reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 17 września 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rozporządzeniu o rejestracji pojazdów – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123 i Nr 167, poz. 1379, z 2003 r. Nr 161, poz. 1564 oraz z 2004 r. Nr 110, poz. 1169);”,

b) w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17–20 w brzmieniu:

„17) dokumencie potwierdzającym zapłatę akcyzy – rozumie się przez to:

a) dokument określony przepisami o podatku akcyzowym potwierdzający dokonanie zapłaty akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od samochodu osobowego nabytego w państwie członkowskim,

b) fakturę z wykazaną kwotą akcyzy, w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami;

18) państwie członkowskim – rozumie się przez to państwo będące członkiem Unii Europejskiej;

19) państwie trzecim – rozumie się przez to państwo niebędące państwem członkowskim;

20) systemie teleinformatycznym – rozumie się przez to system teleinformatyczny służący do ewidencji pojazdów.”;

2) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organ rejestrujący, z zastrzeżeniem § 14, prowadzi rejestrację i wyrejestrowanie pojazdów oraz wykonuje inne czynności związane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu, w systemie teleinformatycznym, według instrukcji w sprawie rejestracji pojazdów stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, zwanej dalej „instrukcją”.”;

3) w § 3:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Organ rejestrujący zamieszcza dane i informacje, o których mowa w art. 80b ust. 1 i 1a ustawy, oraz dane o pojeździe określające: podrodzaj, rodzaj paliwa, maksymalną masę całkowitą i masę własną pojazdu, zgromadzone dla celu rejestracji pojazdów w bazie danych systemu teleinformatycznego, zwaną dalej „bazą danych”.

2. Dane i informacje, o których mowa w ust. 1, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, podlegają zgodnie z ustawą przekazaniu do ewidencji pojazdów na zasadach określonych w przepisach w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.”,

b) uchyla się ust. 3;

4) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Organ rejestrujący zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny w jednostce personalizującej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, poprzez teletransmisję danych niezbędnych do wystawienia dowodu rejestracyjnego, o których mowa w § 11 ust. 2 instrukcji.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Urządzenia i systemy teleinformatyczne służące do prowadzenia rejestracji pojazdów oraz przetwarzania danych dla bezpieczeństwa danych i informacji zawartych w bazie danych powinny spełniać warunki określone w przepisach w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.”;

6) uchyla się § 10;

7) § 13 i 14 otrzymują brzmienie:

„§ 13. Wykazy, o których mowa w § 11 i 12, organ rejestrujący prowadzi w systemie teleinformatycznym z zachowaniem warunków określonych w § 5.

§ 14. 1.W przypadku awarii systemu teleinformatycznego organ rejestrujący prowadzi rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu oraz wykonuje inne czynności związane z dopuszczeniem pojazdów do ruchu, z zachowaniem przepisów rozporządzenia, wypełniając czytelnie pozwolenie czasowe oraz kartę informacyjną pojazdu. Zgromadzone w czasie wykonywania tych czynności dokumenty, do czasu zamieszczenia danych i informacji w bazie danych, należy przechowywać w osobnych teczkach.

2. W przypadku awarii, o której mowa w ust. 1, organ rejestrujący zamawia spersonalizowane dowody rejestracyjne w jednostce personalizującej, po usunięciu tej awarii.

3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego informacje konieczne do prowadzenia wykazów, o których mowa w § 11 i 12, organ rejestrujący gromadzi w formie pisemnej.

4. Dane i informacje, o których mowa w ust. 1–3, zamieszcza się w bazie danych niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego.”;

8) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w § 1:

– w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny;”,

– w ust. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zamieszcza na dowodzie odprawy celnej przywozowej silnika lub pojazdu, z którego pochodzi silnik, jeżeli pojazd lub silnik został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego, adnotację o treści: „Silnik zamontowano do pojazdu marki „SAM”, Nr rej. ..., data ...”, wpisując numer rejestracyjny i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, a dokument zwraca właścicielowi pojazdu albo”,

– ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7. W przypadku pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy organ rejestrujący, z zastrzeżeniem ust. 8:

1) unieważnia zagraniczny dowód rejestracyjny lub dokument stwierdzający rejestrację pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą, albo

2) przyjmuje do depozytu zagraniczny dowód rejestracyjny lub dokument stwierdzający rejestrację pojazdu oraz zagraniczne tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy, był zarejestrowany w państwie członkowskim, które nie wymaga zwrotu dowodu rejestracyjnego;

3) zamieszcza na dowodzie odprawy celnej przywozowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa trzeciego adnotację o treści: „Pojazd zarejestrowany, Nr rej. .... data ...”, wpisując numer rejestracyjny i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, a dokument zwraca właścicielowi pojazdu albo

4) sprawdza zamieszczenie na dowodzie własności pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa trzeciego odpowiedniej adnotacji potwierdzającej spełnienie formalności celnych w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia;

5) wykonuje kserokopię wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane, po czym wyciąg albo odpis zwraca właścicielowi pojazdu;

6) zamieszcza na dokumencie potwierdzającym zapłatę akcyzy adnotację o treści: „Pojazd zarejestrowany, Nr rej...., data ...”, wpisując numer rejestracyjny i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, a dokument zwraca właścicielowi pojazdu albo

7) sprawdza, czy na fakturze jest wykazana kwota akcyzy w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 17 lit. b rozporządzenia;

8) zamieszcza na zaświadczeniu potwierdzającym uiszczenie podatku od towarów i usług lub o braku tego obowiązku adnotację o treści: „Pojazd zarejestrowany, Nr rej. ..., data ...”, wpisując numer rejestracyjny i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, a dokument zwraca właścicielowi pojazdu albo

9) sprawdza, czy na fakturze jest wyszczególniona kwota podatku od towarów i usług;

10) przepis § 3a rozporządzenia o rejestracji pojazdów stosuje odpowiednio.

8. W przypadku rejestracji pojazdu powierzonego podmiotowi polskiemu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną, organ rejestrujący:

1) przyjmuje do depozytu zagraniczny dowód rejestracyjny lub dokument stwierdzający rejestrację pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą;

2) przyjmuje do depozytu zagraniczne tablice rejestracyjne;

3) zamieszcza na dokumencie, na którego podstawie nastąpiło powierzenie pojazdu, adnotację o treści: „Pojazd zarejestrowany. Nr rej.... data ...”, wpisując numer rejestracyjny pojazdu i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, po czym zwraca go podmiotowi, który zgłosił pojazd do rejestracji;

4) wykonuje kserokopię wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane, po czym wyciąg albo odpis zwraca właścicielowi pojazdu;

5) zamieszcza na dokumencie potwierdzającym zapłatę akcyzy adnotację o treści: „Pojazd zarejestrowany, Nr rej..... data ...”, wpisując numer rejestracyjny i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, a dokument zwraca podmiotowi, który zgłosił pojazd do rejestracji, albo

6) sprawdza, czy na fakturze jest wykazana kwota akcyzy w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 17 lit. b rozporządzenia;

7) zamieszcza na zaświadczeniu potwierdzającym uiszczenie podatku od towarów i usług lub o braku tego obowiązku adnotację o treści: „Pojazd zarejestrowany, Nr rej. ..., data ...”, wpisując numer rejestracyjny i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, a dokument zwraca podmiotowi, który zgłosił pojazd do rejestracji, albo

8) sprawdza, czy na fakturze jest wyszczególniona kwota podatku od towarów i usług;

9) zamieszcza w bazie danych, zgodnie z zakresem określonym w § 3 rozporządzenia, dane właściciela pojazdu, wpisując dane zagranicznej osoby prawnej lub fizycznej, która powierzyła pojazd podmiotowi polskiemu, oraz dane podmiotu, któremu powierzono pojazd, a także termin powierzenia pojazdu.”,

b) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu umożliwienia przejazdu pojazdem z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ rejestrujący dokonuje rejestracji takiego pojazdu na podstawie wniosku o rejestrację z dołączonym dowodem własności pojazdu. Jeżeli pojazd zakupiony lub odebrany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został sprowadzony z zagranicy, przepisy § 1 ust. 7 pkt 3–9 stosuje się odpowiednio.”,

c) w § 5:

– w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:

„5a) dokonuje w dowodzie rejestracyjnym adnotacji o treści: „zgłoszono zmianę danych”;

5b) zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny;”,

– w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zamieszcza na dowodzie odprawy celnej przywozowej silnika lub pojazdu, z którego pochodzi silnik, jeżeli pojazd lub silnik został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego, adnotację o treści: „Silnik zamontowano do pojazdu o Nr rej. ..., data ...”, wpisując numer rejestracyjny i datę zawiadomienia organu o wymianie silnika, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, po czym dokument ten zwraca właścicielowi pojazdu albo”,

– w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zamieszcza na dowodzie odprawy celnej przywozowej podwozia, ramy lub pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli pojazd, podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa trzeciego, adnotację o treści: „Podwozie/ramę zamontowano do pojazdu o Nr rej. .... data ...”, wpisując numer rejestracyjny i datę zawiadomienia organu o wymianie podwozia lub ramy, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, po czym dokument zwraca właścicielowi pojazdu albo”,

– w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zamieszcza na fakturze albo rachunku za montaż adnotację o treści: „Zawiadomiono w dniu ... o montażu instalacji LPG/CNG w pojeździe o Nr rej. ...”, wpisując numer rejestracyjny pojazdu i datę zawiadomienia, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, po czym dokument zwraca właścicielowi pojazdu;",

d) w § 6 w pkt 7 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) zwraca unieważniony dowód rejestracyjny w przypadku wyrejestrowania pojazdu w celu wywozu pojazdu z kraju do państwa członkowskiego.",

e) w § 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny;",

f) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. W przypadku wydawania dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu:

1) zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny;

2) zamieszcza termin następnego badania technicznego na podstawie wpisu w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym, jeżeli termin ten nie upłynął, albo na podstawie przedstawionego zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli termin ten upłynął.",

g) w § 10:

– w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny;",

– ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu może wydać zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (wtórnik) z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego i dowodu rejestracyjnego, po przedstawieniu przez właściciela pojazdu dokumentów wymienionych w § 12 ust. 4 rozporządzenia o rejestracji pojazdów.",

h) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, w tym pozwolenie czasowe badawcze, z zastrzeżeniem ust. 2–7, wystawia się zgodnie z następującymi zasadami:

1) czcionka wydruku danych i informacji powinna zapewniać dobrą czytelność wpisów;

2) numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny VIN, numer nadwozia, podwozia lub ramy drukuje się z rozróżnieniem cyfry 0 (zero) i litery O poprzez przekreślenie oznaczenia cyfry 0;

3) numer rejestracyjny drukuje się z odstępem oddzielającym wyróżnik powiatu od wyróżnika pojazdu;

4) w rubrykach, których wypełnienie nie dotyczy danego pojazdu, drukuje się znaki: „– – –".

2. Dane i informacje z bazy danych drukuje się odpowiednio w poszczególnych rubrykach dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego, stosując następujące zasady:

1) w rubryce przy kodzie A – wpisuje się numer rejestracyjny pojazdu;

2) w rubryce przy kodzie B – wpisuje się datę pierwszej rejestracji pojazdu; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy jest to dzień pierwszej rejestracji pojazdu za granicą;

3) w rubryce przy kodzie C – wpisuje się:

a) za kodem C.1.1 – nazwisko lub nazwę posiadacza dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego (dane jednej osoby),

b) za kodem C.1.2 – numer PESEL lub REGON posiadacza dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego; w przypadku posiadacza dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego wystawianego dla pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy, numeru PESEL nie wpisuje się, jeżeli nie został nadany,

c) za kodem C.1.3 – adres posiadacza dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego,

d) za kodem C.2.1 – nazwisko lub nazwę właściciela pojazdu – dane jednej osoby będącej właścicielem wpisanym we wniosku o rejestrację pojazdu,

e) za kodem C.2.2 – numer PESEL lub REGON właściciela pojazdu; w przypadku właściciela pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy, numeru PESEL nie wpisuje się, jeżeli nie został nadany,

f) za kodem C.2.3 – adres właściciela pojazdu;

4) w rubryce przy kodzie D – wpisuje się:

a) za kodem D.1 – dane określone jako marka pojazdu,

b) za kodem D.2 – dane określone jako typ pojazdu oraz dane określone jako:

– wariant w ramach typu pojazdu, jeżeli występuje w wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisie decyzji zwalniającej pojazd z homologacji,

– wersja w ramach typu pojazdu, jeżeli występuje w wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisie decyzji zwalniającej pojazd z homologacji,

c) za kodem D.3 – dane określone jako model (nazwa handlowa) pojazdu;

5) w rubryce przy kodzie E – wpisuje się numer identyfikacyjny pojazdu (pełny siedemnastoznakowy numer identyfikacyjny VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy);

6) w rubryce przy kodzie F.1 – wpisuje się maksymalną masę całkowitą pojazdu, będącą największą technicznie dopuszczalną masą całkowitą pojazdu, wynikającą z jego konstrukcji i wykonania, określoną przez producenta, wyrażoną w kg; nie dotyczy motocykli i motorowerów;

7) w rubryce przy kodzie F.2 – wpisuje się dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, będącą największą, określoną w przepisach o warunkach technicznych masą pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze, wyrażoną w kg;

8) w rubryce przy kodzie F.3 – wpisuje się dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów, wyrażoną w kg;

9) w rubryce przy kodzie G – wpisuje się masę własną pojazdu, określoną jako masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego, wyrażoną w kg;

10) w rubryce przy kodzie H – wpisuje się okres ważności dowodu rejestracyjnego, jeżeli występuje takie ograniczenie, albo pozwolenia czasowego;

11) w rubryce przy kodzie l – wpisuje się datę wydania dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego;

12) w rubryce przy kodzie J – wpisuje się kategorię pojazdu, określoną na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji; nie dotyczy pozwolenia czasowego;

13) w rubryce przy kodzie K – wpisuje się numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje, określony na podstawie wyciągu z tego świadectwa; nie dotyczy pozwolenia czasowego;

14) w rubryce przy kodzie L – wpisuje się liczbę osi w pojeździe;

15) w rubryce przy kodzie O.1 – wpisuje się maksymalną masę całkowitą przyczepy z hamulcem, wyrażoną w kg;

16) w rubryce przy kodzie O.2 – wpisuje się maksymalna masę całkowitą przyczepy bez hamulca, wyrażoną w kg;

17) w rubryce przy kodzie P.1 – wpisuje się pojemność silnika wyrażoną w cm3;

18) w rubryce przy kodzie P.2 – wpisuje się maksymalną moc netto silnika wyrażoną w kW;

19) w rubryce przy kodzie P.3 – wpisuje się rodzaj paliwa stosowanego do napędu pojazdu;

20) w rubryce przy kodzie Q – wpisuje się stosunek mocy do masy własnej, jeżeli występuje w wyciągu ze świadectwa homologacji albo w odpisie decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, wyrażony w kW/kg; dotyczy motocykli i motorowerów;

21) w rubryce przy kodzie S.1 – wpisuje się jednoznacznie określoną liczbę miejsc siedzących w pojeździe, włączając siedzenie kierowcy;

22) w rubryce przy kodzie S.2 – wpisuje się jednoznacznie określoną liczbę miejsc stojących – w przypadku pojazdu, w którym konstrukcyjnie przewidziano również miejsca dla pasażerów stojących;

23) w rubryce „RODZAJ POJAZDU" – wpisuje się rodzaj pojazdu zgodnie z klasyfikacją;

24) w rubryce „PRZEZNACZENIE" – wpisuje się przeznaczenie pojazdu zgodnie z klasyfikacją; przeznaczenie pojazdu wpisuje się w przypadku, gdy przewiduje to klasyfikacja;

25) w rubryce „ROK PRODUKCJI" – wpisuje się rok kalendarzowy, w którym pojazd został wyprodukowany, określony przez producenta; w przypadku pojazdu marki „SAM" jest to rok zbudowania tego pojazdu;

26) w rubryce „DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ" – wpisuje się największą masę ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, wyrażoną w kg;

27) w rubryce „NAJWIĘKSZY DOP. NACISK OSI" – wpisuje się jednoznacznie określoną wartość największego dopuszczalnego nacisku osi pojazdu, wyrażoną w kN;

28) w rubryce „NR KARTY POJAZDU" – wpisuje się serię i numer karty pojazdu, jeżeli była wydana; w przypadku gdy pojazd zgodnie z ustawą nie podlegał obowiązkowi wystawienia karty pojazdu, wpisuje się adnotację o treści: „karty nie wydano"

29) w rubryce „TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO" – wpisuje się termin następnego badania technicznego, na podstawie dokumentów przedstawionych do rejestracji, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie;

30) w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE" – wpisuje się następujące skróty odpowiadające treści adnotacji:

a) „Współwłaściciel ..." – podając dane współwłaściciela zgodnie z zakresem danych określonym w § 3 rozporządzenia – dotyczy pojazdów stanowiących współwłasność dwóch osób,

b) „Współwłasność" – jeżeli pojazd stanowi współwłasność większej niż określona w lit. a liczby osób,

c) „Pierwsza rejestracja w kraju ..." – podając datę pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) „TAXI" – dotyczy pojazdów przystosowanych jako taksówka,

e) „GAZ-LPG ..." albo „GAZ-CNG ..." – podając datę montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem – dotyczy pojazdów przystosowanych do zasilania gazem LPG lub CNG,

f) „L" – dotyczy pojazdów przystosowanych do nauki jazdy lub egzaminu państwowego,

g) „MAK. ... km/h" – podając wartość ograniczenia prędkości – dotyczy pojazdów objętych indywidualnym ograniczeniem prędkości,

h) „BUS 100 km/h" – dotyczy autobusów, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy,

i) „HAK" – dotyczy pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy.

j) „SANITARNY – ...." – podając liczbę miejsc leżących w samochodzie sanitarnym,

k) „SKŁADAK" – dotyczy pojazdów złożonych poza wytwórnią, jeżeli na podstawie obowiązujących przepisów zostały dopuszczone do ruchu,

l) „ZABYTKOWY" – dotyczy pojazdów zabytkowych,

m) „ODSTĘPSTWO ..." – podając skrótowo, który z warunków technicznych został objęty odstępstwem i w jakim zakresie, z wyłączeniem numeru silnika – dotyczy pojazdów dopuszczonych do ruchu w drodze indywidualnego odstępstwa od warunków technicznych, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy,

n) „OGRANICZENIA ..." – podając treść ograniczenia w użytkowaniu pojazdu zgodnie z przepisami w sprawie badania zgodności pojazdów zabytkowych – dotyczy pojazdów zabytkowych,

o) „CŁO ..." – podając treść zastrzeżeń wynikających z przepisów prawa celnego – dotyczy pojazdów z zastrzeżeniami wynikającymi z przepisów prawa celnego,

p) „WTÓRNIK" – dotyczy pojazdów, dla których wydano wtórnik dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego.

3. Dane i informacje z bazy danych drukuje się odpowiednio w poszczególnych rubrykach pozwolenia czasowego badawczego, stosując następujące zasady:

1) „Marka, typ, model" – wpisuje się dane określone jako „Marka, typ, nazwa handlowa" na podstawie dokumentów przedstawionych do rejestracji;

2) „Rodzaj pojazdu, przeznaczenie" – wpisuje się rodzaj pojazdu i przeznaczenie zgodne z klasyfikacją; przeznaczenie pojazdu wpisuje się w przypadku, gdy przewiduje to klasyfikacja;

3) „Nr identyfikacyjny VIN/Numer nadwozia/podwozia" – wpisuje się pełny siedemnastoznakowy numer identyfikacyjny VIN; w przypadku, gdy pojazd nie posiada VIN, wpisuje się numer nadwozia, podwozia lub ramy;

4) „Dopuszczalna masa całkowita" – wpisuje się jednoznacznie określoną wartość tej masy wyrażoną w kg;

5) „Liczba miejsc" – wpisuje się jednoznacznie określoną liczbę miejsc w pojeździe; w przypadku pojazdu, w którym konstrukcyjnie przewidziano miejsca siedzące oraz miejsca dla pasażerów stojących, wpisuje się liczbę miejsc jako sumę „x+y", gdzie „x" oznacza liczbę miejsc siedzących, a „y" liczbę miejsc dla pasażerów stojących; w przypadku samochodu sanitarnego „y" oznacza liczbę miejsc leżących.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, podpisuje się i oznacza zgodnie z następującymi zasadami:

1) dowód rejestracyjny:

a) na stronie 1 w rubryce „ORGAN WYDAJĄCY" – drukuje się nazwę i adres siedziby organu rejestrującego,

b) na stronie 3 i 4 w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE" – adnotacje urzędowe potwierdza się wpisaniem daty zamieszczenia adnotacji, podpisem oraz przystawia się okrągłą pieczątkę organu rejestrującego,

c) na stronie 2 w rubryce „TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO" w miejscu „mp." – przystawia się okrągłą pieczątkę organu rejestrującego, jeżeli termin ten wpisuje organ rejestrujący albo pieczątkę identyfikacyjną uprawnionego diagnosty, jeżeli termin ten wpisuje uprawniony diagnosta; przepis art. 82 ustawy stosuje się odpowiednio;

2) pozwolenie czasowe:

a) na stronie 1 w rubryce „ORGAN WYDAJĄCY" – drukuje się nazwę i adres siedziby organu rejestrującego,

b) na stronie 2 w rubryce „mp. (PODPIS)" – wydanie pozwolenia potwierdza się podpisem i przystawia się okrągłą pieczątkę organu rejestrującego,

c) na stronie 2 w rubryce „POZWOLENIE CZASOWE PRZEDŁUŻONO DO:" – datę przedłużenia ważności pozwolenia potwierdza się podpisem i przystawia się okrągłą pieczątkę organu rejestrującego,

d) na stronie 2 w rubryce „ADNOTACJE" – adnotacje urzędowe potwierdza się wpisaniem daty zamieszczenia adnotacji, podpisem oraz przystawia się okrągłą pieczątkę organu rejestrującego;

3) pozwolenie czasowe badawcze:

a) na wewnętrznej stronie okładki w rubryce „Organ rejestrujący" – przystawia się pieczątkę adresową lub drukuje się nazwę i adres siedziby organu rejestrującego,

b) na stronach 1–12 w rubrykach „mp. Podpis" – datę początku okresu ważności pozwolenia potwierdza się podpisem i okrągłą pieczątką organu rejestrującego albo podpisem i pieczątką podmiotu upoważnionego przez organ rejestrujący.

5. W przypadku gdy nie jest możliwe wypełnienie pozwolenia czasowego badawczego w sposób określony w ust. 3, pozwolenie czasowe badawcze wypełnia się czarnym tuszem, czytelnie, drukowanym pismem w sposób gwarantujący trwałość zapisów.

6. W pozwoleniu czasowym badawczym, po jego wypełnieniu, podpisaniu i oznaczeniu, odpowiednią stronę (strony) pokrywa się specjalną folią stanowiącą komplet wraz z blankietem.

7. W przypadku ustania przyczyn zamieszczenia adnotacji, o której mowa w ust. 2 pkt 30, organ rejestrujący skreśla zamieszczony skrót adnotacji oraz przystawia okrągłą pieczątkę organu rejestrującego."

9) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w § 1:

– w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) sprawdza, czy producent lub importer faktycznie może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku homologacji pojazdu, wynikającego z art. 68 ust. 17 pkt 4 ustawy,",

– w pkt 3 uchyla się lit. c,

– w pkt 4 uchyla się lit. b,

b) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ rejestrujący, który ma bezpośredni dostęp do ewidencji pojazdów, może dokonać, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, sprawdzenia dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu na podstawie wydruku z tej ewidencji danych i informacji dotyczących pojazdu, którego dokumenty są sprawdzane."

10) w załączniku nr 4 do rozporządzenia tabela nr 1 „Rodzaje i podrodzaje pojazdów" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

11) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Dowody rejestracyjne i pozwolenia czasowe wydawane na drukach zgodnych z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123) wystawia się zgodnie z dotychczasowymi zasadami.
§ 3.
Dane i informacje o pojazdach zarejestrowanych i wyrejestrowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zgromadzone w dotychczasowych bazach danych, organy rejestrujące przekazują do dnia 30 listopada 2004 r. do bazy migracyjnej systemu teleinformatycznego.
§ 4.
Do czasu uruchomienia systemu teleinformatycznego umożliwiającego zamawianie dowodów rejestracyjnych, jednak nie później niż do dnia 30 września 2004 r., organy rejestrujące wystawiają dowody rejestracyjne zgodnie z dotychczasowymi zasadami.
§ 5.
W przypadku zawiadomienia o wymianie silnika w pojeździe zarejestrowanym, dla którego właściciel posiada dowód rejestracyjny zgodny z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 110, poz. 1169) przepisu § 5 ust. 1 pkt 5–7 instrukcji nie stosuje się.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264 i Nr 173, poz. 1808.

Załącznik 1. [Tabela nr 1- Rodzaje i podrodzaje pojazdów]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 17 września 2004r. (poz. 2147)

Załącznik nr 1

Tabela nr 1– Rodzaje i podrodzaje pojazdów

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [STRUKTURA DANYCH GROMADZONYCH W KATALOGU MAREK I TYPÓW POJAZDÓW HOMOLOGOWANYCH ORAZ DOPUSZCZONYCH DO RUCHU]

Załącznik nr 2

STRUKTURA DANYCH GROMADZONYCH W KATALOGU MAREK I TYPÓW POJAZDÓW HOMOLOGOWANYCH ORAZ DOPUSZCZONYCH DO RUCHU

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama