| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 25 marca 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznych Umów Finansowych na lata 2002 i 2003

Na podstawie art. 3a ust. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznych Umów Finansowych na lata 2002 i 2003 (Dz. U. Nr 230, poz. 2305) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 uchyla się pkt 2;

2) uchyla się § 3;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

4) uchyla się załącznik nr 2 do rozporządzenia;

5) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

6) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1)Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 64, poz. 592, Nr 166, poz. 1611, Nr 171, poz. 1661 i Nr 199, poz. 1934 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 40, Nr 34, poz. 292 i Nr 42, poz. 386.

Załącznik 1. [PODZIAŁ ŚRODKÓW MIĘDZY POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA PROGRAMU SAPARD]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 25 marca 2004 r. (poz. 508)

Załącznik nr 1

PODZIAŁ ŚRODKÓW MIĘDZY POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA PROGRAMU SAPARD

A. PRZEWIDZIANYCH W ROCZNEJ UMOWIE FINANSOWEJ NA ROK 2002

DZIAŁANIE

Środki krajowe w euro

Środki Unii Europejskiej w euro

Ogółem środki w euro

Działanie 1

Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych

22 851 130

68 553 393

91 404 523

Działanie 2

Inwestycje w gospodarstwach rolnych

3 918 479

11 755 436

15 673 915

Działanie 3

Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich

23 838 507

71 515 521

95 354 028

Działanie 4

Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

7 996 669

23 990 008

31 986 677

Działanie 6

Szkolenia zawodowe

1 090 000

3 270 000

4 360 000

Działanie 7

Pomoc techniczna

197 528

790 110

987 638

Suma środków w euro:

59 892 313

179 874 468

239 766 781

 

B. PRZEWIDZIANYCH W ROCZNEJ UMOWIE FINANSOWEJ NA ROK 2003

DZIAŁANIE

Środki krajowe w euro

Środki Unii Europejskiej w euro

Ogółem środki w euro

Działanie 1

Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych

22 851 130

68 553 393

91 404 523

Działanie 2

Inwestycje w gospodarstwach rolnych

2 705 147

8 115 440

10 820 587

Działanie 3

Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich

25 433 223

76 299 668

101 732 891

Działanie 4

Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

8 133 335

24 400 004

32 533 339

Działanie 6

Szkolenia zawodowe

1 200 000

3 600 000

4 800 000

Działanie 7

Pomoc techniczna

172 528

690 110

862 638

Suma środków w euro:

60 495 363

181 658 615

242 153 978

 

Załącznik 2. [PODZIAŁ ŚRODKÓW MIĘDZY WOJEWÓDZTWA W RAMACH DZIAŁANIA 2 "INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH"]

Załącznik nr 2

PODZIAŁ ŚRODKÓW MIĘDZY WOJEWÓDZTWA W RAMACH DZIAŁANIA 2 „INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH”

A. PRZEWIDZIANYCH W ROCZNEJ UMOWIE FINANSOWEJ NA ROK 2002

Lp.

Województwa

Środki krajowe
w euro

Środki Unii Europejskiej w euro

Ogółem środki w euro

1

dolnośląskie

0

0

0

2

kujawsko-pomorskie

346 199

1 038 595

1 384 794

3

lubelskie

570 210

1 710 630

2 280 840

4

lubuskie

0

0

0

5

łódzkie

250 462

751 386

1 001 848

6

małopolskie

284 972

854 917

1 139 889

7

mazowieckie

1 465 260

4 395 780

5 861 040

8

opolskie

0

0

0

9

podkarpackie

0

0

0

10

podlaskie

0

0

0

11

pomorskie

183 400

550 199

733 599

12

śląskie

0

0

0

13

świętokrzyskie

277 329

831 988

1 109 317

14

warmińsko-mazurskie

0

0

0

15

wielkopolskie

540 647

1 621 941

2 162 588

16

zachodniopomorskie

0

0

0

Suma środków w euro:

3 918 479

11 755 436

15 673 915

 

B. PRZEWIDZIANYCH W ROCZNEJ UMOWIE FINANSOWEJ NA ROK 2003

Lp.

Województwa

Środki krajowe
w euro

Środki Unii Europejskiej w euro

Ogółem środki w euro

1

dolnośląskie

0

0

0

2

kujawsko-pomorskie

0

0

0

3

lubelskie

717 201

2 151 603

2 868 804

4

lubuskie

0

0

0

5

łódzkie

0

0

0

6

małopolskie

279 404

838 213

1 117 617

7

mazowieckie

1 436 631

4 309 892

5 746 523

8

opolskie

0

0

0

9

podkarpackie

0

0

0

10

podlaskie

0

0

0

11

pomorskie

0

0

0

12

śląskie

0

0

0

13

świętokrzyskie

271 911

815 732

1 087 643

14

warmińsko-mazurskie

0

0

0

15

wielkopolskie

0

0

0

16

zachodniopomorskie

0

0

0

Suma środków w euro:

2 705 147

8 115 440

10 820 587

 

Załącznik 3. [PODZIAŁ ŚRODKÓW MIĘDZY WOJEWÓDZTWA W RAMACH DZIAŁANIA 3 "ROZWÓJ I POPRAWA INFRASTRUKTURY OBSZARÓW WIEJSKICH"]

Załącznik nr 3

PODZIAŁ ŚRODKÓW MIĘDZY WOJEWÓDZTWA W RAMACH DZIAŁANIA 3 „ROZWÓJ I POPRAWA INFRASTRUKTURY OBSZARÓW WIEJSKICH”

A. PRZEWIDZIANYCH W ROCZNEJ UMOWIE FINANSOWEJ NA ROK 2002

Lp.

Województwa

Środki krajowe w euro

Środki Unii Europejskiej w euro

Ogółem środki w euro

1

dolnośląskie

1 363 642

4 090 926

5 454 568

2

kujawsko-pomorskie

1 052 270

3 156 812

4 209 082

3

lubelskie

2 617 183

7 851 548

10 468 731

4

lubuskie

465 440

1 396 318

1 861 758

5

łódzkie

1 448 578

4 345 733

5 794 311

6

małopolskie

2 995 543

8 986 629

11 982 172

7

mazowieckie

3 261 328

9 783 986

13 045 314

8

opolskie

569 223

1 707 670

2 276 893

9

podkarpackie

1 952 967

5 858 901

7 811 868

10

podlaskie

833 330

2 499 991

3 333 321

11

pomorskie

1 026 248

3 078 743

4 104 991

12

śląskie

1 070 643

3 211 930

4 282 573

13

świętokrzyskie

1 665 329

4 995 988

6 661 317

14

warmińsko-mazurskie

922 884

2 768 650

3 691 534

15

wielkopolskie

2 042 721

6 128 161

8 170 882

16

zachodniopomorskie

551 178

1 653 535

2 204 713

Suma środków w euro:

23 838 507

71 515 521

95 354 028

 

B. PRZEWIDZIANYCH W ROCZNEJ UMOWIE FINANSOWEJ NA ROK 2003

Lp.

Województwa

Środki krajowe w euro

Środki Unii Europejskiej w euro

Ogółem środki w euro

1

dolnośląskie

903 417

2 710 250

3 613 667

2

kujawsko-pomorskie

2 064 702

6 194 106

8 258 808

3

lubelskie

1 499 863

4 499 587

5 999 450

4

lubuskie

483 519

1 450 556

1 934 075

5

łódzkie

984 533

2 953 600

3 938 133

6

małopolskie

1 714 583

5 143 749

6 858 332

7

mazowieckie

1 795 700

5 387 099

7 182 799

8

opolskie

526 463

1 579 389

2 105 852

9

podkarpackie

3 249 839

9 749 518

12 999 357

10

podlaskie

1 421 649

4 264 947

5 686 596

11

pomorskie

669 610

2 008 829

2 678 439

12

śląskie

2 065 897

6 197 692

8 263 589

13

świętokrzyskie

865 244

2 595 733

3 460 977

14

warmińsko-mazurskie

695 058

2 085 175

2 780 233

15

wielkopolskie

3 614 558

10 843 674

14 458 232

16

zachodniopomorskie

572 588

1 717 764

2 290 352

Suma środków w euro:

23 127 223

69 381 668

92 508 891

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Sp. z o.o.

RESET2 Sp. z o.o. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »