reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się program operacyjny – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

Załącznik 1. [Program operacyjny - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 11 sierpnia 2004 r. (poz. 1948)

Program operacyjny –

Program Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL
dla Polski 2004–2006

SPIS TREŚCI:

l. WSTĘP I STRESZCZENIE ZAŁOŻEŃ INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ EQUAL

I.1. Co to jest EQUAL?

I.2. Relacja z procesu programowania

I.3. Proces konsultacyjny

I.4. Czas trwania programu

I.5. Zasięg geograficzny programu

II. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

II.1. Informacje ogólne

II.1.1. Ogólny kontekst gospodarczy

II.1.2. Demografia

II.1.3. Rynek pracy

II.1.4. Kwalifikacje i umiejętności

II.1.5. Wykluczenie społeczne i polityka integracji społecznej

II.1.6. Gospodarka społeczna

II.2. Analiza rynku pracy w kontekście dyskryminacji i nierówności

II.2.1. Zdolność do zatrudnienia

II.2.2. Przedsiębiorczość

II.2.3. Zdolności przystosowawcze

II.2.4. Równość szans kobiet i mężczyzn

II.2.5. Osoby ubiegające się o status uchodźcy

II.3. Podsumowanie

III. KONTEKST POLITYCZNY DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ W RAMACH EQUAL

III.1. Wprowadzenie

III.2. Kontekst polityki europejskiej

III.2.1. Europejska Strategia Zatrudnienia

III.2.2. Ramy Odniesienia Polityki Zatrudnienia

III.2.3. Wspólna Ocena Założeń Polskiej Polityki Zatrudnienia

III.2.4. Europejska Strategia Integracji Społecznej

III.2.5. Wspólne Memorandum na rzecz Integracji Społecznej

III.2.6. Działania w ramach art. 13 Traktatu

III.2.7. Wspólna Polityka w sprawie Uchodźstwa

III.3. Kontekst polityki krajowej

III.3.1. Narodowy Plan Rozwoju (NPR) na lata 2004–2006

III.3.2. Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2000–2006

III.3.3. Strategia Polityki Społecznej na lata 2002–2005

III.3.4. Strategia społeczno-gospodarcza: Przedsiębiorczość – Rozwój – Praca

III.3.5. Polityka zatrudnienia

III.3.6. Polityka edukacyjna

III.3.7. Polityka innowacyjności

III.4. Programy przedakcesyjne i wspólnotowe

III.4.1. Programy przedakcesyjne

III.4.2. Programy wspólnotowe

III.5. Program wdrażania modelu partnerstwa lokalnego

III.6. Komplementarność EQUAL z innymi programami

IV. Podsumowanie – analiza SWOT

V. NACZELNE ZASADY EQUAL

V.1. Podejście tematyczne

V.2. Partnerstwo na rzecz Rozwoju

V.3. Zaangażowanie grup dyskryminowanych (ang. empowerment)

V.4. Współpraca ponadnarodowa

V.5. Innowacyjność

V.6. Włączanie rezultatów do głównego nurtu polityki (ang. mainstreaming)

V.7. Zintegrowana strategia osiągania równości płci

VI. PRIORYTETY PROGRAMOWE

VI.1. Priorytet 1 – Zwalczanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy

VI.1.1. Temat A: Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem programowania rynku pracy otwartego dla wszystkich

VI.1.2. Temat D: Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych, oraz poprawa jakości miejsc pracy

VI.1.3. Temat F: Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii

VI.1.4. Temat G: Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących

VI.1.5. Temat l: Pomoc w społecznej i zawodowej integracji osób ubiegających się o status uchodźcy

VI.2. Kwestie horyzontalne

VI.3. Ocena przewidywanego oddziaływania

VI.4. Komplementarność Programu EQUAL w stosunku do NPR 2004–2006

VI.5. Finansowa alokacja

VII. DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU EQUAL

Vll.1. Wybór Partnerstw na rzecz Rozwoju

VII.2. Ustanawianie Partnerstwa na rzecz Rozwoju oraz współpraca ponadnarodowa (Działanie 1)

VII.3. Wdrażanie programów działania Partnerstwa na rzecz Rozwoju (Działanie 2)

VII.4. Sieci tematyczne, upowszechnianie i włączanie rezultatów do głównego nurtu polityki

VII.4.1. Sieci tematyczne

VII.4.2. Upowszechnianie rezultatów

VII.4.3. Włączanie rezultatów do głównego nurtu polityki (ang. mainsteaming)

VII.5. Pomoc techniczna

VII.6. Kalendarz wdrażania Programu EQUAL

VIII. SYSTEM WDRAŻANIA PROGRAMU EQUAL

Vlll.1. Instytucje krajowe właściwe dla Programu EQUAL

VIII.1.1. Instytucja Zarządzająca

VIII.1.2. Instytucja Płatnicza

VIII.1.3. Komitet Monitorujący dla EQUAL

VIII.1.4. Krajowa Struktura Wsparcia

VIII.1.5. Ustalenia dotyczące kontroli

VIII.1.6. Rola Instytucji Płatniczej

VIII.1.7. Kontrola pogłębiona

VIII.1.8. Biuro Międzynarodowych Relacji Skarbowych (Biuro MS)

VIII.1.9. Kwestia poświadczenia zamknięcia pomocy w ramach Programu EQUAL

VIII.1.10. Audyt wewnętrzny

VIII.2. Partnerstwa na rzecz Rozwoju

VIII.3. Zgodność z ustawodawstwem o pomocy publicznej

VIII.4. Sprawozdawczość

VIII.4.1. Monitoring i sprawozdawczość – wspólne minimum

VIII.5. Strategia komunikacyjna i promocyjna

VIII.5.1. Ogólne uzgodnienia

VIII.5.2. Plan działań komunikacyjnych

VIII.6. Współpraca z krajami trzecimi

IX. KWESTIE FINANSOWE

IX. 1. Plan finansowy

IX.1.1. Plan finansowy Programu EQUAL

IX.1.2. Środki z Programu EQUAL w polskim systemie finansów publicznych

IX.1.3. Planowanie środków na wdrożenie Programu EQUAL, łącznie ze środkami na współfinansowanie, oraz schemat przepływu środków z funduszy strukturalnych w ramach Programu EQUAL

IX.2. Finansowanie Partnerstw na rzecz Rozwoju i opis przepływów finansowych

IX.3. Kwalifikowalność działań

X. MONITORING

X.1. Pozyskiwanie danych

X.1.1. Konsolidacja danych na poziomie europejskim

X.1.2. Roczny raport na temat wdrażania

XI. OCENA

XI.1. Ocena ex ante

XI.2. Ocena bieżąca

Xl.3. Ocena ex post

Załącznik nr 1. Szacunkowy plan finansowy w podziale na priorytet operacyjny/tematy dla Programu EQUAL na lata 2004–2006 (w EUR)

Załącznik nr 2. Dane, które należy zgromadzić na krajowym poziomie systemu monitoringu (Wskaźniki programu)

Załącznik nr 3. Tabele statystyczne

Wyświetl tekst załącznika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Warzecha – Ważydrąg

Ekspert podatkowy, księgowa, właścicielka Biura Rachunkowego EVA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama