REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 164 poz. 1716

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 7 lipca 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 oraz z 2003 r. Nr 104, poz. 965 i Nr 141, poz. 1362) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W klasach (semestrach) programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w piątek w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie egzaminu maturalnego.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W klasach (semestrach) programowo najwyższych ponadpodstawowych szkół średnich dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się 10 dni przed terminem egzaminu dojrzałości.”;

2) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dni, w których:

1) w szkołach ponadgimnazjalnych: liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących i technikach uzupełniających odbywa się część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego i z tego przedmiotu obowiązkowego, do egzaminu z którego przystępuje największa liczba absolwentów w danej szkole, a także z języka mniejszości narodowej, do egzaminu z którego przystępują absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości,

2) w ponadpodstawowych szkołach średnich dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości odbywa się część pisemna egzaminu dojrzałości,

są w tych szkołach dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: M. Sawicki

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12. poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161, Nr 145, poz. 1532 i Nr 162, poz. 1690.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-07-22
  • Data wejścia w życie: 2004-09-01
  • Data obowiązywania: 2004-09-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA