reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 12 sierpnia 2004 r.

w sprawie wzoru legitymacji emeryta–rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu

Na podstawie art. 68 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wzór legitymacji emeryta–rencisty, tryb jej wydawania, wymiany lub zwrotu, a także zakres informacji, jakie legitymacje mogą zawierać.
§ 2.
1. Wzór legitymacji emeryta–rencisty, zwanej dalej „legitymacją”, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

2. Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 53,98 mm x 85,60 mm, z zaokrąglonymi narożnikami, wykonanej z tworzywa sztucznego, dwustronnie laminowanej (poziomej), zawierającej elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.

§ 3.
Legitymacja jest wydawana przez terenową jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwą w sprawach wydawania decyzji dotyczących świadczeń, zwaną dalej „organem rentowym”, wraz z decyzją o przyznaniu emerytury lub renty.
§ 4.
1. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany nazwiska, imienia, numeru PESEL, numeru lub symbolu świadczenia, numeru oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia emeryta lub rencisty, a także w przypadku upływu terminu ważności legitymacji;

2) uszkodzenia lub zniszczenia.

2. Wymiany legitymacji dokonuje się na wniosek emeryta, rencisty lub ich pełnomocnika, określonego w przepisach w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń.

§ 5.
1. Osoba, której prawo do emerytury lub renty ustało, zwraca legitymację do organu rentowego.

2. W przypadku śmierci emeryta lub rencisty zwrotu legitymacji dokonuje członek rodziny zmarłego.

§ 6.
1. W przypadku utraty legitymacji organ rentowy wydaje nową legitymację na wniosek osób, o których mowa w § 4 ust. 2.

2. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji emeryt lub rencista zwraca ją do organu rentowego.

§ 7.
Legitymacja zawiera następujące informacje:

1) numer legitymacji;

2) imię emeryta lub rencisty;

3) nazwisko emeryta lub rencisty;

4) numer PESEL;

5) numer i symbol świadczenia;

6) określenie terminu ważności legitymacji;

7) informację wskazującą na warunki ważnego posługiwania się dokumentem;

8) oznaczenie organu rentowego, który wydał legitymację, imię, nazwisko i podpis jego kierownika;

9) miejsce i datę wystawienia.

§ 8.
Osobie, która nabyła prawo do emerytury lub renty przed dniem 1 stycznia 2005 r., organ rentowy wyda legitymację w terminie sześciu miesięcy.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 3 i § 8, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Minister Polityki Społecznej: w z. C. Miżejewski

 

1) Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 134, poz. 1432).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808 i Nr 187, poz. 1925.

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI EMERYTA-RENCISTY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
z dnia 12 sierpnia 2004 r. (poz. 2082)

WZÓR LEGITYMACJI EMERYTA–RENCISTY

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Urawski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama