reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 5 kwietnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych

Na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 2, poz. 14) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na stanowisko służbowe, o którym mowa w ust. 1, zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od „14” do „12”, można mianować lub powołać policjanta posiadającego wykształcenie wyższe bez tytułu zawodowego magistra (równorzędnego), przy spełnieniu pozostałych wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych i stażu służby.

3. Policjant, o którym mowa w ust. 2, powołany na stanowisko służbowe komendanta Policji, zaszeregowane do „14” grupy uposażenia zasadniczego, jest obowiązany uzupełnić wykształcenie i uzyskać tytuł zawodowy magistra (równorzędny) w terminie 4 lat od dnia powołania na stanowisko.”;

2) w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Na stanowiska, o których mowa w ust. 4, można mianować lub powołać policjanta posiadającego kwalifikacje zawodowe wyższe w specjalności innej niż rodzaj służby, w której występuje stanowisko, i staż służby dłuższy o 1 rok od wymaganego do objęcia tego stanowiska.”;

3) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mianowanie na stanowisko służbowe, o którym mowa w § 7, może nastąpić przed uzyskaniem przez policjanta kwalifikacji zawodowych potrzebnych na tym stanowisku. Kwalifikacje zawodowe policjant jest obowiązany uzyskać w terminie 2 lat od dnia mianowania na stanowisko.”;

4) w § 10 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Policjant służby wspomagającej oraz policjant służby prewencyjnej zajmujący stanowisko w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach patrolowych lub interwencyjnych, konwojowo-ochronnych, w oddziałach prewencji oraz policji sądowej, posiadający kwalifikacje zawodowe podstawowe bez profilu, może być mianowany na inne stanowisko służbowe, jeżeli jest ono zaszeregowane również do grupy uposażenia zasadniczego od „4” do „2”.

4. Do mianowania, o którym mowa w ust. 1 i 2, przepisy § 7a i § 9 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

5) w § 11:

a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Do stażu służby wymaganego do zajmowania stanowisk służbowych określonych w tabeli 1 załącznika do rozporządzenia nie wlicza się okresu służby kandydackiej, osiemnastu miesięcy studiów stacjonarnych w Wyższej Szkole Policji odbytych przez osobę, która egzamin wstępny zda przed przyjęciem do służby w Policji, urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego, okresu zawieszenia w czynnościach służbowych oraz okresu oddelegowania do wykonywania zadań służbowych poza Policją na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

2. Do stażu służby wymaganego do zajmowania stanowisk służbowych określonych w tabeli 1 załącznika do rozporządzenia, z wyjątkiem stanowiska komendanta komisariatu Policji i jego zastępcy, zalicza się pełnienie służby oraz powierzenie pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku komendanta lub zastępcy komendanta w komendzie, komisariacie. Wyższej Szkole Policji lub szkole policyjnej.

3. Wymagany okres pełnienia służby oraz powierzenia pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku komendanta lub zastępcy komendanta w komendzie, komisariacie, Wyższej Szkole Policji lub szkole policyjnej wynosi dla stanowiska:

1) Komendanta Głównego Policji i jego zastępców – 5 lat;

2) komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji oraz komendanta szkoły policyjnej – 4 lata;

3) l zastępcy i zastępców komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji oraz zastępcy komendanta szkoły policyjnej – 3 lata;

4) komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji – 2 lata;

5) l zastępcy i zastępców komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji – 1 rok.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagany okres pełnienia służby oraz powierzenia pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku komendanta lub zastępcy komendanta w komendzie, komisariacie, Wyższej Szkole Policji lub szkole policyjnej dla stanowisk, o których mowa w ust. 3 pkt 1–4, może zostać skrócony, jednak nie więcej niż do połowy.”;

6) w załączniku do rozporządzenia w tabeli 2:

a) Ip. 35 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Stanowisko

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Staż służby w latach

35

Ekspert

wyższe

wyższe

wyższe1

specjalistyczne

3

średnie

wyższe

5

średnie5

podstawowe

 

b) po Ip. 35 dodaje się Ip. 35a w brzmieniu:

Lp.

Stanowisko

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Staż służby w latach

35a

Ekspert10

wyższe

wyższe

6

 

c) Ip. 41 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Stanowisko

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Staż służby w latach

41

Naczelnik sekcji. Kierownik sekcji

wyższe

wyższe

3

wyższe1

wyższe

5

średnie

wyższe

6

średnie5

podstawowe

 

d) Ip. 50 i 51 otrzymują brzmienie:

Lp.

Stanowisko

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Staż służby w latach

50

Specjalista

wyższe

wyższe

wyższe1

specjalistyczne

3

średnie

wyższe

5

średnie

specjalistyczne

6

średnie5

podstawowe

51

Asystent4. Instruktor4

według odrębnych przepisów

wyższe

 

e) po objaśnieniach do tabeli 2 po pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

10 w szkole policyjnej realizujący zajęcia dydaktyczne.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Oleksy

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kłosowski

Prawnik, doradca podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama