reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2005

z dnia 22 grudnia 2004 r.

Art. 1.
1. Dochody budżetu państwa ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę 174.703.733 tys. zł.

2. Wydatki budżetu państwa ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę nie większą niż 209.703.733 tys. zł.

3. Deficyt budżetu państwa ustala się na kwotę nie większą niż 35.000.000 tys. zł.

Art. 2.
Ustala się przychody budżetu państwa na kwotę 369.857.199 tys. zł, a rozchody budżetu państwa na kwotę 334.857.199 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.
Art. 3.
Źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2004 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek zagranicznych oraz przychody z innych tytułów.
Art. 4.
1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2005 r. z tytułu emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym nie może przekroczyć kwoty 80.000.000 tys. zł, przy czym przez spłatę papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

2. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2005 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i uzyskanych pożyczek zagranicznych oraz z tytułu emisji skarbowych papierów wartościowych na rynki zagraniczne, pomniejszony o terminowe i przedterminowe spłaty kapitału zadłużenia zagranicznego, nie może przekroczyć kwoty 20.000.000 tys. zł.

3. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.

4. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 3, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 tys. zł.

Art. 5.
Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do sprzedaży aktywów finansowych zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłużenia zagranicznego.
Art. 6.
Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa w 2005 r. do kwoty 20.000.000 tys. zł.
Art. 7.
Ustala się w 2005 r. limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych – w wysokości 10.500.000 tys. zł.
Art. 8.
Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do udzielania ze środków budżetu państwa:

1) kredytów i pożyczek rządom innych krajów na sfinansowanie importu z Rzeczypospolitej Polskiej towarów i usług – do kwoty 1.006.140 tys. zł;

2) pożyczek Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 1.000.000 tys. zł;

3) pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego – do kwoty 30.000 tys. zł;

4) pożyczek dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – do kwoty 2.200.000 tys. zł.

Art. 9.
Przychody, wydatki i rozliczenia z budżetem państwa państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, w podziale na części budżetowe, określa załącznik nr 4.
Art. 10.
Ustala się plany finansowe państwowych funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.
Art. 11.
W roku 2005 z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.1)), zostanie dofinansowana realizacja budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba – w kwocie 110.000 tys. zł.
Art. 12.
Wykaz inwestycji wieloletnich określa załącznik nr 6.
Art. 13.
1. Zestawienie programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, z wyłączeniem środków, o których mowa w ust. 2, zawiera załącznik nr 7.

2. Zestawienie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z pomocy przedakcesyjnej, środków przejściowych (Transition Facility) oraz z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej i Wspólnej Polityki Rolnej zawiera załącznik nr 8.

Art. 14.
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 9.
Art. 15.
Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe, oraz kwoty dotacji zawiera załącznik nr 10.
Art. 16.
Zestawienie dotacji dla państwowych agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa zawiera załącznik nr 11.
Art. 17.
1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.2)) ustala się:

1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 12:

a) kwoty wynagrodzeń (łącznie z podwyżką od dnia 1 stycznia 2005 r.) i limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów i aplikantów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów oraz żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy),

b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (łącznie z podwyżką od dnia 1 stycznia 2005 r.);

2) kwoty bazowe dla:

a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1.701,22 zł,

b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów i aplikantów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej, nauczycieli – w wysokości 1.769,26 zł,

c) sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej i prokuratorów – w wysokości 1.438,27 zł,

d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1.438,27 zł;

3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – w wysokości 103 %.

2. Zgodnie z art. 10 ustawy, wymienionej w ust. 1, tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:

1) zwiększenia wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań:

a) wynagrodzeń – w wysokości 14.726 tys. zł,

b) limitów zatrudnienia dla 400 osób;

2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 6.180 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:

a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,

b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:

– osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,

– pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których limit zatrudnienia nie przekracza 50 osób.

3. Podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej nastąpi od dnia 1 stycznia 2005 r., w ramach środków ujętych w budżetach właściwych dysponentów części budżetowych.

Art. 18.
1. Zgodnie z art. 91 § 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.3)) ustala się kwoty bazowe dla:

1) sędziów – w wysokości 1.438,27 zł;

2) asesorów i aplikantów sądowych – w wysokości 1.769,26 zł.

2. Zgodnie z art. 14 ust. 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.4)) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 1.769,26 zł.

Art. 19.
Ustala się limity zatrudnienia osób objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń dla urzędów organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądów i trybunałów, wymienionych w art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.5)), oraz w placówkach zagranicznych – zgodnie z załącznikiem nr 13.
Art. 20.
Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych do wyrobów i usług w wysokości 418.162 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie:

1) krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 oraz z 2003 r. Nr 137, poz.1304. Nr 149, poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966) – 390.000 tys. zł;

2) podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia specjalnego oraz podręczników akademickich – 9.162 tys. zł;

3) posiłków sprzedawanych w barach mlecznych – 18.000 tys. zł;

4) przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych – 1.000 tys. zł.

Art. 21.
Ustala się dotacje przedmiotowe na:

1) korzystanie z usług w zakresie szkolenia sportowego, świadczonych przez „Centralny Ośrodek Sportu”, w łącznej kwocie 17.209 tys. zł;

2) wdrażanie do pracy społecznie użytecznej i przygotowywanie do zawodu, w warsztatach szkolnych prowadzonych przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w łącznej kwocie 579 tys. zł;

3) ochronę gospodarki leśnej, rezerwatowej oraz przyrody, prowadzoną przez gospodarstwa pomocnicze parków narodowych na gruntach będących w zarządzie parków narodowych, w łącznej kwocie 2.104 tys. zł.

Art. 22.
Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych w wysokości 142.682 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie niektórych zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w szczególności w zakresie:

1) postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

2) zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badań monitoringowych pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego;

3) ochrony roślin;

4) rolnictwa ekologicznego.

Art. 23.
Ustala się kwotę dotacji na inwestycje realizowane przez „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna” na liniach kolejowych o państwowym znaczeniu w wysokości 92.000 tys. zł.
Art. 24.
Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 93.000 tys. zł.
Art. 25.
Ustala się dla służby cywilnej:

1) limit mianowań urzędników – 1500 osób;

2) limit środków na wynagrodzenia – w wysokości 4.545.150 tys. zł;

3) limit środków na szkolenia – w wysokości 33.465 tys. zł.

Art. 26.
Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 103,0 %.
Art. 27.
Prognozowany na 2005 r. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 103,2 %.
Art. 28.
Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.6)), wynosi 3.326.000 tys. zł.
Art. 29.
Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 28, wynosi 115.000 tys. zł.
Art. 30.
Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 28, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się na 0,8 % kwoty składek przekazanych do funduszy.
Art. 31.
Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 366.000 tys. zł.
Art. 32.
Kwota wydatków na prewencję wypadkową, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.7)), wynosi 1.250 tys. zł.
Art. 33.
Kwota środków przeznaczonych na finansowanie rent strukturalnych, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873), wynosi 9.780 tys. zł.
Art. 34.
Prognozowane na 2005 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 2.423 zł.
Art. 35.
Ustala się etaty Policji w liczbie 103.309.
Art. 36.
Wydatki budżetowe, ujęte w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, przeznacza się na:

1) realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037) – kwotę 824.300 tys. zł;

2) realizację programu aktywizacji zawodowej na rynku pracy realizowanego w ramach restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali – kwotę 22.200 tys. zł;

3) monitorowanie przebiegu procesu restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali w Polsce – kwotę 1.401 tys. zł.

Art. 37.
Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), wynoszą dla:

1) gmin – 385.970 tys. zł;

2) powiatów – 506.782 tys. zł;

3) województw – 314.510 tys. zł.

Art. 38.
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780, z późn. zm.8)) ustala się wydatki związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem drogami krajowymi, finansowanymi przez ministra właściwego do spraw transportu – w wysokości 2.263.604 tys. zł.
Art. 39.
Ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703).
Art. 40.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85, z późn. zm.9)) – ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,15 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 28.
Art. 41.
1. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania wzajemnych przeniesień wydatków planowanych na obsługę długu Skarbu Państwa pomiędzy częściami budżetu państwa, z których są finansowane wydatki na obsługę długu zagranicznego Skarbu Państwa oraz na obsługę długu krajowego Skarbu Państwa.

2. Do przenoszenia wydatków, o których mowa w ust. 1, w ramach części budżetu państwa, z których jest finansowana obsługa długu Skarbu Państwa, nie stosuje się ograniczeń określonych w art. 96 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 19.

3. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, polegających na wymianie płatności odsetkowych, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają wydatki związane z kosztami obsługi długu krajowego lub zagranicznego.

4. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, polegających na wymianie płatności kapitałowych, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają rozchody związane ze spłatą długu krajowego lub zagranicznego.

Art. 42.
Wykaz programów wieloletnich określa załącznik nr 14.
Art. 43.
Plany finansowe:

1) Agencji Mienia Wojskowego,

2) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,

3) Agencji Rezerw Materiałowych,

4) Agencji Rynku Rolnego,

5) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

6) Agencji Nieruchomości Rolnych,

7) Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

8) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – określa załącznik nr 15.

Art. 44.
1. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej określa załącznik nr 16.

2. Minister właściwy do spraw finansów na wniosek ministrów pełniących rolę instytucji zarządzających w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206), może dokonywać zmian kwot przychodów i rozchodów programów ujętych w załączniku nr 16.

Art. 45.
Limity kwot zobowiązań oraz wydatków w roku 2005 i kolejnych latach obowiązywania Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006 są ujęte w wykazie stanowiącym załącznik nr 17.
Art. 46.
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, ujętej w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, a w szczególności określi tryb udzielania, sposób wykorzystania i rozliczania dotacji oraz sposób obliczania i tryb wypłacania osłon socjalnych.
Art. 47.
Upoważnia się ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do przeprowadzenia – ze środków ujętych w odpowiednich rezerwach celowych budżetu państwa – centralnych zakupów:

1) autobusów szkolnych przeznaczonych na dowożenie dzieci do szkół;

2) wyposażenia pracowni internetowych w szkołach w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Art. 48.
Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do utworzenia rezerwy celowej z wydatków zablokowanych na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 1–3 ustawy, o której mowa w art. 19, z przeznaczeniem w pierwszej kolejności, na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej do kwoty 300.000 tys. zł, a pozostałych oszczędności na uzupełnienie dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w celu zapewnienia płynności wypłat świadczeń gwarantowanych przez państwo.
Art. 49.
W przypadku wystąpienia oszczędności w wydatkach planowanych na obsługę zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa oraz obsługę długu krajowego Skarbu Państwa upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do ich przeznaczenia dla Policji do kwoty 70.000 tys. zł na doposażenie w sprzęt i remonty komend powiatowych Policji oraz zakup kamizelek kuloodpornych i Państwowej Straży Pożarnej do kwoty 30.000 tys. zł na działalność inwestycyjną dla komend powiatowych (miejskich) i na dotacje dla jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Art. 50.
W przypadku uzyskania do końca trzeciego kwartału 2005 r. dodatkowej kwoty dochodów z podatku akcyzowego do wysokości 6.968 tys. zł ponad kwotę 31.300.000 tys. zł, upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do uruchomienia rezerwy celowej na zwiększenie wydatków wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa.
Art. 51.
Ilekroć w ustawie jest mowa o ministrze właściwym do spraw finansów, należy przez to rozumieć odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.
Art. 52.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 213, poz. 1802 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2256.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 150, poz. 983, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 i Nr 240, poz. 2057 oraz z 2003 r. Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1088, Nr 155, poz. 1287 i Nr 199, poz. 1673, z 2003 r. Nr 210, poz. 2037 i Nr 229, poz. 2271 oraz z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 273, poz. 2703.


Załącznik 1.

Załączniki do ustawy budżetowej na rok 2005
z dnia 22 grudnia 2004 r. (poz. 2755)

Załącznik nr 1

Wyświetl załącznik

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Wyświetl załącznik

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

Wyświetl załącznik

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

Wyświetl załącznik

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

Wyświetl załącznik

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

Wyświetl załącznik

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

Wyświetl załącznik

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

Wyświetl załącznik

Załącznik 9.

Załącznik nr 9

Wyświetl załącznik

Załącznik 10.

Załącznik nr 10

Wyświetl załącznik

Załącznik 11. [Załącznik nr 11]

Załącznik nr 11

Wyświetl załącznik

Załącznik 12.

Załącznik nr 12

Wyświetl załącznik

Załącznik 13.

Załącznik nr 13

Wyświetl załącznik

Załącznik 14.

Załącznik nr 14

Wyświetl załącznik

Załącznik 15.

Załącznik nr 15

Wyświetl załącznik

Załącznik 16.

Załącznik nr 16

Wyświetl załącznik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Alchemia-Inwestowania

doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama