| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI1)

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki i areszty w celu wydalenia oraz regulaminu organizacyjno-porządkowego pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku i areszcie w celu wydalenia

Na podstawie art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W strzeżonym ośrodku znajdują się pomieszczenia mieszkalne i administracyjno-gospodarcze oraz plac rekreacyjno-sportowy.
§ 2.
1. W skład pomieszczeń mieszkalnych strzeżonego ośrodka wchodzą:

1) pokoje dla cudzoziemców;

2) pokoje dla małoletnich przebywających w strzeżonym ośrodku bez opiekuna w wyodrębnionej części strzeżonego ośrodka;

3) pokój przeznaczony dla cudzoziemców zakłócających bezpieczeństwo i porządek w strzeżonym ośrodku, których odizolowanie jest konieczne dla ochrony zdrowia i życia osób przebywających w strzeżonym ośrodku;

4) biblioteka;

5) pomieszczenia do zajęć kulturalnych i sportowych;

6) pomieszczenie do wykonywania praktyk religijnych;

7) umywalnie;

8) ustępy.

2. W skład pomieszczeń administracyjno-gospodarczych strzeżonego ośrodka wchodzą:

1) izba dyżurna;

2) pokój lekarski;

3) izolatka dla chorych;

4) pokój widzeń;

5) kuchnia albo pomieszczenie do podgrzewania i porcjowania posiłków oraz stołówka;

6) magazyny do przechowywania: rzeczy cudzoziemców przekazanych do depozytu, pościeli czystej oraz brudnej;

7) pomieszczenia służące do odkażania, czyszczenia oraz suszenia odzieży i obuwia.

3. W skład strzeżonego ośrodka może wchodzić także pralnia.

§ 3.
Pomieszczenia wchodzące w skład strzeżonego ośrodka oraz ich wyposażenie spełniają następujące warunki:

1) tynki wykonane z zaprawy cementowo-wapiennej, malowane farbą klejową lub emulsyjną, a od podłogi do wysokości 1,5 m malowane farbą olejną;

2) ściany w pomieszczeniu służącym do odkażania, czyszczenia oraz suszenia odzieży i obuwia, umywalniach i ustępach do wysokości co najmniej 2 m o powierzchniach zmywalnych i odpornych na działanie wilgoci;

3) posadzka w umywalniach, ustępach i pralni zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska;

4) punkty świetlne umieszczone na suficie oraz gniazda wtykowe zainstalowane w niezbędnych miejscach.

§ 4.
1. Pokoje dla cudzoziemców w strzeżonym ośrodku oraz ich wyposażenie spełniają następujące warunki:

1) podłoga trwała i zmywalna;

2) okna uchylne w grubości ściany muru o powierzchni w stosunku do powierzchni podłogi nie mniejszej niż 1:8; zabezpieczone na zewnątrz kratą z prętów lub płaskowników;

3) ogrzewanie zapewniające temperaturę według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych;

4) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna, z otworem wentylacyjnym, zapewniająca półtorakrotną wymianę powietrza w ciągu godziny;

5) łóżka jednoosobowe, szafki na rzeczy osobiste oraz stoły i taborety drewniane bez ostrych krawędzi.

2. Pokój przeznaczony dla cudzoziemców zakłócających bezpieczeństwo i porządek w strzeżonym ośrodku spełnia wymagania wymienione w ust. 1 pkt 1–4 oraz jest wyposażony w:

1) łóżko jednoosobowe, szafki na rzeczy osobiste oraz stoły i taborety drewniane bez ostrych krawędzi – przytwierdzone na stałe do podłogi;

2) drzwi o solidnej konstrukcji z atestowanym zamkiem.

§ 5.
1. Izba dyżurna jest wyposażona w instalację telefoniczną, mającą bezpośrednie połączenie z dyżurnym najbliższej jednostki Policji lub Straży Granicznej.

2. Pokój lekarski jest wyposażony w umywalkę z dopływem ciepłej i zimnej wody, biurko, krzesło, wieszak, kozetkę lekarską, parawan oraz szafkę na leki i podstawowy sprzęt medyczny do badania i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej.

3. Izolatka dla chorych oraz jej wyposażenie spełniają warunki określone w § 4 ust. 1 pkt 1–5.

4. Pokój widzeń jest wyposażony w taborety i stół oraz spełnia warunki określone w § 4 ust. 1 pkt 1–3, a także ma oświetlenie umożliwiające czytanie i pisanie.

5. Umywalnie i ustępy w pomieszczeniach mieszkalnych znajdują się na każdej kondygnacji i spełniają następujące warunki:

1) w razie gdy są przeznaczone do wspólnego użytku – wyposażone co najmniej w:

a) 1 miskę ustępową dla 20 osób,

b) 1 urządzenie natryskowe dla 15 osób,

c) 1 umywalkę dla 5 osób,

d) 1 pisuar dla 20 mężczyzn;

2) w umywalniach – umywalki z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz wydzielony natrysk i kabina ustępowa;

3) ustępy ogólnodostępne z przegrodami oddzielającymi ustęp damski od męskiego, wykonanymi ze ściany pełnej na całą wysokość pomieszczenia; w przypadku gdy ustępy udostępnione są odrębnie dla kobiet i mężczyzn, przegrody dzielące kabiny, w których umieszczone są miski ustępowe, o wysokości 1 m, trwale przytwierdzone do podłogi i ściany, z drzwiami o górnej krawędzi 1 m i dolnej 0,3 m nad podłogą; ustępy wyposażone co najmniej w 1 umywalkę na każdą 1–3 misek ustępowych lub 1–3 pisuarów; umywalki z dopływem ciepłej i zimnej wody;

4) miski ustępowe umieszczone w kabinach oddzielonych przegrodami, o których mowa w pkt 3, spłukiwane za pomocą automatu ukrytego w ścianie;

5) woda do umywalni i natrysku oraz ustępów doprowadzana poprzez mieszacz zlokalizowany w miejscu niedostępnym dla cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku;

6) drzwi do umywalni, natrysku oraz ustępów wyposażone w matową szybę z nietłukącego się szkła lub zwykłą szybę zabezpieczoną obustronnie siatką stalową; w natryskach udostępnionych odrębnie dla kobiet i mężczyzn dopuszcza się stosowanie w otworach wejściowych do kabin z urządzeniami natryskowymi – zasłon, pod warunkiem że są nieprzemakalne i nieprzezroczyste.

6. W przypadku gdy liczba cudzoziemców umieszczonych na jednej kondygnacji jest mniejsza niż 10, dopuszcza się usytuowanie ustępów na sąsiedniej kondygnacji.

§ 6.
1. Pomieszczenia, o których mowa w § 2, mogą być usytuowane w kontenerach.

2. Kontenery, o których mowa w ust. 1, oraz ich wyposażenie odpowiadają warunkom określonym w § 3 pkt 2–4, § 4 ust. 1 oraz § 5.

§ 7.
W miejscach ogólnodostępnych strzeżonego ośrodka są zainstalowane aparaty telefoniczne na karty magnetyczne lub żetony.
§ 8.
Plac rekreacyjno-sportowy jest oddzielony od pomieszczeń administracyjno-gospodarczych ogrodzeniem z siatki stalowej o wysokości 3,5 m oraz posiada utwardzone boisko do gier zespołowych, a także wyodrębniony plac zabaw dla dzieci, wyposażony w urządzenia do zabaw.
§ 9.
1. Teren strzeżonego ośrodka jest zabezpieczony ogrodzeniem ochronnym.

2. Ogrodzenie ochronne strzeżonego ośrodka, z zastrzeżeniem ust. 3, składa się z:

1) linii zewnętrznej wykonanej z materiału pełnego do wysokości nie mniejszej niż 3 m, usytuowanej na betonowej podmurówce, wykonanej do głębokości w ziemi co najmniej 0,7 m i zakończonej nachylonymi pod kątem 30°–45° odkosami, skierowanymi do wewnątrz ośrodka, o długości od 1 do 1,5 m z rozciągniętym drutem kolczastym;

2) linii wewnętrznej wykonanej z siatki metalowej o wysokości nie mniejszej niż 2 m i zakończonej nachylonymi pod kątem 30°– 45° odkosami, skierowanymi do wewnątrz ośrodka, o długości do 0,5 m z rozciągniętym drutem kolczastym;

3) pasa ochronnego o szerokości co najmniej 3 m, znajdującego się pomiędzy linią zewnętrzną a wewnętrzną;

4) oświetlenia pasa ochronnego zapewniającego odpowiednią widoczność w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz w porze wieczorowo-nocnej i wyposażonego co najmniej w dwa niezależne od siebie źródła energii elektrycznej.

3. W przypadku lokalizacji strzeżonego ośrodka na terenie zamkniętym, chronionym przez całą dobę, ogrodzenie ochronne ośrodka może składać się z:

1) jednolitej linii ogrodzenia spełniającej wymogi, o których mowa w ust. 2 pkt 1;

2) oświetlenia ogrodzenia zapewniającego odpowiednią widoczność w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz w porze wieczorowo-nocnej, wyposażonego co najmniej w dwa niezależne od siebie źródła energii elektrycznej.

4. Ogrodzenie ochronne strzeżonego ośrodka może być wyposażone w techniczne środki zabezpieczenia, jeżeli ich zastosowanie nie będzie stanowić zagrożenia życia i zdrowia ludzi.

§ 10.
Areszt w celu wydalenia, zwany dalej „aresztem", jest zlokalizowany na kondygnacji parterowej lub wyższej.
§ 11.
1. W skład aresztu wchodzą:

1) izba dyżurna;

2) cele mieszkalne;

3) pokój lekarski;

4) pokój widzeń;

5) pokój, w którym podgrzewa się i porcjuje posiłki;

6) zmywalnia naczyń i sprzętu;

7) magazyny do przechowywania rzeczy cudzoziemców przekazanych do depozytu, z wyodrębnionym miejscem przeznaczonym do przechowywania rzeczy osób chorych zakaźnie, pościeli czystej oraz brudnej;

8) umywalnie;

9) ustępy.

2. W przypadku braku możliwości wyodrębnienia z pomieszczeń aresztu zmywalni naczyń i sprzętu, dopuszcza się aby jej funkcje wykonywane byty w pokoju, w którym podgrzewa się i porcjuje posiłki, z tym że pokój ten jest dodatkowo wyposażony w dwukomorowy zlewozmywak z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz zawór ze złączką węża.

§ 12.
1. Przy areszcie jest wyznaczony plac spacerowy.

2. Plac spacerowy jest zabezpieczony ogrodzeniem o wysokości nie mniejszej niż 3,5 m, przykrytym od góry stalową siatką albo wyposażonym w nachylone do wewnątrz odkosy z rozciągniętym na nich drutem kolczastym.

§ 13.
W przypadku gdy ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie w areszcie pomieszczeń, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3–7, z wyjątkiem magazynu do przechowywania rzeczy cudzoziemców przekazanych do depozytu, dopuszcza się ich lokalizację poza aresztem, w tym samym budynku jednostki organizacyjnej Policji lub Straży Granicznej.
§ 14.
Wejścia i wyjścia z aresztu są zabezpieczone stalową kratą i drzwiami o solidnej konstrukcji z atestowanymi zamkami.
§ 15.
Pomieszczenia wchodzące w skład aresztu oraz ich wyposażenie spełniają następujące warunki:

1) tynki wykonane z zaprawy cementowo-wapiennej, malowane farbą klejową lub emulsyjną, a od podłogi do wysokości 1,5 m malowane farbą olejną;

2) posadzka w umywalniach i ustępach zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska;

3) punkty świetlne umieszczone na suficie oraz gniazda wtykowe zainstalowane w niezbędnych miejscach.

§ 16.
1. Cele mieszkalne w areszcie oraz ich wyposażenie spełniają następujące warunki:

1) ściany wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowej, o grubości co najmniej 1,5 cegły, lub z innych materiałów o nie mniejszej wytrzymałości;

2) podłoga trwała i zmywalna;

3) okna uchylne w grubości ściany muru o powierzchni w stosunku do powierzchni podłogi nie mniejszej niż 1:8, z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów lub płaskowników, a od wewnątrz siatką stalową;

4) punkty świetlne zabezpieczone siatką stalową lub nietłukącym się szkłem zapewniające odpowiednie oświetlenie do pisania i czytania;

5) ogrzewanie zapewniające temperaturę według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych;

6) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna, zapewniająca półtorakrotną wymianę powietrza w ciągu godziny, z otworem wentylacyjnym zabezpieczonym siatką stalową;

7) łóżka jednoosobowe, szafki na rzeczy osobiste oraz stoły i taborety drewniane bez ostrych krawędzi, przymocowane do podłogi lub ściany;

8) przyciski do wzywania obsługi pomieszczeń pod bezpiecznym napięciem elektrycznym;

9) drzwi o solidnej konstrukcji otwierane na zewnątrz z wizjerem stożkowym na wysokości 1,5 m, zabezpieczonym od strony celi mieszkalnej szkłem hartowanym i z drugiej strony ruchomą zasłoną, z dwiema zasuwami i atestowanym zamkiem oraz łańcuchem zabezpieczającym.

2. Cele mieszkalne mogą być wyposażone w ustęp przenośny lub stały umieszczony w miejscu zapewniającym intymność oraz w pojemnik na śmieci.

§ 17.
1. Izba dyżurna posiada otwieraną drewnianą barierę oraz jest wyposażona w instalację telefoniczną mającą połączenie wyłącznie z dyżurnym właściwej jednostki Policji lub Straży Granicznej.

2. Pokój lekarski jest wyposażony w umywalkę z dopływem ciepłej i zimnej wody, biurko, krzesło, wieszak, kozetkę lekarską, parawan oraz szafkę na leki i podstawowy sprzęt medyczny do badania i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej.

3. Pokój widzeń jest wyposażony w taborety i stół oraz spełnia warunki określone w § 16 ust. 1 pkt 1–6, 8 i 9.

4. Pokój, w którym podgrzewa się posiłki, jest wyposażony w odpowiednie urządzenie grzewcze, zlewozmywak dwukomorowy z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz w stół, szafki kuchenne, lodówkę i sprzęt stołowo-kuchenny.

5. Zmywalnia naczyń i sprzętu jest wyposażona w zlewozmywak dwukomorowy z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz w zawór ze złączką do węża.

6. Umywalnie ustępy spełniają następujące warunki:

1) w umywalniach – umywalki z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz wydzielony natrysk i kabina ustępowa;

2) w ustępach – umywalka z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz miski ustępowe spłukiwane za pomocą automatu ukrytego w ścianie;

3) miski ustępowe umieszczone w kabinach oddzielonych przegrodami o wysokości 1 m, trwale przytwierdzonymi do podłogi i ściany, z drzwiami o górnej krawędzi 1 m i dolnej 0,3 m nad podłogą;

4) woda do umywalni i natrysku oraz ustępów doprowadzana poprzez mieszacz zlokalizowany w miejscu niedostępnym dla cudzoziemców;

5) drzwi do umywalni z natryskiem i ustępów wyposażone w matową szybę z nietłukącego się szkła lub zwykłą szybę zabezpieczoną obustronnie siatką stalową.

7. Na ścianach korytarzy, obok drzwi, są zamocowane półki drewniane służące do stawiania naczyń z posiłkami.

§ 18.
W sąsiedztwie izby dyżurnej jest zainstalowany aparat telefoniczny na karty magnetyczne lub żetony.
§ 19.
Areszt jest wyposażony w instalację alarmową (dźwiękowo-świetlną) na wypadek nagłej konieczności zawiadomienia dyżurnego właściwej jednostki Policji lub Straży Granicznej o zaistniałym zagrożeniu bezpieczeństwa przebywających w nim osób:

1) dzwonki alarmowe i punkty świetlne w pokoju dyżurnego jednostki lub innym miejscu, z którego sygnał alarmowy zostanie niezwłocznie odebrany;

2) przyciski dzwonków, umieszczone:

a) w izbie dyżurnej,

b) na ścianach korytarza przy drzwiach każdej celi mieszkalnej,

c) w pokoju lekarskim,

d) w pokoju widzeń,

e) w pomieszczeniu do przygotowywania posiłków,

f) w umywalniach i ustępach.

§ 20.
Regulamin organizacyjno-porządkowy pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku i areszcie, określający warunki rozmieszczania cudzoziemców w pokojach w strzeżonym ośrodku oraz w celach mieszkalnych aresztu, porządek wewnętrzny strzeżonego ośrodka i aresztu oraz organizację funkcjonowania strzeżonego ośrodka i aresztu w zakresie zapewnienia cudzoziemcom warunków bytowych gwarantujących bezpieczeństwo i realizację ich obowiązków i przysługujących im praw, stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 21.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozporządzeniu, dotyczących pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku lub areszcie, prowadzenia depozytów stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 249 § 1 i § 3 pkt 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.2)).
§ 22.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194 i Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121, poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 889.

3) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie określenia warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki dla cudzoziemców i areszty w celu wydalenia, oraz regulaminu pobytu w tych ośrodkach i aresztach (Dz. U. Nr 20, poz. 179 oraz z 2003 r. Nr 97, poz. 889) utrzymanym w mocy na podstawie art. 164 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96.poz.959 i Nr 179, poz. 1842), które utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWY POBYTU CUDZOZIEMCÓW W STRZEŻONYM OŚRODKU l ARESZCIE W CELU WYDALENIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 26 sierpnia 2004 r. (poz. 1953)

REGULAMIN ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWY POBYTU CUDZOZIEMCÓW W STRZEŻONYM OŚRODKU l ARESZCIE W CELU WYDALENIA [1]

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2013 r. (Dz.U. poz. 1429) § 11 ust. 1 i 2 załącznika są niezgodne z art. 41 ust. 1, z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP. § 11 ust. 1 i 2 utracą moc 4 września 2014 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »