Starogard Gdański

Teren zlokalizowany jest na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie 24, określony linią graniczną, która biegnie od pkt 1 położonego na granicy działki 83/5 w rejonie skrzyżowania ulic Pelplińskiej i Pomorskiej w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki 83/5 do pkt 2. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy działki 83/5 do pkt 3, a następnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działek 82/4, 82/6, 82/7, 82/8, 85 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku północnym do pkt 5 po granicy działki 69/3, a następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 6 po granicy działek 69/3, 68, 67. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działek 66, 64, 65, 61, 60, 57 i 56 do pkt 7, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po granicy działek 56, 54, 51, 50, 45, 44 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku południowym przez pkt 9 i 10 po granicy działek 44, 43, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25/1, 25/2, 24/5, 24/3, 24/6, do pkt 11. Od pkt 11 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 24/6 do pkt 12, a następnie skręca w kierunku południowym i biegnie po granicy działki 76/1 do pkt 13. Od pkt 13 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 76/1, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie po granicy działek 76/1, 24/5, 25/2 do pkt 15. Od pkt 15 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działek 75/2, 86/3 do pkt 16, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy działki 86/2 do pkt 17. Od pkt 17 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim krzywą łamaną przez pkt 18, 19 i 20 po granicy działek 86/2, 86/1, 86/3, 72, 81/7, 81/6, 81/3, 81/2, 83/3, 83/1 do pkt 1.

12. Teren STAROGARD II zlokalizowany w mieście Starogard Gdański

Teren zlokalizowany jest na działkach położonych w obrębie 24 i 25, określony linią graniczną, która biegnie od pkt 1 położonego na styku działek 10, 21/1 i 21/2 (ul. Jabłowska) w kierunku wschodnim do pkt 2 po granicy działki 10, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt 3 po granicy działki 3/15. Od pkt3 granica biegnie w kierunku wschodnim do pkt 4 po granicy działki 3/15, następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po granicy działki 3/19 do pkt 5. Od pkt 5 biegnie w kierunku południowym po granicy działki 3/19 do pkt 6, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy działki 3/19 do pkt 7 leżącego na granicy działek 3/14, 3/15, 3/19 i 3/21. Od pkt 7 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 3/15 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie do pkt 9 w kierunku południowo-zachodnim, a następnie skręca w kierunku południowym do pkt 10 po granicy działki 3/20. Od pkt 10 granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie po granicy działek 3/20, 3/16 i 3/15 do pkt 11. Od pkt 11 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 3/15 do pkt 12, a następnie skręca w kierunku zachodnim i biegnie po granicy działki 17/1 do pkt 13. Od pkt 13 granica biegnie wzdłuż granicy działek 21/3 i 21/2 (ul. Jabłowska) do pkt 1.

13. Teren CZŁUCHÓW zlokalizowany w gminie Człuchów

Teren zlokalizowany jest na działkach w obrębie Rychnowy, określony linią graniczną, która biegnie od pkt 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 425/1 w kierunku wschodnim, równolegle do drogi krajowej nr 22 do pkt 2 znajdującego się na granicy działek 425/2 i 424. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 424 do pkt 3 położonego na granicy z drogą krajową nr 22. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 427 (droga krajowa nr 22) do pkt 4, a następnie skręca w kierunku północnym i biegnie po granicy działki 425/1 do pkt 1.

14. Teren CHOJNICE zlokalizowany w gminie Chojnice

Teren zlokalizowany jest na działkach w obrębie Nieżychowice, określony linią graniczną, która biegnie od pkt 1 położonego na granicy działek 173/75,173/73 w kierunku południowym po granicy działki 173/73 do pkt 2, a następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie linią łamaną przez pkt 3 po granicy działki 173/73 do pkt 4. Od pkt 4 granica skręca w kierunku południowym i biegnie po granicy działki 173/73 do pkt 5, a następnie biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 173/73 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 173/73 do pkt 7, a następnie skręca w kierunku zachodnim i biegnie po granicy działki 173/73 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 173/75 do pkt 9, a następnie skręca w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną przez pkt 10 po granicy działki 173/75 do pkt 1.

15. Teren MALBORK l zlokalizowany w mieście Malbork

Teren zlokalizowany jest na działkach w obrębie 5, określony linią graniczną, która biegnie od pkt 1 położonego na granicy działek 126/3, 126/2 i 7/16 w kierunku południowym do pkt 2 po granicy działki 7/16. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działek 7/16, 7/15 do pkt 3, a następnie skręca w kierunku południowym po granicy działki 7/13 do pkt 4. Od pkt 4 biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 7/13 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 6 po granicy działki 7/3, a następnie skręca w kierunku wschodnim do pkt 7 po granicy działki 7/3. Od pkt 7 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 8 po granicy działki 8/2 (ul. Daleka), a następnie skręca w kierunku zachodnim do pkt 9 i biegnie po granicy działki 126/1. Od pkt 9 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim linią łamaną przez pkt 10 do pkt 11 po granicy działki 126/1. Od pkt 11 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim do pkt 12 i biegnie po granicy działki 7/5, a następnie skręca w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną przez pkt 13 do pkt 14 po granicy działki 7/11 (bocznica kolejowa). Od pkt 14 granica biegnie w kierunku północnym linią łamaną przez pkt 15 do pkt 16 po granicy działki 126/2. Od pkt 16 granica biegnie w kierunku północnym linią łamaną przez pkt 17 po granicy działki 126/2 do pkt 18, a następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie linią łamaną przez pkt 19 po granicy działki 126/2 do pkt 1.

16. Teren MALBORK II zlokalizowany w mieście Malbork

Teren zlokalizowany jest na działkach w obrębie 5, określony linią graniczną, która biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek 7/11, 7/9, 7/8, linią łamaną przez pkt 2 do pkt 3 w kierunku wschodnim po granicy działek 7/11 i 7/5 (bocznica kolejowa), a następnie skręca w kierunku południowym i biegnie po granicy działki 7/5, do pkt 4. Od pkt 4 granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie po granicy działki 7/5 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 7/8 do pkt 1.

17. Teren SZTUM zlokalizowany w gminie Sztum

Teren zlokalizowany jest na działkach w obrębie Koniecwałd, określony linią graniczną, która biegnie od pkt 1 położonego na granicy działek 214/11, 209 i 214/10 w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 214/11 do pkt 2. Od pkt 2 biegnie w kierunku południowo-zachodnim linią łamaną poprzez pkt 3 do pkt 4 po granicy działek 215/1, 215/2, 215/6. Od pkt 4 granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią łamaną przez pkt 5 i 6 do pkt 7 po granicy działki 214/8. Następnie granica skręca w kierunku północno-wschodnim i dalej biegnie po granicy działki 214/8 do pkt 8. Od pkt 8 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie po granicy działki 214/8 do pkt 9 leżącego na granicy działek 214/8 i 214/10. Następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po granicy działki 214/10 do pkt 10. Następnie granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie po granicy działki 214/10 do pkt 11. Od pkt 11 biegnie w kierunku południowo-wschodnim linią łamaną przez pkt 12 do pkt 13 po granicy działki 214/10. Od pkt 13 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy działki 214/10 do pkt 14, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po granicy działki 214/10 do pkt 15. Następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie po granicy działki 214/10 linią łamaną przez pkt 16 do pkt 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »