reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI1)

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki i areszty w celu wydalenia oraz regulaminu organizacyjno-porządkowego pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku i areszcie w celu wydalenia

Na podstawie art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W strzeżonym ośrodku znajdują się pomieszczenia mieszkalne i administracyjno-gospodarcze oraz plac rekreacyjno-sportowy.
§ 2.
1. W skład pomieszczeń mieszkalnych strzeżonego ośrodka wchodzą:

1) pokoje dla cudzoziemców;

2) pokoje dla małoletnich przebywających w strzeżonym ośrodku bez opiekuna w wyodrębnionej części strzeżonego ośrodka;

3) pokój przeznaczony dla cudzoziemców zakłócających bezpieczeństwo i porządek w strzeżonym ośrodku, których odizolowanie jest konieczne dla ochrony zdrowia i życia osób przebywających w strzeżonym ośrodku;

4) biblioteka;

5) pomieszczenia do zajęć kulturalnych i sportowych;

6) pomieszczenie do wykonywania praktyk religijnych;

7) umywalnie;

8) ustępy.

2. W skład pomieszczeń administracyjno-gospodarczych strzeżonego ośrodka wchodzą:

1) izba dyżurna;

2) pokój lekarski;

3) izolatka dla chorych;

4) pokój widzeń;

5) kuchnia albo pomieszczenie do podgrzewania i porcjowania posiłków oraz stołówka;

6) magazyny do przechowywania: rzeczy cudzoziemców przekazanych do depozytu, pościeli czystej oraz brudnej;

7) pomieszczenia służące do odkażania, czyszczenia oraz suszenia odzieży i obuwia.

3. W skład strzeżonego ośrodka może wchodzić także pralnia.

§ 3.
Pomieszczenia wchodzące w skład strzeżonego ośrodka oraz ich wyposażenie spełniają następujące warunki:

1) tynki wykonane z zaprawy cementowo-wapiennej, malowane farbą klejową lub emulsyjną, a od podłogi do wysokości 1,5 m malowane farbą olejną;

2) ściany w pomieszczeniu służącym do odkażania, czyszczenia oraz suszenia odzieży i obuwia, umywalniach i ustępach do wysokości co najmniej 2 m o powierzchniach zmywalnych i odpornych na działanie wilgoci;

3) posadzka w umywalniach, ustępach i pralni zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska;

4) punkty świetlne umieszczone na suficie oraz gniazda wtykowe zainstalowane w niezbędnych miejscach.

§ 4.
1. Pokoje dla cudzoziemców w strzeżonym ośrodku oraz ich wyposażenie spełniają następujące warunki:

1) podłoga trwała i zmywalna;

2) okna uchylne w grubości ściany muru o powierzchni w stosunku do powierzchni podłogi nie mniejszej niż 1:8; zabezpieczone na zewnątrz kratą z prętów lub płaskowników;

3) ogrzewanie zapewniające temperaturę według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych;

4) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna, z otworem wentylacyjnym, zapewniająca półtorakrotną wymianę powietrza w ciągu godziny;

5) łóżka jednoosobowe, szafki na rzeczy osobiste oraz stoły i taborety drewniane bez ostrych krawędzi.

2. Pokój przeznaczony dla cudzoziemców zakłócających bezpieczeństwo i porządek w strzeżonym ośrodku spełnia wymagania wymienione w ust. 1 pkt 1–4 oraz jest wyposażony w:

1) łóżko jednoosobowe, szafki na rzeczy osobiste oraz stoły i taborety drewniane bez ostrych krawędzi – przytwierdzone na stałe do podłogi;

2) drzwi o solidnej konstrukcji z atestowanym zamkiem.

§ 5.
1. Izba dyżurna jest wyposażona w instalację telefoniczną, mającą bezpośrednie połączenie z dyżurnym najbliższej jednostki Policji lub Straży Granicznej.

2. Pokój lekarski jest wyposażony w umywalkę z dopływem ciepłej i zimnej wody, biurko, krzesło, wieszak, kozetkę lekarską, parawan oraz szafkę na leki i podstawowy sprzęt medyczny do badania i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej.

3. Izolatka dla chorych oraz jej wyposażenie spełniają warunki określone w § 4 ust. 1 pkt 1–5.

4. Pokój widzeń jest wyposażony w taborety i stół oraz spełnia warunki określone w § 4 ust. 1 pkt 1–3, a także ma oświetlenie umożliwiające czytanie i pisanie.

5. Umywalnie i ustępy w pomieszczeniach mieszkalnych znajdują się na każdej kondygnacji i spełniają następujące warunki:

1) w razie gdy są przeznaczone do wspólnego użytku – wyposażone co najmniej w:

a) 1 miskę ustępową dla 20 osób,

b) 1 urządzenie natryskowe dla 15 osób,

c) 1 umywalkę dla 5 osób,

d) 1 pisuar dla 20 mężczyzn;

2) w umywalniach – umywalki z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz wydzielony natrysk i kabina ustępowa;

3) ustępy ogólnodostępne z przegrodami oddzielającymi ustęp damski od męskiego, wykonanymi ze ściany pełnej na całą wysokość pomieszczenia; w przypadku gdy ustępy udostępnione są odrębnie dla kobiet i mężczyzn, przegrody dzielące kabiny, w których umieszczone są miski ustępowe, o wysokości 1 m, trwale przytwierdzone do podłogi i ściany, z drzwiami o górnej krawędzi 1 m i dolnej 0,3 m nad podłogą; ustępy wyposażone co najmniej w 1 umywalkę na każdą 1–3 misek ustępowych lub 1–3 pisuarów; umywalki z dopływem ciepłej i zimnej wody;

4) miski ustępowe umieszczone w kabinach oddzielonych przegrodami, o których mowa w pkt 3, spłukiwane za pomocą automatu ukrytego w ścianie;

5) woda do umywalni i natrysku oraz ustępów doprowadzana poprzez mieszacz zlokalizowany w miejscu niedostępnym dla cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku;

6) drzwi do umywalni, natrysku oraz ustępów wyposażone w matową szybę z nietłukącego się szkła lub zwykłą szybę zabezpieczoną obustronnie siatką stalową; w natryskach udostępnionych odrębnie dla kobiet i mężczyzn dopuszcza się stosowanie w otworach wejściowych do kabin z urządzeniami natryskowymi – zasłon, pod warunkiem że są nieprzemakalne i nieprzezroczyste.

6. W przypadku gdy liczba cudzoziemców umieszczonych na jednej kondygnacji jest mniejsza niż 10, dopuszcza się usytuowanie ustępów na sąsiedniej kondygnacji.

§ 6.
1. Pomieszczenia, o których mowa w § 2, mogą być usytuowane w kontenerach.

2. Kontenery, o których mowa w ust. 1, oraz ich wyposażenie odpowiadają warunkom określonym w § 3 pkt 2–4, § 4 ust. 1 oraz § 5.

§ 7.
W miejscach ogólnodostępnych strzeżonego ośrodka są zainstalowane aparaty telefoniczne na karty magnetyczne lub żetony.
§ 8.
Plac rekreacyjno-sportowy jest oddzielony od pomieszczeń administracyjno-gospodarczych ogrodzeniem z siatki stalowej o wysokości 3,5 m oraz posiada utwardzone boisko do gier zespołowych, a także wyodrębniony plac zabaw dla dzieci, wyposażony w urządzenia do zabaw.
§ 9.
1. Teren strzeżonego ośrodka jest zabezpieczony ogrodzeniem ochronnym.

2. Ogrodzenie ochronne strzeżonego ośrodka, z zastrzeżeniem ust. 3, składa się z:

1) linii zewnętrznej wykonanej z materiału pełnego do wysokości nie mniejszej niż 3 m, usytuowanej na betonowej podmurówce, wykonanej do głębokości w ziemi co najmniej 0,7 m i zakończonej nachylonymi pod kątem 30°–45° odkosami, skierowanymi do wewnątrz ośrodka, o długości od 1 do 1,5 m z rozciągniętym drutem kolczastym;

2) linii wewnętrznej wykonanej z siatki metalowej o wysokości nie mniejszej niż 2 m i zakończonej nachylonymi pod kątem 30°– 45° odkosami, skierowanymi do wewnątrz ośrodka, o długości do 0,5 m z rozciągniętym drutem kolczastym;

3) pasa ochronnego o szerokości co najmniej 3 m, znajdującego się pomiędzy linią zewnętrzną a wewnętrzną;

4) oświetlenia pasa ochronnego zapewniającego odpowiednią widoczność w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz w porze wieczorowo-nocnej i wyposażonego co najmniej w dwa niezależne od siebie źródła energii elektrycznej.

3. W przypadku lokalizacji strzeżonego ośrodka na terenie zamkniętym, chronionym przez całą dobę, ogrodzenie ochronne ośrodka może składać się z:

1) jednolitej linii ogrodzenia spełniającej wymogi, o których mowa w ust. 2 pkt 1;

2) oświetlenia ogrodzenia zapewniającego odpowiednią widoczność w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz w porze wieczorowo-nocnej, wyposażonego co najmniej w dwa niezależne od siebie źródła energii elektrycznej.

4. Ogrodzenie ochronne strzeżonego ośrodka może być wyposażone w techniczne środki zabezpieczenia, jeżeli ich zastosowanie nie będzie stanowić zagrożenia życia i zdrowia ludzi.

§ 10.
Areszt w celu wydalenia, zwany dalej „aresztem", jest zlokalizowany na kondygnacji parterowej lub wyższej.
§ 11.
1. W skład aresztu wchodzą:

1) izba dyżurna;

2) cele mieszkalne;

3) pokój lekarski;

4) pokój widzeń;

5) pokój, w którym podgrzewa się i porcjuje posiłki;

6) zmywalnia naczyń i sprzętu;

7) magazyny do przechowywania rzeczy cudzoziemców przekazanych do depozytu, z wyodrębnionym miejscem przeznaczonym do przechowywania rzeczy osób chorych zakaźnie, pościeli czystej oraz brudnej;

8) umywalnie;

9) ustępy.

2. W przypadku braku możliwości wyodrębnienia z pomieszczeń aresztu zmywalni naczyń i sprzętu, dopuszcza się aby jej funkcje wykonywane byty w pokoju, w którym podgrzewa się i porcjuje posiłki, z tym że pokój ten jest dodatkowo wyposażony w dwukomorowy zlewozmywak z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz zawór ze złączką węża.

§ 12.
1. Przy areszcie jest wyznaczony plac spacerowy.

2. Plac spacerowy jest zabezpieczony ogrodzeniem o wysokości nie mniejszej niż 3,5 m, przykrytym od góry stalową siatką albo wyposażonym w nachylone do wewnątrz odkosy z rozciągniętym na nich drutem kolczastym.

§ 13.
W przypadku gdy ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie w areszcie pomieszczeń, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3–7, z wyjątkiem magazynu do przechowywania rzeczy cudzoziemców przekazanych do depozytu, dopuszcza się ich lokalizację poza aresztem, w tym samym budynku jednostki organizacyjnej Policji lub Straży Granicznej.
§ 14.
Wejścia i wyjścia z aresztu są zabezpieczone stalową kratą i drzwiami o solidnej konstrukcji z atestowanymi zamkami.
§ 15.
Pomieszczenia wchodzące w skład aresztu oraz ich wyposażenie spełniają następujące warunki:

1) tynki wykonane z zaprawy cementowo-wapiennej, malowane farbą klejową lub emulsyjną, a od podłogi do wysokości 1,5 m malowane farbą olejną;

2) posadzka w umywalniach i ustępach zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska;

3) punkty świetlne umieszczone na suficie oraz gniazda wtykowe zainstalowane w niezbędnych miejscach.

§ 16.
1. Cele mieszkalne w areszcie oraz ich wyposażenie spełniają następujące warunki:

1) ściany wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowej, o grubości co najmniej 1,5 cegły, lub z innych materiałów o nie mniejszej wytrzymałości;

2) podłoga trwała i zmywalna;

3) okna uchylne w grubości ściany muru o powierzchni w stosunku do powierzchni podłogi nie mniejszej niż 1:8, z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów lub płaskowników, a od wewnątrz siatką stalową;

4) punkty świetlne zabezpieczone siatką stalową lub nietłukącym się szkłem zapewniające odpowiednie oświetlenie do pisania i czytania;

5) ogrzewanie zapewniające temperaturę według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych;

6) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna, zapewniająca półtorakrotną wymianę powietrza w ciągu godziny, z otworem wentylacyjnym zabezpieczonym siatką stalową;

7) łóżka jednoosobowe, szafki na rzeczy osobiste oraz stoły i taborety drewniane bez ostrych krawędzi, przymocowane do podłogi lub ściany;

8) przyciski do wzywania obsługi pomieszczeń pod bezpiecznym napięciem elektrycznym;

9) drzwi o solidnej konstrukcji otwierane na zewnątrz z wizjerem stożkowym na wysokości 1,5 m, zabezpieczonym od strony celi mieszkalnej szkłem hartowanym i z drugiej strony ruchomą zasłoną, z dwiema zasuwami i atestowanym zamkiem oraz łańcuchem zabezpieczającym.

2. Cele mieszkalne mogą być wyposażone w ustęp przenośny lub stały umieszczony w miejscu zapewniającym intymność oraz w pojemnik na śmieci.

§ 17.
1. Izba dyżurna posiada otwieraną drewnianą barierę oraz jest wyposażona w instalację telefoniczną mającą połączenie wyłącznie z dyżurnym właściwej jednostki Policji lub Straży Granicznej.

2. Pokój lekarski jest wyposażony w umywalkę z dopływem ciepłej i zimnej wody, biurko, krzesło, wieszak, kozetkę lekarską, parawan oraz szafkę na leki i podstawowy sprzęt medyczny do badania i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej.

3. Pokój widzeń jest wyposażony w taborety i stół oraz spełnia warunki określone w § 16 ust. 1 pkt 1–6, 8 i 9.

4. Pokój, w którym podgrzewa się posiłki, jest wyposażony w odpowiednie urządzenie grzewcze, zlewozmywak dwukomorowy z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz w stół, szafki kuchenne, lodówkę i sprzęt stołowo-kuchenny.

5. Zmywalnia naczyń i sprzętu jest wyposażona w zlewozmywak dwukomorowy z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz w zawór ze złączką do węża.

6. Umywalnie ustępy spełniają następujące warunki:

1) w umywalniach – umywalki z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz wydzielony natrysk i kabina ustępowa;

2) w ustępach – umywalka z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz miski ustępowe spłukiwane za pomocą automatu ukrytego w ścianie;

3) miski ustępowe umieszczone w kabinach oddzielonych przegrodami o wysokości 1 m, trwale przytwierdzonymi do podłogi i ściany, z drzwiami o górnej krawędzi 1 m i dolnej 0,3 m nad podłogą;

4) woda do umywalni i natrysku oraz ustępów doprowadzana poprzez mieszacz zlokalizowany w miejscu niedostępnym dla cudzoziemców;

5) drzwi do umywalni z natryskiem i ustępów wyposażone w matową szybę z nietłukącego się szkła lub zwykłą szybę zabezpieczoną obustronnie siatką stalową.

7. Na ścianach korytarzy, obok drzwi, są zamocowane półki drewniane służące do stawiania naczyń z posiłkami.

§ 18.
W sąsiedztwie izby dyżurnej jest zainstalowany aparat telefoniczny na karty magnetyczne lub żetony.
§ 19.
Areszt jest wyposażony w instalację alarmową (dźwiękowo-świetlną) na wypadek nagłej konieczności zawiadomienia dyżurnego właściwej jednostki Policji lub Straży Granicznej o zaistniałym zagrożeniu bezpieczeństwa przebywających w nim osób:

1) dzwonki alarmowe i punkty świetlne w pokoju dyżurnego jednostki lub innym miejscu, z którego sygnał alarmowy zostanie niezwłocznie odebrany;

2) przyciski dzwonków, umieszczone:

a) w izbie dyżurnej,

b) na ścianach korytarza przy drzwiach każdej celi mieszkalnej,

c) w pokoju lekarskim,

d) w pokoju widzeń,

e) w pomieszczeniu do przygotowywania posiłków,

f) w umywalniach i ustępach.

§ 20.
Regulamin organizacyjno-porządkowy pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku i areszcie, określający warunki rozmieszczania cudzoziemców w pokojach w strzeżonym ośrodku oraz w celach mieszkalnych aresztu, porządek wewnętrzny strzeżonego ośrodka i aresztu oraz organizację funkcjonowania strzeżonego ośrodka i aresztu w zakresie zapewnienia cudzoziemcom warunków bytowych gwarantujących bezpieczeństwo i realizację ich obowiązków i przysługujących im praw, stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 21.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozporządzeniu, dotyczących pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku lub areszcie, prowadzenia depozytów stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 249 § 1 i § 3 pkt 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.2)).
§ 22.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194 i Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121, poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 889.

3) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie określenia warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki dla cudzoziemców i areszty w celu wydalenia, oraz regulaminu pobytu w tych ośrodkach i aresztach (Dz. U. Nr 20, poz. 179 oraz z 2003 r. Nr 97, poz. 889) utrzymanym w mocy na podstawie art. 164 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96.poz.959 i Nr 179, poz. 1842), które utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWY POBYTU CUDZOZIEMCÓW W STRZEŻONYM OŚRODKU l ARESZCIE W CELU WYDALENIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 26 sierpnia 2004 r. (poz. 1953)

REGULAMIN ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWY POBYTU CUDZOZIEMCÓW W STRZEŻONYM OŚRODKU l ARESZCIE W CELU WYDALENIA [1]

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2013 r. (Dz.U. poz. 1429) § 11 ust. 1 i 2 załącznika są niezgodne z art. 41 ust. 1, z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP. § 11 ust. 1 i 2 utracą moc 4 września 2014 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama