REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 4 poz. 27

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 grudnia 2003 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach i zakładach wzajemnych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 127),

2) ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 98, poz. 472),

3) ustawą z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496),

4) ustawą z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 621),

5) ustawą z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 80, poz. 503),

6) ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),

7) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926)

– ujętych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 11 maja 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 102, poz. 650),

8) obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1998 r. o sprostowaniu błędu (Dz. U. Nr 145, poz. 946),

9) ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014),

10) ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 160, poz. 1061),

11) ustawą z dnia 20 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 9, poz. 117),

12) ustawą z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 816),

13) ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 63, poz. 641 oraz z 2002 r. Nr 32. poz. 299 i Nr 180, poz. 1500),

14) ustawą z dnia 11 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. Nr 84, poz. 908),

15) ustawą z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230, poz. 1923),

16) ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 774),

17) ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 19 grudnia 2003 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 53–61 i art. 63 i 64 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 i z 1997 r. Nr 80, poz. 503), które stanowią:

„Art. 53. W ustawie karnej skarbowej z dnia 26 października 1971 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 86, poz. 503, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 107, poz. 458 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85) przepisy działu II rozdziału 4 otrzymują brzmienie:

„Rozdział 4

Przestępstwa w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych

Art. 117. § 1. Kto prowadzi działalność w zakresie gier losowych lub zakładów wzajemnych bez wymaganego zezwolenia lub w działalności takiej pośredniczy – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 lub grzywny do 1.500.000.000 zł albo obu tym karom łącznie.

§ 2. W wypadku określonym w § 1 podlegają przepadkowi stanowiące przedmiot przestępstwa skarbowego dokumenty i urządzenia gry losowej lub zakładu wzajemnego oraz wygrane, które na podstawie tych dokumentów przypadają grającym, a także pieniądze uzyskane ze sprzedaży udziału w grze i wpłaconych stawek.

Art. 118. Kto urządza bez wymaganego zezwolenia loterię fantową lub grę bingo fantowe, podlega karze grzywny do 100.000.000 złotych.

Art. 119, § 1. Kto uczestniczy w grach losowych i zakładach wzajemnych urządzanych bez wymaganego zezwolenia, podlega karze grzywny do 50.000.000 złotych.

§ 2. Art. 117 § 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 120. Kto urządza grę losową lub zakład wzajemny niezgodnie z przepisami o grach losowych i zakładach wzajemnych lub z regulaminem gry lub zakładu wzajemnego, podlega karze grzywny do 500.000.000 złotych.

Art. 121. Kto nie będąc do tego uprawniony z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej trudni się sprzedażą losów lub innych dowodów udziału w grze losowej lub zakładzie wzajemnym, podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny do 20.000.000 złotych albo obu tym karom łącznie”.

Art. 54. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz. U. Nr 21, poz. 86 i Nr 40, poz. 174) w art. 17 w ust. 1 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) dochody z tytułu prowadzenia loterii fantowych i gry bingo fantowe na podstawie zezwolenia wydanego na mocy odrębnych przepisów.”

Art. 55. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 i Nr 100, poz. 442 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86) w art. 21 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wygrane w grach losowych i zakładach wzajemnych urządzanych przez uprawniony podmiot,”

2) w pkt 36 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 37 w brzmieniu:

„37) dochody z tytułu urządzania loterii fantowych i gry bingo fantowe na podstawie zezwolenia wydanego na mocy odrębnych przepisów.”

Art. 56. W ustawie z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 45, poz. 289, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1987 r. Nr 3, poz. 18 i Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 16, poz. 112 i Nr 19, poz. 132, z 1990 r. Nr 14, poz. 88 oraz z 1991 r. Nr 94, poz. 421 i Nr 100, poz. 442) w art. 2 pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością podmiotów urządzających i prowadzących gry losowe i zakłady wzajemne,”.

Art. 57. 1. Zezwolenia udzielone na podstawie ustawy z dnia 20 maja 1976 r. o grach losowych i totalizatorach (Dz. U. Nr 19, poz. 122 i z 1982 r. Nr 7, poz. 54) wygasają w terminach określonych w ust. 2, z tym że do warunków urządzania i zasad prowadzenia działalności określonej w tych zezwoleniach stosuje się przepisy niniejszej ustawy.

2. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, wygasają:

1) zezwolenia udzielone spółkom z udziałem zagranicznym – z dniem wejścia w życie ustawy,

2) zezwolenia udzielone spółkom z wyłącznym udziałem osób krajowych – w terminie 12 miesięcy licząc od dnia wejścia w życie ustawy,

3) zezwolenia udzielone pozostałym podmiotom – w terminie 18 miesięcy licząc od dnia wejścia w życie ustawy.

3. Do chwili wygaśnięcia zezwoleń udzielonych podmiotom wymienionym w ust. 2 pkt 3 uprawnienia z nich wynikające przechodzą na spółki powstałe w wyniku przekształcenia tych podmiotów lub utworzonych przez te podmioty.

Art. 58. Z dniem wejścia w życie ustawy, z zastrzeżeniem art. 60, tracą moc zezwolenia na utworzenie spółek z udziałem zagranicznym, w części dotyczącej prowadzenia gier losowych, wydane na podstawie przepisów o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych, z uwzględnieniem ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. Nr 60, poz. 253, Nr 80, poz. 350 i Nr 111, poz. 480).

Art. 59. 1. Spółki, o których mowa w art. 57 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, mogą wystąpić o udzielenie zezwolenia na podstawie niniejszej ustawy.

2. Termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia wynosi:

1) 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – dla spółek określonych w art. 57 ust. 2 pkt 2,

2) 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – dla spółek określonych w art. 57 ust. 3.

Art. 60. Przepis art. 57 ust. 2 stosuje się do spółek z udziałem zagranicznym, jeżeli do dnia wejścia w życie ustawy:

1) udziałowcy będący podmiotami zagranicznymi złożą oświadczenia o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń wobec Skarbu Państwa z tytułu wygaśnięcia zezwolenia lub

2) udziałowcy dokonają zbycia udziałów na rzecz podmiotu, w stosunku do którego Minister Finansów nie zgłasza zastrzeżeń, a spółka bądź jej udziałowcy złożą oświadczenie przejęcia ewentualnych zobowiązań wobec Skarbu Państwa z tytułu wygaśnięcia zezwolenia.

Art. 61. Loterie urządzane na podstawie planów loterii, zatwierdzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, rozegrane zostaną na zasadach ustalonych w dotychczas obowiązujących przepisach.”

„Art. 63. 1. W okresie roku od dnia wejścia w życie ustawy pozostają bez zmian zasady opodatkowania jednostek, które otrzymały zezwolenia wyłącznie na urządzanie gier w automatach losowych.

2. W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy stawki podatku od gier z tytułu prowadzenia działalności w zakresie totalizatorów na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielonych wyłącznie na ich urządzenie wynosi 5 %; po upływie tego okresu stawka podatku od gier w odniesieniu do tych totalizatorów wynosi przez okres roku 7,5 %.

Art. 64. Przewidziane w ustawie akty wykonawcze zostaną wydane nie później niż po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia ustawy.”;

2) art. 27 ustawy z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 127), który stanowi:

„Art. 17. Ustawa wchodzi w życie:

1) z dniem ogłoszenia w zakresie przepisów:

– art. 1 pkt 9 lit. e i pkt 15 (dotyczących art. 14 ust. 4 i 5, art. 23 ust. 1 pkt 2–4 oraz pkt 46 w części dotyczącej obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu),

– art. 2 pkt 6 lit. g i h oraz pkt 10 (dotyczących art. 12 ust. 4a i 7 i art. 16 ust. 1 pkt 2–4 oraz pkt 51 w części dotyczącej obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu),

– art.10,

– art. 14, 15 i 16,

2) z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1993 r. w zakresie przepisów:

– art. 1 pkt 1–8, pkt 9 lit. a–c i d (z wyjątkiem części dotyczącej oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług), pkt 10, 11, 13, 14, pkt 15 (z wyjątkiem art. 23 ust. 1 pkt 2–4 i pkt 43–44 oraz pkt 46 w części dotyczącej obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu), pkt 16, 17 lit. a i c, pkt 18, pkt 20–28, pkt 29 lit. a (z wyjątkiem art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4), lit. b, c, d, pkt 30–36,

– art. 2 pkt 1–5, pkt 6 lit. a–e, f (z wyjątkiem części dotyczącej oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług oraz pkt 9 i 10), pkt 7 lit. a i b, pkt 8 lit. a, pkt 9, pkt 10 (z wyjątkiem art. 16 ust. 1 pkt 2–4 i pkt 46–47 oraz pkt 51 w części dotyczącej obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu), pkt 11, pkt 12 lit. a, pkt 13–17,

– art. 5,

– art. 11 pkt 1, 3, 4.

– art. 12 pkt 1,

– art.13,

3) z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1992 r. w zakresie przepisów art. 12 pkt 2,

4) po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w zakresie przepisów:

– art. 1 pkt 19 i pkt 29 lit. a (dotyczącego art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4),

– art. 8 i 9,

– art. 11 pkt 2,

5) po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w zakresie przepisów art. 3 i 4 oraz 6 i 7,

6) z dniem 5 lipca 1993 r. w zakresie przepisów:

– art. 1 pkt 9 lit. d (w części dotyczącej oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług) i lit. e (w części dotyczącej dodania ust. 6), pkt 12, 15, 17 lit. b (dotyczących art. 14 ust. 3 pkt 4 i ust. 6, art. 20a, 23 ust. 1 pkt 43 i 44 i art. 26 ust. 1a),

– art. 2 pkt 6 lit. f i h, 7 lit. c, 8 lit. b, 10, 12 lit. b (dotyczących art. 12 ust. 4 pkt 7 w części dotyczącej oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług oraz pkt 9 i 10 i ust. 8, a także art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 4, art. 16 ust. 1 pkt 46 i 47 i art. 18 ust. 1a).”;

3) art. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 98, poz. 472), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 45 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496), który stanowi:

„Art. 84. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r., z wyjątkiem art. 3, art. 1, art. 9, art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art. 34, art. 37, art. 45–47, art. 50, art. 66, art. 73 ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80 i art. 82, które wchodzą w życie z dniem 1 października 1996 r., oraz art. 41, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 106, poz. 488).”;

5) art. 2–4 i 6 ustawy z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 621), które stanowią:

„Art. 2. W ustawie karnej skarbowej z dnia 26 października 1971 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 86, poz. 503, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 107, poz. 458, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 68, poz. 341, z 1994 r. Nr 43, poz. 160, Nr 126, poz. 615 i Nr 136, poz. 703 oraz z 1995 r. Nr 132, poz. 641) przepisy działu II rozdziału 4 otrzymują brzmienie:

„Rozdział 4

Przestępstwa w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych

Art. 117. § 1. Kto prowadzi działalność w zakresie gier losowych lub zakładów wzajemnych bez wymaganego zezwolenia lub w działalności takiej pośredniczy – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 lub grzywny do 500.000 zł albo obu tym karom łącznie.

§ 2. W wypadku określonym w § 1, podlegają przepadkowi – stanowiące przedmiot przestępstwa skarbowego – dokumenty i urządzenia gry losowej lub zakładu wzajemnego oraz wygrane, które na podstawie tych dokumentów przypadają grającym, a także pieniądze uzyskane ze sprzedaży udziału w grze i wpłaconych stawek.

Art. 118. Kto prowadzi bez wymaganego zezwolenia działalność w zakresie loterii fantowej lub gry bingo fantowe – podlega karze grzywny do 100.000 zł.

Art. 119. § 1. Kto uczestniczy w grach losowych i zakładach wzajemnych urządzanych bez wymaganego zezwolenia – podlega karze grzywny do 5.000 zł.

§ 2. Art. 117 § 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 120. Kto urządza grę losową lub zakład wzajemny niezgodnie z przepisami ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych albo z regulaminem gry lub zakładu wzajemnego – podlega karze grzywny do 100.000 zł.

Art. 121. Kto nie będąc do tego uprawniony z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej trudni się sprzedażą losów lub innych dowodów udziału w grze losowej lub zakładzie wzajemnym – podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny do 5.000 zł albo obu tym karom łącznie.”

Art. 3. W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344. z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496) w art. 54 w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) informację o wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych.”

Art. 4. Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych na podstawie udzielonych zezwoleń obowiązane są, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, dostosować statuty spółek do wymogów niniejszej ustawy pod rygorem utraty zezwolenia.”

„Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r., z wyjątkiem art. 45 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

6) art. 2 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 80, poz. 503), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

7) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi:

„Art. 99. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z tym że przepisy art. 12–98 wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

8) art. 344 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), który stanowi:

„Art. 344. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r., z tym że przepisy art. 22 § 6, art. 28 § 3, art. 46 § 3, art. 48 § 3, art. 56 § 3, art. 58, art. 67 § 3, art. 79 § 3, art. 82 § 3, art. 83, art. 84 § 2, art. 87 § 5, art. 119, art. 196 § 4, art. 283 § 3, art. 303, art. 314 pkt 2 i 3, art. 316 pkt 1 oraz art. 328 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.”;

9) art. 204 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014), który stanowi:

„Art. 204. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem art. 151 ust. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.”;

10) art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 160, poz. 1061), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

11) art. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 9, poz. 117), który stanowi:

„Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2000 r.”;

12) art. 5 i 6 ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 816), które stanowią:

„Art. 5. Przepisy art. 25 i 38 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 dotyczą spółek ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach po dniu wejścia w życie ustawy i obowiązują od dnia złożenia wniosku o udzielenie nowego lub ponownego zezwolenia.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia.”;

13) art. 49 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 63, poz. 641 oraz z 2002 r. Nr 32, poz. 299 i Nr 180, poz. 1500), który stanowi:

„Art. 49. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 3–6, art. 13 oraz art. 15, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

2) (skreślony),

3) art. 45 pkt 3 lit. b) w zakresie dotyczącym art. 106 ust. 4 i 5, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2003 r.”;

14) art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. Nr 84, poz. 908), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

15) art. 77 i 81 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230, poz. 1923), które stanowią:

„Art. 77. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są z nią sprzeczne.”

„Art. 81. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 31, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2002 r.,

2) art. 52 pkt 12 lit. a), art. 59, art. 62 pkt 1, art. 71 ust. 2 i art. 79, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

3) art. 1 ust. 1 pkt 1, ust. 5 oraz ust. 6 i art. 10 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 31 marca 2002 r.,

4) art. 50 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

5) art. 2 ust. 3, art. 25, art. 36 pkt 1, 2 i 4, art. 41, art. 48, art. 52 pkt 5, art. 63 pkt 1 oraz art. 80 ust. 1 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,

6) art. 27 i art. 52 pkt 13 w zakresie dotyczącym art. 33a ust. 1 pkt 9, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

7) art. 2 ust. 1, art. 14, art. 33, art. 35, art. 46 pkt 1 i 4, art. 52 pkt 2, art. 54 oraz art. 63 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

16) art. 12–17 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 774), które stanowią:

„Art. 12. 1. Przepis art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

2. Do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej udziałowcami (akcjonariuszami) spółek, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, mogą być wyłącznie osoby krajowe, niebędące osobami zależnymi od podmiotów zagranicznych w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Art. 13. Przepisu art. 19 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do osób wymienionych w tym przepisie sprawujących określone w nim funkcje w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 14. Ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o „ustawie o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach” albo „o przepisach o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach”, należy przez to rozumieć odpowiednio ustawę o grach i zakładach wzajemnych lub przepisy o grach i zakładach wzajemnych.

Art. 15. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11 ust. 7, art. 16, art. 19 ust. 2, art. 20 ust. 3, art. 22 ust. 3, art. 24 ust. 6 i art. 43 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 11 ust. 7, art. 16, art. 19 ust. 6, art. 20 ust. 5, art. 22 ust. 3, art. 24 ust. 6 i art. 43 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 16. Do loterii pieniężnych urządzanych na podstawie regulaminów, zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, do czasu ich zakończenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 17. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

17) art. 39 i 40 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302), które stanowią:

„Art. 39. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2003 r.

Art. 40. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r., z wyjątkiem:

1) art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, który wchodzi w życie z dniem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej;

2) art. 5 ust. 9a i 9b oraz art. 7 ustawy wymienionej w art. 15 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

3) art. 32, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ustawy.”.

Marszałek Sejmu: M. Borowski

Załącznik 1. [USTAWA z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 19 grudnia 2003 r. (poz. 27)

USTAWA

z dnia 29 lipca 1992 r.

o grach i zakładach wzajemnych1)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.2) Ustawa określa warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych.

Art. 2. 1.3) Grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Są to:

1) gry liczbowe, w których wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranych zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek;

2) loterie pieniężne, w których uczestniczy się poprzez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne;

2a) 4) wideoloterie, które są urządzane w sieci terminali wideo połączonych z centralnym systemem sprawozdawczym i monitorującym, a uczestniczy się w nich poprzez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, przy czym gracz może typować liczby, znaki lub inne wyróżniki, a podmiot urządzający wideoloterie oferuje wyłącznie wygrane pieniężne;

2b) 4) gra telebingo, w której uczestniczy się przez nabycie dowodu udziału w grze zawierającego przypadkowe zestawy liczb lub znaków z góry ustalonego zbioru liczb lub znaków, przeprowadzana na skalę ogólnokrajową z losowaniem nadawanym jako audycja telewizyjna, a podmiot urządzający grę oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe;

3) loterie fantowe, w których uczestniczy się poprzez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe;

4) gry cylindryczne, w których uczestniczy się w grze poprzez wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranej zależy od z góry określonego stosunku wpłaty do wygranej, wynik zaś gry ustalany jest za pomocą urządzenia obrotowego;

5) gry w karty: black jack, poker, baccarat;

5a) 5) gry w kości;

6) (uchylony);6)

7) gra bingo pieniężne, w której uczestniczy się poprzez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane pieniężne, których wysokość zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek;

8) gra bingo fantowe, w której uczestniczy się poprzez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe;

9) 7) loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe;

10) 8) loterie audioteksowe, w których uczestniczy się poprzez odpłatne połączenie telefoniczne, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

2. Zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne, polegające na odgadywaniu:

1) wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek – totalizatory;

2) zaistnienia różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, pomiędzy przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej – bukmacherstwo.

2a.9) Grami na automatach są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych.

2b.10) Grami na automatach o niskich wygranych są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których wartość jednorazowej wygranej nie może być wyższa niż równowartość 15 euro, a wartość maksymalnej stawki za udział w jednej grze nie może być wyższa niż 0,07 euro. Równowartość 15 euro i 0,07 euro ustala się według kursu kupna, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia poprzedniego roku kalendarzowego.

3.11) Minister właściwy do spraw finansów publicznych rozstrzyga, w drodze decyzji, czy gra losowa, zakład wzajemny, gra na automacie lub gra na automacie o niskich wygranych posiadająca cechy wymienione w ust. 1, 2, 2a i 2b jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą na automacie albo grą na automacie o niskich wygranych w rozumieniu ustawy.

Art. 3.12) Urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych jest dozwolone wyłącznie na zasadach określonych w ustawie.

Art. 4. 1.13) Prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych, wideoloterii i gry telebingo stanowi monopol Państwa.

2.14) Wykonywanie monopolu należy do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, który, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w tym celu tworzy jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

3.15) Do prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 i Nr 170, poz. 1652) w zakresie ochrony konkurencji.

4.16) Ustalenie statutu spółek, o których mowa w ust. 2, jego zmiana oraz zatwierdzanie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań do świadczenia o wartości przekraczającej równowartość 50 000 euro i podjęcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty wymagają zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Art. 5.17) 1. Działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych może być prowadzona wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.18) Akcje (udziały) w spółkach, o których mowa w ust. 1, może nabywać lub obejmować:

1) osoba prawna lub spółka niemająca osobowości prawnej, której siedziba znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

2) osoba fizyczna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. Do spółek, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 6. 1.19) Loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie audioteksowe mogą być urządzane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej na podstawie udzielonego zezwolenia.

2. Gry, o których mowa w ust. 1, mogą być urządzane jednorazowo w skali ogólnokrajowej lub lokalnej.

3. Dochód z loterii fantowej i gry bingo fantowe przeznaczany jest w całości na realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych.

Art. 7.20) 1. Urządzanie gier cylindrycznych, gier w karty oraz gier w kości dozwolone jest wyłącznie w kasynach gry, a gier na automatach – w kasynach gry lub w salonach gier na automatach.

1a.21) Urządzanie gier na automatach o niskich wygranych jest dozwolone wyłącznie w punktach gier na automatach o niskich wygranych.

2. Urządzanie gry bingo pieniężne dozwolone jest wyłącznie w salonach gry bingo pieniężne.

3. Przyjmowanie zakładów wzajemnych dozwolone jest wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych.

Art. 8.22) 1.23) Zabrania się reklamowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: wideoloterii, gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych – przez co rozumie się zachęcanie do udziału w nich, przekonywanie o ich zaletach, informowanie o miejscach, w których są urządzane, i możliwościach uczestnictwa.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje reklamy i informacji w ośrodkach gier i punktach przyjmowania zakładów.

Art. 9. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) 24) ośrodkach gier – rozumie się przez to:

a) 25) kasyno gry – jako miejsce, w którym prowadzi się gry cylindryczne, gry w karty, gry w kości lub gry na automatach, na podstawie zatwierdzonego regulaminu, przy czym minimalna łączna liczba urządzanych gier cylindrycznych i gier w karty wynosi 4, a liczba zainstalowanych automatów wynosi od 5 do 30 sztuk,

b) salon gier na automatach – jako wydzielone miejsce, w którym prowadzi się gry na automatach na podstawie zatwierdzonego regulaminu, a liczba zainstalowanych automatów wynosi od 15 do 70 sztuk,

c) salon gry bingo pieniężne – jako wydzielone miejsce, w którym prowadzi się grę bingo pieniężne na podstawie zatwierdzonego regulaminu;

2) punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych – rozumie się przez to miejsce, w którym przyjmowane są zakłady totalizatora lub bukmacherstwa na podstawie zatwierdzonego regulaminu;

3) 26) punkcie gry na automatach o niskich wygranych – rozumie się przez to miejsce, w którym prowadzi się gry na automatach o niskich wygranych, na podstawie zatwierdzonego regulaminu, a liczba zainstalowanych automatów nie przekracza 3 sztuk.

Rozdział 2

Urządzanie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych27)

Art. 10. 1.28) Wartość wygranej w grach i zakładach wzajemnych, o których mowa w art. 2, nie może być niższa od ceny losu lub innego dowodu udziału w grze albo kwoty wpłaconej stawki.

2.29) Ogólna wartość wygranych w grze liczbowej, totalizatorze i grze bingo pieniężne nie może być niższa niż 50 % kwoty wpłaconych stawek, a w loterii pieniężnej, loterii fantowej, grze telebingo oraz grze bingo fantowe nie może być niższa niż 30 % łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze.

Art. 11.30) 1.31) Wygrane w grach i zakładach wzajemnych, o których mowa w art. 2, wypłaca (wydaje) się okazicielom losów lub innych dowodów udziału w tych grach lub zakładach, za zwrotem tych dowodów, chyba że regulamin tych gier lub zakładów stanowi inaczej.

2.31) Podmiot urządzający gry lub zakłady wzajemne, o których mowa w art. 2, nie ma obowiązku badania uprawnień okaziciela losu lub innego dowodu udziału w grze lub zakładzie, może jednak wstrzymać wypłatę (wydanie) wygranej na okres nieprzekraczający 30 dni, jeżeli zachodzą wątpliwości co do uprawnień okaziciela do rozporządzania losem lub innym dowodem udziału w grze lub zakładzie. W przypadku nieuzasadnionego wstrzymania wypłaty (wydania) wygranej podmiot urządzający taką grę lub zakład jest obowiązany zapłacić odsetki ustawowe za okres wstrzymania wypłaty (wydania).

3.31) Nie dokonuje się wypłaty (wydania) wygranej na podstawie losu lub innego dowodu udziału w grze lub zakładzie wzajemnym, o których mowa w art. 2, jeżeli nie można stwierdzić ich autentyczności lub numeru.

4.31) W razie utraty lub zniszczenia losu albo innego dowodu udziału w grze lub zakładzie wzajemnym, o których mowa w art. 2, wystawionego imiennie albo na okaziciela, stwierdzającego udział w takiej grze lub zakładzie, uczestnikowi takiej gry lub zakładu nie przysługują żadne roszczenia wobec podmiotu urządzającego grę lub zakład, chyba że regulamin takiej gry lub zakładu stanowi inaczej.

5.31) Podmiot urządzający grę losową, zakład wzajemny lub grę na automacie jest obowiązany, na żądanie uczestnika gry losowej, zakładu wzajemnego lub gry na automacie, wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania. Zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej. Podmiot urządzający grę losową, zakład wzajemny lub grę na automacie jest obowiązany prowadzić ewidencję zaświadczeń oraz przechowywać odpisy wydanych zaświadczeń przez 5 lat następujących po roku, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.

5a.32) Podmiot urządzający grę losową, zakład wzajemny lub grę na automacie jest obowiązany nabywać druki zaświadczeń o uzyskanej wygranej od ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

6.33) Wysokość wygranej albo przegranej w grze losowej, zakładzie wzajemnym lub grze na automacie stanowi tajemnicę ich uczestnika, której jest obowiązany przestrzegać podmiot urządzający gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach; informacje o wysokości wygranej albo przegranej są ujawniane wyłącznie na żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, pracownika szczególnego nadzoru podatkowego oraz inspektora kontroli skarbowej, a także sądu i prokuratury w związku z toczącym się postępowaniem.

7.34) Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5, sposób nabywania druków zaświadczeń oraz ewidencjonowania zaświadczeń, w tym prowadzenia ich rejestru, uwzględniając konieczność określenia we wzorze zaświadczenia w szczególności:

1) danych osobowych osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia o wygranej;

2) rodzaju gry losowej, zakładu wzajemnego lub gry na automacie oraz terminu wysokości wygranej;

3) wysokości wygranej.

Art. 12.35) 1. Roszczenia związane z udziałem w grze lub zakładzie wzajemnym, o których mowa w art. 2, przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

Art. 13.36) 1.37) Podmiot ubiegający się o zezwolenie na urządzanie lub prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach oraz podmiot wykonujący monopol Państwa w zakresie gier losowych przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, do zatwierdzenia, projekt regulaminu takiej gry lub zakładu.

2. Regulamin gry losowej, w tym gry stanowiącej monopol państwa, zakładu wzajemnego lub gry na automacie zatwierdza minister właściwy do spraw finansów publicznych w terminie określonym w art. 34.

3. Każda zmiana regulaminu gry losowej, w tym gry stanowiącej monopol państwa, zakładu wzajemnego lub gry na automacie wymaga zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3a.38) Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do przedstawiania i zatwierdzania regulaminu oraz zatwierdzania zmian w regulaminie gier na automatach o niskich wygranych, z tym że czynności ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykonuje izba skarbowa, która udziela zezwolenia.

4.39) Regulamin gry lub zakładu wzajemnego, o których mowa w art. 2, określa:

1) szczegółowe warunki i zasady gry lub zakładu, w tym określenie wygranych, terminy oraz miejsca gry lub zakładu;

2) prawa i obowiązki uczestników gry lub zakładu;

3) nazwę podmiotu urządzającego grę lub zakład;

4) zasady postępowania reklamacyjnego oraz sposób zgłaszania i rozpatrywania roszczeń wnoszonych przez uczestników gry lub zakładu;

5) wysokość kapitału gry lub zakładu, przeznaczonego do natychmiastowej wypłaty wygranych.

5.39) Podmiot urządzający gry lub zakłady wzajemne, o których mowa w art. 2, jest obowiązany do zapewnienia ich uczestnikom możliwości zapoznania się z treścią regulaminu.

6.40) Minister właściwy do spraw finansów publicznych może przekazać, w drodze rozporządzenia, określonym dyrektorom izb skarbowych i naczelnikom urzędów skarbowych uprawnienia do zatwierdzania regulaminów oraz dokonywanych w nich zmian, przedstawianych przez podmioty wymienione w art. 6 ust. 1, uwzględniając potrzebę usprawnienia procedury zatwierdzania regulaminów.

Art. 14. Spółki urządzające grę bingo pieniężne są obowiązane nabywać kartony używane do gry od przedsiębiorcy upoważnionego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych41).

Art. 15. Spółka posiadająca lub ubiegająca się o zezwolenie na prowadzenie zakładów wzajemnych lub zmianę jego warunków, dotyczące wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, obowiązana jest uzyskać zgodę krajowych organizatorów takiego współzawodnictwa na wykorzystanie jego wyników.

Art. 15a.42) Podmiot urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe jest obowiązany przedstawić ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie 30 dni od dnia zakończenia urządzanej gry, szczegółową informację o realizacji obowiązku wynikającego z art. 6 ust. 3.

Art. 15b.42) 1. Podmiot urządzający loterię pieniężną, loterię fantową, grę bingo pieniężne i grę bingo fantowe jest obowiązany zabezpieczyć losy lub inne dowody udziału w grze, loterii pieniężnej i fantowej oraz kartony do gry bingo pieniężne i fantowe przed sfałszowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, w szczególności przed prześwietleniem, otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i zamknięciem lub ponownym naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia struktury papieru.

2. Kartony do gry bingo pieniężne są produkowane przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 14, według jednolitego wzoru zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Automaty i urządzenia do gier powinny być przystosowane do ochrony praw grających i realizacji przepisów ustawy.

4. Automaty i urządzenia do gier mogą być eksploatowane i użytkowane przez podmioty posiadające zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych lub przez podmioty wykonujące monopol Państwa, po dopuszczeniu ich do eksploatacji i użytkowania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

5. Koszty dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automatów i urządzeń do gier ponosi podmiot urządzający gry i zakłady wzajemne, o których mowa w art. 2.

Art. 16.43) Minister właściwy do spraw finansów publicznych, mając na względzie ochronę interesów uczestników gier lub zakładów oraz zapewnienie prawidłowości przebiegu takiej gry lub zakładu, określi, w drodze rozporządzenia:

1) ogólne warunki urządzania gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 2, w tym obowiązki podmiotu urządzającego gry lub zakłady wzajemne wobec ich uczestników, a także tryb zgłaszania roszczeń oraz wymagania dotyczące regulaminów loterii fantowej, gry bingo fantowe, loterii promocyjnej i loterii audioteksowej;

2) szczegółowe warunki dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automatów i urządzeń do gier oraz warunki przyznania uprawnień określonym podmiotom do wprowadzenia do eksploatacji i użytkowania takich automatów lub urządzeń;

3) warunki produkcji i sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne, sposoby zabezpieczenia uniemożliwiające podrobienie kartonu oraz jego treść.

Art. 17. 1. Wstęp do ośrodków gier oraz do punktów przyjmowania zakładów bukmacherskich dozwolony jest dla osób, które ukończyły 18 lat.

1a.44) W wideoloteriach i grach na automatach o niskich wygranych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

2. W kasynie gry oraz salonie gry bingo pieniężne pobiera się każdorazowo od osób wchodzących do ośrodków gier opłatę:

1) w kasynie gry – w wysokości średniej wartości najniższych stawek stosowanych w poszczególnych rodzajach gier cylindrycznych;

2) w salonie gry bingo pieniężne – w wysokości odpowiadającej najniższej cenie za używany do gry karton, w zamian za imienny dowód jej uiszczenia, będący jednocześnie jednorazową kartą wstępu.

3. Płatnikiem opłaty, o której mowa w ust. 2, jest osoba sprawująca zarząd nad kasynem gry lub salonem gry bingo pieniężne.

4. Pobrane opłaty płatnik wpłaca na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na lokalizację ośrodka gier, w terminie do dnia dziesiątego następnego miesiąca po upływie miesiąca, w którym pobrano opłatę.

5.45) Opłata, o której mowa w ust. 2, stanowi dochód budżetu państwa; do tej opłaty mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256).

6.45) Przepis ust. 2 nie dotyczy osób upoważnionych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do sprawowania nadzoru i kontroli, inspektorów kontroli skarbowej oraz pracowników szczególnego nadzoru podatkowego.

7. Osoba sprawująca zarząd nad kasynem gry lub salonem gry bingo pieniężne może wyrazić zgodę na wejście do tych ośrodków gier osobie, której celem przebywania w ośrodku jest chęć załatwienia lub wyjaśnienia roszczeń wynikających z uczestnictwa w grze.

Art. 18. 1. W kasynach gry prowadzi się, na koszt podmiotu urządzającego grę, rejestrację gości.

2. Rejestracja, o której mowa w ust. 1, jest warunkiem wstępu do kasyna gry i polega na zapisywaniu, gromadzeniu i każdorazowym sprawdzaniu danych osobowych wchodzących do kasyna:

1) imienia i nazwiska;

2) daty i miejsca urodzenia;

3) 46) numeru, serii i cech dokumentów potwierdzających tożsamość.

3. Po uiszczeniu opłaty, o której mowa w art. 17 ust. 2, i dokonaniu rejestracji osoba wchodząca do kasyna otrzymuje imienny dowód uiszczenia opłaty, będący jednocześnie jednorazową kartą wstępu.

4. Od obowiązku określonego w ust. 1 zwolnione są osoby, o których mowa w art. 17 ust. 6.

5.47) Dane wynikające z rejestracji są udostępniane wyłącznie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych41), pracownikom szczególnego nadzoru podatkowego, sądom i prokuraturze.

Art. 19.48) 1. Osoby sprawujące zarząd nad ośrodkami gier i punktami przyjmowania zakładów, osoby zatrudnione w celu sprawowania nadzoru nad grami i zakładami wzajemnymi, o których mowa w art. 2, oraz osoby bezpośrednio prowadzące te gry lub zakłady są obowiązane uzyskać świadectwo zawodowe, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do członków zarządu spółek, o których mowa w art. 5 ust. 1, oraz innych osób zarządzających podmiotami prowadzącymi działalność na podstawie przepisów ustawy.

3. Świadectwo zawodowe wydaje minister właściwy do spraw finansów publicznych, na czas określony, osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) ma nienaganną opinię;

2) posługuje się językiem polskim w stopniu wystarczającym do sprawdzenia wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska, o które się ubiega;

3) nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

4) posiada wiedzę potwierdzoną egzaminem.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może uznać za równoważne ze świadectwami zawodowymi świadectwa wydane przez wyspecjalizowaną organizację prowadzącą szkolenie w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 2.

5. Warunkiem wydania świadectwa zawodowego i uznania za równoważne z nim świadectwa, o którym mowa w ust. 4, jest wniesienie opłaty.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając ochronę interesów uczestników gier lub zakładów wzajemnych oraz w celu zapewnienia prawidłowości przebiegu takiej gry lub zakładu, określi, w drodze rozporządzenia:

1) stanowiska lub funkcje, których wykonywanie wiąże się z koniecznością uzyskania świadectwa zawodowego;

2) wzór świadectwa zawodowego.

Art. 20.48) 1. Egzamin, o którym mowa w art. 19 ust. 3 pkt 4, polega na sprawdzeniu znajomości przepisów o grach i zakładach wzajemnych, o których mowa w art. 2, w zakresie niezbędnym do zajmowania danego stanowiska.

2. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z 3 osób wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych spośród pracowników urzędu obsługującego tego ministra.

3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej.

4. Członkowie komisji egzaminacyjnej za swoje czynności otrzymują wynagrodzenie.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia prawidłowości przebiegu egzaminu określi, w drodze rozporządzenia:

1) regulamin działania komisji egzaminacyjnej;

2) regulamin przeprowadzania egzaminu i tryb jego składania;

3) sposób ustalania i wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej.

Art. 21. (uchylony).49)

Art. 22.50) 1. Spółka prowadząca działalność w zakresie gier losowych jest obowiązana do zainstalowania w kasynie gry systemu służącego kontroli przebiegu i prowadzenia gier, w tym umożliwiającego rozstrzyganie wątpliwości związanych z urządzanymi grami oraz weryfikację prawidłowości wydawania zaświadczeń o uzyskanej wygranej, za pomocą magnetycznego zapisu obrazu.

2. Zapis obrazu, o którym mowa w ust. 1, jest udostępniany wyłącznie osobom upoważnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do sprawowania nadzoru i kontroli, inspektorom kontroli skarbowej, pracownikom szczególnego nadzoru podatkowego lub uczestnikom gry zgłaszającym reklamacje.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki dotyczące instalacji i wykorzystania systemu, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia możliwości odtworzenia przebiegu każdej gry.

Art. 23. Każdy ośrodek gier powinien posiadać niezależne od sieci ogólnodostępnej zapasowe źródła energii elektrycznej oraz instalacje przeciwzakłóceniowe zapewniające ciągły i niezakłócony przebieg gier.

Rozdział 3

Udzielanie zezwoleń

Art. 24.51) 1. Zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych.

1a.52) Zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych udziela izba skarbowa, na której obszarze działania są urządzane i prowadzone takie gry.

2. Jeżeli o jedno zezwolenie ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający określone w ustawie warunki, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza i przeprowadza przetarg.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ustali, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w ust. 2, uwzględniając w szczególności, aby:

1) sposób ogłoszenia przetargu zapewniał właściwe poinformowanie podmiotów zainteresowanych przetargiem;

2) warunki uczestnictwa w przetargu nie eliminowały podmiotów spełniających wymagania warunkujące uzyskanie zezwolenia;

3) oceny ofert miały charakter obiektywny, przejrzysty i niedyskryminujący żadnego uczestnika przetargu.

4. Wynik przetargu nie jest dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych wiążący.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych unieważnia przetarg w drodze decyzji, jeżeli zostały rażąco naruszone przepisy prawa.

6.53) Minister właściwy do spraw finansów publicznych może przekazać, w drodze rozporządzenia, określonym dyrektorom izb skarbowych i naczelnikom urzędów skarbowych uprawnienia do wydawania zezwoleń na urządzanie loterii fantowych, gry bingo fantowe, loterii promocyjnych i loterii audioteksowych urządzanych na obszarze jednego województwa oraz określić szczegółowy sposób ich wydawania, uwzględniając ochronę praw grających oraz potrzebę właściwej kontroli urządzania i prowadzenia gier.

Art. 25.54) Wysokość kapitału spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ubiegającej się o zezwolenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 1a, nie może wynosić mniej niż równowartość:55)

1) 1 min euro – gdy zezwolenie dotyczy prowadzenia kasyna gry;

2) 500 tys. euro – gdy zezwolenie dotyczy prowadzenia salonu gier na automatach, salonu bingo pieniężne lub przyjmowania zakładów wzajemnych;

3) 56) 200 tys. euro – gdy zezwolenie dotyczy prowadzenia gier na automatach o niskich wygranych.

Art. 26.57) 1. W spółkach prowadzących działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 2, powołuje się rady nadzorcze.

2. Za wkłady do kapitału zakładowego spółki akcyjnej występującej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia mogą być wydawane tylko akcje imienne.

3. Każda zmiana w strukturze kapitału spółek prowadzących działalność w zakresie, o którym mowa w art. 5 ust. 1, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Każda zmiana w strukturze kapitału spółek posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych wymaga uzyskania zezwolenia właściwej izby skarbowej.

5. W przypadku gdy zmiana w strukturze kapitału dotyczy bezpośrednio akcji (udziałów) akcjonariusza (udziałowca) dysponującego akcjami (udziałami), których wartość nie przekracza jednej setnej kapitału spółki, nie stosuje się ust. 3 i 4.

6. Wniosek w sprawie zezwoleń, o których mowa w ust. 3 i 4, zawiera:

1) imienne oznaczenie akcjonariuszy (udziałowców), z określeniem wartości ich akcji (udziałów);

2) wskazanie nabywcy (zastawnika) w razie nabycia (zastawu) akcji lub udziałów:

a) w przypadku spółek handlowych – przez podanie pełnej nazwy i adresu siedziby spółki,

b) w przypadku osoby fizycznej – przez podanie danych osobowych tej osoby (imiona i nazwiska, wiek, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, zawód oraz rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość);

3) wskazanie źródeł pochodzenia środków na nabycie lub objęcie akcji (udziałów) i przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających legalność tych środków.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, dołącza się:

1) odpis aktu notarialnego umowy spółki lub statutu spółki oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

2) aktualny odpis umowy lub statutu spółki oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku spółki, o której mowa w ust. 6 pkt 2 lit. a;

3) dokumenty potwierdzające stan finansowy spółki, której akcje (udziały) są zbywane, oraz sytuację finansową nabywcy.

Art. 27. 1.58) W spółkach prowadzących działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach nie może być akcji (udziałów) uprzywilejowanych, a maksymalna wysokość akcji (udziałów) jednego podmiotu nie może przekraczać jednej trzeciej wartości kapitału spółki.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Art. 27a.59) O zezwolenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 1a, mogą ubiegać się spółki, które udokumentują:60)

1) legalność źródeł pochodzenia kapitału;

2) terminowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych wobec budżetu państwa;

3) terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne.

Art. 27b.61) 1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 1a, nie jest wydawane, jeżeli:

1) założycielami albo akcjonariuszami (udziałowcami) spółek prowadzących działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, dysponującymi akcjami (udziałami), których wartość przekracza jedną setną kapitału spółki, lub członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej takich spółek są osoby fizyczne, prawne lub spółki nieposiadające osobowości prawnej, co do których istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego;

2) członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółek prowadzących działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, są osoby fizyczne niebędące obywatelami polskimi lub obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju;

3) przed organami wymiaru sprawiedliwości toczy się postępowanie przeciwko osobom wymienionym w pkt 1 i 2 w sprawach przestępstw określonych w art. 299 Kodeksu karnego.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do wydawania zezwoleń, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4.

Art. 28.62) 1. Spółka, która uzyskała zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 2, nie może powierzyć innemu podmiotowi wykonywania czynności związanych z prowadzeniem lub urządzaniem tych gier lub zakładów.

2. Automaty i urządzenia do gier nie mogą stanowić własności osób trzecich.

Art. 28a.62) Przepisów art. 26–28 nie stosuje się do działalności w zakresie loterii promocyjnej, loterii audioteksowej, loterii fantowej i gry bingo fantowe.

Art. 29. 1.63) Kasyna gry mogą być lokalizowane w miejscowościach liczących do 250 tys. mieszkańców – jedno kasyno. Na każde kolejne rozpoczęte 250 tys. mieszkańców liczba dozwolonych kasyn zwiększa się o 1.

2.63) Salony gier na automatach oraz salony gry bingo pieniężne mogą być lokalizowane w miejscowościach liczących do 100 tys. mieszkańców – jeden salon. Na każde kolejne rozpoczęte 100 tys. mieszkańców liczba dozwolonych salonów gier zwiększa się o 1.

3.63) Liczbę mieszkańców, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się na podstawie danych gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny dla celów ewidencji i statystyki z roku poprzedzającego rok, w którym prowadzący gry złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie kasyna gry, salonu gry bingo pieniężne lub salonu gier na automatach.

4.64) Kasyna gry i salony gier na automatach mogą być także lokalizowane na pełnomorskich statkach pasażerskich i promach pasażerskich o polskiej przynależności, pod warunkiem że gra prowadzona jest w czasie rejsu i rozpoczyna się nie wcześniej niż w 30 minut po wypłynięciu z portu i kończy się nie później niż na 30 minut przed wpłynięciem do portu przeznaczenia.

Art. 30.65) Punkty gry na automatach o niskich wygranych mogą być usytuowane w lokalach gastronomicznych, handlowych lub usługowych, oddalonych co najmniej 100 m od szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych oraz ośrodków kultu religijnego.

Art. 31. (uchylony).66)

Art. 31a. (uchylony).67)

Art. 32. 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych powinien zawierać:68)

1) 69) odpis aktu notarialnego umowy spółki lub statutu spółki akcyjnej oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

2) oznaczenie imienne udziałów i akcji z określoną ich wartością;

3) 70) dane osobowe (imiona i nazwiska, wiek, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, zawód, cechy dokumentu tożsamości) wspólników będących osobami fizycznymi, przedstawiających sobą co najmniej jedną setną wartości kapitału spółki, członków władz spółki (zarządu, rady nadzorczej) oraz osób sprawujących zarząd nad ośrodkami gier; w przypadku spółek osób prawnych i fizycznych należy podać również informacje o obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;

4) opis usytuowania geograficznego budynku lub miejsca, w którym ma być ulokowany ośrodek gier, wyraźne określenie jego rozmiarów, wraz z planem i ogólnymi informacjami związanymi z konstrukcją;

5) 71) odpis dokumentów wskazujących na prawo do władania budynkiem (lokalem) lub umowy zobowiązującej do oddania we władanie budynku (lokalu), w którym będą urządzane gry, a w przypadku punktu przyjmowania zakładów wzajemnych – zgodę władającego budynkiem (lokalem) na korzystanie z budynku (lokalu);

6) przewidywaną datę rozpoczęcia działalności;

7) 72) przewidywany rodzaj gier lub zakładów, o których mowa w art. 2, oraz ich liczbę, wraz z informacją o planowanej kolejności ich uruchomienia;

8) szacunkową wielkość zatrudnienia, z określeniem stanowisk pracy; w przypadku kasyna gry – wstępną umowę o pracę z osobą sprawującą zarząd nad ośrodkiem gier;

9) 73) opis organizacji i funkcjonowania ośrodka gier lub punktu przyjmowania zakładu wzajemnego, w szczególności zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału gry losowej, zakładu wzajemnego lub gry na automatach;

10) studium ekonomiczno-finansowe, zawierające co najmniej określenie inwestycji i przewidywanej rentowności;

11) 74) projekty regulaminów gier;

12) projekt systemu służącego rejestracji gości wchodzących do ośrodków gier;

13) proponowane warunki złożenia zabezpieczenia określonego w art. 38;

14) zgodę, o której mowa w art. 15;

15) opinię rady gminy o lokalizacji ośrodka gier;

16) 75) dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału, a w szczególności:

a) w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną, przedstawiającego sobą co najmniej jedną setną wartości kapitału spółki – zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów,

b) w przypadku wspólników będących osobami prawnymi – sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach;

17) 75) zaświadczenie z urzędu skarbowego o terminowym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych wobec budżetu państwa;

18) 75) zaświadczenie o terminowym opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne;

19) 76) oświadczenia osób, o których mowa w art. 27b ust. 1 pkt 1 i 2, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach przestępstw określonych w art. 299 Kodeksu karnego.

1a.77) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, jest składane pod rygorem stwierdzenia nieważności zezwolenia.

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii fantowej i gry bingo fantowe powinien zawierać:

1) określenie rodzaju gry;

2) nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem;

3) dane osobowe (imiona i nazwiska, wiek, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, zawód, cechy dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem występującym z wnioskiem;

4) określenie obszaru, na którym planowane jest urządzenie gry;

5) określenie czasu, w którym planuje się urządzenie gry;

6) dokładne wyznaczenie celu, na który przeznaczy się dochód z urządzanej gry;

7) określenie planowanej wielkości sprzedaży losów lub kartonów;

8) gwarancje wypłacalności nagród;

9) 78) projekt regulaminu gry;

10) 79) dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału, a w szczególności:

a) zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu kapitału z ujawnionych źródeł przychodów – w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną,

b) sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach – w przypadku wspólnika będącego osobą prawną, jeżeli podmiotem występującym z wnioskiem jest spółka prawa handlowego;

11) 79) zaświadczenie z urzędu skarbowego o terminowym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych wobec budżetu państwa;

12) 79) zaświadczenie o terminowym opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne;

13) 80) ekspertyzę losów, innych dowodów udziału w grze lub kartonów, potwierdzającą zabezpieczenie przed sfałszowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, w szczególności przed prześwietleniem, otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i zamknięciem lub ponownym naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia struktury papieru.

3. Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej lub audioteksowej powinien zawierać:81)

1) określenie rodzaju loterii;

2) nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem;

3) dane osobowe (imiona i nazwiska, wiek, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, cechy dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem występującym z wnioskiem;

4) określenie obszaru, na którym planuje się urządzenie loterii;

5) określenie czasu, w którym planuje się urządzenie loterii;

6) (uchylony);82)

7) bankowe gwarancje wypłat nagród;

8) projekt regulaminu loterii, w szczególności zasady postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w art. 12.

Art. 33. 1.83) Osoby fizyczne będące wspólnikami spółki, prowadzącej działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, przedstawiające sobą jedną setną kapitału, oraz osoby fizyczne będące członkami władz (zarządu, rady nadzorczej) spółki ubiegającej się o zezwolenie, a także osoby fizyczne zarządzające podmiotem lub reprezentujące podmiot ubiegający się o zezwolenie na urządzanie loterii fantowych i gry bingo fantowe powinny posiadać nienaganną opinię, w szczególności muszą przedstawić zaświadczenie, że nie były karane za przestępstwa z winy umyślnej.

2.84) Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do nierezydentów będących osobami fizycznymi. Osoby te powinny ponadto przedstawić odpowiednie, uwierzytelnione zaświadczenia, wystawione przez właściwe władze państwa, którego są obywatelami lub stałymi mieszkańcami.

Art. 34. 1.85) Rozpatrzenie wniosków o udzielenie zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 2, oraz zatwierdzenie regulaminów gier i zakładów wzajemnych następuje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.86) Rozpatrzenie wniosków, o których mowa w ust. 1, odnoszących się do loterii promocyjnej i loterii audioteksowej następuje w terminie 2 miesięcy.

Art. 35. 1. Zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych obejmuje:87)

1) nazwę spółki;

2) zatwierdzoną strukturę udziałów lub akcji imiennych, a także nazwiska członków zarządu i rady nadzorczej spółki;

3) 88) miejsce urządzania gier lub zakładów;

4) 88) rodzaj i minimalną oraz maksymalną liczbę gier lub zakładów;

5) warunki, które powinna spełniać spółka, w szczególności dotyczące zabezpieczeń, o których mowa w art. 38;

6) zatwierdzone warunki techniczne prowadzenia rejestracji gości, o której mowa w art. 18 ust. 2;

7) nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności.

2. (uchylony).89)

3. Zezwolenie na urządzenie loterii fantowej i gry bingo fantowe obejmuje:

1) nazwę podmiotu urządzającego grę;

2) nazwę gry;

3) nazwiska osób zarządzających podmiotem urządzającym grę;

4) teren, na którym gra będzie urządzana;

5) czas urządzania gry;

6) cel, na który przeznacza się dochód;

7) planowaną wielkość sprzedaży losów lub kartonów.

3a. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej oraz loterii audioteksowej obejmuje:90)

1) nazwę podmiotu urządzającego loterię;

2) nazwę loterii;

3) nazwiska osób zarządzających podmiotem urządzającym loterię;

4) obszar, na którym loteria będzie urządzana;

5) czas urządzania loterii;

6) (uchylony);91)

7) nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności.

4.92) Do zezwoleń, o których mowa w ust. 1, 3 i 3a, dołącza się zatwierdzone regulaminy gier lub zakładów.

Art. 36.93) 1.94) Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier urządzanych w kasynie gry, w salonie gier na automatach, w salonie gry bingo pieniężne oraz w zakresie zakładów wzajemnych i gier na automatach o niskich wygranych udziela się na okres 6 lat.

2. Zezwolenia na urządzenie loterii fantowej, gry bingo fantowe, loterii promocyjnej oraz loterii audioteksowej udziela się na okres trwania loterii lub gry, nie dłużej jednak niż na 2 lata.

3. Podmiot, któremu wygasa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić o jego przedłużenie na okres kolejnych 6 lat.

4. Wniosek o przedłużenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, składa się nie później niż na sześć miesięcy przed wygaśnięciem zezwolenia i nie wcześniej niż na rok przed upływem tego terminu. Przepis art. 32 stosuje się odpowiednio.

5. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wygasają, jeżeli w terminie jednego roku od dnia ich udzielenia nie podjęto działalności objętej zezwoleniem.

Art. 37.95) Jedno zezwolenie jest udzielane na prowadzenie jednego ośrodka gier albo określonej w zezwoleniu liczby punktów przyjmowania zakładów wzajemnych lub punktów gier na automatach o niskich wygranych.

Art. 38. 1.96) Spółka, której udzielono zezwolenia, jest obowiązana złożyć w terminie określonym w zezwoleniu finansowe zabezpieczenie w wysokości wynoszącej równowartość:

1) 300 tys. euro – w przypadku prowadzenia kasyna gry;

2) 150 tys. euro – w przypadku prowadzenia salonu gier na automatach;

3) 150 tys. euro – w przypadku prowadzenia salonu gry bingo pieniężne;

4) 10 000 euro – w przypadku prowadzenia punktu przyjmowania zakładów bukmacherskich;

5) 97) 1000 euro – w przypadku punktu gier na automatach o niskich wygranych.

2. Zabezpieczenia są składane zgodnie z poniższą tabelą:

Liczba (kasyn, salonów lub punktów)

Krotność zabezpieczeń

od 1 do 3

1 zabezpieczenie

od 4 do 6

2 zabezpieczenia

od 7 do 9

3 zabezpieczenia

od 10 do 20

4 zabezpieczenia

od 21 do 30

5 zabezpieczeń

od 31 do 40 i więcej

6 zabezpieczeń

z tym że krotność zabezpieczeń zwiększa się o 1 na każde 10 ośrodków

 

3.98) Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, zapewniają ochronę interesu finansowego uczestników gier lub zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 2, oraz służą zaspokojeniu innych ewentualnych roszczeń, w tym zwłaszcza z tytułu zobowiązań podatkowych.

4. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą polegać na:

1) zawarciu umowy ubezpieczeniowej z instytucją ubezpieczeniową na warunkach zaakceptowanych przez organ udzielający zezwolenia lub

2) przedstawieniu gwarancji bankowych na warunkach zaakceptowanych przez organ udzielający zezwolenia albo

3) złożeniu właściwej kwoty na rachunku bankowym wskazanym przez organ udzielający zezwoleń; kwota ta, wraz z odsetkami, podlega zwrotowi po wygaśnięciu zezwolenia, chyba że została przeznaczona na zaspokojenie roszczeń określonych w ust. 3, albo

4) zabezpieczeniu hipotecznym na nieruchomościach (lub prawie wieczystego użytkowania) stanowiących własność spółki.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych41) określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki dokonywania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1 i 2.

Art. 39. 1.99) Podmiot urządzający gry i zakłady, o których mowa w art. 2, uiszcza opłaty za udzielone zezwolenia i opłatę egzaminacyjną, o której mowa w art. 20 ust. 3, oraz opłaty za wydanie świadectwa zawodowego lub uznanie za równoważne z nim świadectwa, o którym mowa w art. 19 ust. 4.

1a.100) W przypadku przedłużenia zezwolenia na podstawie art. 36 ust. 3, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa i wpłacane są na wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw finansów publicznych41)..

3.101) 10 % środków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na zakupy specjalistycznego sprzętu i wyposażenia oraz szkolenie zapewniające zwiększenie skuteczności nadzoru i kontroli nad działalnością podmiotów urządzających gry i zakłady, o których mowa w art. 2.

4.101) Ze środków, o których mowa w ust. 3, mogą być również pokrywane koszty dodatkowych badań dokumentów przedstawionych przez wnioskodawców i koszty weryfikacji podmiotów urządzających gry i zakłady, o których mowa w art. 2, oraz koszty badań rynku tych gier i zakładów zleconych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wyspecjalizowanym instytucjom.

5.102) Gospodarka finansowa środkami, o których mowa w ust. 3, jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych41) w formie określonej w art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611).

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych41) określa, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1. Wysokość opłat podlega w każdym roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Rozdział 4

Podatek od gier

Art. 40. 1.103) Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier i zakładów, o których mowa w art. 2, na podstawie udzielonego zezwolenia oraz podmioty urządzające gry i loterie stanowiące monopol Państwa podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier.

2. Obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z chwilą rozpoczęcia wykonywania działalności.

3. Obowiązek podatkowy, o którym mowa w ust. 2, kończy się z chwilą zaprzestania wykonywania działalności.

4.104) Nie podlega opodatkowaniu podatkiem od gier prowadzenie działalności w zakresie wymienionym w art. 2 ust. 1 pkt 9 i 10.

Art. 41.105) Podatek od gier stanowi dochód budżetu państwa.

Art. 42. Podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi:

1) 106) w loteriach i grze telebingo – suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze;

2) w grach liczbowych – suma wpłaconych stawek;

2a) 107) w wideoloteriach – kwota stanowiąca różnicę między kwotą wpłaconą lub zakredytowaną w pamięci terminala a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier;

3) w grze bingo pieniężne – wartość nominalna kartonów zakupionych przez spółkę;

4) w grze bingo fantowe – wartość nominalna kartonów użytych do gry;

5) 108) w grach cylindrycznych, grach w kości i grach w karty, z wyjątkiem gry określonej w pkt 7 – kwota stanowiąca różnicę pomiędzy sumą wpłat gotówkowych z tytułu wymiany żetonów w kasie i na stole gry a sumą wypłaconych z kasy kwot za zwrócone żetony;

6) 109) w grach na automatach – kwota stanowiąca różnicę między kwotą uzyskaną z wymiany żetonów do gry lub wpłaconą do kasy salonu i zakredytowaną w pamięci automatu lub wpłaconą do automatu a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier;

7) w pokerze, w którym uczestnicy grają pomiędzy sobą, a kasyno urządza grę – suma wpływów kasyna z tego tytułu;

8) w zakładach wzajemnych – suma wpłaconych stawek.

Art. 42a.110) 1. Podmioty podlegające opodatkowaniu podatkiem od gier, zwane dalej „podatnikami”, są obowiązane do obliczania i wpłacania podatku od gier za okresy miesięczne, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Podatek od gier jest wpłacany na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Podatnicy urządzający gry liczbowe wpłacają podatek od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie 10 dni od dnia losowania.

4. Podatnicy są obowiązani bez wezwania do składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych dla podatku od gier, według ustalonego wzoru, za okresy miesięczne w terminie, o którym mowa w ust. 2.

5. Zobowiązanie podatkowe w podatku od gier przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji, chyba że organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi je w innej wysokości.

6. Podatnicy urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe, niezależnie od obowiązku złożenia deklaracji, są obowiązani do przedstawienia właściwemu urzędowi skarbowemu rozliczenia wyniku finansowego urządzanych gier w terminie 30 dni od dnia zakończenia gry, określonego w zezwoleniu.

Art. 42b.110) Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od gier, z zastrzeżeniem art. 44 ust. 1, ustala się:

1) według miejsca lokalizacji ośrodka gier;

2) według siedziby podmiotu prowadzącego zakłady wzajemne, gry liczbowe, loterie pieniężne, grę telebingo lub wideoloterię;

3) według siedziby organu, który wydał zezwolenie na urządzanie loterii fantowej, gry bingo fantowe lub gry na automatach o niskich wygranych.

Art. 43.111) 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji podatkowej dla podatku od gier.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:

1) inne terminy płatności podatku od gier oraz tryb jego zapłaty;

2) inne terminy składania rozliczeń, o których mowa w art. 42a ust. 6.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględnia:

1) specyfikę poboru podatku od gier;

2) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od gier, oraz potrzebę zapewnienia płynności wpływów budżetowych.

Art. 44. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 14, jest obowiązany obliczać należny podatek od gier przy sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne spółce urządzającej grę i przekazywać pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika w terminie 23 dni po upływie miesiąca, w którym pobrano podatek.

2. Przedsiębiorca określony w ust. 1 jako płatnik podatku od gier obowiązany jest uzależnić wydanie kartonów od uprzedniego uiszczenia tego podatku.

Art. 44a.112) 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 14, będący płatnikiem podatku od gier, sporządza i przedstawia rozliczenie podatku za pomocą rejestru podatku od gier. Rejestr jest sporządzany odrębnie dla każdej ze spółek nabywających kartony do gry bingo pieniężne.

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 14, będący płatnikiem podatku od gier, jest obowiązany ponadto do:

1) sporządzania rocznego obliczenia pobranych kwot podatku i przedstawienia ich właściwemu urzędowi skarbowemu do dnia 1 marca roku następującego po roku, którego to obliczenie dotyczy; obliczenie zawiera sumy wpłat podatku od gier pobranych od spółek urządzających grę bingo pieniężne;

2) przechowywania prowadzonych rejestrów podatku od gier oraz dowodów przekazania pobranego podatku przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym rejestr zamknięto.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, niezbędne elementy, które powinien zawierać rejestr, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając:

1) specyfikę prowadzenia poszczególnych rodzajów gier i zakładów;

2) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od gier, oraz potrzebę zapewnienia płynności wpływów budżetowych.

Art. 45.113) 1.114) Stawka podatku od gier wynosi dla:

1) loterii fantowych, gry bingo fantowe, gry bingo pieniężne oraz zakładów wzajemnych – 10 %;

2) loterii pieniężnej i gry telebingo – 15 %;

3) gier liczbowych – 20 %;

4) gier prowadzonych w kasynach gry i w salonach gier na automatach oraz dla wideoloterii – 45 %.

2. Stawka podatku od gier z tytułu prowadzenia działalności w zakresie zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielonych wyłącznie na ich urządzanie wynosi 2 %.

Art. 45a.115) 1. Podatnicy posiadający zezwolenie na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych uiszczają podatek od gier w formie zryczałtowanej, w wysokości stanowiącej równowartość:

1) za okres do dnia 31 grudnia 2003 r. – 50 euro,

2) za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. – 75 euro,

3) za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. – 100 euro,

4) za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. – 125 euro

– miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie.

2. Wartość euro ustala się przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata podatku.

Art. 46.113) 1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach prowadzą księgi rachunkowe według zasad przewidzianych przepisami o rachunkowości.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy osób fizycznych i spółek cywilnych osób fizycznych urządzających gry losowe, o których mowa w art. 6 ust. 1, chyba że z odrębnych przepisów wynika dla nich obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, warunki prowadzenia ewidencji w celu ustalenia podstawy opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier.

4.116) Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, uwzględnia:

1) specyfikę prowadzenia poszczególnych rodzajów gier i zakładów;

2) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od gier, oraz potrzebę zapewnienia płynności wpływów budżetowych.

Art. 47. Obowiązek podatkowy w innych podatkach i opłatach określają odrębne ustawy.

Rozdział 4a

Dopłaty117)

Art. 47a.118) 1. W grach wymienionych w art. 4 ust. 1, ustanawia się dopłaty w wysokości:

1) 25 % stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze – w grach liczbowych;

2) 10 % stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze – w wideoloteriach, loteriach pieniężnych i grze telebingo.

2. Obowiązek pobierania i przekazywania dopłat z tytułu prowadzenia wideoloterii powstaje po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności w tym zakresie.

3. Informację o ustanowieniu dopłaty, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się w regulaminie gry.

4. Dopłaty, o których mowa w ust. 1, nie są przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Art. 47b. 1.119) Podmioty urządzające gry, o których mowa w art. 4 ust. 1, są obowiązane do przekazywania wpływów z dopłat, o których mowa w art. 47a ust. 1, na wyodrębnione rachunki środków specjalnych, prowadzone w tym celu przez:

1) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w wysokości 20 %;

2) ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu – w wysokości 80 %.

1a.120) Wpływy z dopłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są przeznaczone wyłącznie na promowanie i wspieranie:

1) ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym;

2) twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej;

3) działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego;

4) młodych twórców i artystów;

5) działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych.

2.121) Wpływy z dopłat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są przeznaczone wyłącznie na modernizację, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

2a.121) Gospodarka finansowa środkami, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w sposób określony w art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

2b.122) Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania.

2c.123) Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki realizacji zadań, o których mowa w ust. 1a, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania, biorąc pod uwagę priorytety społeczne i konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych zadań, z uwzględnieniem wysokości przychodów środków specjalnych.

3.124) Dopłaty, o których mowa w art. 47a ust. 1, przekazuje się według zasad, w terminach i w trybie określonych dla dokonywania w danej grze wpłat z tytułu podatku od gier.

4.125) Do wydatków realizowanych ze środków, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w ust. 2a, dotyczące dotacji celowych podlegających szczególnym zasadom rozliczania.

Art. 47c. (uchylony).126)

Rozdział 5

Nadzór i kontrola

Art. 48. 1.127) Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością podmiotów urządzających i prowadzących gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach w zakresie zgodności tej działalności z przepisami ustawy, udzielonym zezwoleniem oraz regulaminem gry losowej, zakładu wzajemnego lub gry na automacie; uzasadnione koszty nadzoru ponosi podmiot prowadzący gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach.

2.128) Minister właściwy do spraw finansów publicznych może przekazać, w drodze rozporządzenia, zakres swoich uprawnień określonych w ust. 1 dyrektorom izb skarbowych lub naczelnikom urzędów skarbowych w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1, uwzględniając potrzebę usprawnienia procedury nadzoru i kontroli.

3. 128) Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje również szczególny nadzór podatkowy związany z urządzaniem gier na stołach i na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Art. 48a.129) Izba skarbowa, która udzieliła zezwolenia, sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością podmiotów urządzających gry na automatach o niskich wygranych w zakresie zgodności tej działalności z przepisami ustawy, udzielonym zezwoleniem oraz regulaminem gry.

Art. 49. 1. Podmioty urządzające i prowadzące gry i zakłady, o których mowa w art. 2, są obowiązane, na każde wezwanie, umożliwić inspektorom kontroli skarbowej oraz osobom upoważnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do zagwarantowania skuteczności kontroli i nadzoru, a w szczególności:130)

1) 131) udostępnić obiekty i urządzenia służące do prowadzenia gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach;

2) zapewnić wgląd w dokumentację i umożliwić sporządzanie kopii niezbędnych dokumentów;

3) umożliwić na czas kontroli korzystanie z pomieszczeń wydzielonych w ośrodkach gier;

4) umożliwić filmowanie i fotografowanie oraz dokonywanie nagrań dźwiękowych, jeżeli film, fotografia lub nagranie dźwiękowe może stanowić dowód lub przyczynić się do utrwalenia dowodu w sprawie będącej przedmiotem kontroli;

5) udostępnić środki łączności lub konieczne środki techniczne, jakimi dysponuje, w zakresie czynności związanych z wykonywanym nadzorem i kontrolą;

6) udzielać wszystkich wyjaśnień w sprawach mieszczących się w zakresie nadzoru i kontroli.

2.132) Przy dokonywaniu czynności nadzorczych i kontrolnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o kontroli skarbowej.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do upoważnionych przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli, przeprowadzających kontrolę w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o Najwyższej Izbie Kontroli.

4.133) Podmioty urządzające gry w kasynach gry są obowiązane do prowadzenia ewidencji napiwków. Do ewidencji napiwków stosuje się ust. 1 pkt 2 i 6.

Art. 50. 1. W toku wykonywania czynności związanych z nadzorem i kontrolą osoba upoważniona przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych41) może w szczególności:

1) badać dokumenty i ewidencję;

2) legitymować osoby w ośrodkach gier w celu ustalenia tożsamości;

3) przesłuchiwać świadków;

4) zabezpieczać zebrane dowody.

2. Osoby upoważnione przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych41), w związku z wykonywaniem czynności nadzorczych i kontrolnych, korzystają z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, w czasie i w związku z wykonywaną czynnością nadzoru i kontroli, nie mogą być zatrzymane bez uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych41); osoby te za wykroczenia związane z bezpośrednim pełnieniem obowiązków służbowych odpowiadają tylko dyscyplinarnie.

Art. 51.134) W ramach sprawowanego nadzoru i kontroli minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może:

1) (uchylony);135)

2) (uchylony);135)

3) (uchylony);135)

4) 136) określić sposób ewidencjonowania napiwków w kasynach gry, uwzględniając potrzebę zapewnienia skuteczności w zakresie sprawowanego nadzoru i kontroli.

Art. 52. 1.137) Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje w formie decyzji polecenie usunięcia nieprawidłowości w razie stwierdzenia, że podmiot, któremu udzielono zezwolenia:

1) 138) narusza ustawę lub warunki zezwolenia;

2) uchybia przepisom regulaminów.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych41) cofa zezwolenie w przypadku:

1) niezastosowania się podmiotu do wydanego polecenia lub powtórnego wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1;

2) obniżenia kapitału akcyjnego (zakładowego) spółki poniżej granicy określonej w art. 25;

3) 139) zawieszenia prowadzonej działalności przez okres dłuższy niż 3 miesiące, chyba że zawieszenie takie jest następstwem działania siły wyższej;

4) 140) skazania, prawomocnym wyrokiem sądu, osoby wymienionej w art. 27b ust. 1 pkt 1, za przestępstwa określone w art. 299 Kodeksu karnego.

Art. 52a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych41) corocznie przedkłada właściwej komisji sejmowej informację o realizacji ustawy.

Art. 52b.141) W zakresie gier na automatach o niskich wygranych czynności ministra właściwego do spraw finansów publicznych określone w art. 49, 50 i 52 wykonuje właściwa izba skarbowa.

Art. 52c.141) Izby skarbowe corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, przedkładają ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informację o realizacji ustawy w zakresie gier na automatach o niskich wygranych.

Rozdział 6

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 53–56. (pominięte).142)

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 57–61. (pominięte).142)

Art. 62. Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Przedsiębiorstwo Państwowe „Polski Monopol Loteryjny” oraz Przedsiębiorstwo Państwowe „Totalizator Sportowy” prowadzą działalność na podstawie jej przepisów.

Art. 63 i 64. (pominięte).142)

Art. 64a. 1.143) Od dnia 1 sierpnia 1997 r. do dnia 31 stycznia 1998 r. oraz od dnia 1 września 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. podmiot urządzający gry liczbowe jest obowiązany przekazywać z dopłat, o których mowa w art. 47a ust. 1, 35 % tych wpływów na wyodrębniony rachunek utworzony przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2.144) Wpływy z dopłat, gromadzone na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się wyłącznie na finansowanie i dofinansowywanie wydatków związanych z usunięciem skutków powodzi mających miejsce w 1997, 1998 i 2001 r.

3.145) Gospodarka finansowa środkami, o których mowa w ust. 1, prowadzona jest przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub osobę przez niego upoważnioną, w formie określonej w art. 21 ustawy wymienionej w art. 47b ust. 2a.

4. Dopłaty, o których mowa w ust. 1, przekazuje się według zasad i w trybie określonych dla wpłat z tytułu podatku od gier.

5.146) Prezes Rady Ministrów przedkłada Sejmowi do wiadomości sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 1, za okres 1998, 1999 oraz 2001 r., równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej.

Art. 65. Tracą moc:

1) art. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 20, poz. 173, z 1958 r. Nr 11, poz. 40 i z 1976 r. Nr 19, poz. 122);

2) ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1983 r. Nr 43, poz. 191, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 74, poz. 443, z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 35, poz. 155 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86) – w części dotyczącej podatku obrotowego z tytułu prowadzenia gier losowych i totalizatorów;

3) ustawa z dnia 20 maja 1976 r. o grach losowych i totalizatorach (Dz. U. Nr 19, poz. 122 i z 1982 r. Nr 7, poz. 54);

4) z zastrzeżeniem art. 63 – ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77, z 1989 r. Nr 3, poz. 12, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 21, poz. 126, z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 80, poz. 350 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86) – w części dotyczącej podatku obrotowego z tytułu prowadzenia gier losowych i totalizatorów.

Art. 66. Ustawa wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia.147)

 

 

1) Tytuł w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 774), która weszła w życie z dniem 15 czerwca 2003 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

3) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 816), która weszła w życie z dniem 23 listopada 2000 r.

4) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

5) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

6) Przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

8) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

9) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

10) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

13) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

14) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

16) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

17) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

18) Stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

19) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

21) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

23) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

24) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

25) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

26) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

27) Tytuł w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

28) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

29) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

31) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

32) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

33) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 41 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216), która weszła w życie z dniem 23 czerwca 2001 r., i przez art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302), która weszła w życie z dniem 1 września 2003 r.

34) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

35) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

36) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

37) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

38) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

39) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

40) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 2 ustawy wymienionej w odnośniku 33 jako druga.

41) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 45 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

42) Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

43) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

44) Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

45) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

46) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

47)Ze zmianą wprowadzoną przez art. 10 pkt 3 ustawy wymienionej w odnośniku 33 jako druga.

48) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

49) Przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

50) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

51) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

52) Dodany przez art. 1 pkt 21 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

53) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 4 ustawy wymienionej w odnośniku 33 jako druga.

54) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

55) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

56) Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

57) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

58) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

59) Dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

60) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

61) Dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

62) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

63) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

64) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

65) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

66) Przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

67) Dodany przez art. 1 pkt 30 ustawy, o której mowa w odnośniku 3; uchylony przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

68) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

69) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

70) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 31 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

71) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

72) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. a tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

73) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 31 lit. a tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

74) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. a tiret piąte ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

75) Dodany przez art. 1 pkt 31 lit. a tiret piąte ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

76) Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. a tiret szóste ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

77) Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

78) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. c tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

79) Dodany przez art. 1 pkt 31 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

80) Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. c tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

81) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. c tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

82) Przez art. 1 pkt 31 lit. c tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

83) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

84) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

85) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

86) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

87) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

88) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

89) Przez art. 1 pkt 16 lit. a ustawy z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 621), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

90) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

91) Przez art. 1 pkt 34 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

92) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

93) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

94) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

95) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

96) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

97) Dodany przez art. 1 pkt 36 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

98) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

99) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

100) Dodany przez art. 1 pkt 37 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

101) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

102) W brzmieniu ustalonym przez art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

103) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

104) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 38 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

105) Ust. 2 i oznaczenie ust. 1 skreślone przez art. 13 ustawy z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 127), która weszła w życie z mocą od dnia 1 stycznia 1993 r.

106) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

107) Dodany przez art. 1 pkt 39 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

108) w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

109) w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

110) Dodany przez art. 1 pkt 40 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

111) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

112) Dodany przez art. 1 pkt 42 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

113) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 40 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

114) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 43 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

115) Dodany przez art. 1 pkt 44 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

116) Dodany przez art. 1 pkt 45 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

117) Tytuł w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 46 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

118) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 47 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

119) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

120) Dodany przez art. 1 pkt 48 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

121) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

122) W brzmieniu ustalonym przez art. 25 lit. c ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2002 r.

123) Dodany przez art. 1 pkt 48 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

124) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

125) Dodany przez art. 1 pkt 48 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

126) Przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnośniku 89.

127) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

128) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 5 ustawy wymienionej w odnośniku 33 jako druga.

129) Dodany przez art. 1 pkt 50 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

130) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 51 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

131) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 42 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

132) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 42 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

133) Dodany przez art. 1 pkt 51 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

134) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 43 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

135) Przez art. 1 pkt 52 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

136) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 52 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

137) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

138) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 53 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

139) Dodany przez art. 1 pkt 44 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

140) Dodany przez art. 1 pkt 53 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

141) Dodany przez art. 1 pkt 54 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

142) Zamieszczone w obwieszczeniu.

143) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 lit. a ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. Nr 84, poz. 908), która weszła w życie z dniem 14 sierpnia 2001 r.

144) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 160, poz. 1061), która weszła w życie z dniem 28 grudnia 1998 r., i art. 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 143.

145) \/\/ brzmieniu ustalonym przez art. 1 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 143.

146) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w odnośniku 144 jako pierwsza; ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 143.

147) Ustawa została ogłoszona w dniu 10 września 1992 r.

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA