| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 2 grudnia 2004 r.

w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem”

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ubiegający się o dofinansowanie projektu w zakresie działania „Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem”, zwany dalej „wnioskodawcą”, składa wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, zwany dalej „wnioskiem”, do instytucji wdrażającej.

2. Wniosek jest składany w formie papierowej.

3. Wnioskodawca może złożyć wniosek w formie elektronicznej i papierowej pod warunkiem, że:

1) forma elektroniczna wniosku jest zapisem treści wniosku na elektronicznym nośniku informacji, sporządzonym przy użyciu aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez instytucję płatniczą;

2) forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku, o którym mowa w pkt 1, podpisanym przez wnioskodawcę.

§ 2.
Wnioskodawca będący osobą fizyczną dołącza do wniosku:

1) kopię dokumentu tożsamości – części dotyczącej danych osobowych;

2) aktualne zaświadczenie:

a) z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego albo niefigurowaniu w ewidencji płatników,

b) wydane przez właściwy organ emerytalno-rentowy, potwierdzające, że wnioskodawca nie pobiera renty w związku z orzeczeniem całkowitej, trwałej niezdolności do pracy, stałej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury;

3) kopię decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego na dany rok podatkowy.

§ 3.
Wnioskodawca będący osobą prawną dołącza do wniosku:

1) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

2) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;

3) aktualne zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;

4) kopię złożonej deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy.

§ 4.
1. Do wniosku, oprócz dokumentów wymienionych w § 2 i 3, wnioskodawcy dołączają:

1) pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone;

2) aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych wydane przez:

a) naczelnika urzędu skarbowego,

b) wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

3) oświadczenie o prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej oraz że działalność ta nie ogranicza się do:

a) hodowli i chowu zwierząt laboratoryjnych lub

b) hodowli entomofagów, lub

c) hodowli i chowu innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym;

4) opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym;

5) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do gospodarstwa rolnego;

6) oświadczenie, że droga, której dotyczy projekt, jest drogą wewnętrzną w rozumieniu przepisów o drogach publicznych;

7) oświadczenie, że urządzenia zaopatrzenia w wodę, urządzenia do odprowadzania i oczyszczania ścieków, sieci i urządzenia zaopatrzenia w energię, których dotyczy projekt, nie są w posiadaniu gminy lub odpowiednio spółki wodnej, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub przedsiębiorstwa energetycznego;

8) w przypadku gdy projekt dotyczy robót budowlanych:

a) kosztorys inwestorski, który powinien zawierać:

– tytuł projektu,

– nazwę obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji,

– imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz jego podpis,

– imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres podmiotu opracowującego kosztorys oraz jego podpis,

– datę opracowania kosztorysu,

– ogólną charakterystykę obiektu lub robót budowlanych zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót budowlanych,

– przedmiar lub obmiar robót budowlanych,

– kalkulację sporządzoną metodą uproszczoną,

– wartość kosztorysową robót budowlanych,

– tabelę wartości elementów scalonych,

b) kopię pozwolenia na budowę lub pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli na podstawie przepisów prawa budowlanego lub przepisów prawa wodnego istnieje obowiązek uzyskania takich pozwoleń,

c) kopię dokumentu zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych, potwierdzoną przez ten organ, wraz z:

– oświadczeniem wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych właściwy organ nie wniósł sprzeciwu lub

– kopią zaświadczenia wydanego przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych.

2. Jeżeli koszt realizacji zadania w ramach projektu przekracza kwotę 50 000 zł, do opisu zadań, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dołącza się:

1) kopie zapytań ofertowych wysłanych do co najmniej 5 dostawców;

2) kopie co najmniej 3 ofert na zakup lub wykonanie zadania;

3) uzasadnienie wyboru oferty.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy robót budowlanych i remontowych.

4. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli wynika to z przyjętej technologii produkcji, można przedłożyć jedną ofertę.

§ 5.
Dokument wymieniony w § 4 ust. 1 pkt 4 składa się na formularzu udostępnianym przez instytucję wdrażającą.
§ 6.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się osobiście, przesyła pocztą kurierską lub listem poleconym.
§ 7.
1. Dniem złożenia wniosku jest dzień wpływu do instytucji wdrażającej poprawnie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Wpływ wniosku do instytucji wdrażającej potwierdza się pieczęcią z datą wpływu.

§ 8.
1. W przypadku wpływu wniosku nieprawidłowo wypełnionego, lub bez wymaganych załączników, instytucja wdrażająca wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, instytucja wdrażająca pozostawia wniosek bez rozpoznania, o czym informuje wnioskodawcę.

§ 9.
Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 10.
1. Do dnia udostępnienia programu komputerowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, wnioski w formie elektronicznej są sporządzane przy użyciu programu komputerowego wskazanego przez instytucję zarządzającą.

2. Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami, złożone w terminie od dnia 15 września 2004 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, które zawierają informacje określone w rozporządzeniu, uznaje się za wnioski ważnie złożone.

§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. J. J. Pilarczyk

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 2 grudnia 2004 r. (poz. 2640)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Zatrudnienia KS Service

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »